Inlägg under kategori » kultur «

ons
20
jan
2016
onsdag, 20 januari, 2016 | Skriven av:

Kulturvanor Rapport 2016:1 (dragen)I dag presenterades en rapport “Kulturvanor”, med siffror från 2014.

Myndigheten för kulturanalys genomför på uppdrag av regeringen kulturvaneundersökningar bland den svenska befolkningen. Ett led i det arbetet – när det gäller den vuxna befolkningen – är att i ett forskarsamarbete använda data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som i sina årliga enkätundersökningar ställer en rad frågor rörande kulturvanor och kulturaktiviteter.

Frågor har ställts om kulturvanor, det vill säga hur ofta respondenterna har ägnat sig åt aktiviteter som rör text, bild, musik, museer, dans, teater och annan scenkonst. Även deltagande i studiecirkel har funnits med. Undersökningen speglar såväl att titta och lyssna (“konsumera”) som att själv utöva kultur- aktiviteter.

Resultaten avviker inte från tidigare undersökningar utan bekräftar samband med faktorer som utbildning, kön, ålder och boendeort. När det gäller kvinnor och män visar undersökningen att kvinnor är mer kulturaktiva i de allra flesta avseenden som mätningen omfattar. Skillnaderna är störst när det gäller att skriva, teckna och läsa. Den enda aktivitet som män utövar i större utsträckning är vissa online-relaterade aktiviteter som att spela spel.

Kulturvanor visar att påfallande många i hög grad ägnar sig åt sådant som musiklyssnande och att läsa böcker, men också åt att se på film i någon form eller åt handarbete eller hantverk. Under loppet av de senaste tolv månaderna har ungefär hälften gått på konsert eller teater. En relativt liten del, cirka en femtedel, har gått på klassisk konsert, dans och opera. En mycket liten del av befolkningen har gjort detta flera gånger under året. Online-relaterade aktiviteter redovisas också. Den vanligaste av dessa är att ha sett på film eller tv-serier över internet.

Internetsiffror

Frekvenser av internetrelaterade kulturvanor, 2014, procent.

När man tittar på nöjdhet med biblioteksservice och kulturaktiviteter så är få missnöjda. Det finns dock en relativt stor andel som inte har en uppfattning. Nöjdheten är större i större tätorter/städer än mindre tätorter/landsbygd. Säkerligen mycket beroende på utbudets storlek.

Siffrorna visar att kvinnor är mer kulturaktiva än män. Att gå på rock- och popkonsert är en av de få aktiviteter som kvinnor och män gör i lika stor utsträckning. De enda aktiviteterna där män är mer aktiva är online-spel och internetbaserade aktiviteter.

Konstigt nog är det få större förändringar. Det finns dock en negativ förändring och det gäller läsandet. De yngre är underrepresenterade bland de mest frekventa läsarna, de som läst flera gånger i veckan.

Vid en hastig genomläsning så är slutsatsen att svenskar är relativt konstant kulturaktiva och att det behövs mer fokus på att tillgängliggöra kultur för flera. Kostnadsaspekten får man heller inte glömma bort.

I år är det dags att göra en kulturvaneundersökning bland skåningarna. Tidigare gjorda skånemätningar visar att skåningarna är mer kulturaktiva än riket i övrigt. Frågan är om den trenden håller i sig???

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
mån
18
jan
2016
måndag, 18 januari, 2016 | Skriven av:

bah-kuhnke150x200I dag, 18 januari 2016, lämnade utredaren, Olle Wästberg, över betänkandet, “Låt fler forma framtiden!”, till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Dagens situationen i världen visar tydligt att demokrati inte är något som kommer av sig själv och som finns för alltid. Demokratin måste vårdas. Även om demokratin i Sverige är stark så får vi inte ta den för allom givet.

Samma dag som betänkandet lämnas kan man läsa om att den rikaste procenten i världen har tillsammans mer tillgångar än resten av världen, enligt biståndsorganisationen Oxfam. Ökningen mellan de fattiga och rika eskalerar snabbare än befarat. Världens 62 mest förmögna personer äger tillsammans lika mycket som de 3,6 miljarder som tillhör den fattigaste halvan av världen. De 62 individerna har ökat sin förmögenhet med 542 miljarder amerikanska dollar sedan 2010.

Det krävs en modig regering för att utmana storföretag och väldigt rika personer för att få dem att betala en skälig skatt, för de är oroliga för de politiska konsekvenserna. Detta är också en demokratifråga men tas inte upp i betänkandet.

Viktigt för demokratin är förstås KULTUR:

Vi menar på samma sätt att ett demokratiskt styrelseskick måste vila på en demokratisk kultur. Det är också genom det fria samtalet och kulturen som enskilda människor kan växa och som samhället och demokratin utvecklas. På detta sätt är konsten, litteraturen, musiken, teatern liksom andra kulturuttryck viktiga delar av demokratin. Genom ett fritt kulturliv kan tankar, känslor och åsikter komma till uttryck som inte kan fångas genom demokratins for- mella institutioner. Kulturen spelar en avgörande roll för att utmana invanda normer och tankebanor, skildra olika perspektiv av samhället, stimulera ett demokratiskt engagemang och för att odla en demokratisk samhällsanda.

Det finns många intressanta resonemang och förslag i betänkandet som man verkligen behöver fundera över, speciellt hur de ska realiseras.

Den svenska demokratin är stark, men den politiska ojämlikheten ökar. De som är politiskt aktiva och som upplever att de kan påverka är i huvudsak välutbildade, socioekonomiskt resursstarka personer. Det finns också stora skillnader i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade samt mellan svensk och utrikes födda. Detta är en stor utmaning för demokratin.

En parameter att mäta “demokratin” med är valdeltagandet. Valdeltagandet, i riksdagsvalet, var över 90% 1976, sedan minskade det till 80% 2002 varefter det ökade och 2014 var det strax över 85%. Det är skillnad mellan utbildningsnivå, mellan könen och om hen är svenskfödd eller utrikes född. Ska demokratin bli riktigt stark måste den vara relevant för alla grupper.

Förtroendet för politiken och de politiska partierna måste vara stort. Tyvärr förekommer det en hel del incidenter som skadar förtroendet. Ibland är det enskilda individers agerande men ibland är det “själva det politiska systemet”.
Att bli politiker är frivilligt och ger både för och nackdelar. Ibland är det lite för bra fördelar och då gäller det oftast inte för de som är fritidspolitiker. Avgångsvederlag och pensioner har varit alldeles för generösa. Dessa har blivit mindre generösa med tiden men är enligt min mening alldeles för generösa.

Ska demokratin bli riktigt stark och hållbar måste fler involveras. Man kan inte bara rösta vart fjärde år och sedan slå sig till ro. Fler kan ha politiska uppdrag. Ska vi få fler att engagera sig behöver makten fördelas till fler.

Ett intressant förslag, helt i miljöpartistisk anda, är :

För att motverka elitism och maktkoncentration i politiken anser vi att det också är nödvändigt att verka för en ökad omsättning av de kommunala förtroendeuppdragen. Vi anser att partierna internt eller gemensamt i fullmäktige bör överväga en begränsning i hur länge en enskild förtroendevald kan inneha ett tyngre uppdrag, t.ex. som ordförande i styrelsen eller i en nämnd.

Sänkt rösträttsålder är ett förslag som torde öka engagemanget hos ungdomar och kan verkligen vitalisera politiken. Dock tror jag det är viktigt att inte ställa åldersgrupper mot varandra. Vi behöver ha engagerade politiker i olika åldrar och med olika erfarenheter, för att möta de utmaningar vi står inför och finna långsiktigt hållbara lösningar.

Det finns förslag om en s k folkmotion. En folkmotion innebär att en enskild individ som har rösträtt till riksdagen får möjlighet att väcka ett förslag och om detta får stöd av en procent av de röstberättigade till riksdagen ska det tas upp som en motion i riksdagen. Då gäller det att förslagen behandlas med respekt. Är verkligen värt att pröva.

Kommuner, landsting och regering har ett särskilt ansvar att ge medborgarna goda förutsättningar att delta och framföra synpunkter i politiska beslutsprocesser. Partierna, så även miljöpartiet, måste verkligen fundera över sina rekryteringsprocesser.

Det är också viktigt att de politiska partierna inte professionaliserar sin verksamhet för mycket. Även om politik handlar om komplexa frågor så är det viktigt att de förtroendevalda har möjlighet att påverka och driva politiken framåt utifrån partiernas olika ideologier. Dagens politik är ofta mer styrd av opinionsmätningar än av ideologi. Vilket är ett stort problem vilket vi sett i den s k “flyktingfrågan”.

Under senare år har en maktförskjutning skett från fullmäktige och fritidspolitikerna till ledamöterna och ordföranden i kommun- och landstingsstyrelser. Fullmäktige, som enligt kommunallagen är kommunens och landstingets beslutande församling, har fått en svagare ställning. I många fall har dessutom facknämndernas ställning försvagats.

Medborgardialog och samråd kan spela en roll om de utförs på ett bra sätt. Medborgardialoger kan bidra till att beslut kan få en djupare förankring och starkare legitimitet. De kan också bidra till att intressekonflikter eller missnöjesyttringar undviks vid genomförandet av politiska beslut. Medborgardialoger som inger förhoppningar om ett inflytande som inte infrias kan däremot leda till att förtroendet för demokratin som sådan undermineras. Det finns också en risk att medborgardialoger leder till politisk ojämlikhet om deltagandet inte är representativt. Ska det fungera måste medborgardialoger och andra samrådsprocesser formaliseras och bli tydliga. Vilket inte är helt lätt, men möjligt.

Det finns mycket att fundera på och det hoppas jag många kommer att göra. Det krävs för att vi ska hålla demokratin stark och levande.

Länkar för att läsa mer:
Forskarantologi , Betänkandet del A, Betänkandet del B

tor
7
jan
2016
torsdag, 07 januari, 2016 | Skriven av:

Den kulturella hjärnanDet finns många som efter PISA-mätningar gärna ser att de estetiska ämnena krymper i skolan. Samtidigt så ökar de vetenskapliga bevisen för att konst och kultur är bra för hjärnan, hälsan och inlärningen. Konst och kultur visar sig alltmer göra skillnad i allt fler sammanhang.

På hemsidan Den kulturella hjärnan är följande exempel hämtade:

Känslor
Känslor spelar en viktig roll för lära. Om vi studerar deras neurobiologi och integrerar nya rön med tidigare pedagogisk kunskap kan vi dra viktiga lärdomar och utveckla nya sätt att  förbättra lärandets praktik.

Musikträning
Musikträning utvecklar hjärnans förmåga att hantera språk. Musiklektioner kan därför användas för att stärka språkförmågan hos barn och unga, och hjälpa barn från lågutbildade och socioekonomiskt svaga grupper att hålla jämna steg med andra i skolan. 

Musikterapi
Allt fler kliniska studier visar nu att musikterapi har effekt mot olika former av psykisk ohälsa. Det gäller inte minst depressioner, psykoser och autism.

Promenader
Promenader i naturen får oss att grubbla mindre över våra brister och tillkortakommanden, och det kan ha betydelse för vår mentala hälsa.  Att då och då reflektera över brister och misslyckanden är både naturligt och nyttigt. Men om man fastar i en tankeloop där man hela tiden ältar och grubblar över sådana saker är det inte alls nyttigt. Det gör en stressad, och ökar risken att hamna i en depression.

Musik
Det finns starka belägg för att musik dämpar stress och minskar produktionen av stresshormonet kortisol, och att det leder till minskad produktion av signalämnen som driver inflammationer, samtidigt som produktionen av antikroppar, som försvarar oss mot infektioner, ökar.

Körsång
Hos medlemmarna i en professionell kör som först repeterade och sedan hade en föreställning med Beethovens ”Missa Solemnis” steg halterna i deltagarnas saliv av IgA-antikroppar med i genomsnitt 150% under repetitionerna och 240% under föreställningen, medan halterna av stresshormonet cortisol i genomsnitt sjönk med 30% under repetitioner men steg med 37% under föreställningen med publik.

Detta är bara en bråkdel av vad man kan hitta på hemsidan. Det som finns på hemsidan är inga lösa påståenden utan fakta som framkommit ur forskning. Det råder alltså ingen som helst tvekan om att konst och kultur är viktiga för oss som individer oavsett ålder, oavsett hälsotillstånd och avsett utbildning.

ons
6
jan
2016
onsdag, 06 januari, 2016 | Skriven av:

Inskickad respons på ledare i Expressen den 5 jan “Hur många smörknivar tål Sverige?”

Tälja i träVarför går vi i skolan?

Inte är det väl för samhällets skull och för att det ska produceras ett antal flitiga arbetare. Skolan är väl till för eleverna som ska kunna utvecklas utifrån deras egna förutsättningar till ansvarsfulla medmänniskor och därmed få en framtidstro samt även en tro på sin egen förmåga. För att nå dit behöver vi använda hela hjärnan, båda hjärnhalvorna samt hjärtat.

Skolan ska inte bara mata in kunskap utan ge verktyg så att vi kan lösa framtidens problem med relevanta lösningar. Som Einsteins sa ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.”

Det finns många studier som visar på att kopplingen mellan hand och hjärna är väsentlig för all annan inlärning och att även rörelse är bra för inlärandet.

Livet på planeten jorden just nu är knappast långsiktigt hållbart. Vi står alltså inför många utmaningar. Begreppet hållbar utveckling innehåller normalt tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det finns en fjärde dimension, nämligen den kulturella. Det traditionella begreppet hållbarhet handlar om grundläggande villkor för överlevnad, såväl ekonomisk och miljömässig som social. För mig handlar hållbarhet även om att livet i ett välfärdssamhälle är mer än överlevnad, det omfattar medmänsklighet och meningsfullhet med stora möjligheter att tillägna sig nya kunskaper.

Konst och kultur kan bättre än något annat område i samhället föra människor samman och ge oss nya berättelser och vidga våra perspektiv så att vi kan lära oss mer om oss själva, varandra och livet. Med kunskap och insikt i andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra. Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde.

Visst blir det ett problem om det blir fler och fler ämnen i skolan. Är det bara slöjd som ska bort? Vad blir nästa ämne? Vad blir kvar till sist? Lösningen på detta är inte att minska antalet ämnen utan att se till att riva murarna mellan ämnena. Hitta ett helhetsperspektiv där vi ser hur allt hänger ihop. Att göra en smörkniv är inte bara slöjd. Att springa 60 m är inte bara idrott. Att lösa en ekvation är inte bara matematik.

Att ta bort slöjden löser väl knappast betygsstressen. Det stora problemet är väl just hur vi försöker mäta kunskap. Hur vi rangordnar.

Jag håller med om att det gäller att använda resurserna rätt och smart. Ska vi rusta oss för framtiden och få ett långsiktigt hållbart samhälle är det bildning som verkligen behövs.

Skolan ska ge framtidstro och stärka alla elevers tilltro till sina egna förmågor samt ge verktyg för att hitta lösningar på nutida och framtida utmaningar. Då behövs definitivt de estetiska ämnena inklusive slöjd.

Och de som är sugna på att göra en egen smörkniv kan ni kolla in denna videon


#1058 Slöjda en smörkniv med Slöjdklubben
Här visar Slöjdklubben hur du täljer en smörkniv. I videon visas steg för steg hur du går tillväga. Slöjdklubben är Hemslöjdens barnverksamhet och från dem har vi samlat slöjdtips som passar bra för dig mellan 7 och 14 år och där du får möjlighet att upptäcka olika material och tekniker.

Kategori: konst, kultur  | Skriv en kommentar
sön
3
jan
2016
söndag, 03 januari, 2016 | Skriven av:

Ja det kan man fråga sig. Denna gång rör frågeställningen “samverkansmodellen” inom kulturpolitiken. På Kulturrådets hemsida kan man läsa

KULTURSAMVERKANSMODELLEN – REGIONAL KULTURSAMVERKAN
Kultursamverkansmodellen sjösattses 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer.

Äntligen har kulturutskottet beställt en utvärdering. Rapporten av denna, damp ner i brevlådan precis innan jul. Region Skåne har varit med i samverkansmodellen från början till och med lite innan den blev till. Mina erfarenheter från samverkansmodellen är kort, att Region Skåne har tagit till sig modellen och har satsat resurser för att implementera den på ett bra sätt. De flesta kommunerna i Skåne är med på tåget och så även Skånes “kulturaktörer”.
Det är egentligen bara staten som inte riktigt är med.
Lite axplock från uppföljnings- och utvärderingsgruppens bedömningar:

“Det är viktigt att den nationella politiska nivåns engagemang blir mer synligt. Det är därför viktigt att överväga hur dialogen mellan regionala politiker och politiker på den nationella nivån kan vidareutvecklas.”

“Kultursamverkansmodellen är en omfattande reform som behöver utvecklas
Gruppen vill inledningsvis framhålla att införandet av kultursamverkansmo- dellen är en av de större förändringarna inom det kulturpolitiska området under senare år i Sverige. Modellen innebär att det är regionerna som nu beslutar om stödet till den regionala kulturen. Denna regionalisering av det statliga stödet inom kultursektorn ligger i linje med den bedömning som kulturutskottet gjorde vid beredningen av modellens införande. Enligt gruppen har regional- iseringen av bidragsfördelningen och införandet av dialoger på regional och lokal nivå i många fall varit vitaliserande för kulturlivet i regionerna. Samtidigt kan gruppen konstatera att regionerna upplever att staten har backat från sin finansierande roll av modellen och med det tvingat fram ett utökat åtagande från regionernas sida.”

“Gruppen noterar att regeringen i årets budgetproposition har angett att det är angeläget att utveckla kultursamverkans- modellen baserat på de erfarenheter som har inhämtats.”

“Det är viktigt att diskutera vilka satsningar som ska ingå i modellen
Kultursamverkansmodellen är en del av statens bidrag till kultur. Alltsedan förarbetena pågår en diskussion om vad som ska ingå i kultursamverkansmo- dellen. Gruppen menar att det är viktigt att hålla denna diskussion levande. I de fortsatta samtalen om statens bidrag till kultur bör det föras en diskussion om vilka satsningar som ska ingå i modellen.”

“Den nationella nivån i dialogen representeras inte av politiker
En fråga som gruppen har uppmärksammat är att det i modellen saknas en politisk dialog med staten på den nationella nivån eftersom staten i modellen inte representeras av politiker. Gruppen kan konstatera att regionpolitiker ef- terlyser ett tydligare politiskt engagemang och en dialog med politiker på nationell nivå. Ett exempel på detta är de möten som kulturministern har haft med regionpolitiker under senare år. Ett annat exempel är möten mellan repre- sentanter för kulturutskottet och regionala politiker. Det är enligt gruppens be- dömning viktigt att överväga hur dialogen kan vidareutvecklas.”

Nu ska det inte gråtas över spilld havredryck utan det gäller att se framåt.

Bra att det nu har öppnats för diskussioner hur modellen kan utvecklas. Dialogen med den statliga nivån är “bättre” än på många år. Modellen kommer aldrig att bli klar eftersom tiden inte står still i samhället. Det krävs ett ständigt utvecklingsarbete för att öka kulturens möjligheter att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

kulturplan_16-19_170Ett problem är att de s k regionerna i Sveriges avlånga land ser olika ut. De är olika stora och är organiserade olika. Region Skåne är en fullfjädrad region med ansvar för regional utveckling där givetvis kultur ingår.

För att det ska kunna bli verkstad inom kulturen krävs en långsiktighet. Nu har Region Skåne en nyantagen Regional kulturplan för Skåne som är 4-årig. Fyra år är kort tid så till detta behövs det långsiktiga investeringsplaner likt de som finns för trafikens infrastruktur. Vi behöver planer för den kulturella infrastrukturen som är långsiktiga för att få snurr på den regionala utvecklingen.

Det behövs en förändring av hur vi ser på kultur. Kultur är mer än en konsert. Konst och kultur är en kraft i samhället som sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. Detta betyder att kulturen har en bredare roll i samhällsutvecklingen. Ett välfungerande, rikt och varierat kulturliv är en förutsättning för en hållbar utveckling av välfärdssamhället.

Begreppet hållbar utveckling innehåller normalt tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vi tror på en avgörande fjärde dimension, nämligen den kulturella. Det traditionella begreppet hållbarhet handlar om grundläggande villkor för överlevnad, såväl ekonomisk och miljömässig som social. För kulturnämnden handlar hållbarhet också om att livet i ett välfärdssamhälle är mer än överlevnad, det omfattar medmänsklighet och meningsfullhet med stora möjligheter att tillägna sig nya kunskaper.

Kultursektorn kan bättre än något annat område i samhället föra människor samman och ge oss nya berättelser och vidga våra perspektiv så att vi kan lära oss mer om oss själva, varandra och livet. Med kunskap och insikt i andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra. Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde.

Det är precis vad som behövs i dagens samhälle. DEMOKRATI, YTTRANDEFRIHET och SYNEN PÅ ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Känns bra att ett nytt år precis har börjat. Kalendern är nästan tom och det finns bara möjligheter. Utmaningarna är stora men så även möjligheterna. Tillsammans med övriga samhällssektorer som hälso- och sjukvård, näringsliv, kollektivtrafik, samhällsbyggnad, kommer vi att lyckas med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för alla.

tor
31
dec
2015
torsdag, 31 december, 2015 | Skriven av:

Snart är det slut, år 2015, men som så mycket annat är det något nytt som är på gång, år 2016. Tiden går snabbt men man åldras mindre och mindre om man ser det rent procentuellt, om det nu ska vara en tröst. För de allra flesta är livet fantastiskt om man tar till vara det man har. Man kan alltid hitta saker som är negativa men man kan oftast även se att det finns mycket positivt.

Blir det några nyårslöften?

Troligen inte men det blir en fortsättning på att jobba vidare på att leva ett liv som är mer långsiktigt hållbart. Lättast är att ändra sitt eget beteende men det behövs nog en hel del jobb för att få fler att ändra sin livsstil i rätt riktning. Det finns ingen motsättning mellan en långsiktigt hållbar livsstil och bra livskvalité.

Jag hoppas att 2016 blir ett år där vi fokuserar på livskvalité. Det finns så många krafter med mycket muskler som vill att hjulen ska snurra fortare och att måttstocken för vår livskvalité mäts i pengar. Jag hoppas att vi tar hand om oss själva och våra nära och kära. Det känns konstigt att den psykiska ohälsan är så stor när vi ändå har ett så bra ekonomiskt välstånd i Sverige. Det är alldeles för många självmord och alldeles för många känner sig ensamma.

Det måste bli mer fokus på förebyggande arbete om vi ska kunna klara av sjukvården. Det behövs förändringar i mångas livsstilar. Vad vi äter och hur vi äter. Hur mycket vi rör på oss. Hur vi kommunicerar med vår omgivning. Hur mycket vi stressar.

Förhoppningsvis ökar vår konsumtion av kultur. Med hjälp av kultur kan vi öka vår möjligheter att hantera våra liv och öka förståelsen för andras liv och agerande. Vi behöver också använda kultur för att varva ner och stressa av oss. Kanske det också vore bra om vi kunde bli mindre beroende av att ständigt vara uppkopplade.

Jag ser ljust på tillvaron. Vi kommer att kunna förbättra våra liv om vi fokuserar på det viktiga. Vi har alla möjligheter. Vi har kunskap och vi har resurser. Det stora problemet är hur vi använder resurserna.

Den 19 januari 2016 är det äntligen dags för ett vegetariskt matprogram på TV, inte bara ett matprogram där man pratar om vegetariska alternativ och lagar kötträtter. Mer vegetarisk kost är bra för klimatet och bättre för djuren. Det är oacceptabelt att vi behandlar djuren som produktionsenheter och struntar i deras livskvalité. Det är en enkel förändring som kommer att kunna betyda mycket för vår framtid.

Låt 2016 bli ett år med mycket EMPATI …

 


Gott Nytt År 2015_liten

 

tis
29
dec
2015
tisdag, 29 december, 2015 | Skriven av:

Även om det satsas en del på att människan ska åka ut i rymden så har vi bara en planet. Ska vi kunna leva på den vi har så måste vi bli mer sams. Ska vi bli mer sams behöver vi minska klyftorna och så behöver vi satsa mer på fredliga lösningar än militära.
Det finns alldeles för många vapen i världen. Så kallat snabba lösningar löser inte ens problemet kortsiktigt men på lång sikt är det katastrofalt.

Det är givetvis inget lätt problem att lösa men mycket tyder på att krigföringen och störtandet av Saddamn Hussein har skapat en grogrund för IS. Det vi har gjort går ju inte att göra ogjort men vi kanske ska lära av det vi gjort.

Det finns inget självklart svar hur IS ska kunna bemötas. De bilder som de själva sprider ger ju inte någon känsla av att de är speciellt mottagliga för diskussion. Men det är inte bara IS som gjort hemska saker, vilket inte innebär att jag säger att IS är OK.

De flesta våldslösningar är problematiska och kräver oftast ännu mer våld för att hantera situationen.

Därför är det intressant att Italiens premiärminister Matteo Renzi ger nio miljarder kronor till kulturen de kommande två åren. Han säger att “Kriget mot terrorismen är ett krig om kultur”. När Italien stärker säkerheten stärker de samtidigt kulturen.

Det framgick i ett anförande som Italiens premiärminister gjorde på tisdagen.
“– Det som hände i Paris signalerar ett pågående krig mellan kulturer. De föreställer sig terror, vi svarar med kultur. De förstör statyer, vi älskar konst. De bränner böcker, vi är bibliotekens land”.

Renzi lovar 18 miljarder kronor extra till ”kulturkriget”. Varav hälften läggs på säkerhetspolitiska åtgärder och hälften på kultur. Det handlar om anslag till bland annat teatrar, museum och konserthallar. Pengarna kommer att fördelas mellan städer och landsbygd, samt städernas ytterområden. Kulturen kan vara ett bra medel för att hindra marginalisering av olika grupper, tror Italien.

Ska vi kunna hantera situationen behöver vi våga pröva “nytt”. Bästa sättet att minska IS är att minska rekryteringen till IS. Vi måste bygga upp förtroendet mellan oss individer på vårt enda jordklot så att vi inte tar till vapen.

Satsat mer på KULTUR och mindre på vapen.

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Kategori: kultur, våld  | Skriv en kommentar
tis
29
dec
2015
tisdag, 29 december, 2015 | Skriven av:

Tiden går fort när man har roligt sägs det. Tyvärr är det inte så roligt just nu. Jag själv har det roligt och väldigt bra, speciellt om man jämför hur många andra har det.

ALEX vilarJulen har varit lugn och skön tyvärr alldeles för grön och då tänker jag på att det saknas något vitt, dvs SNÖ. Annars så kan nog jularna knappast bli för gröna. Konsumtionen slog väl som vanligt rekord och reorna pågår för fullt.

Allt prat om att vi inte har råd att hjälpa flyktingar och så konsumerar vi som aldrig förr. Känns väldigt märkligt och kluvet.

Flyktingsituationen i världen är svår och då har vi bara fått en rännil till Sverige. Tyvärr tar inte alla länder i EU sitt ansvar vilket givetvis sätter tryck på Sverige. Tyvärr har det blivit lite panik med alla s k SKÄRPNINGAR. Gränskontrollen som ska komma igång den 4/1 kommer förhoppningsvis inte igång. Visserligen saktar kanske inflödet av men smugglingstrafiken kommer säkert att öka.

Vilka åtgärder ska tas när de som kollas saknar ID?
Ska de skickas tillbaka till Danmark?
Kommer Danmark att ta emot dem?
Om inte vad händer då?

Istället för att riskera ASYLRÄTTEN borde det ha satts till resurser för att ta om hand alla de som kommer till Sverige och som kommer att bidra till ett blomstrande samhälle om de blir väl mottagna. Att det blir “lönande” i framtiden är inte det avgörande utan att vi måste ta beslut av humanitära skäl. Jag skulle gärna vilja ha en tillflyktsort om det skulle bli krig i Sverige.

Att det införs ID-kontroller på Öresundsbron kommer att drabba alla de som pendlar mellan Sverige och Danmark. Det verkar som att man inte riktigt förstår hur geografin och resandeströmmarna ser ut i Skåne från ett Stockholms perspektiv.

Det är bara att erkänna att vi inte har gjort vad som skulle göras för att bygga upp en bra mottagningsverksamhet. Samordningen har varit dålig, mycket pengar har gått till lycksökare som tagit emot många flyktingar och satt dem i “förvar” för att tjäna pengar.

Innehållet i mottagandet har inte heller varit så bra. Snabba insatser för att lära sig språket är jätteviktigt men även aktiviteter som gör att kontaktytorna mot det svenska samhället blir stora. Vi borde satsat på fler kulturaktiviteter.

I Region Skånes Kulturnämnd har vi avsatt 1.5 miljoner för att stimulera olika kulturinsatser inom ramen för folkbibliotekens verksamheter i Skåne, riktade till barn och deras föräldrar som är på flykt. Folkbibliotek, kulturarvsaktörer och aktörer inom den idéburna sektorn gör redan många olika insatser för dessa grupper. Frågor kring språkutveckling, berättelser, relationsbyggande och skapa mötesplatser mellan människor i lokalsamhället ligger nära dessa aktörers kontinuerliga uppdrag och arbete. En regional uppgift kan därför vara att bygga vidare på det som görs och stärka de strukturer som redan finns.

Kultur kan föra människor samman, ge nya berättelser och vidga perspektiven. Med kunskap och insikt i andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra. Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde.

Jag hoppas att vi inte låter SD bestämma hur vi ska agera. Tyvärr är det ett stort tryck från en stor majoritet i Sveriges Riksdag för att vi ska vara restriktiva. Mycket p g a att man inte vill att SD ska växa. Men rädslan för SD ska inte styra vårt agerande utan vårt sunda förnuft och medmänskligheten.

Vi står inför många utmaningar, flyktingsituationen, klimatsituationen, sjukvårdssituationen, hälsosituationen …

Listan kan göras lång men det innebär inte att vi inte kommer att kunna hantera alla dessa utmaningar och ta till vara de möjligheter som finns. För att göra det måste vi ha insikt att det finns problem och sedan lägga allt krut på att lösa de, inte att skyffla över problemen till någon annan.
Våga vara annorlund

 

tor
23
jan
2014
torsdag, 23 januari, 2014 | Skriven av:

I dag arrangeras Region Skåne en heldag med temat “Internationellt samarbete och finansieringsformer”.
Det är på ett sätt bra att det finns pengar att söka men samtidigt känns det lite dubbelt att först betala en medlemsavgift till EU och sedan ska man söka tillbaka så mycket pengar som möjligt.
Hur mycket pengar förloras genom all den administration som finns inom EU och som byggs upp i varje stat för att kunna ansöka om dessa pengar?
Det är väl ingen som vet och det vill väl “EU” inte ta reda på.
Det är inte fel att ha något slags stöd till regioner som har lite större problem och utmaningar.

I alla fall är det väl inte fel att gilla läget och göra det bästa av situationen. I dag har Region Skåne bjudit till en dag med information och dialog kring bl a “Kreativa Europa” och “Europeiska Socialfonden”.
Mycket regler och ansökningsformulär blir det för att tala om alla deadlines.

Det blir inte bara ren information kring ansökningar och regler utan även konkreta exempel på vad som har gjorts och som görs.
Just nu är det en information från Seriefrämjandet som är en ideell förening som bildades 1968.
Sedan blir det info från Skurups kommun.

Roligt att vi kan fylla stora salen på St Gertrud, vilket visar att kulturintresset är stort.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
sön
1
jul
2012
söndag, 01 juli, 2012 | Skriven av:

Sitter nu och väntar på Gutelinjen, en direktlinje från Lund till Oskarhamns färjeläge. På vägen till Lund C stänkte det lite och just nu sitter jag och tittar på mörka moln över Clemenstorget.

Ska till Almedalen och mingla och lyssna. Jag kommer att vara med i tre utåtriktade aktiviteter som handlar om kultur.

I år kommer kulturnämnden att vara både i Öresundshuset och på Länsteatern tillsammans med Svensk Scenkonst. Våra aktiviteter handlar om film och talangutveckling. I Öresundshuset medverkar Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister, Regeringen. Yngve Petersson, Ordförande, Region Skånes kulturnämnd. Anna J Ljungmark, Chef, Boost Hbg. Csaba Bene Perlenberg, Ung talang/filmare. Ulf Dalquist, Forskningsansvarig, Statens medieråd. Gunilla Kindstrand, Moderator (journalist/redaktör).

Efter detta luncharrangemang blir det ett samtal om film på Länsteatern och direkt efter detta ska jag vara med i ett samtal om lungcancer. Detta innebär att tisdagen blir den mest aktiva för min del.

Efter det kommer jag att vara med på två aktiviteter. “Kulturens institutioner – tillgång eller börda?“, som arrangeras av Svensk Scenkonst, Riksförbundet Sveriges Museer och Länsmuseernas samarbetsråd samt “Kulturen det fjärde benet?” som arrangeras av Kulturrådet.

Förrutom detta blir det många andra aktiviteter där jag bara lyssnar och så blir det förstås en del prat mellan alla aktiviteter.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
tor
24
maj
2012
torsdag, 24 maj, 2012 | Skriven av:

Just sitter jag på ett X2000-tåg till Stockholm för vidare färd mot Umeå. I Umeå, EU:s Kulturhuvudstad 2014, ska Miljöpartiet ha årets kongress. I Stockholm väntar ett grönt nattåg som kommer att transportera en massa miljöpartister till Umeå. Att åka på kongress är alltid spännande och inspirerande. Så blir det förhoppningsvis även i år.

De senaste veckorna har varit välfyllda med aktiviteter så just nu känns det skönt att pusta ut lite grann.

Det har blivit tidigt upp och sent i säng. I går var det invigning av BIBU, scenkonstbiennal för barn och unga, med efterföljande mingel. Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth var på plats och invigde biennalen och Kerstin Brunnberg från Kulturrådet avslutningspratade. Båda var mycket nöjda med Skånes arbete med kultur för barn och unga.
I Skåne händer det mycket på detta område, BIBU, LitteraLund, BUFF och Salto är några goda exempel.

Just nu håller Kulturnämnden på med att färdigställa Region Skånes Kulturplan för 2013-2015. Tanken är att den ska gå ut på en bred remiss efter vårt junisammanträdet innan den fastställdes i oktober.

Kulturplanen ska sedan skickas in till Kulturrådet som utifrån denna tilldelar regionen resurser inom samverkansmodellen.

Förra veckan startade ånyo Kultur på recept. Denna gång med 200 deltagare under 3 år.

Kultur på recept är ett projekt som syftar till att undersöka om kulturaktiviteter, eget skapande och kulturupplevelser kan vara en del i en rehabiliteringsprocess. Målgruppen är patienter med pågående eller hotande sjukskrivning, patienter med risk för social isolering samt patienter med psykisk ohälsa och/eller utbredd smärta. Projektet är förlagt till Helsingborg och är ett samarbete mellan Region Skåne, FINSAM Helsingborg och Helsingborgs stad.
 
Förutom att undersöka om kulturaktiviteter kan vara en del i rehabiliteringsprocessen är syftet med projektet också att ge hälsovalsenheterna och den psykiatriska öppenvården i Helsingborgs stad möjlighet att utöka sitt utbud av former för rehabilitering av patienter där traditionell behandling inte lett till förbättring.

I projektet samarbetar regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd med Kulturnämnden. Detta är mycket positivt. Min förhoppning att kultur ska kunna spela en allt större roll i samhället.

Kultur är viktigt för vår personliga utveckling men även för samhällets utveckling. Kultur kan spela en mycket större roll i skolan än den gör nu. Estetiska och humanistiska utbildningar behöver uppvärderas. Det finns en stor potential för kulturrelaterade jobb.

mån
2
apr
2012
måndag, 02 april, 2012 | Skriven av:

Även om vädret den senaste tiden inte helt och hållet har varit vårliknande så har våren ändå tagit allt mer plats. Därför blir man minst sagt överraskad när man tittar ut genom fönstret och ser snöflingor singla förbi.

Detta sker precis när jag bytt min menybild på min blogg från snötäckta träd till vintergäck. Det blir väl en liten köldknäpp och sedan kommer värmen och våren …

Tills att värmen kommer får jag ägna mig åt något som ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen KULTUR.

I dag vi, miljöpartiet, ha en rundabordskonferens om kultur. Detta sker som en följd av arbetet med att revidera partiprogrammet. Utgångspunkten är Vilket Sverige vill du ha 2025? Givetvis blir ett första avstamp valet 2014.
Vi har bjudit in ett antal kulturpersonligheter som ska ge sin syn på kultur och hur vi kan berika vårt samhälle än mer med kultur. Samtalet ska förhoppningsvis berika och vidga våra vyer och ge oss råg i ryggen att vara kreativa och skapa ett kulturavsnitt som sätter KULTUR på den politiska dagordningen.
Normalt brukar inte kultur vara en valfråga men för den sakens skull kan man ju inte bara låta detta förbli en sanning.
Kultur uppfattas ofta bara som en kostnad i kommuner och regioners budgetar. Egentligen borde det ses som en investeringar.
Just nu uppfattar jag det att kultur får ta mer plats i alla fall i Region Skånes politik. Speciellt om man tittar på kultur i ett vidare begrepp. Mycket görs inom Kultur och Hälsa, Kultur och äldre, Kultur på recept men även inom KKN, Kulturella Kreativa Näringar.

Många företag sponsrar idrotten vilket givetvis är bra men varför skulle inte företagen kunna sponsra kultur. I stället för några årskort till ett fotbollslags matcher kunde det ju vara ett årskort till en teater.

Många studier visar att kultur och rörelse är bra för inlärning. Även elever med goda studieresultat får bättre studieresultat om de även är aktiva inom kultur och motion.

Kultur måste in i vår vardag och då gäller det inte bara som en konsumtion utan även som deltagande och delaktighet.

Kategori: kultur, väder  | Skriv en kommentar
ons
1
feb
2012
onsdag, 01 februari, 2012 | Skriven av:

I dag var det kulturnämnd hela dagen. Man kan inte direkt säga att början av dagen blev svettig. Jag gick lugnt till tåget som skulle lämna Lund C 7.39. Jag kom i väldigt god tid så jag började med att vänta. Efter ett tag ropades det ut att just mitt tåg skulle bli försenat och avgå 8.03. Då började jag bli lite småfrusen. Att sköta en iPhone med vantar funkar inte så det blev minst en stelfrusen hand. Avgångstiden flyttades senare fram till 8.14 då jag egentligen skulle ha anlänt till Svalövs Brandstation.

Tåget kom ungefär 8.14 och då var det nedsläckt och min misstanke besannades att det dessutom var kallt. Tåget hade problem så värmen var satt på sparlåga för att få ut så mycket effekt som möjligt till motorerna. Tåget gick med nedsatt hastighet och när vi kom till Kävlinge fick vi dessutom köra ut på ett sidospår. När vi till slut anlände Teckomatorp missade vi precis bussen som skulle köra till Svalöv.

Jag hann aldrig riktigt tina på tågresan och när vi kom till Teckomatorp blev det ännu en väntan i kylan. Inget stationshus att värma sig i …

Nu är detta inte världens största problem. Jag kom ju fram bara en timme för sent. Som tur var var jag ute i god tid och trots allt hann jag i tid till kulturnämndens sammanträde.

Dagens sammanträde ägde rum på Fridhems Folkhögskola i Svalöv och tema för dagen var “folkbildning”. Först fick vi information om Svalövs kommun och Fridhems Folkhögskola.

Sedan blev det dragningar om “Civilsamhället och folkhögskolor i Skåne”, “Folkbildning, kultur och politik – Region Skåne, studieförbunden och den nya modellen för bidragsgivning” och Folkbildning i takt med tiden?”.

Vi fick även information om en studie “Gemensamma bidragsregler Skåne Nordost” som tittar på ett antal kommuners bidragsregler till studieförbunden.

Innan lunch fick vi även information om ett arbete kring “Kulturplanen i relation till folkbildning och civilsamhälle” som var gjord utifrån “besökarens perspektiv” samt “Digidel Skåne 2011-2013 – mobila stidiecirklar”.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Den nationella målsättningen översatt till Skåneperspektiv blir 22 000 personer.

Folkbildning måhända vara ett lite ålderdomligt uttryck men behovet av folkbildning visserligen anpassad efter dagens samhälle kvarstår. Det finns många utmaningar för både regionen, studieförbunden och folkhögskolorna men det känns som att det finns en stor samsyn och att klimatet är positivt mellan alla aktörer och då finns det goda möjligheter att göra något bra ännu bättre.

Efter bra dragningar blev det så lunch och det var inga problem att få bra veganmat vilket var extra trevligt.

Efter lunch startade själva sammanträdet. Dagordningen var inte lång och hade inga speciellt kontroversiella punkter.

Bl a justerade vi vårt tidigare beslut om Budget 2012 eftersom vi efter Kulturårdets beslut i förra veckan hade fått hela 241 000 kr till.

Vi beslutade sedan om riktlinjer för inköp av konst till Region Skånes konstsamling. Nu kan det även köpas in verk av konceptuell karaktär dvs ett verk som är anpassat efter plats och verksamhet.

Verk av konceptuell karaktär
Ett verk av konceptuell karaktär kan vara att en konstnär arbetar i dialog med en personal- eller patientgrupp med att framställa ett verk till en specifik plats inom den aktuella verksamheten. Motiv till att vidga inköpens karaktär är att kulturnämnden ska förhålla sig till sin samtid. Idag arbetar konstnärer i vitt skilda material, tekniker och uttryckssätt – allt från objekt i form av målningar, skulpturer och konsthantverk till mer idébaserade, konceptuella och processinriktade verk. Genom att vidga inköpens karaktär kan även konstnärer som väljer att arbeta i mindre traditionella tekniker inkluderas i Region Skånes konstsamling. Region Skåne kommer i och med vid- gandet att ligga i framkant när det gäller att arbeta aktivt med sin konstsamling. En konstsamling som har fokus på offentliga miljöer och det offentliga rummet.

Sista ärendet handlade om “Kreativt rum Helsingborg” som är en del av ett större projekt inom området kulturella kreativa näringar.

En avsikt är att förstärka den potential som finns i olika samarbetsprojekt med Campus Helsingborg/Lunds universitet för att på sikt skapa nya aka- demiska utbildningar inom fältet kreativa näringar. Målet med detta är dels att lansera ett nytt mastersprogram ”Culture and Creativity Management” som ska starta 2013, dels att utveckla ett forskningsnätverk inom kulturella och kreativa näringar med bas i Helsingborg. Miljön kring Campus Helsingborg ses i sammanhanget som en fruktbar miljö och en nod i arbetet med att utveckla de kulturella och kreativa näringarna.

I morgon är det en konferens på Dunkers i Helsingborg med just temat “KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I SKÅNE – KUNSKAP & INSPIRATION“. Intresset för konferensen har varit stort och vi har fått flytta konferensen till större lokaler.

Så i morgon blir det en resa till Helsingborg. Förhoppningsvis går det bättre då. Om allt fungerar tar det bara 28 minuter från Lund C till Helsingborg C. Tänker dock vara ute i god tid ändå eftersom jag har den stora äran att få säga några ord i början på konferensen …

mån
30
jan
2012
måndag, 30 januari, 2012 | Skriven av:

På onsdag är det Kulturnämnd och då var det tänkt att vi skulle fastställa den totala budgeten för 2012 inkluderande de pengar som kommer från staten och som går ingår i samverkansmodellen.

Kulturrådet beslutar om fördelningen av de statliga resurserna och de utgår då ifrån det regleringsbrev som de får från kulturdepartementet i december.

I förra veckan, den 25 januari hade Kulturårdets styrelse möte. Då var det tänkt att vi skulle få besked om hur mycket pengar som fördelades till Region Skåne. Delvis fick vi det. Vi fick besked om att basen räknas upp med 1 % men vi fick inga besked om hur mycket vi får utöver detta.

Kulturnämnden har gjort en framställan (begäran) om totalt 185 miljoner för 2012 inkluderande en uppräkning och pengar till några “projekt” på totalt 8 miljoner.

Bidraget till regional kulturverksamhet (portföljen/kultursamverkansmodellen) ligger på drygt 1,2 miljarder. I summan ingår en särskild förstärkning på 25 miljoner 2012 (totalt 75 miljoner 2012-2014) som ska användas som bidrag ”för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen”. Det är ur dessa 25 miljoner som de sökta 8 miljonerna ska tas. Jag hade hoppats på att få besked om denna fördelning även nu så att vi kunde fastställa den totala budgeten.

Kulturrådet gör följande Bedömning av Region Skånes kulturplan och särskild framställan:

Kulturrådet har tillsammans med samverkansrådet granskat Region Skånes regionala kulturplan och den revidering av Kulturplanen som gjorts.

Kulturrådet konstaterar att kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med kulturlivet samt den ideella sektorn i enlighet med förordningen.

Enligt Kulturrådets bedömning finns de sju områden som statsbidraget avser beskrivna i kulturplanen, vilket ger goda möjligheter till ökad samverkan inom kultursektorn och kan även utgöra en kraft i den lokala och regionala utvecklingen. Den revidering som gjorts av Skånes regionala loilturplan är mycket ambitiös och har gjorts i samverkan med kommuner, kulturliv och civilsamhälle.

Region Skåne har angivit att den regionala och kommunala medfinansieringen räknas upp. Mot den bakgrunden föreslår Kulturrådet att även de statliga bidragen räknas upp med 1 procent.

Region Skåne har i sin framställan till Kulturrådet kommit med en begäran om vissa ekonomska förstärkningar för 2012. Begäran gäller Form Design center i Malmö 1 000 000 kronor, konst- och kulturfrämjande insatser 3 500 000 kronor, regional biblioteksverksamhet 2 000 000 kronor och filmkulturell verksamhet 1 500 000 kronor.

Kulturrådet föreslår att Region Skåne beviljas statsbidrag med 176 901 000 kronor, som Region Skåne enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska fördela till verksamheter som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman. När det gäller begäran om förstärkningar utöver uppräkning får Kulturrådet återkomma i särskild ordning.

Nu får vi alltså vackert vänta och se …

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
mån
16
jan
2012
måndag, 16 januari, 2012 | Skriven av:

DN skriver “Kulturprojekt försvinner när Sida skär ned”

Sidas biståndsmiljoner till kultur håller på att krympa ihop till ingenting. Stödet har rasat till mindre än en fjärdedel av vad det var för bara fyra år sedan. 2007 gick 180 miljoner kronor till kultur- och medieprojekt, förra året var den siffran snabbt på väg ned mot 40 miljoner.

Man kan undra varför det blivit så att siffran från 180 till 40 miljoner under en period på fyra år. Är det ett medvetet beslut eller har det bara blivit så.

SIDA:s kommunikationschef menar att SIDA styrs av regeringens strategier men biståndsministern håller inte med. Jag hoppas verkligen att detta reds ut. Att satsa på kulturprojekt är en bra investering. Det känns lite märkligt att det inte är bättre koll på SIDA:s satsningar. Det borde väl finnas någon som beslutar om fördelningen av biståndspengarna och då borde man väl ha reagerat på att siffrorna sjunker. Speciellt om nu regeringen speciellt vill lyfta fram kulturen i svenskt demokratibistånd.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
fre
1
jul
2011
fredag, 01 juli, 2011 | Skriven av:

Det sägs att när tiden går fort har man kul. Det stämmer men det hade inte varit dumt med lite långsammare klocka. Efter tisdagens regionfullmäktige så var jag ganska så trött men det blev ändå tidigt upp på onsdagen för att träffa representanter för Moriskan. På eftermiddagen blev det träff med Regionala tillväxtnämnden och även en träff med Riksteatern Syd.

Torsdagen gick till Mp Skånes arbetsutkottsmöte och sedan blev det lite kulturarv. Bl a gick vi igenom erfarenheter och intryck från resan till Halle.

Efter en trevlig dag så möttes jag av tidningsrubriker om Svensk Näringslivs rapport “Konsten att strula till ett liv”. Skulle gärna velat ha varit på presskonferensen och lyssnat själv.

Per Svensson (SDS) skriver

Det var smått genialt att låta en nationalekonom i radio gravallvarligt förklara att man måste ge studenter ”signaler” som avhåller dem från att studera saker som inte är en ”investering” och sedan få henne att exemplifiera det onyttiga med ”Harry Potter och hans världar”.

Det är knappt man tror det är sant.

SvD skriver

För att avskräcka studenter från utbildningar där sannolikheten att få jobb efter avslutade studier är relativt låg skulle man kunna sänka studiebidraget på de utbildningarna. Så löd ett förslag i en rapport från Svenskt Näringsliv som släpptes tidigare i veckan, skriven av Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster och Malin Sahlén, nationalekonom på organisationen. I en Brännpunktsartikel idag försvarar de båda rapporten.

När man lyssnar till detta förstår man varför kultur inte har den plats den borde ha i samhället. I dag fick jag tillfälle att prata lite kultur i Radio Kristianstad. Någon på stationen hade läst en liten blänkare om att kulrurnämndens presidium skulle åka till Almedaln. Frågeställning i reportaget var bl a vad vet Skåningarna om Region Skånes kulturnämnd.

Visst kulturnämnden är nog relativt anonym. Det viktigaste är dock att regionens resurser genererar “kultur” inte att kulturnämnden syns. Det innebär ju inte att vi inte ska jobba för att synliggöra vårt arbete. Viktigt också att kulturpolitiken får synas i valrörelserna. Det är dags att planera för mer kultur i valrörelsen NU.

Just nu passerar tåget Stångby vilket innebär att jag snart är tillbaka på kolonin. Då blir det lite relax och sedan blir det till att packa väskan för i morgon börjar färden mot Almedalen. Tåget går 9.48 från Malmö C och jag är i Visby färjeterminal 18.05 i god tid innan det börjar. Jag har tidigare varit i Almedalen men då var det mest politiker och lite media och Almedalsveckan var på nedgång. Nu verkar det vara full rulle. Det är så många seminarier och mingeltillfällen så man hinner bara med en bråkdel. Har tid att kolla programmet noggrant på uppresan …

Kategori: koloni, kultur  | Skriv en kommentar
tor
16
jun
2011
torsdag, 16 juni, 2011 | Skriven av:

I dag avslutades den nationella folkbildningskonferensen som hade som tema “A WORLD WORTH LIVING IN”. Den avslutades med en panelsamtal kring “Folkbildningens vägval och vilja för en hållbar värld”. I panelen ingick Ann-Britt Åsebol moderat riksdagsledamot, Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö, Annika Nilsson ordförande Folkbildningsförbundet, Kent Johansson ordförande i RIO och Gustav Fridolin och så lilla jag. ttDet är första gången jag varit i samma panel som Gustav och han var som vanligt väldigt duktig. Miljöpartiet gjorde ett bra val när Gustav blev språkrör.

Det blev ett samtal där folkbildning lovordades av alla. På ett sätt var det lite tråkigt men samtidigt var det kanske bra att det positiva lyftes fram. Jag vet inte om de som lyssnade blev mycket klokare. Det var roligt att få vara med i alla fall.

Roligt att se det engagemang som fanns bland deltagarna och att det var så många länder som var representerade. Alla verkade nöjda med konferensen och många tackade för festmåltiden i tisdags. De tyckte den var delikat och en del sa att den var bättre än den som Malmö bjöd på.

Tidigare har två svenska ord blivit internationella, smorgasbord och ombudsman. Nu verkar det som folkbildning kan tillföras den listan. Roligt att Sverige kan bidra med vårt sätt att jobba. Folkbildning och demokrati hör ihop.

Innan panelsamtalet lyssnade vi till tre spanare som hade haft som uppgift att rapportera hur de hade uppfattat konferensen. Den yngste av spanarna tog upp en aspekt som de flesta organisationer har problem med. Man pratar om vikten av den unga generationen och man visar upp den men de får inte komma till tals. Därför kan man sträcka på sig lite för så tycker inte jag att det är i Miljöpartiet. I alla fall är vi mycket bättre på att låta alla komma till tals.

Ni som inte lyssnade på riksdagens partiledardebatt bör göra det. I alla fall borde ni lyssna till den del där Gustav var huvudnummer. jag tycker han var kanon. Han hanterade Reinfeldt, Björklund och Olofsson speciellt bra sätt. Roligt att vara Miljöpartist.

Länk till SVT Play!

Nu är det dags för lite mingel när Moriskan har inflyttningsfest.

tis
14
jun
2011
tisdag, 14 juni, 2011 | Skriven av:

Första stopp i dag var KEFU-dagen som ägde rum på Sparta. Auditoriet väcker upp gamla minnen från min LTH-tid. Auditoriet är dock helt annorlund mer bekvämt och konferensvänligt. Temat detta är var “Upplevelsedrömmar – om det offentligas roller i upplevelseindustrin”. Första föreläsaren var Rolf Jensen, bl.a. författare till The Dream society och fd Vd för danska Framtidsinstitutet samt grundare av Dream Company A/S. han pratade om “Upplevelsesamhället – ryms alla framtidsdrömmar där?”.

Peter Aronsson, professor i historia vid Växjö universitet och i Historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet pratade om “Gamla och nya attraktioner – skånska utmaningar”.

Emelie Nilsson, projektledare, Kristianstad kommun berättade om ett jätteevent som kommer att äga rum i Skåne nämligen “Världsscoutjamboree 2011 – större än de Olympiska spelen”. Totalt kommer det att vara 80 000 besökare, 38 000 scouter från 150 länder och ca 40 000 andra besökare. Världsscoutjamboreen kommer att vara Skånes fjärde största stad som byggs upp för att bara vara i 12 dagar.

Sedan pratades det “Film i Ystad” och Wallanderfeber, men det är inte bara Wallanderfilmer som produceras i Ystad. Intressant att det kan bli så mycket bieffekter av “filmproducerandet”.

Tyvärr missade jag slutet på konferensen för att jag skulle hinna till nästa event nämligen Folkbildningskonferensen på Europaporten i Malmö. I år är det första gången som det är en nationell och en internationell konferens samtidigt. Totalt kommer det att vara 800 deltagare från ett 100-tal länder. I dag var det invigning och fest.
Invigningstalare var jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni som talade om “Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa – folkbildningens roll”. Intressant att Nyamko gjorde ner KD:s vårdnadsbidrag. Hon fick en fråga angående en rapport som visar att flickor är de stora förlorarna när vårdnadsbidrag införs. Hon svarade att “det behövde man inte utredning för att fastslå”.

Jag fick den stora äran att introducera Skånes Dansteaters tolkning av konferensens tema “A WORLD WORTH LIVING IN”. Trots kort förberedelsearbete gjorde de 4 dansarna en mycket fin insats.

Kvällen avslutades med fest, mat och vin. Det var Region Skåne som bjöd på middagen. Det var många internationella deltagare som lovordade Sverige när det gällde folkbildning och hur bra vi var på att nätverka. I år var det extra många deltagare och beror nog mycket på att konferensen äger rum i Sverige.

Tyvärr hörde jag också många historier där fattiga länder inte kunde komma till Sverige för att de inte kunde få ett visa. För att få ett visa måste de åka till ett annat land för ansöka vilket kostar mycket pengar.

Eftersom konferensen höll till på Europaporten var det nära hem för en gångs skull.

Nu är det dags att läsa på inför morgondagens beredning i VPU/B. Tyvärr kom inte några handlingar förrän idag så kvällen är räddad.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
fre
10
jun
2011
fredag, 10 juni, 2011 | Skriven av:

Fredagen ägnades åt sista sammanträdet med regionens kulturnämnd innan sommaren. Platsen var Kulturen i Lund vilket passade väldigt bra eftersom detta sammanträdets informationsdel handlade just om Kulturarv och livsmiljö. Det informerades om Uppåkra Arkeologiska Center. Det händer mycket spännande i Uppåkra som kan följas via en applikation i din smartphone. Dessutom pågår planeringen för att skapa en stor spännande besöksattraktion och ett öppet science center. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning, befolkad under mer än tusen år, från 100-talet f.kr. till 1000-talet e.kr. Järnåldersstaden, vilken fungerade som ett regionalt kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum, inspirerar och fascinerar idag både allmänhet och en internationell forskarkår över hela världen. Tanken är att det ska vara invigning 2017 vilket låter som om det är gott om tid men det är mycket som måste hända innan allt är klart.

Vill man se lite av vad man funnit så kan jag rekomendera ett besök på LUM, Lunds Universitets Historiska Museum. LUM ligger centralt i Lund och de flesta Lundabor och Lundabesökare har passerat byggnaden utan att känna till dess intressanta innehåll.

Efter Uppåkrainformationen blev det så en chans för våra tre regionala museer att presentera sig, Regionmuseet Kristianstad, Malmö Museer och Kulturen i Lund. Ensamma utgör de imponerande museer men tillsammans än mer imponerande. Som så mycket annat finns det mycket att beskåda och ta del av i Skåne men många Skåningar och besökare känner inte till allt som finns. Kanske är det så att det är svårt att se skogen för träden.

Sista informationspunkten handlade om Kultur & Hälsa. Här händer det också mycket. Under lång tid har det kommit fram mer och mer studier som visar på kulttill urens positiva inverkan på vårt välbefinnande. Vi fick också ett besök av en Clownronden. Clownronden är en grupp sjukhusclowner som består av professionella artister som är specialutbildade för att arbeta med sjuka och funktionsnedsatta barn och ungdomar. Varje vecka besöker Clownronden barnklinikerna i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad.

Efter en god lunch på Kulturkrogen så var det då dags för själva sammanträdet. Dagordningen bestod av 6 beslutsärenden. I det första ärendet delade vi ut 1 000 000 kr i form av 10 konststipendier á 100 000 kr. Totalt kom det in 222 ansökningar, 134 kvinnor och 88 män. Tanken med stipendierna är att ge utrymme för några att utveckla sitt konstnärskap och därmed utveckla konstsektorn i Skåne.

Stipendierna har kunnat sökas av bildkonstnärer med högre konstnärlig utbildning alternativt dokumenterad konstnärlig praktik och yrkesverksamhet, om de är äldre än 27 år och bosatta och verksamma i Skåne. Vid bedömningen har hänsyn tagits till ålder, genrer, konstnärlig kvalitet, den konstnärliga verksamhetens omfattning och tidigare stipendier. Det har också varit ett krav att stipendierna ska fördelas jämnt mellan könen.

Beslutsärende 2 handlade om “Regionalt kulturpedagogiskt uppdrag till Drömmarnas Hus”.

Drömmarnas Hus ska
• med barn och unga som målgrupp, och med kulturen som verktyg, fördjupa och utveckla det kreativa kulturpedagogiska arbetet i skolan
• producera föreställningar för, med och av unga i samarbete med professionella kulturarbetare
• utveckla samverkan med regionens kommuner, regionala och lokala institutioner samt andra aktörer inom hela kulturområdet
• främja etnisk och kulturell mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
• främja internationellt utbyte och samarbete inom området estetiska lärprocesser

Nästa ärende där anslogs 1 000 000 till ett “Visualiseringsprojekt inom kulturarvsområdet”. Det pågår en snabb teknisk utveckling även inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn. Kulturnämnden har som mål att ge fördjupade upplevelser och göra det möjligt för fler att ta del av detta. Det behövs en samlad strategi och en samverkan med kommunerna för att detta ska vara möjligt.

Nämnden beslutade även att ge kulturchefen i uppdrag att ta fram en kulturarvsstrategi. Denna kommer att tas fram i samverkan med Länsstyrelsen och Riksantikarieämbet och i samråd med Landsantikvarien i Skåne. Tanken är att strategin ska vara klar för beslut i juni 2012.

Nämnden godkände den redovisning av statligt bidrag under 2010 som ska gå till Statens Kulturråd. De två sista ärendena handlade om pengar och mål. Delårsrapporten godkändes och där tyder allt på nämnden kommer att hålla sin budget vilket givetvis är tillfredsstäallande. Sista ärendet var en rapportpunkt angående budget 2012 och de planeringsdirektiv som nu är tagna av regionstyrelsen.

Efter dessa punkter togs ett ärende upp som är så hemligt att jag inte kan skriva något om det men det kommer att skrivas om det i höst.

Det var en dag full med kultur i alla bemärkelser i fin kulturmiljö. Att solen sken gjorde ju inte saken sämre.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
tor
9
jun
2011
torsdag, 09 juni, 2011 | Skriven av:

I dag hade jag förmånen av att vara med på en Tankesmedja/Dialogkonferens med temat “Om mångfalden som en resurs i det konstnärliga arbetet”. Det hela arrangerades av KulturKraft Syd, “En plattform för kompetensutveckling och samverkan inom kultursektorn i Skåne och Blekinge”.

Vi var 20 personer som träffades och jag var den ende politikern. Övriga var aktiva inom olika konstarter och på olika sätt.

I dagens samhälle är det många krafter som vill likrikta allt. För att passa in ska man följa vissa normer. Det mesta som är annorlunda känns för många lite hotfullt. Det räcker att man är vegan så är man lite annorlunda och en del känner sig provocerade av detta. Nu vill jag inte alls jämföra att vara vegan med att vara invandrare eller att vara homosexuell mm. Jag har själv valt att vara vegan så det innebär är en stor skillnad, men man blir lite utanför ibland.

Det pratas mycket om mångfald men det har inte hänt så mycket som det borde. I Malmö med hög andel med invandrarbakgrund och en ung befolkning så återspeglas inte detta i kulturlivet.

Det är viktigt att ha en dialog och att kunna diskutera med lite mera djup. Det blev många mycket intressanta diskussioner och berättelser. Vi var inte alla överens om allt men givetvis fanns det ett stort engagemang kring konst och kultur.

Min uppgift som politiker är inte att avgöra vad som är bra eller dålig kultur/konst utan att se till att det finns möjligheter till att kulturen kan utvecklas. Region Skåne har tagit en kulturplan som på ett övergripande sätt styr regionens kulturpolitik men eftersom resurserna är begränsade behövs det ändå att politiken prioriterar.

Mångfald är på många sätt utvecklande. Mångfald är en styrka om man vill utvecklas. Är man 100% nöjd med tillvaron ska man inte ändra på något. Problemet är bara det att om omvärlden ändras och så kommer problemen som ett brev på posten. Mångfald ses som ett problem i stället för en möjlighet.

Tyvärr är dagens samhälle allt för likriktande. Skolan stöper eleverna att passa på en framtida arbetsmarknad. En arbetsmarknad som man inte vet så mycket om. Skolan borde mer utgå ifrån varje elevs möjligheter och intresse. Skolan ska ge eleverna verktyg för att kunna vara en del i samhället. Man ska inte vara rädd för att elever ifrågasätter lika lite som man ska vara rädd för att konstnärer ifrågasätter.

Det blev en del diskussioner kring den fria kulturen och institutioner. Denna diskussion är inte helt lätt. Vad innebär det att vara fri? Kan man ta emot bidrag och ändå var fri?
När blir man en institution?

Det behövs en mångfald på alla sätt i kulturen och i livet. En stor utmaning för min egen del är att jobba för att politiken fördelar resurserna på ett sätt som på lång sikt ger mest kultur för pengarna.

Jag vill också jobba för att kulturen kommer in mer i vardagen. Det finns mycket att göra inom kultur och hälsa och skolan kan bli bättre på att använda sig av kultur.

Det var en mycket trevlig dag som jag hoppa får en fortsättning. Jag fick träffa många nya intressanta människor och jag fick möjlighet att fylla ut min kalender med nya möten.

Nu sitter jag, tillsammans med tre små lyckliga katter, i trädgården på vår koloni och skriver på min blogg. Bloggandet har legat nere ett tag eftersom det tar en del tid och den tiden har jag lagt på annat. Nu har jag lite mer kontroll på tillvaron så förhoppningsvis ska jag kunna blogga lite oftare.

I morgon är det sammanträde med kulturnämnden. Denna gång sammanträder vi på Kulturen i Lund. Sammanträdet börjar med en information med tema kulturarv.