Inlägg under » mars, 2010 «

ons
31
mar
2010
onsdag, 31 mars, 2010 | Skriven av:

Trött men rätt så nöjd sitter jag i favoritfåtöljen och tittar på Seinfeld. Äter surdegsbröd med hummus och stekt tempeh. Lite sent att äta nu men är man hungrig så är man.

Vi lyckades bilda Miljöpartiet de gröna i Klippan. Nu återstår det att få ihop en lista till kommunfullmäktige.
Ett rimligt mål är att få två mandat, så vi borde ha minst 4 namn på listan gärna 6 namn.
Nu gäller det att prata med folk så att vi hittar lämpliga kandidater.
Du som läser detta kanske är intresserad eller vet någon som är. I så fall är det bara att höra av dig, ring 0705-15 80 38.

Nu är det påskhelg som gäller förutom att jag ska göra en annons till lokaltidningen om Brutus Östlings föredrag i nästa vecka.

Hoppas det blir en helg med värme och utan regn. Ska bli skönt med lite kolonisysslor. Det behövs en del grävande för att koppla in avloppet och en del jobb med att få jorden redo för sådd.

ons
31
mar
2010
onsdag, 31 mars, 2010 | Skriven av:

Kategori: ekologi  | Skriv en kommentar
ons
31
mar
2010
onsdag, 31 mars, 2010 | Skriven av:

Valmanifestet nedan är partistyrelsens förslag och kommer att behandlas på Miljöpartiets kongress 14-16 maj i Uppsala.

FRAMTIDEN ÄR HÄR
De val vi gör idag formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar som vi gör idag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling finns. Det är här och nu som omställningen måste ske.

Miljöpartiet går till val på en politik för en grön omställning som skapar nya jobb, ökad trygghet och ett starkare Sverige. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som kan möta framtidens utmaningar.

Miljöpartiet vill se en storsatsning på en grön omställning av hela samhället – en Green New Deal. Vi vill göra det enklare för människor att göra hållbara val i sin vardag. Järnvägar, förnybar energi, spårvagnar, cykelbanor och energismarta städer är framtiden. Vi gröna vill göra de investeringar som behövs. De är inte bara lönsamma, utan de ger också fler jobb.

Vi vill modernisera Sverige. Vi behöver satsningar på utbildning, forskning, företagande och entreprenörskap. Det ska bli enklare för människor att förverkliga sina idéer och våga ta steget från anställning till eget företag.

Vi vill lämna köp-och-släng-samhället. Det ska vara lönsamt att reparera när något är trasigt. Vi vill sänka momsen på tjänster för att uppmuntra till en miljöanpassad konsumtion och samtidigt skapa nya jobb. Det kommer också att skapas många arbetstillfällen genom satsningar på välfärd och offentlig sektor.

Vi gröna står konsekvent upp för naturen när den hotas av kortsiktiga intressen. Vårt engagemang drivs av en kärlek till naturen, en stark solidaritet med människor som lever idag och med kommande generationer. Vår politik syftar till en solidarisk värld. Därför arbetar vi för fred, mänskliga rättigheter och global nedrustning,

Vår politik är frihetlig. Vi vill skapa ett jämställt samhälle där alla människor behandlas lika. För oss är detta är en grundläggande frihetsfråga som också främjar hälsa. Samhället blir rikare och mer dynamiskt när vi bejakar olikheter i värderingar och livsstil. Människor ska ges nya livschanser. Trygghetssystemen ska repareras och vara till för alla.

Tillsammans med våra samarbetspartier går Miljöpartiet till val på att bilda en rödgrön regering efter riksdagsvalet 2010.

INVESTERA I MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH NYA JOBB
1. SVERIGE SKA TA SIN DEL AV ANSVARET
Sverige ska ta sin del av det globala ansvaret. Utsläppen av klimatpåverkande gaser ska minska i enlighet med forskarnas rekommendationer. Höjda miljöskatter ska göra det dyrare att använda fossila bränslen.

2. FÖRDUBBLA KAPACITETEN I JÄRNVÄGSNÄTET
En klimatsmart trafikpolitik i hela landet kräver stora investeringar i järnvägsnätet. Kapaciteten både för person- och godstrafiken ska fördubblas. Vi vill bygga höghastighetsbanor och knyta samman de stora svenska städerna Stockholm, Göteborg och Malmö med Köpenhamn och Oslo. Vi vill också koppla ihop stambanan med regionala spår så att de regionala anknytningarna förstärks. Det ska vara billigare att åka tåg än att köra bil eller flyga.

3. BYGG UT KOLLEKTIVTRAFIKEN
För att skapa mer klimatsmarta städer vill vi investera i att kraftigt bygga ut kollektivtrafik så som spårvagnar, regionala tåg, tunnelbana och buss. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till 2020. Det finns inget behov av nya motorvägar.

4. NYA DRIVMEDEL FÖR BILEN
Många i Sverige är beroende av bilen. De fossila bränslena behöver fasas ut av både miljö- och prisskäl. Därför måste alla ges möjlighet att tanka förnybara bränslen. Det ska vara billigare att köra på förnybara drivmedel än på bensin. Den inhemska produktionen och distributionen av förnybara drivmedel ska gynnas. Det ska vara möjligt att tanka biogas och ladda sin elbil i hela landet.

5. GÖR DIN EGEN EL
Vi vill göra det lönsamt att producera sin egen el. Allt fler människor vill investera i förnybar energi och bidra till att minska sin egen klimatpåverkan. Detta innebär också att fler ska kunna leverera förnybar el in på elnätet. Vi vill införa ett system med fastpris på förnybar el samt möjliggöra nettomätning hos småskaliga elproducenter.

6. INVESTERA I FÖRNYBAR ENERGI OCH ENERGIEFFEKTIVISERING
Vi vill ersätta kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft, biobränslen, vågkraft och solenergi. Vi vill investera i ombyggnation som leder till minskad energianvändning. Därmed minskar kostnaderna för energi. Uranbrytning ska förbjudas.

7. RUSTA UPP MILJONPROGRAMMEN
Vi vill införa ett särskilt investeringsstöd för att bygga nytt och rusta upp nedslitna bostäder och stadsdelcentrum, framförallt i förorterna. Investeringarna ska leda till bättre boendemiljöer och minskad energianvändning.

8. MER GODS PÅ TÅG
För att öka trafiksäkerheten på våra vägar och minska utsläppen vill vi införa en skatt på tunga lastbilstransporter. Det gör det mer lönsamt att transportera varor på järnväg istället för på lastbil.

9. VÄRNA NATUREN OCH DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN
Artrika ängs- och hagmarker ska värnas och strandskyddet ska stärkas. Värdefulla naturskogar ska skyddas. Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren; varg, lo, björn och järv.

10. JORDBRUK MED HÄNSYN TILL DJUREN
Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minimeras. Djurskyddet ska stärkas och vi vill förbjuda pälsfarmning. Den goda jorden ska skyddas. Vi gör det lönsamt att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna näringar som ekoturism och småskalig livsmedelsförädling.

NYA JOBB, ENTREPRENÖRSKAP OCH SMÅFÖRETAG
11. SÄNKT MOMS FÖR TJÄNSTEFÖRETAGEN
Vi vill få tjänstesektorn att växa genom att sänka momsen inom en rad branscher. Det blir billigare att reparera trasiga saker, äta på restaurang, gå till frisören och att laga cykeln. Hållbar konsumtion av tjänster måste stimuleras och vi vill ta ett första steg under mandatperioden.

12. SÄNKT SKATT FÖR SMÅFÖRETAG
Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för små företag med tio procentenheter. Vi vill att ensamföretagare får ytterligare sänkning för den första anställda under det första året.

13. RISKKAPITAL FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Vi vill inrätta en statlig riskkapitalfond för att underlätta för fler små- och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Fonden ska finansieras genom vinstutdelningar från de statliga företagen.

14. ETT NÄRINGSLIV I FRAMKANT
Många nya entreprenörer har som drivkraft att ta ett större etiskt socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till en hållbar utveckling. Ett sådant förhållningssätt ska främjas. Vi vill öka anslagen för innovationer, produktutveckling och miljöteknikutveckling i små och medelstora företag. De statliga och kommunala bolagen ska bidra till ny miljöteknik, förnybar energi och vara ett föredöme när det gäller att minska sin klimatpåverkan. Socialt företagande ska vara en del av en grön företagarpolitik. Vi arbetar för fler företagsetableringar på landsbygden.

15. JOBB OCH UTBILDNING TILL UNGDOMAR
Vi vill införa ett traineeprogram i välfärdssektorn. Det behöver också satsas mer på yrkesutbildningar och lärlingsplatser. Fler högskoleutbildningar ska erbjuda praktik på företag och myndigheter som en del av utbildningsprogrammet.

HÖJ KVALITETEN INOM VÄLFÄRDEN, INVESTERA I UTBILDNING
16. INGEN SKA VARA FÖRSÄKRINGSLÖS
Trygga och moderna sjukförsäkringar ska omfatta alla. Vi vill att sjukpenning ska kunna ges så länge personer är sjuka och att den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas. Samhällets ansvar för en effektiv rehabilitering är särskilt viktigt. En allmän arbetslöshetsförsäkring ska omfatta alla.

17. KORTARE ARBETSTID OCH LÄNGRE YRKESLIV
Småbarnsföräldrar vill kombinera föräldraskap och yrkesliv. Vi vill sänka arbetstiden för att ge människor mer tid och ökad livskvalitet. Som ett första steg vill vi införa ett stöd för småbarnsföräldrar att gå ner i arbetstid samt återinföra friåret. Vi vill öppna för en höjd och mer flexibel pensionsålder och ge bättre möjligheter att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionen.

18. MÅNGFALD INOM SKOLAN
Barn har rätt att i skolan få de verktyg som de behöver med sig ut i livet. Föräldrar och barn ska ha goda möjligheter att påverka undervisningen och kunna välja en pedagogik som passar varje barn. Alla barn måste bli sedda och få tid med vuxna i skola och förskola. Vi vill värna mångfalden av skolor, pedagogik och utbildningsinriktningar. Vi vill stärka elevdemokratin och satsa på elevhälsovården.

19. LÅT BARN VARA BARN
En lekfull och trygg barndom borde vara alla människors rättighet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla. Vi vill stärka barnens rättigheter och införliva barnkonventionen i svensk lag.

20. FÖREBYGGANDE VÅRD
Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt behöver genomsyra all vård och omsorg. Vården ska vara mer jämställd, nära medborgarna och präglas av teamarbete, bred medicinsk och psykosocial kompetens. Särskilda satsningar behövs för att minska den psykiska ohälsan och förbättra vården av våra äldre. För att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen ska kontroll och tillsyn skärpas.

21. DEN GODA MATEN
Vi vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skolor, äldreomsorg och på sjukhus. Barn, äldre och sjuka ska få nylagad mat från lokala tillagningskök i skolor, äldreomsorg och sjukhus istället för uppvärmd mat som körts långa sträckor. Ekologiska råvaror och lokalt producerad mat ska eftersträvas i upphandlingar. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden.

22. EN STÄRKT HÖGSKOLA OCH HÖJDA STUDIEMEDEL
Utbildningsväsendet är centralt i ett modernt kunskapssamhälle. Kvaliteten i högskolan ska höjas med mer lärartid åt studenterna och större fokus på god pedagogik. Vi vill ge människor nya livschanser och göra det lättare att studera i alla skeden i livet. Därför vill vi höja studiebidraget och förbättra studenters sociala skyddsnät. Samverkan mellan universitet/högskolor och näringslivet ska stärkas.

ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE ÖKAR FRIHETEN
23. JÄMSTÄLLDHET I FAMILJ OCH STYRELSE
Båda föräldrarna har rätt att vara hemma med sina barn och barnet har rätt till båda föräldrarna. Vi vill att föräldraförsäkringen ska delas i tre delar där varje förälder får en del av försäkringen och där de kan välja att disponera den tredje delen som de önskar. Det ökar möjligheten för män att vara hemma med barnen. Vi vill införa en lag om en kvotering till börsbolagens och de offentliga bolagens styrelser.

24. KVINNOFRID ÄR FRIHET
Vi vill ha ökade resurser till kvinnojourernas arbete för kvinnofrid. Rättsväsendets bemötande måste vara kunnigt och respektfullt. Våldtäktslagstiftningen ska skärpas för att garantera den sexuella integriteten. Barn som bevittnat våld i hemmet ska betraktas som brottsoffer. De som döms för misshandel ska tvingas genomgå behandling. Även våld i samkönade relationer måste uppmärksammas. Mer resurser krävs för att motverka prostitution och människohandel.

25. LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA
Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas. Vi vill främja lika rättigheter hos företag och myndigheter. De lokala antidiskrimineringsbyråerna ska stärkas. Vi vill fortsätta arbeta för HBT-personers rättigheter. Arbetet mot hatbrott ska intensifieras.

26. LÄRA MED MODERSMÅL
Ett av de mest effektiva sätten att förbättra studieresultaten när barn har ett annat modersmål än svenska är att satsa mer på modersmålsundervisning. Vi vill utvidga rätten till modersmålsundervisningen till att gälla hela grundskoletiden. Vi vill också utöka ämnesundervisning på modersmålet.

27. UTBILDNING OCH ARBETE FÖR NYANLÄNDA
Nyanlända ska snabbare kunna lära sig svenska, validera eller komplettera sin utbildning och få jobb. Vi vill att studierna i svenska ska kombineras med praktik. Vi vill höja kvaliteten i svenska som andraspråk. Vi vill att universitet och högskolor erbjuder kurser i svenska för dem som kommer till Sverige med akademisk utbildning.

28. VÄRNA RÄTTEN TILL ETT PRIVATLIV
Runt om i samhället begränsas människors rätt till privatliv. Vi vill skärpa reglerna vid tillstånd för kameraövervakning så att särskild hänsyn tas till individens integritet. Staten ska inte ha möjlighet att registrera alla internetanvändares trafik i Sverige. Vi vill avskaffa FRA- lagen.

29. ETT FRITT INTERNET OCH EN BALANSERAD UPPHOVSRÄTT
Vi vill värna rättssäkerheten och integriteten på nätet genom att ändra IPRED-lagen. Vi vill modernisera upphovsrätten och avkriminalisera fildelning för privat bruk. Nätneutraliteten är en viktig princip som ska värnas.

EN RÄTTVIS OCH HÅLLBAR VÄRLD ÄR MÖJLIG
30. EN AKTIV GLOBAL KLIMATPOLITIK
De globala utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska. Vi vill verka globalt för att avveckla alla subventioner till kol, olja och kärnkraft. Inför miljöavgifter för fossila bränslen inom internationell flyg- och sjöfart för att betala klimatinsatser i fattiga länder. Det internationella stödet till klimatåtgärder i utvecklingsländer måste öka.

31. BEKÄMPA FATTIGDOMEN
Vi vill arbeta för en rättvis handel som bättre tar tillvara de fattiga ländernas behov. Sveriges nivå på biståndet ska vara minst en procent av BNI. Sverige ska arbeta mot att fattiga länder hamnar i skuldfällor och för att illegitima skulder ska skrivas av. Fattigdomsbekämpning ska vara centralt i utrikes-, handels- och biståndspolitiken.

32. AVVECKLA VAPENEXPORTEN
Vi vill avveckla vapenexporten. Ett första steg är att skärpa reglerna för svensk vapenexport. Det är oacceptabelt att svenska vapen exporteras till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi säger nej till att investera flera miljarder i en ny, uppgraderad version av Jas-planen. Sverige ska stanna utanför Nato. Ansträngningarna för att skapa fred i världen måste öka.

33. STOPPA ROVFISKET AV VÅRA HAV
Slopa alla subventioner som bidrar till utfiskningen. Torsken och andra fiskarter i våra hav ska fredas från fiske om populationerna ligger under säkra nivåer. Krafttag krävs mot det illegala fisket.

34. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FLYKTINGPOLITIKEN
Vi vill skapa fler lagliga vägar för migration till EU. En mer human flyktingpolitik behövs. Barnets bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingärenden. Papperslösa ska ha rätt till vård och skola.

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
mån
29
mar
2010
måndag, 29 mars, 2010 | Skriven av:

DN Skriver : ”Förbifart Stockholm är ett vansinnigt projekt”

Förbifart Stockholm har blivit en allt större knäckfråga för oppositionen. Socialdemokraterna anser att den nya motorvägen behövs medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet kräver att bygget stoppas.

Regeringen gick på måndagen ut på DN Debatt och lovade att Förbifart Stockholm ska byggas. Notan beräknas till 28 miljarder kronor. Av dessa ska cirka 23 miljarder tas från trängselskatten.

Det är ytterst besvärande att så många (S)-politiker vill bygga förbifart Stockholm. Alliansen och (S) är tydligen överens om detta.

Först så var alla emot Miljöpartiets förslag om trängselskatt i Stockholm. Sedan upptäcker man att idén är bra och genomför det. Man strular och gör uppehåll och fördyrar hela projektet. Dessutom saboterar man hela projektet genom att använda intäkterna från trängselskatterna till att bygga mer motorväg.
Finessen var ju att dessa pengar skulle användas till att förbättra kollektivtrafiken.

Förbifart Stockholm är en knäckfråga för samarbetet mellan de rödgröna. Det är ett jättedyrt projekt som dessutom kommer att öka klimat- och miljöbelastningen. Samtliga vägforskare är överens att projektet kommer att öka vägtrafiken, vilket tom Vägverket inser.

Det är ett dyrt projekt som tar pengar från övriga Sverige för att bygga vägar i ett område där de bästa förutsättningarna finns för kollektivtrafik. Heltokigt!

Detta är inte bara en Stockholmsfråga.
Så varför är politiker från övriga Sverige så tysta?

mån
29
mar
2010
måndag, 29 mars, 2010 | Skriven av:

På kort tid har Mp Båstad vuxit och är nu större än andra kommunavdelningar. I kväll är det årsmöte och i samband med detta så kommer Mp Båstad att fastställa sin kommunfullmäktigelista vilket innebär att invånarna i Båstad kommer att ha ett helgrönt alternativ i valet den 19 september.
Verkligen kul att få vara med när partiet växer. Det innebär visserligen mycket jobb men det är ju alltid så mycket roligare att jobba när man ser resultat. Sitter nu på tåget mot Båstad.

På onsdag blir det en tur till Klippan där vi ska bilda en mp-avdelning. Det gäller att bilda innan den 15 april för då kan man skydda sin kommunfullmäktigelista. Att skydda en lista innebär att man bestämmer vilka som får stå på listan. Nackdelen är att man måste göra det innan den 15 april. Om man inte skyddar listan kan vem som helst komma på listan. Fördelen att inte skydda listan är att man kan vänta till valdagen med namnen och nackdelen är givetvis att man inte vet vilka som får mandaten. Vem som helst kan skriva sitt namn på en oskyddad lista utan godkännande från ”partiet”.

Frågan är hur många kommuner i Skåne som inte kommer att ha en skyddad mp-lista i valet den 19:e?

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
sön
28
mar
2010
söndag, 28 mars, 2010 | Skriven av:

Nu är det bästa tiden. Det blir varmare, det blir ljusare och det blir grönare. I dag tappar vi en timme men den kommer ju igen och det blir längre kvällar.
Efter 2 dagar i Stockholm ska jag bara vara och inte gå på några möten. Det var stora skillnader mellan Stockholm och Lund. I Lund missade jag 16 graders värme och i Stockholm låg det stora snöfläckar kvar och stora isflak i vattnet.
Ska hinna med ett core-passFriskis & Svettis, det är precis vad jag behöver.

Nu närmar sig kolonilivet. Nästa helg är det påsk och då startar kolonisäsongen. Det är mycket som ska göras nu i början. Förhoppningsvis har värmen kommit för att stanna så att fröna börjar gro. Under vintern har det lagts in nya avloppsrör på hela koloniområdet. Nu återstår att gräva på vår tomt så vi kan koppla in avloppet till kolonistugan. Så det lär väl bli en del grävande.

Nästa vecka är kort men det kommer ändå att vara en del att göra. Bl a ska jag vara med på Mp Båstads årsmöte och sedan blir det bildandemöte av Mp Klippan. Sedan blir det en skön lugn helg.

lör
27
mar
2010
lördag, 27 mars, 2010 | Skriven av:

Är i Stockholm på miljöpartiets förtroenderåd (FR). Ska nu gå och äta frukost. Tidsschemat ändrades i går så vi börjar redan kl. 8.00. Helt OK bara det att frukosten på hotellet börjar serveras kl. 7.30. Ska försöka smita in lite innan halv åtta. Frukosten för en vegan är inte speciellt imponerande men man får i sig lite näring i alla fall. Annat är det när man är på Förbundet Djurens rätts riksstämma. Då kan man få en riktigt frukost som är helvegan. Det kommer jag att få i maj när jag är på riksstämman i Karlstad.

I går pratade vi valmanifest med mp:s partistyrelse och aktuell politik med Maria och Peter. Mycket inspirerande diskussioner. Det är helt klart att man som miljöpartist vill så mycket och att vi kan så mycket om så olika saker. Den stora frågan är hur vi ska prioritera och uttrycka oss.
Budskapet måste ju kunna tas emot av väljarna.

Valmanifestet ligger nu i partistyrelsens händer. De ska besluta om det idag och sedan blir det en fråga för kongressen i maj.

I dag ska vi pratat valrörelse med vår partisekreterare, Agneta Börjesson och sedan blir det vårbudget innan det blir dags för tåget hem till värmen i söder.

Nu ska jag försöka få lite frukost.

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
fre
26
mar
2010
fredag, 26 mars, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Väljarna vänder SD ryggen

Miljöpartiet når sin högsta opinionsnivå på 14 år och ger de rödgröna fortsatt övertag. Samtidigt backar Sverigedemokraterna och hamnar utanför riksdagen i DN/Synovates marsmätning. När debatten mellan de två regeringsalternativen skärps inför valet hamnar småpartierna i skugga.

Glädjande att miljöpartiet ökar och får 10.2 %, att de rödgröna har egen majoritet och att (SD) är utanför riksdagen.
Hade givetvis varit bra om även (S) hade ökat men de är fortfarande största parti med 33.7 %
SDS skriver :

Miljöpartiet går fram med en halv procent. I och med att MP nu ökar för tredje mätningen i rad stöds Sveriges tredje största parti nu av 10,1 procent av väljarna. Det är den högsta noteringen för MP sedan januari 1996 då partiet hade stöd av 14 procent.

För en vecka sedan fick MP:s språkrör Maria Wetterstrand klart högre förtroendesiffror än S-ledaren Mona Sahlin i Synovates partiledarundersökning för mars. Det tycks som att de siffrorna återspeglar sig i de strömhopp som sker inom det rödgröna blocket – från S till MP.

Om det är strömhopp vet jag inte men (MP) tar väljare från de flesta dock inte så många från (SD).

Är i Stockholm och har precis varit på Klimatkommunernas årsmöte. Just nu är det 23 medlemmar och 5 står och väntar. Ett landsting är även med, Stockholms läns landsting och region Skåne är på väg att bli medlem. Årsmötet avslutades med att Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Anders Ygeman (S) informerade om riksdagens syn på kommunernas klimatarbete.

Denna helg är det miljöpartiets förtroenderåd så det är bra att jag kan slå två flugor i en smäll och minska resandet till Stockholm. Även om det alltid är fråga om tågresor till Stockholm så skadar det inte att minska ner antalet resor. Stort fokus ligger på vilket bränsle och vilka fordon som används och alldeles för lite fokus på att minska antalet resor.

Förtroenderådet är ett rådgivande organ till miljöpartiets partistyrelse, riksdagsgrupp och euparlamentsgrupp. Denna gång handlar det om valmanifest inför valet den 19 september och så förstås den rödgröna vårbudgeten.

tor
25
mar
2010
torsdag, 25 mars, 2010 | Skriven av:

Tittade på Uppdrag Granskning, ”Den andra våldtäkten”. Man kan undra hur det kan bli så fel? Att unga lätt kan förledas och fås att falla för grupptryck är en sak men att vuxna människor kan fås att följa med denna hetsstämning mot unga flickor som utsatts för övergrepp. Inte ens efter att den 15-årige pojken dömts två gånger för våldtäkt slutar man tro att han är oskyldig. Det allra värsta är att man inte ser de som blivit utsatta för ett övergrepp.
En präst i programmet kommenterar bara att han tycker synd om pojken. Visst är det tragiskt för pojken som förstört livet för två unga flickor och gjort sig själv en björntjänst. DN skriver :

– Vi tappade själva hakan under intervjun med prästen, säger Nicke Nordmark. Vi ville få några reaktioner men sedan började han prata om ”en stark manifestation för människovärdet”. Vi trodde att han skulle reagera åt andra hållet och ta ställning för flickan. Men han höll kvar vid sin linjen. Till slut reagerade vi, så klart.

När det var skolavslutning tog man emot pojken som blivit dömd att vara med. Som tur var var inte flickan med på tillställningen. Pojken delade ut blommor till alla elever. Prästen tog det som en fin gest. Efter den fina ”gesten” våldtog han ännu en flicka.

Det är rätt otroligt, att trots de två domarna såväl i tingsrätten som i hovrätten, så fortsätter stödet för pojken och smutskastningen av flickorna. Är det konstigt att många kvinnor som utsatts för ett övergrepp inte orkar anmäla det samma?

Hade man stöttat den första flickan och gett signaler till pojken efter den första våldtäkten att detta handlande inte är OK, hade man kanske kunnat undvika den andra våldtäkten.

Något är fel när man våldför sig på en annan person. Skolan brydde sig inte. Enligt dess rektor skulle skolan vara neutral, men skolan var inte ens neutral. Man tog tydligt ställning för pojken.
Javisst ska skolan vara neutral tills dom har fallit. Därefter måste skolan visa vad som är rätt och vad som är fel.

Även snälla pojkar gör fel!
Även fula gubbar kan vara snälla!
Inte bara utslagna människor begår övergrepp!

Det behövs inte bara en förändring av lagstiftningen det behövs även en förändring av attityder.

ons
24
mar
2010
onsdag, 24 mars, 2010 | Skriven av:

Tittade på TV4:s duellmellan (S) & (M).

Vad menade statsministern med att han inte ska höja skatten för kvinnor?
Ska han införa en ny dimension i skattelagstiftningen, en könsberoende skatt?

Det bådar ju extra gott för de kvinnor som har toppbefattningar med hög lön.

Eller kan det vara så att han gett upp kampen om jämställda löner?

ons
24
mar
2010
onsdag, 24 mars, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : 11 procent blev 100: Miljöministerns stora siffermiss om havet

Miljöminister Andreas Carlgren har vid upprepade tillfällen hävdat att alliansen ökat arealen marina skyddsområden med 100 procent under mandatperioden. Något som visat sig helt fel.

Den 10 mars, efter Båttinget, gick Andreas Carlgren ut med ett pressmeddelande där man kunde läsa om alla de åtgärder regeringen vidtagit för att få en bättre havsmiljö. Bland annat kunde man läsa om ”Utpekande av ytterligare sex marina skyddsområden, vilket innebär en fördubblad areal inom de svenska havsområdena”.

Igår var det presskonferens om den nya miljömålspropositionen. Där bockade Andreas Carlgren på en powerpoint av område efter område som regeringen ”klarat av” på miljöområdet. Och återigen pratade Andreas Carlgren om en fördubbling av skyddet av de marina områdena.
– Skydd av marina områden kan vi också bocka av. Vi har ökat och fördubblat skyddet av marina områden under den här perioden, sa han då.

Miljöministern handskas vårdslöst med fakta. Han påstår att Sveriges marina naturreservat har ökat med 100 %. Den korrekta siffran är bara en tiondel av denna, dvs knappa 11 %.

Andreas Carlgren har sagt att arealen ökade med 100 procent, medan Miljöaktuellts beräkning alltså visade på knappa 11 procent. Miljödepartementet gjorde senare gällande till Greenpeace att man också räknat med Kosterhavets Nationalpark, som omfattar 38 600 hektar hav. Men även då man räknar med Kosterhavets Nationalpark blev arealen alliansen bidragit med bara 55 853 hektar. Alltså en ökning med 37 procent och långt ifrån de 100 procent Andreas Carlgren pratar om.

Ganska så stor skillnad. Detta visar alliansens styrka, ”att snacka”.

är vi slutligen ringde upp Andreas Carlgrens pressektreterare Lennart Bodén, så medgav han att det hela blivit fel. Den här gången förklarade han att de inte alls handlade om arealen – utan om antalet marina reservat.

Men inte heller då man räknar antalet marina reservat så kommer man till en fördubbling. Lennart Bodén berättar då att det inte handlar om vad regeringen åstadkommit hittills, utan vad man räknar med att åstadkomma innan året är slut.
– Den korrekta formuleringen är att vi nu är nära målet att fördubbla de marina reservaten – och då räknat till antal reservat. Innan 2010 är slut kommer vi förhoppningsvis att ha 26 stycken reservat, säger Lennart Bodén.
Men ni har ju till och med skrivit om att arealen fördubblats i pressmeddelanden?
– Jag är medveten om det, men den uppgiften är alltså felaktig. Vi tittar nu på hur uppgiften kommit med och vi har nu rättat till den informationen.

Då Miljöaktuellt sedan tittar på Miljödepartementets hemsida finns uppgiften där man hävdar att arealen fördubblats fortfarande kvar i pressmeddelandet.

Pinsamma bortförklaringar och även där blir det snack då man säger att man ska rätta till siffrorna men i pressmeddelandet finns fortfarande de felaktiga siffrorna kvar.

Hur kan man lita på en sådan miljöminister?

tis
23
mar
2010
tisdag, 23 mars, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Slopad skatt ökar risk för giftig mat

Slopad skatt gör att staten tappar kontroll över det extremt giftiga ämnet kadmium, som når oss genom maten. Det oroar bedömare.
– Jag är rädd för att vi konsumenter kommer att utsättas för alltmer kadmium genom maten vi äter, säger agronomen Emelie Hansson.

Hon är bara en av en lång rad experter som har protesterat mot regeringens beslut att slopa skatten på kadmium från och med januari i år.

Kadmium är en tungmetall som når människor genom maten, exempelvis spannmål, grönsaker och rotfrukter.

Alliansen riskerar att det blir mer kadmium i våra livsmedel. Det är svårt att förstå logiken i detta. Den centerpartistiske jordbruksministern vill gynna jordbrukarna, dvs han vill gynna jordbrukets ekonomiska intressen. Detta medför att han sätter ekonomin före ekologin.

Nyligen skärpte det europeiska livsmedelsverket EFSA sina regler för rekommenderat veckointag av kadmium, och inom EU pågår en diskussion om att införa hårdare gemensamma regler.

Men i Sverige, som har naturligt kadmiumrika jordar, ser utvecklingen ut att gå i motsatt riktning.

– Nu är det fritt fram för lantbrukare att importera billigare gödsel med högre kadmiuminnehåll. Den lockelsen kan bli stor i en så ekonomiskt pressad bransch som denna, säger Emelie Hansson

År efter år har det visats att kadmium är farligt för både människan och miljön. EU lägger förslag för att minska kadmiumhalterna. I denna stund lägger alliansen ett förslag som i rakt motsatt riktning.
Varför?

Det är ju bra att statssekreteraren i alla fall inser att kadmium är farligt, men …

– Vi tittar däremot på andra möjligheter att styra användningen av kadmium. Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att se över gränsvärdena för handelsgödsel. Vi är medvetna om att det är ett farligt ämne, säger han till DN.

Det är verkligen hög tid att byta regering. Tyvärr måste vi vänta ända tills den 19 september.
Men bättre sent än aldrig …

tis
23
mar
2010
tisdag, 23 mars, 2010 | Skriven av:

Uppdraget att vara nämndeman är väldigt intressant och lärorikt. Många gånger känner man sig otillräcklig. Speciellt när det gäller ungdomar som inte alls inser faran med vad de håller på med. De missar den goda starten alla behöver. Utan utbildning blir det svårt med jobb, med fällande domar blir det svårt att få jobb.

Allmänt är det enligt min mening för få som verkligen erkänner vad de håller på med. Det gäller inte bara ungdomar. Många gånger minns man inte något så man kan varken erkänna eller förneka. Många gånger minns man bara vissa detaljer men inte de det som berör det som åtalet gäller.

Många gånger är det tragiska livsöde som man får lyssna till. Det finns många som återfaller i brottslighet. Ibland börjar man i unga år och har ett långt register innan man fyllt 20.

I dag var det ett undantag en tilltalad som stod åtalad för diverse brott erkände och hade inga undanflykter. Det kändes som personen fick en extra kraft av detta vilket gjorde det lättare för personen att ta sig an sina övriga problem. Jag tror det vore bra om fler erkände så att de kan gå vidare och lämna det liv de vet kommer att förstöra deras framtid.

mån
22
mar
2010
måndag, 22 mars, 2010 | Skriven av:

Sveriges situation i denna fråga är ju lite komplicerad. Frågan om den integritetskränkandedatalagringen initierades av Sverige under förra mandatperioden. Sedan dess har alliansen gjort mycket som är integritets kränkande typ FRA-lagen och IPRED. Alliansregeringen har dessutom förhalat och misskött frågan så nu är Sverige det enda land som fällts i EU-domstol för att inte ha implementerat direktivet. Alliansregeringen har bara förhalat och inte drivit på för att ändra direktivet.

Nu har den tyska implementeringen av EU:s direktiv för datalagring stoppats i den tyska konstitutionsdomstolen. Detta har nu gett nytt liv i frågan. Gröna partier från hela Europa har träffats i Barcelona och då har man skrivit en resolution för att stoppa direktivet.

Miljöpartiet hat hela tiden varit emot direktivet men den senaste tiden har det kommit signaler som om vi inte längre var emot direktivet. Det är lite märkligt att alliansregeringen inte har implementerat direktivet. de har ju inte direkt varit tydliga att de vill ändra på direktivet så därför blir det ju bara fel att blunda och inget göra.

Förhoppningsvis kan man nu få en bredare samling för att på så sätt ändra direktivet inifrån EU.

Miljöpartiets kritik mot datalagring grundar sig i att den kränker grundläggande mänskliga rättigheter och misstänkliggör alla EU:s medborgare utan minsta misstanke om brott.

De som vill minska brottsligheten och därigenom effektivt bekämpa grova brott och terrorism måste ta avstånd från experimentella politiska förslag och koncentrera sig på de utmaningar som utgörs av de verkliga samhällsproblemen. Därför är den gröna säkerhetspolitiken inriktad på att motverka de faror som människor och miljö möts av, var de än dyker upp.

De europeiska gröna vill, tillsammans med andra rörelser, lägga grunden för en U­sväng i politiken för att befria oss från ett samhälle byggt på rädsla och skapa ett samhälle där rättsäkerheten sätts i första rummet, där de verkliga hoten erkänns och där dessa hot kan minimeras med folkets medverkan. Med tanke på rådande stämningar och de konservativa majoriteterna i parlamenten blir det en enorm utmaning, men vi gröna har vad som krävs för att ta itu med den utmaningen.

Läs hela resolutionsförslaget : Stoppa datalagring i Europa!

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
21
mar
2010
söndag, 21 mars, 2010 | Skriven av:

GP skriver : Bönor och linser – smart mat

Aldrig har det väl varit så hett med bönor och linser! De innehåller mycket fibrer, mineraler och inte minst är de snälla mot vår miljö.

Bönor och linser är populärare än någonsin och det är inte konstigt för de är både nyttiga, supergoda och lite oupptäckta. Baljväxter är mycket rika på protein och innehåller även mycket kostfiber, järn, kalcium och B-vitaminer samtidigt som de innehåller lite fett och förhållandevis få kalorier. Det är extra bra mat för vegetarianer och veganer som behöver protein av bra kvalitet.

Trots att intresset för vegetarisk mat har ökat så har ändå köttkonsumtionen ökat. Det finns många anledningar varför man inte ska äta kött. Det viktigaste skälet är att köttproduktionen i det stora hela är oetisk. Djur behandlas illa som om de inte var en levande varelse med känslor och med en rätt att existera.
En annan anledning som lyfts fram mer och mer, dock inte i tillräcklig grad, är klimatet. Det går åt mycket mer resurser för att producera ett kg köttprotein än att producera ett 1 kg vegatabiliskt protein. Köttproduktionen ger också stora utsläpp av växthusgaser.

Man blir därför lite glad när man kan läsa att ”Bönor och linser – smart mat”. Det är visserligen inget nytt men det behöver upprepas om och om igen.

Många gånger finns det en rädsla att pröva något nytt. Att inte äta så mycket kött är bra för djuren, för klimatet och den egna hälsan. Det finns många alternativ om man vill använda bönor och linser. Det är bara att pröva. Det är heller inte så krångligt. Att blötlägga bönor och linser dagen innan man ska ha dem är ju inga större problem. Skulle man glömma blötläggningen kan man ju koka dem ändå det blir baar lite längre koktid. Kompletterar man med en tryckkokare så minskar koktiden än mer.
Tryckkokare är inget farligt och inte krångligt att använda.

Så om du inte vill bli vegan så kan du väl minska din köttkonsumtion och köpa ekologiskt producerat kött.
Eller?

sön
21
mar
2010
söndag, 21 mars, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Kemisk cocktail kräver nya riskmodeller

Kemikalier Nyfödda bebisar hade i genomsnitt 200 artificiella kemikalier i sitt blod. Nu behövs riktlinjer för att hantera den så kallade cocktail-effekten, säger svenske forskaren Thomas Backhaus i en rapport publicerad av EU:s miljödirektorat.

Bebisarnas blod analyserades i en amerikansk studie från 2005 och ämnena som hittades i nyfödingarna var bland annat bekämpningsmedel, dioxiner, industrikemikalier och flamskyddsmedel.

När Sveriges lantbruksuniversitet analyserade vattnet i åar och vattendrag fann man 57 olika kemikalier.

Märkligt, att det i vårt moderna och upplysta samhälle, tillåts nya kemikalier. Man tillåter nya kemikalier utan att veta vilka konsekvenser de har för miljön. Det gäller även för en massa läkemedel.

Problemet är inte ett enstaka nytt ämna utan problemet är att det är många ämnen och att de inteagerar med varandra och miljön. År efter år kommer bevis på att något inte är bra.
Monsanto har under många år sagt att bekämpningsmedlet Round-up bryts ner snabbt och att det inte finns någon risk att det ska nå grundvattnet. Det finns många studier som visar round-up -rester i grundvattnet. Round-up är inte det enda probemet.

Ny forskning visar att det inte fungerar att studera hälso- och miljöeffekterna av varje kemikalie för sig. Orsaken är att kemikalierna samverkar i den så kallade ”cocktail” eller kemikalieblandning där de befinner sig. Effekterna av denna samverkan är till stor del okända, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Nu kommer en ny studie om cocktail-effekterna som har publicerats av EU:s miljödirektorat. Studien beställdes efter att EU:s miljöministrar uppmanat EU-kommissionen att stärka riskarbetet och förändra lagstiftningen kring kemikaliers kombinationseffekter.

Det är bra att det nu satsas resurser på denna problematik. Vad man dessutom borde göra är att stoppa nya ämnen och produkter om man inte vetenskapligt kan bevisa att de inte utgör en fara för vår miljö.
Det finns tillräckligt många ämnen redan så det behövs inga nya som vi inte vet konsekvenserna av.
Försiktighetsprincipen borde gälla, utan undantag!

Kategori: ekologi, miljö  | En kommentar
sön
21
mar
2010
söndag, 21 mars, 2010 | Skriven av:

En amerikansk näringsfysiolog, Joann Bruso, 62, bloggar om hälsosam mat för barn. Hon har gjort en liten test och bevarat en ”Happy Meal” från Mc Donalds i ett år. Hon har haft den i sin bokhylla i rumstemperatur.
Hennes make var tveksam till försöket eftersom han trodde att det skulle bli luktproblem, problem med myror, med möss.
Men det blev inget av detta.
På bilden nedan kan man se att det inte hänt så mycket med ”Happy meal”-måltiden. Den har sjunkt ihop något men någon nedbrytning har inte skett. Vilket det borde ha skett om det inte finns en massa konserveringsmedel tillsatta.
Vad händer med dessa konserveringsmedel när de kommer in i vår kropp?
Hur reagerar vår kropp på dessa?
Detta borde vara tillräckligt skäl att undvika snabbmat från Mc Donalds.
Om det nu är sant!

lör
20
mar
2010
lördag, 20 mars, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Väljarnas förtroende för Maria Wetterstrand skjuter i höjden och hon närmar sig nu Fredrik Reinfeldt.

Maria Wetterstrands framgångsvåg hos väljarna fortsätter. Det är nu 45 procent av väljarna som uttalar starkt förtroende för henne, jämfört med 38 procent i förra mätningen. Och för ett år sedan låg hon på 29 procent. Hon vinner i stöd på båda sidor om blockgränsen, och i den här mätningen är det framför allt utanför storstäderna och bland väljare över 45 år som hon går framåt.

Maria Wetterstrands popularitet ökar vilket den har gjort under lång tid. Är mycket god tvåa. Roligt att även Peter Erikssons siffror ökar. Peter går från 7:e till 4:e plats.
Ska bli roligt att presentera detta på Mp Skånes årsmöte i Kävlinge som äger rum idag, lördag. Vart ska detta sluta?
Kanske kan det bli en riktigt grön statminister efter valet den 19:e ????
Eller …

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
fre
19
mar
2010
fredag, 19 mars, 2010 | Skriven av:

När svenskarna tillfrågas om vilken energi som är bäst för miljö och jobb väljer de flesta förnybara alternativ. De som väljer förnybart är tre gånger fler än de som väljer kärnkraft.

Titt som tätt låter kärnkraftsanhängarna låta göra opinionsmätningar som publiceras i media (om de ger ett resultat som kan tolkas positivt). Frågeställningarna är ofta riggade för att ge ett visst resultat.

I mars 2010 publicerade till exempel den elintensiva industrin nyheten att fler svenskar – 26 procent – trodde på kärnkraft som det energislag som var bäst för klimat och jobb, än de som trodde på andra energislag.

Den som tittar i undersökningen ser snabbt att nästan lika många trodde på vindkraft och att 64 procent trodde mest på förnybara energikällor som helhet, men man föredrog olika sorters förnybar energi.

Resultatet visar alltså att nästan tre gånger fler tror att förnybar energi är bättre än kärnkraft för klimat och jobb.

De mest seriösa och vetenskapliga undersökningar som görs kommer från SOM-instiutet vid Göteborgs universitet.

tor
18
mar
2010
torsdag, 18 mars, 2010 | Skriven av:

I senaste Novus-mätningen ökar Miljöpartiet och får 9.9 % och är fortfarande tredje största parti. De rödgröna får tillsammans 51.7 % vilket är en ökning med 2.5 %-enheter. Alliansen får 42.6 % vilket är en minskning med 1.9 %-enheter.
(SD) minskar och närmar sig 4 %-gränsen från rätt håll.
(KD) lyckas krypa över 4%-spärren och får 4.2 % (+0.3 %-enheter).

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar