Inlägg under » juli, 2008 «

tor
31
jul
2008
torsdag, 31 juli, 2008 | Skriven av:

Nu är det verkligen sommar. I dag blev som vanligt utejympa på Ribban med efterföljande bad. Enligt anslag skulle det varit omkring 22 grader. Det var i alla fall varmt och skönt. Märkligt nog är det inte så mycket folk som badar. Visserligen badar vi först vid 20-tiden, men ändå.
Det är verkligen en stor tillgång med ett bad så centralt.
Nu är det som sagt varmt lite för varmt för att vara ute i solen mitt på dagen. Nu är det skugga som gäller.

Kvällarna börjar bli riktigt varma och sköna. Tyvärr är det dock massor med mygg. Märkligt eftersom det varit så torrt.

Det är torrt i marken så det går åt några kannor vatten. Det är bra kvällsmotion. Det mesta växer nu ganska så bra förutom alla kålplantor som är desarmerade pga av kålmaskarna. Pumporna växer bra trots snigelangrepp. Även små sniglar försöker ge sig på de nu relativt stora och hårda pumporna. Som tur är blir det bara “skrapsår”.

tor
31
jul
2008
torsdag, 31 juli, 2008 | Skriven av:

SvD skriver : “IOK förhandlade om internetcensur”

Kineserna kommer att fortsätta att censurera internet under OS. Det sker efter en överenskommelse med OS-rörelsen, erkänner IOK.
– Det är oerhört allvarligt. Man kan inte förhandla om yttrandefriheten, säger Amnestys svenska ordförande Lise Bergh.

Inför OS lovade den kinesiska arrangörskommittén BOCOG att det ska råda full pressfrihet under spelen och den så kallade olympiska perioden som redan har inletts.

Trots det löftet fortsätter Kina att blockera hemsidor även för utländska journalister. Sidor knutna till Falun Gongrörelsen är omöjliga att ta sig in på.

Även människorättsorganisationen Amnesty Internationals hemsida, där en färsk och mycket kritisk rapport om förhållandena i Kina nu ligger, har blockerats.

– Tyvärr verkar det som att BOCOG säger att det kommer att finnas begränsningar för vissa webbsidor under spelen, sade IOK:s presschef Kevan Gosper enligt nyhetsbyrån Reuters.

Och åtta dagar före OS-invigningen visar det sig att internetcensuren dessutom skett med IOK:s, den Internationella olympiska kommittén, godkännande:

– Nu verkar det också som att vissa tjänstemän inom IOK har förhandlat med kineserna om att en del känsliga sajter skulle blockeras eftersom de inte är relaterade till OS, säger Kevan Gosper.

Det där går tvärt emot vad höga IOK-toppar lovat ska gälla. I en intervju med SvD i samband med att den svenska OS-truppen presenterades förklarade Gunilla Lindberg, vice ordförande i IOK:
–Det kommer ju att vara frihet för pressen under de olympiska spelen och den olympiska perioden, och det är ju det enda krav som IOK har ställt. Det är bara det vi kan styra över. Detta har de lovat. Och det kommer de att uppfylla, sade hon.

Organisationen Reportrar utan gränser som bevakar press- och yttrandefrihet, fördömer IOK. Och organisationen får medhåll av Amnestys svenska ordförande Lise Bergh som är mycket kritisk till IOK:s agerande:
– Man kan inte förhandla om yttrandefriheten.”

Detta visar ännu en gång att Kina struntar i demokartin och IOK struntar i detta. Det är säkert pengar som är mer avgörande.

IOK uttalar att de inget kan göra och samtidigt som de påstår att de ställt krav på Kina.
Det är tillräckligt allvarligt att Kina censurerar men än allvarligare är det att IOK har förhandlat med KIna och gått med på detta.

Det är en stor skandal.

Pengar tycks inte bara styra idrotten utan även IOK. Men det visste vi ju förrut.

ons
30
jul
2008
onsdag, 30 juli, 2008 | Skriven av:

Övergödning är ett problem som vår generation har ärvt och förvärrat. Även om satsningar lett till kraftiga utsläppsminskningar släpper vi fortfarande ut för mycket kväve och fosfor. Östersjön lider, men även andra områden som insjöar, Laholmsbukten och Västerhavets skärgårdar är kraftigt påverkade.

I Östersjön finns övergödningsproblemen främst ute i havet. I Västerhavet finns problemen mest i kustvatten. Orsakerna och lösningarna är i stor utsträckning gemensamma för båda haven. Östersjön har länge varit i dåligt skick, men de senaste årens algblomningar har väckt politiker i de övriga riksdagspartierna som tidigare blundat för problemen.

Östersjön riskerar att få oåterkalleliga skador. Redan nu kommer det att ta lång tid för havet att efter vidtagna åtgärder långsamt återhämta sig. Ju längre vi väntar med åtgärder, desto värre blir miljösituationen och desto längre tid tar återhämtningen.

Miljöpartiets krav är mer omfattande och långtgående än de som Naturvårdsverket har lagt. Naturvårdsverkets förslag räcker inte på långa vägar för att klara betinget från Helsingforskommissionen (HELCOM).

Det skulle vara ett stort miljöpolitiskt nederlag om Sverige inte tar HELCOM:s nya aktionsplan på allvar. Hur skulle vi då kunna förvänta oss att fattigare grannländer gör det?

Svenska åtgärder och handlingskraft på hemmaplan stärker våra möjligheter att påverka andra länder och EU. Stora förhoppningar ställs ibland på EU i och med att Polen och de baltiska staterna blivit EU-medlemmar. EU kan göra mycket, men samtidigt tillkommer ett nytt hot när de nya medlemsstaterna utvecklar ett mer industrialiserat jordbruk av samma typ som finns i exempelvis Danmark, Tyskland och Holland.

Det krävs flera åtgärder för att åtgärda problemet. Inom jordbrukspolitiekn behöver det bli ökad miljöanpassningen av EU-stödet. Miljöbalkens generella hänsynsregler gäller också för jordbruket. I skogsvårdslagen finns mer preciserade regler för skogsbrukets generella hänsyn. Motsvarande behövs också för jordbruket.

Kretsloppstänkande är a och o. Djurhållningen i Sverige är mycket ojämnt sprid. Där djurtätheten är hög finns i regel också de största övergödningsproblemen. Problemet är att för mycket kväve och fosfor köps in till djurtäta regioner i form av foder och konstgödsel, samtidigt som gårdarna får ett överskott på stallgödsel. Gårdar som specialiserat sig på produktion av foder i andra delar av landet får ett underskott, som täcks av inköp av konstgödsel.

Det är den totala tillförseln av kväve och fosfor till jordbruksekosystemet som har betydelse för hur stor mängd växtnäring som slutligen hamnar i Östersjön. Därför är det viktigt att minska användningen av konstgödsel och förbättra användningen av växtnäring som genereras i jordbruket. Lagstiftning och styrmedel måste ses över.

Vattenmyndigheterna behöver stärkas eftersom de inte har tillräckligt starka styrmedel för att åtgärdsprogrammen som nu tas fram ska kunna ge resultat.

Regeringen måste kräva att länsstyrelserna följer upp tillsynen och agerar om den inte fungerar. Länsstyrelserna kan behöva särskilda uppdrag och särskilda medel för att kunna följa upp kommunernas tillsyn, samtidigt behöver ett arbetssätt utvecklas där kommunerna får mer kompetens att också jobba på ett förebyggande sätt med planering och information.

Det behöver satsas mer på våtmarker. Naturliga processer bör användas mer aktivt för att fånga upp kväve och fosfor för att de inte ska nå havet. Med nuvarande takt nås inte miljömålet. Det behövs också bättre styrning för att få rätt typ av våtmark till rätt ställe. Undersökningar visar att flera våtmarkssatsningar, särskilt de som finansierats med EU-stöd, har fått en olämplig placering. Det behövs ett landskapsperspektiv.

Avloppen behöver renas. 10 procent av Sveriges av människan orsakade utsläpp av fosfor till Östersjön kommer från enskilda avlopp. Det motsvarar ca 255 ton fosfor per år. Uppskattningsvis är det 40 procent av landets 700 000 enskilda avlopp inte når upp till miljöbalkens krav. Problemet förvärras just där det är som viktigast att minska. Fritidsbostäder i övergödningskänsliga lägen nära kuster och vattendrag omvandlas i ökande grad till permanentboende.

Alltför många fartyg dumpar sitt toalettavfall till sjöss. Det finns brister i den kommunala mottagningen och regelverket är svagt. Kommunala hamnar måste ordna mottagning av toalettavfall från fartyg och fritidsbåtar. Dumpning av toalettavfall bör förbjudas på svenskt vatten.

Det behövs mer biogassatsningar. En utbyggnad av biogasproduktion kan ge bättre sätt att ta hand om stallgödsel och andra restprodukter från jordbruket. Det kan också ge ett attraktivt sätt att lösa problem med både enskilda och gemensamma avlopp. Biogas kan rötas från gödsel och toalettavfall, och annat biologiskt avfall från lantbruk, livsmedelsförädling och hushåll. Genom att producera biogas kan man omvandla avfall från problem att ta hand om till råvara för produktion av förnybar energi.

Restprodukterna blir också bra naturlig gödsel som har vissa fördelar jämfört med vanlig stallgödsel. Produktion av förnybar energi kan också kännas mer lockande för andra länder, än att värna om en Östersjö som kanske inte är så högt prioriterad. Utvecklar vi system här är det lättare att sprida attraktiva lösningar till grannländer.

Småskalig eller gårdsbaserad biogas har den fördelen att transporterna blir korta. I Tyskland finns över tusen gårdsbaserade biogasanläggningar, som används i första hand för elproduktion.

Storskalig biogas har den fördelen att den tar bättre vara på energiinnehållet. Storskaliga anläggningar behövs för att producera fordonsgas. Ett biogassekretariat bör inrättas med syfte att få tillstånd minst 100 storskaliga biogasfabriker i Sverige senaste år 2015. Sekretariatet bör också utveckla olika småskaliga lösningar.

Torskbestånden behöver byggas upp igen. Miljöpartiet har länge krävt att ICES råd ska följas så att östersjötorsken ska kunna återhämta sig till livskraftiga bestånd. Forskningen har nu visat på torskbeståndets betydelse för algblomningen ? det kan rentav vara så att det snabbaste sättet att få bukt med algblomningen är att investera i ett torskfiskestopp. Tack vare några ovanligt starka årskullar är beståndet nu på väg att återhämta sig. ICES föreslår inte stopp för torskfisket i år. Men det gäller att hålla igen och låta naturkapitalet stärkas innan man ökar uttagen.

Det behöver ställas krav på sjöfarten. I Östersjön bör krav ställas på att det ska finnas katalytisk avgasrening för all kommersiell sjöfart och på förbud mot dumpning av toalettavfall till sjöss. Båda bör kunna motiveras utifrån att Östersjön har klassats som särskilt känsligt havsområde PSSA. Man bör kunna driva de kraven också inom ramen för HELCOM, genom att kuststaterna t.ex. successivt eller gemensamt ställer krav på fartyg som besöker deras hamnar. Det kan också underlätta för vissa städer där sjöfartens utsläpp leder till att luftkvalitetsmålen överskrids att klara miljökvalitetsnormer för luft.

Satsning på tåg och kollektivtrafik minskar utsläppen från trafiken
Miljöpartiet har en mycket långtgående trafikpolitisk agenda där alla åtgärder leder till minskade transportarbete på vägarna och ger en fördel för lägre utsläpp från bilar och lastbilar. Detta minskar även utsläppen av kväveoxider som bidrar till övergödningen. Sverige bör driva på inom EU för hårda krav på kväverening från framför allt tunga och lätta dieselbilar som idag har höga kväveoxidutsläpp.

Läs mer!

ons
30
jul
2008
onsdag, 30 juli, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Trots OS-löften – Kina censurerar internet”

“Nästa fredag börjar OS. Men Kina har inte infriat sitt löfte om fri tillgång till internet för utländsk media. Det rapporterar Amnesty och utländska journalister från Pekings presscenter.

I måndags presenterade Amnesty en rapport om människorättssituationen i Kina. Där konstateras att ”de kinesiska myndigheterna har brutit sitt löfte att förbättra människorättssituationen i landet och förrått Olympiska spelens kärnvärden”.

Amnesty skriver också att de tillfälliga regler som skulle ge utländska media större frihet i sin nyhetsrapportering inte har infriats. Den utländska korrespondentklubben i Kina har rapporterat om 260 fall av ingripanden sedan 1 januari 2007.

Men utländska journalister, som jobbar från Pekings presscenter, kunde igår inte nå Amnestys hemsida, rapporterar Reuters. Det finns också uppgifter om att det inte gått att nå den tyska nyhetsbyrån Deutsche Welle och BBCs kineisiska hemsida.”

Är det någon som är förvånad. Kina har lyckats lura alla eftersom deras morot är “en stor marknad där västföretag kan tjäna stora pengar”.
Detta går ut över demikratin och de mänskliga rättigheterna.

SDS skriver : “Amnesty: OS ursäkt för hård kontroll”

“Ingen förbättring – tvärtom försämring. Kina får svidande kritik av Amnesty International, som anklagar Pekingregimen för att gripa och straffa kritiker för att kunna ge en bild av ”stabilitet” och ”harmoni”.

Inför OS-invigningen har Amnestys Hongkongkontor summerat Kinas banrekord inom mänskliga rättigheter sedan 2001, då Peking mot löften om upprätthållande av olympiska ideal vann äran att anordna spelen.

Den bistra slutsatsen är att Kina i stället använt OS som ursäkt för att begå övergrepp.

”Det har inte skett någon utveckling mot att uppfylla dessa löften, bara fortsatt försämring”, heter det i rapporten ”Olympisk nedräkning: brutna löften”.

Myndigheterna har använt olympiska spelen som en ursäkt för att fortsätta, och i vissa fall intensifiera, den politik och praktik som har lett till allvarliga och vitt spridda övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Enligt Amnesty var IOK, Internationella olympiska kommittén, naiv i tron att utländska journalister skulle kunna rapportera fritt från Kina. I stället hindras reportrar från att göra intervjuer, och internetkontrollen har hårdnat. Amnestys och andra ”känsliga” sajter kan inte läsas från OS-presscentret.”

Varför är alla länder så tysta trots att Kina struntar i vad de lovat??

Kategori: demokrati, idrott  | En kommentar
tis
29
jul
2008
tisdag, 29 juli, 2008 | Skriven av:

SvD skriver : “Kulturhuvudstad – en risksatsning”

“Fem svenska städer storsatsar för att få titeln Europas kulturhuvudstad 2014. Men lokalt finns många kritiska röster. Redan ansökningsarbetet är kostsamt, och att stå värd för kulturhuvudstadsåret innebär utgifter på hundratals miljoner.

Tidigare har sju kommuner uttryckt intresse, men två av dem är nu ute ur leken. I Göteborg ledde politisk oenighet till att frågan om en kandidatur bordlades. Till slut konstaterade utredarna att det blivit för sent att få ihop en bra ansökan. I Kalmar föll visionen om en “kulturhuvudstadsregion” när länets övriga kommuner inte ville satsa.

Återstår gör Lund, Umeå, Uppsala, Norrköping och Gävle. Alla fem städerna har dragit igång stora satsningar, avsatt miljonbelopp och anställt personal för att ta fram en ansökan. Förhoppningarna är att ett år som kulturhuvudstad ska medföra ökad turism, medial uppmärksamhet, arbetstillfällen och ett lyft för det lokala kulturlivet.

Trots det är det bara Umeå och Gävle som uppnått politisk enighet kring satsningen. I Lund är centerpartiet och miljöpartiet emot att ansöka, och i Uppsalas kommunstyrelse röstade moderaternas Liv Hahne nej till stadens kandidatur.

I nuläget är det dessutom oklart om Norrköpings ansökan ens kommer att lämnas in. När kommunfullmäktige i juni fick se en budgetkalkyl för kulturhuvudstadsåret – 464 miljoner – tog moderaterna, centerpartiet, spi och folkpartiet tillbaka sitt stöd.”

Hittills är det ingen Kulturhuvudstadsförespråkare i Lund som vågat prata budget i klartext. Så länge man inte gör det lever frågan om “Lund som Kulturhuvudstad 2014”.

Den “stabila majoriteten” som fanns tidigare att Lund skulle ansöka är inte lika stabil när det gäller att genomföra Kulturhuvudstadsåret.
Om det funnit en stark majoritet skulle man givetvis ha fört fram hur mycket pengar man är beredd att satsa.

För vem vill man genomföra Kulturhuvudstadsåret?
Det verkar mest vara för alla som inte bor i Lund. Man vill som vanligt sätta Lund på kartan.
Man räknar med statsbidrag, sponsorer och intäkter från besökare.
Så länge kommunen inte visar hur mycket de satsar kommer inga sponsorer. Ska man dessutom få intäkter kan man ju undra vilka som kommer att kunna njuta av Kulturhuvudstadsåret.
Vem kommer att ha råd att konsumera kulturen?

Det är lite märkligt att alliansen fortfarande håller Kulturhuvudstadsfanan högt, visserligen utan att prata ekonomi. Vilket kommer att innebära att skattepengar används till ett Kulturhuvudstadsår som vänder sig till så många “icke Lundabor”.

Det sparas på det mesta så även inom Kultur- och Fritid i Lund men Kulturhuvudstad “vill” man bli.

Ansökan kommer upp i Kultur- och Fritidsnämnden i augusti, är det tänkt i alla fall och sedan ska kommunfullmäktige få frågan på sitt bord i september.

Vilka synpunkter kan man då ha på ansökan?

Ansökan ska sedan vara inlämnad senast den 31 oktober.

tis
29
jul
2008
tisdag, 29 juli, 2008 | Skriven av:

Har varit iväg tre dagar. Har haft en kompis som vattnat det nödvändigaste. Så torkan har inte knäckt några plantor. Sniglarna har inte heller ätit så mycket. Visserligen har de ätit på en pumpa men skalet var så hår att det bara blev ett “skrapsår”.
Så allt borde vara OK.
Eller?

Tyvärr inte!
Alla våra stolta kålplantor, grönkål, brysselkål och broccoli har fått sin blad perforerade. Inte av sniglar utan av små gröna maskar. Troligen är det kålmaskar. En del var rätt så stora.
Typiskt när man tror att man har kontroll på situationen så kommer något nytt.

Har nu försökt hitta alla de små gröna liven men jag har säkert missat någon liten krabat. Får se i morgon hur mycket som är kvar av plantorna.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
mån
28
jul
2008
måndag, 28 juli, 2008 | Skriven av:

Vi har ett antal olika sorters valmmo. En av dem heter pionvallmo och är mycket speciell. Själva blomman ser ut som en pion men som är körd genom en dokumentförstörare.

Dessutom hänger knopparna som om de slokade när sedan blomman slår ut står den rakt upp. Som vanligt så blir det den vanliga vallmokapseln kvar när bloman tappat sina foderblad.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
27
jul
2008
söndag, 27 juli, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Faktorerna som gör att ekomaten kostar mer”

“Det vi betalar för med ekologisk mat är en uppfödning där fodret är ekologiskt och där djuren ska leva ett så naturligt liv som möjligt.

Därför kostar ekoäggen mer
1. Hönsen får springa fria utomhus på grönbete. Det kräver mer utrymme och mer foder eftersom de äter mer när de rör på sig.
2.Fodret är ekologiskt.
Hönorna får även vitkål, morötter och hö.
3. Unghönorna är ekologiskt uppfödda och kostar mer att köpa in.

Under sommarhalvåret går ekologiska kor, kalvar och kvigor ute större delen av dygnet. Många köttdjur går ute även vintertid.

Ekologiska köttraskalvar diar den första tiden, men får också gräs och klöver. I ekologisk uppfödning är grundregeln att djuren ska födas upp och leva sina liv på samma gård.

En vanlig gris som föds upp till slakt får aldrig gå ute. Det får den Kravmärkta grisen. På sommaren får den böka ute och leta sin föda själv.

Ekologiska griskultingar får dia sin mamma minst sju veckor. Vanliga kultingar fyra till fem veckor.

Ekologisk kyckling är sällsynt i butikerna. Men det finns. Bosarps kycklingar får Kravkontrollerat lågproteinfoder. Dagsgamla kycklingar sätts in i välkomststall med värme. De får möjlighet att vistas utomhus i mer än halva sin livstid, med mobila hus, grönt gräs och frisk luft.”


Är det inte värt, att om man nu måste äta kött och äta ägg, betala detta lilla extra för att även djuren ska ha ett drägligare liv.

Om alla åt mindre kött och ägg så skulle det inte behövas denna industriella produktion där “djuren” betraktas som vanliga produktionsmedel.

Lyckliga djur mår bättre och är nyttigare. Ett stressat djur som går till slakt producerar bl.a. stresshormon som inte är så smakligt och nyttigt för människan.

Något annat som också skulle hjälpa djuren är att man tillät mobila slakterier så att djuren slapp långa stressande transporter.

Som Linda McCarthy sa “If slaughterhouses would have walls of glass, the whole world would be vegetarian.”
Så sant som det är sagt!

Köp mindre mängd kött och ägg men med bättre kvalité så går ekonomin ihop.

Allra bäst är förstås : GO VEGAN!!

lör
26
jul
2008
lördag, 26 juli, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Arnold förbjuder transfetter”

“Transfetternas dagar på restauranger i Kalifornien är räknade. Det är den första delstaten i USA som beslutat att bannlysa transfetter på matställen. Lagen börjar gälla från 2010.

Guvernör Arnold Schwarzenegger skrev i fredags under lagen, som förbjuder att transfetter används på restauranger, kaféer, bagerier och andra ställen som säljer färdiglagad mat.

Kalifornien brukar vara trendsättare bland de amerikanska delstaterna och guvernör Schwarzenegger vill gå i bräschen för ett hälsosamt leverne.
– Kalifornien är ledande i frågor om hälsa och näringslära, och jag är glad att föra den traditionen vidare genom att låta delstaten bli den första i nationen som fasar ut transfetter, sade en nöjd guvernör enligt Los Angeles Times.

Lagen träder i kraft i början av 2010 men vissa delar börjar gälla först året efter.”

Bra jobbat Arnold!

Kanske dags för Eskil E. att hänga på. Kan Arnold kan väl Eskil.
Eller?

Danmark har kommit längre än Sverige och infört strängare regler som accepterats av EU-kommissionen. Redan 2004 införde Danmark en regel som innebär att högst 2 procent av den totala mängden fett i ett livsmedel får vara industriellt framställt transfett.

Miljöpartiet har motionerat i Sveriges Riksdag om transfetter men motionerna har avslagits.

Transfetter bildas genom att flytande växtoljor ”härdas”. På kemisk väg blir fettet hårdare med bland annat sprödare och mer hållbara produkter som resultat. Men maten blir också onyttigare då det omättade fettet blir mättat. Transfetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Flera städer i USA, såsom New York och Philadelphia, har redan infört liknande förbud.

I Danmark får enligt lag transfett utgöra högst två procent av fettmängden i ett livsmedel. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson (kd) har dock sagt nej till ett liknande förbud i Sverige.

I maj beslutade Södertälje kommun att bannlysa transfetter i kommunens kök.

Så än en gång bar jobbat Arnold. Nu är det bara att hänga på!

lör
26
jul
2008
lördag, 26 juli, 2008 | Skriven av:

– Lönens nivå är kanske det viktigaste uttrycket för hur vi människor värderas och vilken ställning vi har på arbetsplatsen, branschen och i samhället. Den systematiska lönediskrimineringen av kvinnor är en avgörande förklaring till bibehållandet av den strukturella ojämställdheten i samhället. Den är ett demokratiskt problem och ett konkret uttryck för mannens makt och kvinnans underordning, säger Esabelle.

Hus stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män?

– Kvinnors löner är i genomsnitt 16 procent lägre än mäns löner. Tas det hänsyn till faktorer som deltider, befattning, utbildningsnivåer med mera så är skillnaden ändå 8 procent. Den skillnaden kan bara förklaras av kvinnor får lägre lön bara för att de är just kvinnor.

– Dessutom är kvinnodominerade branscher, som till exempel handeln och vård och omsorg lägre avlönade än mansdominerade branscher.

Vad vill miljöpartiet göra för att åstadkomma jämställda löner?

– I vårt förslag till statsbudget har vi anslagit öronmärkta pengar för en särskild satsning på kvinnolöner. Vi uppmanar våra kommun- och landstingspolitiker att göra motsvarande satsningar för kvinnorna i den sektorn.

– I den privata sektorn måste vi få parterna, arbetsgivarna och facken, att inse att det är oacceptabelt med könsrelaterade osakliga löneskillnader. Vi vill se handslag mellan arbetsmarknadens parter och politiken – något av ett samhällskontrakt där samtliga parter antar uppdraget att en gång för alla göra slut på den systematiska diskrimineringen av kvinnor.

Läs mer !
· Handslag för jämställda löner»
· Jämställdhetsplaner och lönekartläggning är viktiga verktyg»
· Fackliga framgångar»
· Deltid en kvinnofälla»

fre
25
jul
2008
fredag, 25 juli, 2008 | Skriven av:

Helt plötsligt fanns det bara massor med blomflugor. Det har varit en och annan tidigare men nu är det stora svärmar. De är till nytta eftersom deras larver äter bladlöss. Och bladlöss fins det gott om. Det är mest renfanan och rosenskäran som “lusats ner”.
Blomflugan kommer i svärmar och kan förflytta sig 10 mil på en dag. Inte illa för en så liten varelse.

De senaste kvällarna har det dessutom varit mycket mygg vilket är ganska så ovanligt. Konstigt att det är så många i år eftersom det har varit så torrt.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
fre
25
jul
2008
fredag, 25 juli, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Malmöbo har fem miljoner i p-böter”

“Mannen från Malmö toppar den svenska p-bots-listan. Han har lyckats skrapa ihop hela fem miljoner kronor.

34-åringen har 151 fordon registrerade i sitt namn och struntar kategoriskt i att betala sina p-böter.

Den sammanlagda skulden hos kronofogden uppgår i dagsläget till 4 992 828 kronor.
– Han äger ju inte bilarna så vi kan inte göra något. Vi står handfallna eftersom vi inte har regelverket i ryggen, säger teamledaren för Kronofogdens privatindrivning i Malmö.”

Detta har pågått under flera år. Det borde väl inte vara så svårt att lösa. Någon måste väl äga bilen.
Beslagta bilarna tills P-böterna är betalda.

Trovärdigheten till rättsväsendet urholkas om inte detta “lilla” problem kan lösas.

Något måste man väl kunna göra!
Eller?

Kategori: brott, trafik  | 2 kommentarer
fre
25
jul
2008
fredag, 25 juli, 2008 | Skriven av:

SvD skriver : “Kina öppnar för protester i Peking”

“Den kinesiska regeringen öppnar för protester under OS. Vid tre särskilda områden i Peking blir det tillåtet att demonstrera. Men människorättsorganisationer är skeptiska: –Ett spel för galleriet, säger Jesper Bengtsson vid Reportrar utan Gränser.

Inga politiska protester kommer att tillåtas i närheten av de olympiska arenorna i Peking där över 110 000 poliser kommer att svara för övervakningen.

Men två veckor före invigningen lovar arrangörerna att protest-er ska tillåtas på tre utvalda plats-er i elvamiljonersstaden.

–Vi har öronmärkt vissa plats-er för demonstrationer i flera parker där människor eller protesterande kan uttrycka sina personliga åsikter, sade Liu Shaowu, säkerhetsansvarig för OS vid en presskonferens i Peking.

Det handlar om områden i tre parker, Shijieparken, Zizhuyuanparken och Ritanparken. Alla ligger bortanför själva OS-områdena där tävlingarna hålls.

Samma metod användes i Salt Lake City 2002 och Aten 2004 för de som ville demonstrera.

–Frågan är ju om de vågar göra det när de vet att myndigheterna bevakar dem.

–Systematisk videoupptagning och registrering vid in- och utgångarna kommer att avskräcka de som vill protestera eftersom de riskerar repressalier, säger HRW:s talesman Nicholas Bequelin i en kommentar till CNN.

De kinesiska myndigheternas experiment med demonstrationszoner är sannolikt ett kortlivat försök som kommer att gälla under OS. Öppenheten kommer knappast att fortsätta när OS- elden släcks.

–Jag tror inte att det blir lättare att demonstrera när OS är över, säger Jesper Bengtsson.”

Helt fantastiskt Kina tillåter att man demonstrerar på hela tre utvalda platser som kameraövervakas.
Då är ju allt OK!
Demokratin är införd.
Vi kan andas ut!
Eller?

fre
25
jul
2008
fredag, 25 juli, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Nätsurfande leder till övervikt”

“För mycket nätsurfande ökar risken för unga kvinnor att gå upp i vikt. Det visar en amerikansk studie som gjordes på drygt 5 000 kvinnor i åldern 14–21 år under ett års tid.

Det visar den första studien som undersöker sambandet mellan datorvanor, sömn, alkoholkonsumtion och viktökning bland unga kvinnor, skriver Svenska Dagbladet på nätet.

I den amerikanska studien har drygt 5 000 kvinnor i åldern 14–21 år under ett års tid fått svara på hur mycket de surfade på internet, hur mycket de sov varje natt och hur deras konsumtion av alkohol såg ut. Tiden som kvinnorna i studien surfade på nätet varierade från 1–16 timmar i veckan. De som tillbringade mest tid på internet gick upp mest i vikt under tiden som studien pågick, skriver tidningen. Mest tydligt var det sambandet för kvinnor över 18 år.

Mindre än fem timmar sömn per natt ökade också risken för viktökning. Även de som drack två eller fler alkoholhaltiga drycker varje vecka löpte större risk att lägga på sig.

I genomsnitt gick de kvinnor som befann sig i högriskgruppen upp runt två kilo på ett år.”

Det är kanske inte själva surfandet som gör kvinnorna och för den delen män tjocka.
Det är vad man gör för övrigt som räknas. Jag sitter framför datorn ofta men är inte tjock eftersom jag även rör på mig när jag inte sitter vid datorn.
Rör man sig inte och äter för mycket så blir man tjock även om man läser böcker.

Men visst borde denna studie ge oss en tankeställare men då inte bara att vi ska begränsa surfandet. Vi behöver se över vår livsstill som helhet.
Vad äter vi?
Hur äter vi?
När äter vi?
Hur mycket rör vi på oss?

fre
25
jul
2008
fredag, 25 juli, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Första testerna av flytande vindkraftverk”

“Inom kort börjar testerna av världens första flytande vindkraftverk. I höst ska nya prototyper ankras utanför Italiens kust och i framtiden planerar företaget Blue H att bygga en hel vindpark i Adriatiska havet.

Den första protoypen av företagets flytande vindkraftverk ligger utanför Brindisis hamn i Puglia. Det hålls på plats med hjälp av kedjor som löper till kraftiga ankare på havsbotten. I toppen på plattformen är en 80 kilowatts vindturbin placerad med sensorer som känner av våg- och vindkraft.”

Flytande vindkraftfverk har fördelen att de kan placeras långt ut till havs, där det blåser mer och där de inte stör omgivningen.

Amerikanska energiforskare tror att med att denna energikälla ska man kunna generera 40 000 MWh år 2020 vilket kan värma upp 30 miljoner hem i USA.

Detta är mer än dubbelt så mycket som all världens vindkraft genererade förra året. Men då krävs en väldig utbyggnad av de flytande verken, enligt forskarna.

Kategori: energi, teknik  | 2 kommentarer
fre
25
jul
2008
fredag, 25 juli, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Hund bet ihjäl terrier”

“En sjuårig foxterrier bets ihjäl av en annan hund i Limhamn på fredagskvällen”

Ett vittne kom cyklande i fredagskväll och såg hur den större hunden bet sönder en mindre hund.

– Den mindre hunden dog nog rätt omgående, men den större släppte inte taget. Den fortsatte bita i över en halvtimme. Trots att folk drog i den större hunden och hällde tre hinkar vatten på den bet den sönder skallen på den mindre hunden. Man hörde hur det krasade.

Polisen kunde visserligen skilja de båda hundarna åt, men sen kunde man inte göra något mer än att utreda saken. Den större hunden gick hem i sällskap med flickan han kom med och en pojke.

– Polisen sa att det var andra gången samma hund attackerade en hund i området.”

SDS skriver : “Tandlös lag mot skräckhundar”

“Den nya lagen skulle göra det enklare att ta hand om aggressiva hundar. Men lagen biter inte.

Anmälningarna fortsätter att strömma in till polisen. Men trots ett tjugotal anmälningar hittills i år har inga åtgärder vidtagits.

I flera fall har aggressiva hundar attackerat både människor och hundar. Ingen av dessa har omhändertagits av Malmöpolisen.
– Många tror att en hund ska bli omhändertagen bara för att den bitit en annan hund i ett hundslagsmål, säger Liselotte Grant, chef på polisens tillståndsenhet i Skåne.”

Det är märkligt att det inte kan göras mer åt detta problem. Det största problemet är givetvis hundägarna. En dålig hundägare kan skapa ett monster av en annars lugn och trygg hund.

Det finns en knivlag som ibland känns lite löjlig då man inte ens får ha en liten pennkniv. Men vapen i fel händer och i fel situation är farliga. En kniv, en otrygg hund är att betrakta som vapen.

Vem skaffar en hund och gör hunden till en aggressiv bitmaskin?
Och varför?

Är det för att vara macho?
Är det för att man är rädd själv och vill skydda sig själv?

Oavsett anledning är det ett problem.

Trygga hundra liksom trygga människor hittar inte på så stora problem. Hundar ska inte behöva gå i koppel. Hundar ska inte behöva sitta instängda hela dagar. Hundar behöver stimulans och behöver röra på sig.

Det är för enkelt att skaffa hund. Dessutom händer inget när hundägaren brister i sitt hundägande.

I Malmö har polisen inte omhändertagit några hundar trots flera incidenter och en del med dödlig utgång.

“Men i Göteborg avlivade polisen nyligen två hundar som spritt skräck i ett bostadsområde.
– Skulle hunden ha kapacitet att den kan orsaka skada så förordar vi oftast en avlivning, säger Leif Carlsson, instruktör på hundförarpolisen i Göteborg till TT. “

Det känns tråkigt att det är hunden som straffas när det egentligen är hundägaren som borde straffas. Men det är ohållbart att bara låta dessa händelser ske utan åtgärd.

tor
24
jul
2008
torsdag, 24 juli, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Kina tystar sörjande föräldrar”

“Kinesiska myndigheter försöker tysta kritik från föräldrar som förlorade sina barn i den svåra jordbävningen i Sichuan-provinsen i maj.

Omkring 10.000 BARN beräknas ha dödats när 7.000 klassrum föll samman den 12 maj.

Många föräldrar har i protestaktioner krävt att få veta om korruption och byggfusk bidrog till det höga dödstalet.

I en samordnad kampanj erbjuds de nu pengar om de skriver på en förbindelse om att upphöra med protesterna och i stället prisa Kommunistpartiet.

De som vägrar underteckna hotas att bli utan ersättning. Det rör sig om motsvarande 50.000 kronor i kontanter och en pension per förälder på över 30.000, rapporterar New York Times korrespondent från Sichuan.”

Ja man blir imponerad av demokratin Kina.
Ett OS skulle göra Kina mer demokratiskt!!??

Man kan undra vad som hade hänt om Kina inte fått ett OS.

“Dessutom har kravallpolis stoppat föräldraprotester, föräldrar har gripits, medier har beordrats sluta rapportera om skolkollapser och ruiner av klassrum har schaktats bort så att undersökningar blivit omöjliga.

En människorättsadvokat, Huang Qi, som försökt bistå föräldrarna har fängslats.

New York Times korrespondent berättar om den 42-årige chauffören Yu Tingyun i Hanwang, som miste sin dotter när minst 240 elever dödades i skolan som störtade samman.

YU STÄLLDE SIG I spetsen för de sörjande föräldrarna som krävde att få veta om det förekommit byggfusk när skolan kom till. Han utsattes för långt polisförhör och fick veta att han skulle få kontantersättning och pension om han upphörde med sina kritiska frågor.

– När jag såg att de flesta föräldrarna hade skrivit under, så gjorde jag det också, säger Yu lågt.

I sin axelväska har en bild av sin dotter. Hon levde inne i ruinerna två dagar efter skalvet och ropade ut till fadern.

– Vi kunde höra dem. Vi langade in mjölk och vatten, men det var inte till någon nytta.”

Det har varit många “skandaler”. Tibet, OS bygget, förflyttning av “obekväma människor” …
Nu får det bli lite handling och inte bara ord från de som sa att Kina skulle bli mer demokratiska om de fick ett OS. Ställ krav NU!

Rimligen borde man nu, Reinfeldt, kungen och andra “landsrepresentanter” åtminstone bojkotta invigningen.
Det är det minsta man kan begära.
Eller?

Kategori: demokrati, idrott  | 2 kommentarer
tor
24
jul
2008
torsdag, 24 juli, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Expert kritisk till L.A-förbud mot plastpåsar”

En professor i polymerteknologi på Chalmers tycker det är tveksamt till ett “plast”-förbud. Han tycker de nedbrytningsbara plastpåsarna inte är bra :

“- Det kan ta tre år innan de bryts ner i naturen och de kan inte återvinnas. Läggs de i plaståtervinningen kan den dessutom förstöra återvinningen.”

Papperspåsar är heller inte bra :

“Den är visserligen biologiskt nedbrytbar, men tillverkning och transport kräver mycket energi. Det krävs sju långtradare för att transportera antal papperskassar som ryms i en långtradare med plastpåsar.”

Kvar är då tygkassen men den är heller inte bra :

“Den görs ofta av billig bomull som inte kommer från ekologiska odlingar.”

Vad är då det bästa enligt denna professor. Jo s.k. “gröna påsar” tillverkade utan olja och inte biologiskt nedbrytbara.

“Råvaran är etanol eller metanol som konverteras till polyeten. Utgångsmaterialet är förnyelsebara material som cellulosa, halm eller sockerrör.”

Intressant! Var försvann det ekologiska kravet. Tygkassen var problem eftersom bomullen inte var ekologisk. Kommer cellulosan, halmen och sockerrören att vara ekologiskt producerade?

Kanske är det så att denna professor har denna teknik på sitt program och att detta påverkar valet av den bästa “kassen”.

Även om de s.k. gröna påsarna är bättre än de vanliga påsarna så går det ändå åt energi att producera och att hantera dessa påsar. Livslängden på påsen är viktigt om den är bra eller dålig.
Värmeåtervinning är bra men inte helt utan problem. Det är inte ett nollsummespel, det finns förluster i hanteringen.

Det är samma problem som med bensin och alternativa drivmedel. Det räcker inte att ersätta bensin med förnyelsebar energi, man måste också minska antalet bilar och antalet transporter. Samma är det med “påsar”. det räcker inte att bara ersätta vanliga plastpåsar med papperspåsar, eller gröna påsar eller …
Man måste även minska antalet påsar.

Bäst är nog att använda påsar med längre livslängd. Då är tygkassen ett bra alternativ. Den behöver inte vara gjord av icke-ekologisk bomull. Den kan vara tillverkad av ekologisk bomull eller av något annat material.
Sedan behöver man nog även ha någon form av “plastpåse”

Till syvende och sist så behövs det en livsstilsjustering där det behövs mindre antal påsar.
Mer närinköp, mindre köpcentra, ett annat konsumtionsmönster, mindre förpackningar, mer råvaror, mindre färdiglagade produkter, mindre emballage, …

Totalt sett mindre shopping. Usch får man säga så?

ons
23
jul
2008
onsdag, 23 juli, 2008 | Skriven av:

I dag bar det av till Köpenhamn, med tåg förstås. Det är väldigt bekvämt att ta tåget direkt in i Köpenhamns centrum. Vi skulle bl.a. hälsa på min sambos farbror. Det var knöckfullt på tågen. Fick leta efter lediga platser.

Väl i Köpenhamn skulle min sambo visa mig ett av hennes favoritmatställen, Kekes køkken på Rantzausgade 10, med goda vegetariska maträtter och en del av dessa även ekologiska. När vi kom dit var det semesterstängt. Lite tråkigt. Så iväg till nästa ställe. Denna gång en Thairestaurang, som inte öppnade förrän kl. 15.00 och vi var där klockan tolv.
Så vi fick improvisera. Det är inte helt lätt, ens i en så stor stad som Köpenhamn, att hitta ett helvegetariskt matställe.

Innan vi åkte hem tänkte vi äta på Govindas. Vi tog oss dit och fann att i dessa lokaler var nu en ekologisk klädaffär som sålde hampa- och bomullskläder, hampaskor och lite annat smått och gott. Allt ekologiskt. Affären heter EcoEgo och ligger på Nørre Farimagsgade 82.

Så istället för vegetarisk mat blev det lite ekologiska kläder. Så inget ont som inte har något gott med sig.

ons
23
jul
2008
onsdag, 23 juli, 2008 | Skriven av:

Plastpåsar förbjuds i Los Angeles
DN skriver : “Från och med den 1 juli 2010 kommer butikskunder i Los Angeles inte längre kunna bära hem sina varor i plastpåsar.”

“Det meddelade stadens fullmäktige i tisdags. Butikerna kommer endast att få tillhandahålla påsar av papper eller andra miljövänligare material och det till en kostnad av 25 cent.

I dag hamnar uppskattningsvis 2,3 miljarder icke-nedbrytningsbara plastpåsar årligen på stadens soptippar.”

Bra att man gör något åt plastpåsarna. Det diskuteras en del om plastpåsen är bra eller inte.

Ny teknik skriver : “Plastpåsar är bäst för miljön”.
SDS skriver : “Forskare ratar miljövänlig plastpåse”.

Det är givetvis mycket beroende på hur man använder den. Oavsett om plastpåsen tillverkas av förnyelsebart material så går det ändå åt energi för att tillverka den och energi för att ta hand om den som avfall. Tygkassar fungerar oftast mycket bra och är mer ekonomiskt. Det hela beror mycket på vilken livsstil vi har och hur vi handlar och vad vi handlar.

Dessutom är det givetvis ett problem med att man slänger plastpåsar i naturen dels direkt men även indirekt (soptippar, dumpning av sopor i haven). I alla fall så dyker de upp och skadar djur och natur. Expressen skriver : “Djuren dödas av plastpåsarna”.

På bloggen “MiljöBloggAktuellt” kan du läsa mer.

Det verkar som om drivkraften är ekonomi. “Hur ska man göra med alla dessa 2.3 miljarder icke-nedbrytningsbara plastpåsar som årligen kommer till stadens “soptippar”?”.

Vill man göra en klimatinsats så finns det ju en hel del annat som man skulle kunna göra i Los Angeles.

Just det, minska på bilåkandet men det lär väl inte hända förrän oljan tar slut.

Men visst är det bra att plastpåsarna förbjuds. Alla framsteg börjar med ett litet steg.

I Sverige är det väl handlarna som är största motståndarna till att slopa plastpåsarna. De tjänar ju massor med pengar på dessa och får dessutom alla plastpåsebärare att gratis göra reklam för affären.

Kategori: ekologi, ekonomi, klimat  | En kommentar