Inlägg under » september, 2009 «

fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “E 22 byggs ut med nya vägmiljoner”

Regeringen satsar 1,6 miljarder kronor på att skynda på flera beslutade väg- och järnvägsprojekt. Vägverket i Skåne ska öka takten i utbyggnaden av E 22 till mötesfri fyrfältsväg.

– Vi satsar främst på åtgärder som ger många arbetstillfällen, som ökar säkerheten och som förbättrar miljön, sade trafikminister Åsa Torstensson (C) när hon på torsdagen presenterade regeringens infrastruktursatsning i den kommande höstbudgeten.

Drygt hälften av de nya pengarna går till vägprojekt. Torstensson spenderar 753 miljoner kronor på ökat vägunderhåll och på att förse fler vägar med mitträcken, sidoräcken, busskörfält och cykelbanor.

Trafikministern har i höstbudgeten inga nya pengar att ge till pågatågsnätet i Skåne. Därmed dröjer det innan orter som Lomma, Staffanstorp och Trelleborg får tågförbindelser med Malmö och Lund.

Alliansen fortsätter blunda för att undvika realiteten att det existerar ett klimatproblem. De avsätter mer pengar till vägar och glömmer den spårburna trafiken.
Skåne hade behövt pengar till att bygga ut den spårburna trafken. Det är extra dumt eftersom viljan finns hos skåningarna att åka mer kollektivt och mer tåg. Men blir det inte mer kapacitet och ökad bekvämlighet kommer den viljan att försvinna och man kommer att välja bilen i stället. Vilket kommer att förvärra situationen.

Helt ofattbart men detta är en konsekvens av att man plöjer ner en massa miljarder i Förbifart Stockholm. I en region där det finns de bästa förutsättningar att kunna bygga ut kollektivtrafiken och minska biltrafiken. Men centern, via sin miljöminister och sin infrastrukturminster, vill inte minska biltrafiken så därför prioriteras väg framför spår. Vilket är mycket olyckligt.

fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

Vem som helst av oss kan bli sjuk eller arbetslös. Debatten om trygghetssystemen borde därför handla om oss alla, inte dom andra.
Det behövs ett förbättrat skydd och ett modernare och mer relevant trygghetssystem, både för sjuka, arbetslösa, friska och arbetande.
Det behövs en större trygghet inom arbetslivet. Oavsett om man blivit arbetslös, är sjuk eller tillfälligt tjänar för dåligt ska enskilda veta vart man ska vända sig.
Ingen ska heller behöva falla mellan stolarna på grund av olika regler för ersättningar och bidrag. Sedan i våras har sjuksköterskan Margareta Tiger från Härnösand och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt samlat in namnunderskrifter.

De har lyckats få ihop över 100 000 personer som vill ha humanare sjukskrivningsregler. Listan ska lämnas över i dag utanför riksdagen till de politiska partierna.
Protestgruppen vänder sig främst mot att tiotusentals långtidssjukskrivna och förtidspensionerade blir utförsäkrade vid årsskiftet. Utöver tidsgränsen för sjukpenning har den moderatstyrda regeringen på en rad sätt ökat kontrollen av sjuka och arbetslösa och gett dem snävare ekonomiskt utrymme.

Människor som känner otrygghet och osäkerhet inför framtiden blir inte friskare snabbare, snarare tvärt om. De rödgröna samarbetspartierna är eniga om att högerpolitiken klyver Sverige och på sikt hotar legitimiteten i våra trygghetssystem.

De försäkringslösa blir allt fler medan Borg & Co sänker skatter för de rikaste. Bara hälften av dem som är arbetslösa har rätt till a-kassa, mot drygt 70 procent tidigare.

50 000 människor kommer att kastas ut ur sjukförsäkringssystemet när de nya reglerna får genomslag fullt ut. I stället för minskat utanförskap har vi fått fler försäkringslösa.

Enligt beräkningar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet tagit fram kommer antalet personer i utanförskap – enligt moderaternas egen definition – ha ökat 2010 med 300 000, jämfört med 2006 när Reinfeldt började styra.
Den gemensamma välfärdsarbetsgruppen med s, v, och mp har fått i uppdrag att arbeta fram en ny modell för att våra försäkringssystem ska ta tillvara människors möjligheter och vilja att arbeta. Samtalen i den arbetsgruppen förs i en mycket positiv anda om hur ett helt nytt system skulle kunna se ut.

För Miljöpartiets del handlar det inte om att gå tillbaks till det gamla, vi vill införa ett modernt och nytt system – arbetslivstrygghet.
Vi anser att människor ska kunna vända sig till ett och samma ställe, oavsett vilket problem man har, helt enkelt ”en dörr in”. Ersättningens storlek ska ligga på samma nivå oavsett om man är arbetslös eller sjuk.

Därför vill vi att arbetslöshets- och sjukförsäkringen slås ihop så båda ersättningarna blir solidariskt skattefinansierade. Fler ska omfattas, exempelvis studenter. Villkoren ska vara rimligare och mer begripliga. Alla ska erbjudas ett personligt stöd och skräddarsydda insatser. Försörjningsstödet – socialbidragen – förstatligas. Den kommunala socialtjänsten blir mer renodlat stödjande.

Med arbetslivstrygghet minskar vi byråkrati och administration.

Ofta är gränserna mellan arbetslöshet och sjukdom flytande. Genom att slå ihop sjuk- och a-kassa använder vi samhällets resurser mer effektivt. Med enklare regler hamnar ingen utanför. För att ett trygghetssystem ska vara bra behöver människor också ha förtroende för det.

Vi tror inte på att låta piskan vina för att människor ska börja jobba. Vår uppfattning är att de allra flesta människor vill arbeta.

Det handlar om att förbättra sjuka och arbetslösas möjligheter, inte försvåra deras redan svåra ekonomiska situation.

fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

Nu har Mp Skåne sitt regionprogram för mandatperioden 2010-2014 ute på remiss. Alla medlemmar och alla kommunorganisationer i Skåne får lämna synpunkter på förslaget.
Dessutom kan alla, i hela världen, lämna synpunkter och diskutera det nya förslaget på ett nytt forum. Remisstiden går ut den 18 oktober.

Ska bli spännande och se hur mycket synpunkter det kommer in. Efter remisstiden kommer regionprogrammet att omarbetas, justeras, kompletteras och språkgranskas.

Ladda ner remissversionen som pdf!

Gå till forumet!

tor
17
sep
2009
torsdag, 17 september, 2009 | Skriven av:

PRESSMEDELANDE

Shell har fått Bergstatens tillstånd att provborra på tre platser i sydöstra Skåne för att utröna var en framtida utvinning skall kunna etableras. Miljöprövning pågår just nu i Tomelilla kommun, medan Sjöbo redan har givit sitt medgivande och borrningen där startar i dagarna. Hörby är sist ut i raden.

– I rådande klimatsituation och med starka målsättningar om utfasning av fossila drivmedel, inte minst i Skåne, är det helt oförsvarligt att påbörja fossilgasutvinning, säger Lotta Hedström, ordförande i Klimatberedningen Region Skåne och kommunfullmäktigeledamot i Tomelilla.

Det försvårar och försenar den absolut nödvändiga globala omställningen till förnybara bränslen och energikällor och bidrar ytterligare till utsläpp av växthusgaser under en alltför lång tid. Skåne har alla förutsättningar att istället bli en ledande biogasregion.

Yngve Petersson, ordförande i Miljöpartiet i Skåne:
-Tryckförhållandena inne i berggrunden kan orsaka senare förskjutningar och negativa effekter som inte redovisas i miljöprövningen. Stora delar av vår alunskiffer spräcks upp vilket öppnar för vittring av skifferns giftiga innehåll till vatten i mark och berg under oöverskådlig tid. Inte heller framkommer vad radonförekomsten med dess strålning kan skapa för olägenheter.

All påverkan på grundvatten och vad strålning beträffar, måste betraktas som synnerligen allvarliga. Därför menar Miljöpartiet i Skåne att försiktighetsprincipen kräver ett avslag på den pågående miljöprövningen, avslutar Yngve Petersson.

Fossil gasutvinning kommer även att påverka natur- och kulturmiljön negativt och därmed även den för Skåne så viktiga turismen.

Utvinningen skapar knappast några nya arbetstillfällen och vinsterna kommer inte att placeras i bygden eller komma kommunernas kassor tillgodo. Gasen som produceras och den eventuella fackling som kan ske, kommer att skapa stora utsläpp av växthusgaser med global räckvidd, som inte kommer att utsättas för några miljökonsekvensanalyser.

Miljöpartiet anser därför att vår gas inte skall generera varken avkastning eller klimatpåverkan på andra ställen i världen än här, om den all utvinns. Miljöprövningen bör ske med global räckvidd och inte begränsas till våra aktuella skånska kommuner, understryker Anders Åkesson, regionråd Miljöpartiet.

För mer info:
Yngve Petersson Lotta Hedström Anders Åkesson
0705-15 80 38 0709-95 73 90 0705-17 32 86

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
ons
16
sep
2009
onsdag, 16 september, 2009 | Skriven av:

Skattesänkningar och kortsiktig konsumtion istället för klimatpolitik, jobb, investeringar och utbildning. Regeringen har fel fokus. Det säger Miljöpartiet de grönas båda språkrör Peter Eriksson och Maria Wetterstrand i en kommentar till regeringsförklaringen.

– Reinfeldt visar att regeringen har fel fokus. När arbetslösheten skenar väljer han att fortsätta satsa på fler skattesänkningar istället för investeringar. Det är inte vad Sverige behöver i det här ekonomiska läget. En rödgrön regering skulle ha satsat på jobb, investeringar och utbildning. Istället för kortsiktig konsumtion måste fokus nu vara på långsiktighet och framtidsfrågor, säger Peter Eriksson.

Maria Wetterstrand:
– Klimatfrågan har uppenbarligen halkat långt ner i regeringens prioritet. Köpenhamnsmötet är nära i tiden och allt fler är osäkra över om en uppgörelse kommer att kunna bli verklighet. Reinfeldt valde väldigt tydligt att tona ned klimatförändringarna och förhandlingarna kring det. Nu borde han istället ha visat ledarskap och engagemang, säger Maria Wetterstrand

Det märks tydligt att det snart är valår. Alliansen försöker köpa väljare med att lova skattesänkningar. Troligen blir det som vanligt de som tjänar mest som vinner på detta. Klimatfrågan har helt kommit i skymundan. Alliansen har sedan 2006 pratat om klimat och miljö men har inte gjort så mycket för att förbättra situationen. Förbifart Stockholm är ett lysande exempel på detta. Hur alliansens miljöminister, tillika centerpartist, kan få det projektet till att detta skulle vara en miljösatsning är helt oförståeligt. Han påstår att man inte löser problemet med att minska trafiken. Han tror att miljöbilarna löser alla problem. Ännu så länge finns det få riktiga miljöbilar. Dessutom blir trängelproblematiken inte mindre bara för att man kör en miljöbil.

Lyssna på debatten i TV4 mellan Andreas Carlgren och Maria Wetterstrand!

tis
15
sep
2009
tisdag, 15 september, 2009 | Skriven av:

SvD skriver “Besparingar slår mot socialarbete”

De fackliga organisationerna i Stockholms stad protesterar mot besparingar inom socialtjänsten. I en skrivelse till ansvariga politiker markerar facken att det inte är eniga med arbetsgivaren, när det måste sparas.

När social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder på torsdag ligger förslag på besparingar på bland annat hemlösa, funktionshindrade och missbruksvård på bordet.

Förvaltningens prognoser pekar på 15,7 miljoner kronor i underskott i år, och åtstramningar för att komma tillrätta med hälften föreslås. Enheten för hemlösa, Maria ungdom, boendeenheten, Familjerådgivningen och enheten för ledsagarservice hör till dem som måste spara. Upphandling väntas spara pengar på Enheten för ledsagarservice som går med 2,5 miljoner kronor i underskott.

Synskadade Gunnel Skårstedt har hjälp av en ledsagare 20 timmar i månaden, när hon bland annat tar promenader och uträttar ärenden.

– Jag blir verkligen ledsen när jag hör det. Ledsagarservicen är ovärderlig för att jag inte ska bli instängd i min lägenhet. Jag förstår inte varför den skulle bli bättre om den blir privat, säger hon.

Från dag ett så har alliansens politik gynnat de som har det bra och som dessutom tjänar bra. Gång efter gång kommer det fram exempel som drabbar människor. Arbetslinjen gynnar de som har bra avlönade arbeten. Alla har dock inte arbeten och alla arbete är inte välavlönat.
Vad hjälper det nu att man betalar ut lite allmosor till kommuner och regioner när de redan tvingat skära ner välbehövlig verksamhet. Skattesänkningen som varit har gett de med högst inkomst mest pengar. Samtidigt har man höjt avgifter som drabbar de som tjänar minst mest.

Hemlöshet löser man inte bara med att bygga bostäder. Många hemlösa är hemlösa beroende på något som hänt dem i deras liv. Många gånger har det med missbruk att göra dock inte alltid.

Utanförskapet minskar väl knappast när man drar ner på ledsagarservice.
Det minskar väl inte heller att man minskar på resurserna till enheten för hemlösa.

Dags att byta ut alliansen på alla plan!

tis
15
sep
2009
tisdag, 15 september, 2009 | Skriven av:

På lördag är det dags för Kulturnatt i Lund. Numera är det inte så mycket natt men det är i alla fall mycket kultur.
AFFISCH2

Läs hela programmet!

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
mån
14
sep
2009
måndag, 14 september, 2009 | Skriven av:

Microsoft Word - Hu afficsh.docMiljöpartiet har tagit initiativ till ett samarbete mellan Vuxenskolan, Hållbart Universitet, Naturskyddsföreningen och politiska partier i Lund och arrangerar fyra föredrag om klimatrelaterad forskning. Kvällens ämne är brännbart på många sätt. Hur är det med etanol? Givetvis beror det på hur man tillverkar det. dessutom är etanol ett komplement till andra drivmedel. Det ska bli spännande och lyssan och förstås hur många som kommer på föredraget.

Första föredraget handlar om “Hållbara drivmedel – finns de?” och hålls av Pål Börjesson från LTH. Pål Börjesson kommer att prata om biodrivmedel.
Vilka hållbarhetskrav bör man ställa på biodrivmedel?
Vad avgör om det blir “finetanol” eller “fuletanol”?
Hur bra är dagens biodrivmedel? Finns det finns plats för både mat och bioenergi i framtiden?
Vad är “sant” eller “falskt” i dagens debatt i media kring biodrivmedel?

Föredraget börjar kl. 18.30 och hålls i Vuxenskolans lokaler på Stora Gråbrödersgatan 13 i Lund.

Läs mer om övriga föredrag!

sön
13
sep
2009
söndag, 13 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Medlemsflykten tvingar kyrkan att tänka om”

Sammanslagna församlingar? Stängda kyrkor? Entréavgift för turister i Domkyrkan? Nästa söndag, 20 september, är det kyrkoval – ett val som sker mot bakgrund av medlemsflykt och krympande intäkter.

Turister eller troende?
Svenska kyrkan i Lund har något speciellt: en katedral. En turistat traktion som drar en halv miljon besökare per år, ett omistligt kulturarv – men också en pengaslukare.

Om en vecka är det val. Egentligen är det fyra val:
Val till Kyrkomötet, val till Lunds stift, val till Lunds kyrkliga samfällighet och val till Församlingarna.

Föreningslivet har svårt att behålla sina medlemmar och att få nya. Detta gäller även svenska kyrkan. Sedan kyrkan skildes från staten år 2000 har knappt var tionde medlem i Lund försvunnit. Och med medlemmarna flyr intäkterna.

Lokaler eller själavård?
Fråga en kyrkopolitiker vad han vill spara på och svaret blir: lokaler. Idag går mellan 30 och 35 procent av kyrkans intäkter till att underhålla kyrkor, församlingshem och kontor.

Detta är ett stort problem. En del kyrkor tillhör kulturarvet men inte alla. Kyrkan är skild från staten och ska klara sig med sina tillgångar, som är stora, och medlemsavgifter.

Föryngring?
Medelåldern bland de förtroendevalda i kyrkan är i stort sett identisk med pensionsåldern.

Detta är ett annat problem som inte bara drabbar kyrkan. Själv är jag inte medlem i svenska kyrkan, inte i någon annan kyrka heller, så jag kommer inte att rösta. Det är dock viktigt att medlemmarna tar del av den information som finns om valet och vilka listor som finns.

Miljöpartiet ställer inte upp i valet men däremot finns det ett antal miljöpartister som gör det under beteckningen “Miljöpartister i Svenska Kyrkan“.

Jag har blandade känslor för religion. Problemet är att religionen bygger på “TRO”. Man tror på en Gud, man tror på vad som står i en bok. Många gånger blir det fanatism. Samtidigt gör t.ex. Svenska Kyrkan många sociala insatser.

Under lång tid har skattemedel gått till Svenska Kyrkan och kyrkan har under denna tid byggt upp ett “kapital” som måste förvaltas väl och inte slösas bort. Därför är det viktigt att även Svenska Kyrkan styr demokratiskt och tar sitt ansvar med en långsiktigt hållbar verksamhet.

Själv är jag medlem i Humanisterna.

sön
13
sep
2009
söndag, 13 september, 2009 | Skriven av:

Sverige har nu styrts av en borgerlig regering i tre år. Redan från början stod det klart att moderaterna skulle dominera i regeringen, och så har det också blivit. Vi har fått tre år av utpräglad högerpolitik.

År 2006 kom regeringen till makten under brinnande högkonjunktur. Med vetskap om att goda tider aldrig varar för evigt borde de ha tagit chansen att lotsa Sverige in i framtiden. Istället överraskades man totalt av den globala finanskrisen, och den politik man har bedrivit har förvärrat lågkonjunkturen.

Det är när tiderna är dåliga som regeringsdugligheten sätts på prov. Den borgerliga regeringens bokslut efter tre år visar på många missade chanser. Det blir dyrt. I dåliga tider behövs ett ledarskap som sår de frön som krävs för att framtidens jobb och företagande ska blomstra.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet redogör i en rapport för hur regeringen enligt “vår” mening försuttit alla dessa chanser. Det ekonomiska utrymme som funnits har slösats bort på skattesänkningar som framför allt kommit höginkomsttagarna till del, som grävt djupa hål i statsfinanserna och som nu hotar jobben i sjukvården, skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen.

Några axplock ur rapporten:

• I det ekonomiska avsnittet pekar man bl a på hur regeringen togs på sängen av lågkonjunkturen. Neddragningarna i trygghetssystemen gjorde att konsumtionen föll kraftigt. Därmed förstärktes lågkonjunkturen, så att Sverige nu klarar sig betydligt sämre än resten av industrivärlden.

• Siffror från Riksdagens Utredningstjänst visar att skattesänkningarna hittills har fördelats extremt orättvist: nästan hälften av pengarna har gått till den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest. Den fjärdedel av befolkningen som tjänar minst har fått ca 6 procent av skattesänkningarna.

• Däremot har dessa skattesänkningar grävt ett stort hål i statsfinanserna, eftersom regeringen nu tvingas låna upp enorma belopp för att finansiera dem. Budgetunderskottet beräknas i år bli 201 miljarder kronor. Det innebär att Anders Borg lånar nästan lika mycket på årsbasis som Anne Wibble (fp) gjorde under sin tid som finansminister på 1990-talet. Skattesänkningarna motsvarar mer än en tredjedel av budgetunderskottet, 80 miljarder kronor.

Läs granskningsrapporten!

sön
13
sep
2009
söndag, 13 september, 2009 | Skriven av:

SvD skriver “Knapp övervikt för de rödgröna”

Ett år före valet har den rödgröna oppositionen en svag övervikt i SvD/Sifos septembermätning av väljaropinionen. Om valresultatet blir detsamma som mätningens ramlar Kristdemokraterna ur riksdagen och Sverigedemokraterna kommer inte in.

Om ett år och en vecka är det riksdagsval. I SvD/Sifos väljar- barometer för september får allianspartierna 45 procent av rösterna och den rödgröna oppositionen 48,4. Det är alltså i princip jämnt mellan alternativen i valet nästa år. Jämfört med augustimätningen har Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet ökat något. Alla andra har gått tillbaka.

Jämfört med valet 2006 har allianspartierna tappat 3.2 procentenheter och oppositionen gått fram 2.3.
Miljöpartiet ökar till 8,9 (+0,3) vilket är tredje största parti. (S) ökat och (V) minskar.
(KD) minskar till 3.7 % och (C) minskar till 5.0 %. (M) och (FP) ökar något. (SD) minskar till 3.9 %.
Vilket innebär att (KD) och (SD) är utanför regeringen och att alliansen bara består av tre partier vilket kommer att försvåra för alliansen att bilda regeringen.

Bra utgångsläge nu när det snart “bara” är ett år kvar till valdagen den 19 september 2010. Men det kommer inte att bli någon promenadseger …

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
lör
12
sep
2009
lördag, 12 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Lundaborna klassar stan som landets tryggaste”

Lund är Sveriges tryggaste storstad. Det visar en undersökning som gjorts i över 200 kommuner.– Ett fantastiskt resultat för en kommun, säger Kjell Elefalk, rådgivare åt polisledningarna i Sydsverige.

Ingen annan stad med ett invånarantal på över 100 000 personer får så höga betyg av sina invånare när det gäller känslan att leva i en trygg miljö.

Sedan 2004 har Rikspolisstyrelsen gjort undersökningen årligen i över 200 kommuner. Sammanlagt har 1 500 Lundabor fått ge svar på en rad frågor genom att rangordna dem enligt en betygsskala. Bland annat har det handlat om fortkörande bilister, kriminella ungdomsgäng, missbrukarproblematiken och oron för att utsättas för brott.

Glädjande att Lundaborna känner sig trygga. Det finns dock en del att ta i itu med!

– Sedan 2004, då den första undersökningen genomfördes, har Lund blivit tryggare. En paradox är att medan Lundaborna blivit mindre utsatta för brott har oron för brott ökat, om än väldigt lite. Detta kan bero på ökad arbetslöshet, oron i världen och massmedier, säger närpolischef Jörgen Nilsson.

I undersökningen redovisas resultatet lokalt för Linero. Invånarna i bostadsområdet känner betydligt större otrygghet att vistas utomhus sent på kvällen än vad Lundabon generellt gör. Dessutom ser de boende på Linero skadegörelse som ett klart större problem än övriga kommuninvånare.

Vi har det bra i Lund, i alla fall de flesta. Låt fler ta del av denna trygghet. Då behövs det åtgärder på alla nivåer, riks, region och kommun.
Vi behöver ett trygghetssystem där man får vara sjuk, där man kan bli arbetslös och ges möjligheter få ett nytt jobb. Vi behöver fördela kakan till de som inte har så mycket.
Att det är världskris ska inte gå ut över de gamla och unga som behöver omsorg.
Vi behöver ha mer för varandra, föräldrar behöver mer tid med sina barn, barnen behöver ha mer tid för sina föräldrar.
Äldre behöver inte bara städning och att ett matpaket sätts in i kylskpåpet. Äldre behöver trygghet och vill inte alltid vara ensamma, de vill prata och känna närvaro av andra människor. Vi måste ha tid för samtal.

Läs mer!
Läs mer om resultaten!

Kategori: våld  | Skriv en kommentar
lör
12
sep
2009
lördag, 12 september, 2009 | Skriven av:

Är på väg till Stockholm, denna gång med tåg. Vilket är mycket bekvämare, bättre plats för ben, bättre möjligheter att “jobba”. Internet på X2000 fungerar bra, inte supersnabbt men tillräckligt.
Denna gång ska jag på ett miljöpartimöte en regionordförande träff. Vi får bl.a. träffa partistyrelsens sammankallande, partisekreteraren och språkrören. Temat för träffen är inte oväntat “Valet 2010”. Det är alltid inspirerande och spännande att träffa miljöpartister från andra delar av landet. Lite trisst att alltid åka till Stockholm men det får man väl stå ut med.

Miljöpartiet har en kanonläge att göra ett bra val 2010 men det kommer inte att göra sig själv. Hur ska vi förvalta möjligheten?
Opinionsläget är fördel nuvarande opposition, mp+s+v, men alliansen har startat sin charmoffensiv med pengar till kommuner och regioner och skattesänkningar. Vad man tycker om alliansens politik så får man erkänna att Reinfeldt är duktig att uttrycka sig och så bra publicitet. För att kunna möta Reinfeldt så tycks det i nuläget vara bättre om Maria tog över taktpinnen från Mona. Det går trögt för vår statsministerkandidat mycket beroende på att stödet från de egna leden inte är 100%-igt.
Nu gäller det att fokusera på politiken så att vi kan presentera ett bra alternativ till alliansens förslag. Vårt förslag måste innehålla en bra klimat och miljöpolitik men måste även skapa mer trygghet och högre livskvalité för alla.
Vi måste dela på jobben på arbetet och i hemmen. Vi måste ta hand om varandra, barn, äldre och om oss själva!
Vi måste skapa ett samhälle där vi lever och utvecklas utifrån våra förutsättningar!
Vi måste ifrågasätta livsstilar!
Vi måste ifrågasätta konsumtionen!

Vi måste börja leva!

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
fre
11
sep
2009
fredag, 11 september, 2009 | Skriven av:

I dag har vi suttit på en buss sedan 8 på morgonen tills 20.30 då vi anlände Centrumstationen i Malmö. Vi hade tur denna gången och kunde slippa köer frånsett någon enstaka tillfälle. Det är ett otroligt trafiktryck på vägarna hela vägen.
Tänk om man kunde lyfta en del av trafiken på spår. Det skulle minska trängsel för den nödvändiga trafiken och olyckorna skulle minska. Tänk så mycket tid som kunde frigöras för alla dessa chaufförer, bil- och lastbil. Och tänk så mycket mindre buller och utsläpp.
Det hade varit skönt med att åka tåg stället för buss men det hade blivit mycket krångligare. Det behövs en samordning av tågoperatörerna så att det går lättare att åka mellan olika länder.

Autobahn_sep2009

Allt gick bra och det var en av de trevligaste resorna jag har varit med på som dessutom inte bara var trevlig utan även hade ett syfte som sammanföll med uppdraget.
I Räddningstjänsten Syd tycker vi att vi inte kommit så långt när det gäller jämställdhet och rekrytering från etnisk grupper förutom den helsvenska men jämför vi oss med andra räddningstjänster i Sverige och utanför Sverige så ligger vi bra till.
Det känns ju lite konstigt och det kan vi inte vara nöjda med.
För att rekrytera fler “icke svenskar” har vi ett ESF-projekt där 24 unga, kvinnor och män, utbildas i första hand till så kallade trygghetsvärdar.

Därför startar Räddningstjänsten Syd i samarbete med Arbetsförmedlingen och Malmö stad en tio månader lång utbildning som ska förbereda för arbete inom räddningstjänsten som brandman, brand- och säkerhetsvärd eller instruktör.

Hittills har det gått mycket bra. Intresset är stort både från de 24 och från allmänheten. Man kan följa arbete på följande länk!

Som sagt har det under lång tid diskuterats könsfördelningen inom räddningstjänsten. Räddningstjänst är fortfarande mycket “brandbekämpning” där bilden är av en stor och stark brandMAN. Nu är det inte bara styrka som behövs därför är det viktigt att komma fram till vilka relevanta krav man ska ställa på de personer som ska rekryteras att jobba inom räddningstjänsten.
Det finns en räddsla att släppa in kvinnor på denna arbetsmarknad. Därför ställer man krav som utesluter de som inte har “STYRKA”.
De krav som man ska ställa ska vara relevanta. Det viktigaste är inte könet utan vad “könet” klarar av. De flesta arbetsgrupper fungerar bättre om de har jämnare könsfördelning. Kvinnor och män är olika. Kvinnor och kvinnor är olika och givetvis män och män är olika. Det finns alltså kvinnor som uppfyller kraven för att jobba inom räddningstjänsten vilket inte jag gör och jag är man, i alla fall till könet. Det har gått mycket trögt men nu kanske det kan lossna när MSB, Myndigheten för Skydd och Beredskap, tar tag i det hela.

Nu tar MSB fram vetenskapligt underbyggda nivåer på fystester. Det är en av nio olika åtgärder för att jämställdheten och mångfalden inom räddningstjänsten.
Varför har det gått så trögt hittills?

– Den bild som yrkets status i hög grad vilat på är en stor stark person som räddar människor i nöd, och det är inte den traditionella bilden av kvinnor, säger Anders Axelsson, projektansvarig på MSB.

Nu framhålls att en modern räddningstjänst måste spegla den befolkning man är satt att skydda. Mot bakgrund av hur det ser ut i dag medger Anders Axelsson att 40 procent kvinnor bland dem som anställs som brandmän år 2014 är ett ”tufft mål”.

Till nästa direktion med Räddningstjänsten Syd ska det finnas underlag för det fortsatta arbetet. Det gäller att ändra attityder inom räddningstjänsten men även attityder i övriga samhället.

Regbågsfetsival2009_MalmöEn annan aspekt på samma tema är att det behövs en sammansättning av personalen även utifrån sexuell “läggning”. Räddningstjänst Syd var med på Stockholm Pride och kommer att att vara med på Regnbågsfestivalen i Malmö, den 19-27 september.

Dessa aspekter är alla diskrimineringsgrundade. Det är t.ex. inte av rättvisekrav att det ska finnas fler kvinnor inom räddningstjänsten utan för att vi ska ha ett jämlikt samhälle där alla ska ha samma möjligheter och ska respekteras för den man är och att vi ska ta nytta av allas förmågor. Det innebär givetvis inte alla ska vara lika och ska kunna göra samma saker. Men vi behöver varandra, mångfald är bra. Vi har kommit en bit på vägen men mycket återstår ännu men det gäller att inte ge upp.

Läs artikel i Dagens Samhälle!

tor
10
sep
2009
torsdag, 10 september, 2009 | Skriven av:

I dag hade vi en strategidag där vi diskuterade framtiden för Räddningstjänsten Syd. Hur ska verksamheten utformas för att möta framtiden.
Skåne växer, vi blir fler invånare, trafiken ökar på våra vägar, antalet verksamheter ökar.
Detta är ett problem eftersom anslagen till räddningstjänsten inte ökar i samma omfattning.
För att klara situationen måste mer arbete läggas på förebyggande.
Synen på “branmannen” måste ändras. Vi behöver rekrytera så att det blir fler kvinnor och fler med icke-svensk bakgrund.
Mycket finns också att göra hos medborgarna. Trots att det finns lagar som föreskriver att det ska finnas brandvarnare i bostäder så är det inte så. Det räcker inte att det finns brandvarnare den ska också fungera och vara rätt placerad.
Det finns mycket som kan göras för att minska antalet olyckor.
Efter en givande dag med diskussioner om framtiden åkte vi till staden Utrecht. Där fick vi några timmar för oss själva innan vi fick en rundtur på kanalerna kring Utrecht. Utrecht är en universitet stad inte olik Lund förutom att Lund saknar kanaler. Mycke cyklar, cykling överallt. Månag mysiga restauranger, caféer och barer. Många placerade längs kanalerna.

I morgon ska vi åka tillbaka till Sverige, det blir en lång dag på bussen.

Utrecht_sep2009

ons
9
sep
2009
onsdag, 09 september, 2009 | Skriven av:

I dag besökte vi VRU, Veiligheidsregio Utrecht det är en organisation där man slagit samman en regional och 29 kommunala brandstationer. Organisationen ska starta i full skala den 1/1 2010. I denna organistion ingår även ambulansservice, kris och beredskapsplanering och till viss del ledningsfunktionen för polisen.
Denna region, Utrecht, är lik Skåne. Ungefär lika många kommuner, ungefär lika många invånare. Ytan är som Småland.
I denna region har man haft en regional räddningstjänst och 29 kommunala. Man har 67 brandstationer vilket är många fler än vad vi har i Skåne. Holland har även som Tyskland en frivilligbrandkår som bara är betald när de är i tjänst.
I regionen finns nu 2400 och då är det 1700 frivilliga och 700 hel- eller deltidsanställda.
När arbetet med att bilda Räddningstjänst Syd startade var det 10 kommuner som var i fråga. Av detta blev det 5 st, Lund, Malmö, Kävlinge, Burlöv och Eslöv.
Om Räddningstjänst Syd utökades med fler kommuner så att det blir ett mer sammanhängade område skulle resurserna kunna utnyttjas bättre. Det är dock ett demokaryiskt problem med att räddningstjänsten kommer längre från kommunpolitiken. Det kan dock kompenseras med att kompetensen och kvalitén kan utökas. men då måste det inkludera fler kommuner.
Räddningstjänst Syd har jobbat mycket med att flytta fokus från bekämpande till förebyggande.
Det bästa är alltid att en olycka aldrig inträffar. Ett stort problem är tillväxten i regionen. Tillväxten med ökad trafik, fler invånare, fler industrier ökar risken för att en olycka inträffar. Så även om Räddningstjänst Syd jobbar med förebyggande måste kommunerna och regionen jobba med förebyggande när man planerar för framtiden.

Tycker man det är mycket trafik i Skåne så är det inget mot vad det är här. Det känns som att det är vägar överallt och många bilar med endast en förare, inga passagerare och så givetvis många långtradare.
Detta är givetvis ett jättestort miljö- och klimatproblem men måste även vara en stor säkerhetsrisk.

I kväll blir det middag på gångavstånd från hotellet vilket är skönt så man slipper sitta i en buss och titta på trafik. Vädret är fantastiskt, man kan inte tro att det är september. I går var det kring 30 grader. I dag är det lite svalare men skönt.

tis
8
sep
2009
tisdag, 08 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Umeås ansökan bra från början”

Stockholm. Umeås ansökan var bäst. Det menade i alla fall juryn som motiverade sitt beslut med att Umeå bättre och tydligare uppfyllde två viktiga kriterier. Den europeiska dimensionen. Och projektets förankring bland medborgarna.

Så blir det när det ska tävlas. Det ska “bara vara” en vinnare. Denna gång blev det Umeå. Att Umeås ansökan var mer förankrad bland medborgarna håller jag med om. Men Lunds ansökan är mer EU-aktig. Lunds ansökan är välskriven med många fina ord.

Det är bara att gratulera Umeå. Lund förlorade inte men blev inte vald att vara Kulturhuvudstad 2014. Projektet Kulturhuvudstad 2014 handlar inte om att vinna, det handlar om en process för att utveckla kulturen.
Detta kan Lund göra även om Umeå nu blev huvudstad. Skillnaden är att det inte blir några pengar från staten och EU. Å andra sidan kan Lund göra det som gynnar kommuninvånarna bäst och inte som kulturhuvudstadskonceptet bestämmer.

Pengar finns avsätta för Kulturhuvudstadsprojektet 2014 låt dessa pengar ligga kvar och använd dessa för att utveckla Lund på kulturomårdet. Engagemang finns i Lund, bland medborgarna, kulturarbetare och bland förvaltningens anställda. Lägg till lite resurser och det kommer att hända saker.

Just nu är handlingsplanen för kultupolitisk strategi ute på remiss. Detta är plan B att genomföra denna handlingsplan när nu Umeå blev KHS 2014. Till detta behövs det resurser och vilja. Kultur är inte bara en fråga för Kultur- och fritidsnämnden. Skolan, vård och omsorg, servicenämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden behöver också vara delaktiga för att Lund ska bli en bättre kommun att bo i och där kulturen spelar en viktig roll.

Så grattis Umeå och så tar vi nya tag och fortsätter att göra Lund till en bättre kulturstad.

mån
7
sep
2009
måndag, 07 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Lund får 81 miljoner kronor”

– 81 miljoner känns jättebra. Vi hade ett budgeterat underskott på 27 miljoner. Nu blir det lättare att klara ekonomin. Under hösten får vi titta på vilka delar av kärnverksamheten – barn, skola och omsorg – som behöver förstärkas.

Nu kommer lite återbetalning till kommuner och landsting precis lagom när opinionssiffrorna behöver höjas och valåret närmar sig. Bra att det äntligen blir lite pengar för att kommuner och landsting ska undvika att riskera nödvändig verksamhet.
Det är sent men det heter ju bättre sent än aldrig. Om det är tillräckligt är svårt att säga just nu.
Det hade ju varit bättre om pengarna kommit tidigare så att alliansen inte hade behövt skära så mycket i värdefull och viktig verksamhet.
Det innebär att Miljöpartiets budget låg bättre till än alliansens.

Det är glädjande nu att det ser ljusare ut. Nu kanske det finns lite pengar till att satsa på handlingsplanen för kulturpolitisk strategi och kanske även lite till Kulturhuvudstadsprojektet. Pengarna kommer lägligt för i morgon blir väl Lund utsedd till Kulturhuvudstad 2014.
Eller?

sön
6
sep
2009
söndag, 06 september, 2009 | Skriven av:

Skönt att bara ta det lugnt förutom ett jympapass. Vädret var lite omväxlande men solen sken nästan hela tiden. Det är lite tidigt för skörd av plommon och äpplen men snart så är det dags.
En del vindruvor är redan mogna och i år är de extra stora och många. Vi har bara en stock men det blir ändå ganska så mycket. Lättskött är det i alla fall. Lite ansning efter blomningen och sedan inget mer än skörda. Vatten är aldrig ett problem oavsett hur torr somrarna har varit.

Detta är sista lediga helgen på länge så det gäller att njuta så länge den varar. En granne bjöd in till sista fikat för säsongen. Det blev en trevlig stund och mycket diskussioner om koloniområdets nya avlopp, svininfluensa, plommon och äppelvecklare och mycket annat som hör till kolonilivet.

Satt en stund ute i trädgården och lyssnade på tystnaden och njut av en ljum höst kväll. Det är livskvalité.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
lör
5
sep
2009
lördag, 05 september, 2009 | Skriven av:

Nu är det höst även om temperarturen är lite somrig. I dag småregnade det nästan hela tiden. Hann inte göra så mycket i trädgården mellan skurarna. Plommonen är snart färdiga. De första som trillar ner är nästan alla angripna av en liten mask, troligen plommonvecklare.
Nu finns det dock en del som inte är angripna så det finns hopp.
Päronen är snart slut vilket är lite trist eftersom de är så goda. Det finns många björnbären som är mogna även om det verkar som en del inte vill mogna alls i alla fall inte hela björnbäret.
I morgon blir det förhoppningsvis bättre väder. Ska försöka hinna med ett jympapass också. Annars blir det att ladda för nästa vecka då jag ska åka på en resa med Räddningstänsten Syd till Holland.
På tisdag ska juryn bestämma sig för Umeå eller Lund som Kulturhuvudstad 2014.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar