Inlägg under » april, 2017 «

mån
17
apr
2017
måndag, 17 april, 2017 | Skriven av:

Maskrosor bekämpas på många sätta, dras upp med rötter, stampas på men den kommer igen. Asfalt och sten är inget hinder, bara en utmaning. Nu finns det många plantor med fint bladverk och snart blir det många fina gula solar som efter blomning är redo att sprida sina frön. Det är svårt att stoppa dem även om det kan se mörkt ut.
Framtiden behöver maskrosor …

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
tor
13
apr
2017
torsdag, 13 april, 2017 | Skriven av:

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
ons
12
apr
2017
onsdag, 12 april, 2017 | Skriven av:

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
ons
12
apr
2017
onsdag, 12 april, 2017 | Skriven av:

Våren har kommit till Skåne även om det just nu inte känns riktigt så. Det regnar och blåser och det är inte direkt varmt, men vår och sommar är på väg.
Vi hade tänkt att flytta till kolonin nu till påsk men vi väntar nog tills det blir lite varmare. Har precis varit och handlat frön som snart ska komma i jorden. Många frön finns det men tyvärr är det bra en liten del som är ekologiska. Får nog vänta med att sätta frö direkt i jorden så det lär bli att förgro i krukor som vi får ha på verandan.
Har vi tur så har SMHI felbedömt väderleksläget och att det blir strålande sol och värme hela påskhelgen. Om inte går livet vidare trots allt …

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
lör
8
apr
2017
lördag, 08 april, 2017 | Skriven av:

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Gröna Seniorer är Miljöpartiets seniorförbund och utgår ifrån samma grundsyn.

En grön samhällsanalys måste bygga på en helhetssyn, där allt hänger ihop och är beroende av varandra. Ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

Gröna Seniorer vill motverka all diskriminering, inklusive åldersdiskriminering och ohållbara maktstrukturer i samhället. Varje människa, oavsett ålder, har rätt att vara den individ som hen vill vara. Olikheter berikar och mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Målet måste vara att skapa framtidstro och livskvalitet.

Sverige har en åldrande befolkning. Andelen åldersrika i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2015 och 2060, enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2060. Den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav på vår samhällsorganisation.

Gröna Seniorer vill att människor ska känna egenmakt och inflytande över välfärden, vara aktiva och skapande och vilja och kunna ta ansvar. Detta skapar engagemang och en känsla av tillhörighet och gemenskap. Delaktighet är ett uttryck för demokrati, och är en av de viktigaste hörnstenarna i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Alla har behov av delaktighet, insyn, ansvar och gemenskap oavsett ålder.

I ett demokratiskt samhälle är det angeläget att politikerna speglar hela befolkningen. Gröna Seniorer bildades för att möjliggöra att även åldersrika miljöpartister ska kunna vara delaktiga i förverkligandet av Miljöpartiets gröna visioner.

Många lever ett aktivt liv, mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. Många åldersrika är friska allt längre vilket är en stor samhällsresurs som vi inte har råd att slösa bort. En trygg och god äldreomsorg som utgår från de åldersrikas individuella behov skapar trygghet inför det som många upplever som ett problem, dvs att bli äldre.

Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Även som åldersrik ska man ha möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter. Rätten till bostad är grundläggande i vårt land.

Utmaningen för äldreomsorgen med ett ökat antal åldersrika i befolkningen, samtidigt som det sker stora pensionsavgångar bland omsorgspersonalen är en möjlighet för den yngre generationen. Samhällsekonomiskt är det viktigt att ge unga människor vägar in i arbetslivet.

Gröna Seniorer utgör ingen motkraft till de yngres engagemang utan ska ses som ett komplement för att ta tillvara den resurs som de åldersrika utgör. Vi är alla, oavsett ålder, beroende av ett starkt klimatfokus för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har bara en planet.

I går, fredagen den 7 april avhöll vi Gröna Seniorer riks sitt årsmöte i Örebro. Vi antog en verksamhetsplan med främsta syfte att vara väl förberedd för att vara kunna vara delaktig i Miljöpartiets valrörelse 2018. Jag valdes till språkrör för Gröna Seniorer riks tillsammans med Ingrid Bergman från Göteborg. till språkrör.

Det är verkligen en utmaning att ta sig an och spännande. Just nu är Miljöpartiet inte på några topplistor, i alla fall de som syns i media. Att sitta i regering har kostat men hen får inte glömma allt det goda vi åstadkommit. Mer om detta kan man läsa på “GRÖNA FRAMSTEG“.

Det viktigaste är att påverka politiken i positiv riktning, hur många procent det blir i opinionsmätningar måste komma i andra hand. Även om möjligheten att påverka beror på antal mandat hem får i parlamenten. Ett bra sätt att öka i opinionsmätningar är att vara i opposition och lyssna till vad “väljarna” vill höra, dvs vara populistiska. Vill man påverka på riktigt är det bäst att vara i majoritet. Hur länge man måste vara “populister” för att komma upp i över 50 % kan ta tid, om man inte är riktigt populistisk förstås.

Politik måste bygga på visioner inte vad väljarna vill. Däremot ska man lyssna på väljarna vilka problem de anser finns och då ska svaret från politiken var förslag på hur dessa problem ska lösas.


Gröna Seniorer riks nya styrelse, fr v till höger :
Kerstin Sundqvist, Björn Wadström, Luth Dahmen, Annika Hansén Eriksson, Mikael Malm, Christina Mörtl, Ingrid Bergman, Yngve Petersson På bilden saknas Margareta Alton och Kerstin Sundqvist

lör
8
apr
2017
lördag, 08 april, 2017 | Skriven av:

I går var jag i Örebro för att delta i Gröna Seniorer riks årsmöte. Årsmötet gick bra men tyvärr kom händelsen i Stockholm att påverka både psykiskt men även rent fysiskt. Alla tåg ställdes in från Mjölby och ingen ersättningstrafik så resenärerna fick fixa hemresan själva. Vi gjorde det med att hyra en bil. Dagen började vid 4-tiden och tåget mot Örebro gick 5.10. Hem skulle jag ha kommit 22.40 men nu blev det i stället 1.10 dagen efter. Detta är dock inget mot vad som hände i Stockholm.

tis
4
apr
2017
tisdag, 04 april, 2017 | Skriven av:

Kulturnämndens budget utgör mindre än 0.9% av Region Skåne totala budget.
Kulturnämnden bidrog med ca 1.5% av Region Skåne positiva resultat.
Kultur Skåne, Kulturnämndens förvaltning, är liten men naggande god. Utan en bra dialog mellan politik och förvaltning blir arbetet svårt, trisst och väldigt jobbigt.

Tack till Kultur Skåne och alla de som jobbar med konst och kultur i Skåne.

Konst och kultur är viktigt. Konst och kulturen har möjlighet att beröra, väcka frågor och bredda perspektiv, vilket jag tror är av nödvändighet i denna tid vi just nu befinner oss i.

Skiljaktigheten kring kultur finns som oftast i regionfullmäktige när resurserna ska fördelas.
Efter beslut och att fördelningen är gjord så blir det annorlunda och arbetet i Kulturnämnden har genomförts i stort samförstånd möjligheten med ett undantag.

Kulturnämnden lägger stort fokus på att öka tillgängligheten till kultur

Region Skånes kulturpolitiska ansvar är att skapa kulturupplevelser av högkvalitet och att de ska vara tillgängliga för så många som möj­ligt i hela Skåne.

Inte minst då genom digitalisering. Tillgängligheten har ökat bl a som en följd av satsningar på digitalisering under flera år.
Digitalisering är ett viktigt verktyg som behöver utvecklas. Mycket är gjort men mer finns att göra.

Kulturnämnden gjorde det möjligt för Skånes Dansteater att göra en film av ”The feeling of going”, en dansföreställning som mottogs på ett succéartat sätt.
Arbetet fortsätter …

Under lång tid har vi satsat på kultur för unga, några exempel är
Scenkonstbiennalen Bibu för barn och unga
Bästa Bienalen – nu kansli i Ystad och verksamhet i hela Skåne
BUFF – filmfestival med Region Skånes kortfilmspris
Detta arbetet kommer att fortsätta.

Vi har genomfört tematiska möte för de skånska kommu­nerna kring integrationsfrågor.

Vi har även underlättat för nyanlända professio­nella kulturaktörers möte med kultur­arbetsmarknaden – för att ta till vara alla möjliga resurser oavsett varifrån man kommer.

Institutioner inom såväl kulturarvs­ som biblioteksområdet är engagerade i Länsstyrelsen Skånes projekt Välkom­men till Skåne som löper över tre år. Projektet ska stödja nyanländas etablering och delaktighet i samhället och bidra till ökad hälsa för de som fått uppehålls­ tillstånd.

Region Skåne fortsätter att vara en drivande utvecklingsaktör. Region Skåne är en katalysator som initierar samverkan inom Skånes 33 kommuner. Det gäller t ex inom KKN, bibliotek, kulturskolor etc etc

Genom Region Skånes ökade satsning under 2017 plus ett konsekvent arbete gentemot det nationella fick Region Skåne den största tilldelningen till samverkansmodellen av Sveriges regioner.

Vi tror även att vi måste tänka nytt, vi behöver vara mer kreativa, det gäller inte bara inom kulturområdet …

Vi ser över hur våra resurser fördelas, inom vilka kulturområden men även inom vilka geografiska områden. Detta för att kunna uppnå Region Skåne målsättningar.

Vi har skapat ett samverkansforum, Game City Sweden, vars syfte är att ta vara på och utveckla de faktorer som gör södra Sverige till ett starkt och spännande spelkluster.

Ökat samarbete med akademin
En ny akademisk uppdragsutbildning påbörjades tillsammans med Lunds universitet och Campus Helsingborg.

Tillsamman med RUN gjorde vi det möjligt att ett internationella idékonventet Creative Powers for Europe genomfördes i Skåne. Detta tillsammans med Sta­tens kulturråd och Tillväxtverket. Vilket är ett stort steg framåt där statens myndigheter samverkar.

En överenskommelse tecknades mellan Lunds universitet och Region Skåne, avseende hur folkbiblioteken arbetar med de prioriterade verksamhetsområ­dena i den regionala kulturplanen.

Två avtal avseende läsfrämjande verksamhet tecknades med Malmö högskola.

Region Skåne beviljade också medel till institutionen för servicemanagement och tjänstevetenskap vid Lunds univer­sitet för uppdragsforskningsprojektet Våra museer – strategisk kompetensför­sörjning och tjänsteutveckling för en kulturarvssektor i utveckling med samhället.

Under 2016 antogs en överenskommel­se mellan Region Skåne och folkbild­ningen i Skåne fram. Överenskommel­sen syftar till att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala ut­vecklingsarbetet. Detta är den första i Sverige.

Ar­betet med att stärka samverkan mellan kulturarv och folkbildning fortsatte och under våren genomfördes konferensen, Skånes moderna kulturarv, där genom­ förda projekt mellan parterna presenterades. Bl a beviljades Svalövs kommun bi­drag för att tillsammans med Fridhems folkhögskola genomföra ett konstnär­ligt integrationsprojekt, Sound of Svalöv.

Det behövs en Kraftsamling för fler jobb i Skåne

Kulturnämnden bidrar bl a genom att satsa på KKN, inte främst med resurser utan ett ihärdigt arbete att få Skånes 33 kommuner att inom näringsliv och kultur samverka och då med hjälp av Lunds Universitet som utbildare. Detta arbete har uppmärksammats i hela Sverige.

Region Skåne har ett mål “att Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020” och en vision “att Skåne ska ha en livskvalitet i världsklass”.

För att uppnå mål och vision samt använda sig av den potential Skåne har genom sitt geografiska läge behöver attraktionskraften öka, både för de som vill bosätta sig i Skåne men även för företag som vill etablera sig i Skåne.

Ska detta vara möjligt kan man inte utesluta KONST och KULTUR.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar