Inlägg under kategori » folkhälsa «

mån
20
mar
2017
måndag, 20 mars, 2017 | Skriven av:

Det finns ett uttryck att tiden går väldigt fort när man har kul. Så det borde innebära att jag har väldigt kul. I går var det åter igen årsmöte för Gröna Seniorer Skåne. Mötet höll vi i MP Helsingborgs lokal som ligger ett stenkast från stationen. Vi började med ett föredrag, med Agneta Sandberg, terapeut och ordförande i föreningen ATSU, om vikten av att prata om svåra saker som t ex sexuella övergrepp. Viktigt att vi skapar en trygghet för alla så att det finns möjligheter att reagera innan något allvarligt händer. Många gånger finns indikationer som syns men inte riktigt tas på allvar. Det blev en givande diskussioner utifrån allas erfarenheter.

Efter föredrag och paus startade själva årsmötet. Verksamhetsåret 2016 gicks igenom, nya stadgar antogs. Verksamhetsplan för 2017 som i stora drag går ut på att förbereda oss för valåret 2018, diskuterades och antogs.

Miljöpartiet de gröna i Skånes vision är ett hållbart och demokratiskt samhälle som utvecklas inom naturens ramar och med hänsyn till alla världens människor och kommande generationer. Gröna Seniorer Skåne, som är Miljöpartiets seniorförbund, vill förändra samhället mot den visionen.

Sverige har en åldrande befolkning. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. Den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav på vår samhällsorganisation.

Gröna Seniorer vill att människor ska känna egenmakt och inflytande över välfärden, vara aktiva och skapande och vilja och kunna ta ansvar. Detta skapar engagemang och en känsla av tillhörighet och gemenskap.

Delaktighet är ett uttryck för demokrati, och är en av de viktigaste hörnstenarna i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Alla har behov av delaktighet, insyn, ansvar och gemenskap oavsett ålder.

I ett demokratiskt samhälle är det angeläget att politikerna speglar hela befolkningen. Gröna Seniorer bildades för att möjliggöra att även åldersrika miljöpartister ska kunna vara delaktiga i förverkligandet av Miljöpartiets gröna visioner.

Gröna Seniorer utgör ingen motkraft till de yngres engagemang utan ska ses som ett komplement för att ta tillvara den resurs som de åldersrika utgör. Vi är alla, oavsett ålder, beroende av ett starkt klimatfokus för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har bara en planet.

Söndagen den 19 mars höll Gröna Seniorer Skåne sitt årsmöte som bl a antog en verksamhetsplan som syftar till att vara väl förberedd för att vara kunna vara delaktig i Miljöpartiets valrörelse 2018.

Prioriterade frågor förutom klimat och miljö är ekonomi, bostad och hälsa. Pensionen ska värdesäkras utifrån samhällets kostnadsökningar. Gröna Seniorer vill främja ett aktivt och hälsosamt liv för alla seniorer. Kultur, natur och motion på recept ska utvecklas för att öka folkhälsan och göra sjukvården mer kostnadseffektiv.

Gröna Seniorer vill ha fler geriatriker i vården. Kollektivtrafiken behöver anpassas till äldres behov. Lokalt tillagad och ekologisk mat ska vara en rättighet för alla äldre. Behoven och önskemålen om boendeform bland äldre ser olika ut, därför behövs många olika boendeformer. Det är viktigt med rätt till anpassat boende med trygghet, samt gemenskap med andra.

Årsmötet valde även språkrör och styrelse. Språkrör blev Anna-Maria Myszka-Gustafsson från Helsingborg och undertecknad.

Styrelsen i övrigt blev enligt följande:
Angelica Andersson, Landskrona
Christina Mörtl, Helsingborg
Karin Petersson, Kristianstad
Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg
Lutz Dahmen, Bromölla

Samhället står inför stora utmaningar, vilket inte är något nytt, det nya är den demografiska utvecklingen, med många fler äldre. Det gäller dels att ta tillvara den resurs som de åldersrika utgör men gäller även att skapa ett samhälle där livskvalitén är hög oavsett ålder. Ett långt liv är inget att sträva efter om det inte finns något innehåll i det. Här har Gröna Seniorer en möjligt att göra en insats. Vi har ett spännande verksamhetsår framför oss.

tis
29
dec
2015
tisdag, 29 december, 2015 | Skriven av:

Tiden går fort när man har roligt sägs det. Tyvärr är det inte så roligt just nu. Jag själv har det roligt och väldigt bra, speciellt om man jämför hur många andra har det.

ALEX vilarJulen har varit lugn och skön tyvärr alldeles för grön och då tänker jag på att det saknas något vitt, dvs SNÖ. Annars så kan nog jularna knappast bli för gröna. Konsumtionen slog väl som vanligt rekord och reorna pågår för fullt.

Allt prat om att vi inte har råd att hjälpa flyktingar och så konsumerar vi som aldrig förr. Känns väldigt märkligt och kluvet.

Flyktingsituationen i världen är svår och då har vi bara fått en rännil till Sverige. Tyvärr tar inte alla länder i EU sitt ansvar vilket givetvis sätter tryck på Sverige. Tyvärr har det blivit lite panik med alla s k SKÄRPNINGAR. Gränskontrollen som ska komma igång den 4/1 kommer förhoppningsvis inte igång. Visserligen saktar kanske inflödet av men smugglingstrafiken kommer säkert att öka.

Vilka åtgärder ska tas när de som kollas saknar ID?
Ska de skickas tillbaka till Danmark?
Kommer Danmark att ta emot dem?
Om inte vad händer då?

Istället för att riskera ASYLRÄTTEN borde det ha satts till resurser för att ta om hand alla de som kommer till Sverige och som kommer att bidra till ett blomstrande samhälle om de blir väl mottagna. Att det blir “lönande” i framtiden är inte det avgörande utan att vi måste ta beslut av humanitära skäl. Jag skulle gärna vilja ha en tillflyktsort om det skulle bli krig i Sverige.

Att det införs ID-kontroller på Öresundsbron kommer att drabba alla de som pendlar mellan Sverige och Danmark. Det verkar som att man inte riktigt förstår hur geografin och resandeströmmarna ser ut i Skåne från ett Stockholms perspektiv.

Det är bara att erkänna att vi inte har gjort vad som skulle göras för att bygga upp en bra mottagningsverksamhet. Samordningen har varit dålig, mycket pengar har gått till lycksökare som tagit emot många flyktingar och satt dem i “förvar” för att tjäna pengar.

Innehållet i mottagandet har inte heller varit så bra. Snabba insatser för att lära sig språket är jätteviktigt men även aktiviteter som gör att kontaktytorna mot det svenska samhället blir stora. Vi borde satsat på fler kulturaktiviteter.

I Region Skånes Kulturnämnd har vi avsatt 1.5 miljoner för att stimulera olika kulturinsatser inom ramen för folkbibliotekens verksamheter i Skåne, riktade till barn och deras föräldrar som är på flykt. Folkbibliotek, kulturarvsaktörer och aktörer inom den idéburna sektorn gör redan många olika insatser för dessa grupper. Frågor kring språkutveckling, berättelser, relationsbyggande och skapa mötesplatser mellan människor i lokalsamhället ligger nära dessa aktörers kontinuerliga uppdrag och arbete. En regional uppgift kan därför vara att bygga vidare på det som görs och stärka de strukturer som redan finns.

Kultur kan föra människor samman, ge nya berättelser och vidga perspektiven. Med kunskap och insikt i andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra. Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde.

Jag hoppas att vi inte låter SD bestämma hur vi ska agera. Tyvärr är det ett stort tryck från en stor majoritet i Sveriges Riksdag för att vi ska vara restriktiva. Mycket p g a att man inte vill att SD ska växa. Men rädslan för SD ska inte styra vårt agerande utan vårt sunda förnuft och medmänskligheten.

Vi står inför många utmaningar, flyktingsituationen, klimatsituationen, sjukvårdssituationen, hälsosituationen …

Listan kan göras lång men det innebär inte att vi inte kommer att kunna hantera alla dessa utmaningar och ta till vara de möjligheter som finns. För att göra det måste vi ha insikt att det finns problem och sedan lägga allt krut på att lösa de, inte att skyffla över problemen till någon annan.
Våga vara annorlund

 

tor
14
apr
2011
torsdag, 14 april, 2011 | Skriven av:

Den 6-7 oktober arrangerar Region Skåne en nordisk konferens med temat “Kultur för livet 2011” – om kultur, hälsa och livskvalitet – forskning, praxis och dialog. Konferensen anordnas som en del av ett nordiskt samarbetsprojekt om kultur och hälsa. Projektgruppens medlemmar representerar Region Skåne, Region Sjælland, Copenhagen Business School, Folkhälsans förbund, Hanaholmen, Trondheim kommune, Umeå kommun och Jönköpings läns landsting. Projektet har fått stöd från Nordisk Kulturfond, Statens Kulturråd och Kommunförbundet Skåne.

Det finns goda exempel på forskning och verksamheter i Norden som handlar om sambandet mellan kultur, hälsa och livskvalitet. Kultur Skåne har varit “projektledare” och arbetet har uppmärksammats internationellt. Det blir allt större enighet kring sambandet mellan kultur och hälsa. Många goda exempel finns och den forskning som hittills har bedrivits visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. I Skåne har ett projekt i denna anda genomförts, “Kultur på recept“.

För att bibehålla den nordiska välfärdsmodellen behövs nya metoder och nya otraditionella samarbete. Konferensen vill stärka kunskapen om detta mycket angelägna forskningsområde och stimulera utbytet av erfarenheter och goda exempel mellan de nordiska länderna.

Frågor som sätts i centrum är:
Vilken roll kan kulturen spela för välfärd och hållbar utveckling i Norden?
Hur får vi till stånd nya otraditionella arbeten mellan olika samhällssektorer?
Vad kan de nordiska länderna lära av varandra?

Nu pågår finliret med ett mycket intressant program och inbjudningar till Nordiska ministrar.

tis
1
mar
2011
tisdag, 01 mars, 2011 | Skriven av:

I dag är det regionfullmäktige. Jag missade dock förmiddagen eftersom kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth besökte Region Skåne. Anledningen till besöket var ett projekt kallat “Kultur på recept”. Innan presentationen av projektet fick kulturnämndens presidium tillfälle att träffa kulturministern. Det är ju inte varje dag jag träffar en minister vilket gjorde att kände mig lite extra nervös. Vilket egentligen är lite dumt eftersom kulturministern är en helt vanlig människa. Men det okända ger orokänslor. Nu gick allt jättebra. Det blev en trevlig träff där Kultur Skåne presenterade verksamheten och där vi fick reaktioner från ministern.
Träffen med kulturministern avslutades med lunch och en presentation av “Kultur på recept”. Projektet skulle pröva en modell hur man skulle kunna använda “Kultur på recept” i vården. Målgruppen var patienter med dignoserna “långtidssjukskrivna, lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest, långvarig smärta över tre månader, nacke, axel, rygg samt generaliserad smärta”.
Resultatet av projektet är positivt och det är viktigt att vi nu går vidare utifrån de slutsater man kan dra av projektet. Man måste sätta “Kultur på recept” i relation till övriga åtgärder dessa grupper “utsätts för”. Kultur på recept ersätter inte sjukvård utan ska ses som ett komplement och en dörröppnare.
Nu gäller det att se hur vi kan gå vidare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och FINSAM behöver involveras i detta arbete. Jag ser ljust ut på detta och jag tror att vi kommer fram till en bra fortsättning. Kultur är mer än bara ett teaterbesök. Kultur är en viktig faktor för utvecklingen i regionen och för den skåningarnas utveckling.
Den 29 mars är det en inspirationskonferens i Helsingborg med tema “Kultur på recept”.

Nu pågår regionfullmäktige och vi har nu beslutat om en “Tobakspolicy och riktlinjer för Region Skåne”. Äntligen så tar regionen frågan på allvar och inkluderar även politiker.
Givetvis var det en rökare som protesterade och menade att det var överförmynderi att förbjuda rökning för alla.

sön
2
jan
2011
söndag, 02 januari, 2011 | Skriven av:

SvD skriver : Värktabletter vanligast när unga tar överdoser

Aldrig tidigare har det varit så lätt att dygnet runt köpa receptfria läkemedel. Men det finns en baksida: Värktabletter som Alvedon har blivit det vanligaste självmordspillret bland unga svenska tjejer.

Med ångest som rev i kroppen tryckte hon ut tablett efter tablett ur kartorna med Alvedon inne på toaletten. Samlade i en hög i handen och svalde med Coca-Cola den där dagen förra sommaren. Vore det inte för att läkarna flera gånger räddade henne från giftet som pumpades ut i blodet så hade Emma inte levt för att kunna berätta.

–Jag tog tabletterna som ett rop på hjälp, jag ville inte dö egentligen men samtidigt så mådde jag så dåligt att jag inte visste vart jag skulle ta vägen.

Det har gått ett år sedan den största förändringen av apoteksbranschen i modern tid. Sedan det blev möjligt att köpa receptfritt även utanför apoteken har varuhus, livsmedelbutiker och bensinmackar sålt läkemedel för en halv miljard kronor. Värktabletterna är storsäljarna.

Det är verkligen en oroväckande utveckling. Det är ett problem med att värktabletter har blivit så mycket mer exponerade och mer lätt tillgängliga bl a för att de är lönsamma produkter. Man tjänar pengar på att sälja många piller.

Än värre är att så många unga, speciellt unga kvinnor, mår så illa att de överdoserar och försöker begå självmord.

Var sjätte timme tar någon i Sverige sitt liv. Självmord och missbruk sjunker i stort, men ökar bland tonårstjejerna. I den senaste statistiken, från 2008, tog 31 tonårstjejer sitt liv. Så många liv har inte släckts sedan 1977.

Det är inte bara flickor som mår dåligt men de agerar inte som pojkar utåtriktat utan vänder problemet mot sig själva.

I en studie av dödsorsaker bland svenskar som avlidit av förgiftning och som obducerats av rättsläkare 1998–2007 var det 1430 fall där paracetamol ingick som en ingrediens i den dödliga cocktailen, berättar Arne Eklund, avdelningschef på Rättsmedicinalverket:

–Paracetamol försvinner snabbt ur kroppen och det gör att vi förmodligen missar fall bland dem vi får in. Det kan vara fråga om ett betydande mörkertal. Och då är det säkert många fall av överdosering som aldrig ens kommer hit och där den exakta dödsorsaken alltså är okänd.

Så visst måste det göras något åt tillgängligheten av värktabletter speciellt för unga. All överdoseringen leder inte till självmord men är skadligt på lång sikt.

Huvudfrågan borde vara varför unga mår så dåligt.
Hur är familjesituationen?
Hur är situationen i skolan?
Mobbing?
Prestationskrav?
Hur är det att vara ung i dagens samhälle?
Hur påverkar den höga ungdomsarbetslösheten?
Vilka krav ställer vi på de unga och vilka krav ställer de unga på sig själva?

Missar vi ungdomars behov genom att fokusera så mycket på att det ska presteras, i skolan, på fritiden … ?
Är jagandet efter högsta betyg nyttigt?
Ger det ett bra lärande och ett bra klimat mellan unga?

Ett problem är att det finns dålig kunskap hur situationen är för de som är under 10 år. Många problem skapas i väldigt unga år. Vi behöver sätta mer fokus på våra barn och unga och vi behöver sätta in åtgärder tidigt för att kunna sätta in åtgärder innan stora skador har skett.

Miljöpartiet ser stora skillnader i befolkningens allmänna hälsostatus. Det är inte bara de geografiska skillnaderna men dessa är ofta grundade i inkomst, utbildning, etnisk bakgrund och kön. Miljöpartiet har drivit på så att Region Skåne avsätter 10 miljoner extra till just barnsjukvården.

Till detta behövs även åtgärder i kommunerna för att förebygga och att upptäcka signaler på ohälsa. Det gäller skolhälsovården men även arbetsmiljön på förskola, skola och gymnasie.

Ska det bli en förbättring krävs det åtgärder på många områden, i familjen, i förskolan, på fritids, i skolan …

Läs mer på Folkhälsoinstitutets hemsida!

tor
2
dec
2010
torsdag, 02 december, 2010 | Skriven av:

SkD skriver “Låg död i över ett år”

Larm inkom om att det troligtvis låg en död människa i den aktuella lägenheten och väl på plats hittade polisen en man i 90-årsåldern död på golvet sidan om sängen i sovrummet.
Efter en närmare undersökning visade det sig att han troligtvis legat där sedan den 22 november 2009. Någon misstanke om brott föreligger inte.

Det är märkligt att man ska kunna ligga i ett år i sin lägenhet utan att någon saknar en. Visst finns det människor som inte vill ha så mycket kontakter med andra men att inte någon skulle börja undra känns lite konstigt.
Pensionen sätt in på på kontot där autogiro tar pengarna och betalar hyra och el. Allt är frid och fröjd.
Detta var kanske en vald ensamhet men i vårt moderna samhälle är det trots tättbefolkade områden många som är ensamma.

Upplevelsen av ensamhet är subjektiv – unga personer med ett stort socialt umgänge känner sig ofta mer ensamma än äldre med mer begränsat umgänge.

Det fastslår Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala universitet, i en studie av svenskars upplevelser av ensamhet.
En av orsakerna till det här är att det för unga personer finns så många måsten och krav att leva upp till, vilket kan leda till en känsla av utanförskap.


Tio i topp aktiviteten för ensamma är att “Titta på TV”. Kvinnorna uppgav 1985 att “Ringer någon” var den vanligaste (52 %). 2008 har även kvinnorna “Titta på TV” som den vanligaste aktiviteten. “Ringer någon” har sjunkt till 3:e plats (43 %).

För männen har “Dricker vin/sprit” blivit nr 8 (13 %) 2008. Denna aktivitet fanns inte med på “Tio i topp”-listan 1985.

En femtedel uppgav att “aktiviteten” hjälpte i hög grad”. 60 % uppgav att “aktiviteten “hjälpte i viss mån” och cirka 20 % att det inte hjälpte. Siffrorna för om “aktiviteterna hjälpte är desamma oberoende av kön och år (1985 eller 2008).

Julen är familjehögtiden framför alla andra. För den som saknar familj och nära vänner kan isoleringen och ensamheten göra sig extra påmind kring storhelgen. För vissa blir problemet övermäktigt. Kring jul och andra storhelger ökar antalet självmord markant visar statistik

För unga, 10-26 år utmärker sig nyårsdagen, midsommardagen och Annandag jul med mycket fler självmordsfall.

Det ska inte behöva vara så i dagens “moderna” samhälle. Ensamhet innebär ohälsa och är en tragedi för individen och en stor kostnad för samhället. Vi behöver skapa fler naturliga mötesplatser. Vi måste skapa trygghet så vi vågar prata med
varandra. Ensam är inte alltid stark …

Vi måste öka lyckan i samhället, för alla. Det finns lycko-forskning men i Sverige tas den inte riktigt på allvar.

Alltmer tyder på att den samlade lyckan i ett samhälle kan ökas genom politiska beslut. Därför är det viktigt att föra en seriös diskussion om hur man med politiska beslut baserade på forskningsresultat kan öka förutsättningarna för att göra människor lyckligare. Det skulle göra det betydligt enklare att i politiken prioritera och väga nyttan av olika förslag med målet att öka lyckan.

Miljöpartiet har lagt flera motioner om lycka i Sveriges Riksdag.
Den senaste heter “Ökad lycka som politiskt mål”.

Läs studien “Ensamheten i Sverige 1985-2008
.

ons
11
aug
2010
onsdag, 11 augusti, 2010 | Skriven av:

Tiden med skolsköterska och besök av läkare på skolan tillhör snart en svunnen tid. Detta är olyckligt, skolhälsovården skulle kunna spela en viktig roll för att tidigt upptäcka hälsorisker hos barn både fysiskt och psykiskt.

Miljöpartiet i Skåne släppte idag en rapport om barn- och ungas hälsa i Skåne. Rapporten visar att det fortfarande finns klara brister i omhändertagandet. En tydlig brist är nedmonteringen av skolhälsovården. När speciellt den psykiska hälsan har försämrats kan skolhälsovården spela en viktig roll för tidig upptäckt av problem som kan bli långvariga.

Rapporten går igenom frekvensen av skolhälsovård kommun för kommun i Skåne. Trenden är att tiden varje elev får hos skolsköterska eller läkare blir allt kortare och mer ojämnt fördelat mellan kommunerna. Det finns också stora skillnader inom en kommun beroende på vilken del av kommunen man bor i.

För att minska kostnader och problem i framtiden behöver barn- och unga prioriteras och därför presenterar vi sjutton förslag på hur barnens hälsa ska främjas.

De två viktigaste:

Vården för barn- och unga ska vara avgiftsfri. Inga avgifter ska tas ut före man fyllt 18 år

Region Skåne ska erbjuda de skånska kommunerna att avgiftsfritt ta del av skolläkare så att det åtminstone går en läkare på 4000 elever (skolläkareföreningens rekommendation). I gengäld ska kommunerna garantera en skolsköterska på 400 elever. Detta skulle innebära en klar upprustning av dagens skolhälsovård.

Läs hela rapporten, de 17 förslagen!

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : FN: Därför måste vi alla bli veganer

En ny FN-rapport konstaterar att köttkonsumtinonen måste minska drastiskt och omgående för att rädda planeten från klimatförändringens värsta konsekvenser.

För att rädda världen från hunger, bränslebrist och klimatförändringens värsta konsekvenser krävs ett globalt skifte till vegandiet. Västvärldens förkärlek till kött och mejeriprodukter är ohållbar då världens befolkning växer mot berkäknade 9,1 miljarder år 2050. Det skriver FN:s internationella panel för hållbar resursanvändning, UNEP, i den nya rapporten “Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production – Priority Products and Materials”.

Rapportförfattarna hävdar till och med att köttkonsumtionen på vissa sätt är ett värre hot mot klimatet än fossila bränslen och skriver “Jordbrukets inverkan på klimatet förväntas öka stort på grund av den ökande befolkningens konsumtion av animaliska produkter. Till skillnad från fossila bränslen, är det här svårt att hitta alternativ – människor måste äta. Att minska jordbrukets inverkan är bara möjlig med en stor världsomspännande ändring av människors diet, bort från animalisk föda.”

Jordbruket står enligt rapporten för 19 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Man påpekar också att jordbrukets miljökonsekvenser också sträcker sig utanför klimatet till exempel står jordbruket, särskilt kött och mejeriproduktion, för 70 procent av världens färskvattenkonsumtion och för 38 procent av världens totala landanvändning. Enligt en tidigare rapport från FN kommer världens matproduktion behöva öka med 70 procent för att kunna föda världens över 9 miljarder människor år 2050.

What can I say?

Läs själv – hela rapporten!

mån
31
maj
2010
måndag, 31 maj, 2010 | Skriven av:

Efter en lång resa så kom jag fram till Örebro. Resan blev extra lång eftersom X2000-tåget gick en omväg via Helsingborg pga banarbete förhoppningsvis inte barnarbete. Vädret blev varmare och varmare ju längre norrut vi kom. Hotellet som jag bor på ligger vid Örebro slott och Svartån brusar förbi. Trevligt med vattenbrus men svårt att sova till.
Vaknade tidigt av att solen sken in i rummet. Tittar man på väderkartan så är det betydligt varmare här i Örebro än i Skåne.

Nu sitter jag inne i Conventum kongresscenter och lyssnar till improvisationsteater som inleder Barnrättsdagarna. Vilket innebär att jag missar förmiddagens solsken.
Första föreläsare är en filosofiprofessor David Archard från England som ska prata om Barnkonventionen utifrån barnets perspektiv och hur Barnkonventione uppfattas. Det finns forskare som inte tycker att barn har rättigheter eftersom de inte kan hävda sina rättigheter. Det är samma resonemang som gör att man kan anse att djur inte har rättigheter.
Barnkonventionen har funnits länge men tas inte alltid på allvar. Därför
Inget samtal om barns rättigheter borde föras utan hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns många goda skäl för alla som bryr sig om barnets bästa att stödja sig på barnkonvention. Dock finns en inbyggd konflikt mellan de olika bestämmelserna i Barnkonventionen, nämligen motsättningen mellan barnets behov av skydd och barnets rätt att fatta egna beslut och ha egna åsikter.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Artikel 3 och 12 ger upphov till diskussioner eftersom artikel 3

Barnets bästa
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

och artikel 12

Rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

Problemet är när ska barnens vilja stå över de vuxnas. Finns det en gräns när barnen får all rätt att bestämma?

Egentligen är det samma problematik med hur mycket vuxna ska få bestämma över sig själv och sitt liv.
Ska man få hålla på med boxning och kampsporter?
Ska man få använda droger?
Hur mycket får förståndshandikappade bestämma över sina liv?
Ska man kunna neka sjukvård för att rädda sitt liv?
Ska man kunna neka vissa mediciner eller sjukvårdsinsatser (ECT …)?

För att lösa detta behövs givetvis en bra dialog men även att vi verkligen lyssnar på “den som berörs” och att man fortsätter dialogen efter det att ett beslut är taget.
Inte helt lätt!
Många gånger “lyssnar” vi, vi låter medborgarna säga vad de tycker, öppnar forum och sedan går vi till beslutsrummet och beslutar som vi brukar för vi vet bäst …

sön
21
mar
2010
söndag, 21 mars, 2010 | Skriven av:

En amerikansk näringsfysiolog, Joann Bruso, 62, bloggar om hälsosam mat för barn. Hon har gjort en liten test och bevarat en “Happy Meal” från Mc Donalds i ett år. Hon har haft den i sin bokhylla i rumstemperatur.
Hennes make var tveksam till försöket eftersom han trodde att det skulle bli luktproblem, problem med myror, med möss.
Men det blev inget av detta.
På bilden nedan kan man se att det inte hänt så mycket med “Happy meal”-måltiden. Den har sjunkt ihop något men någon nedbrytning har inte skett. Vilket det borde ha skett om det inte finns en massa konserveringsmedel tillsatta.
Vad händer med dessa konserveringsmedel när de kommer in i vår kropp?
Hur reagerar vår kropp på dessa?
Detta borde vara tillräckligt skäl att undvika snabbmat från Mc Donalds.
Om det nu är sant!

tis
26
jan
2010
tisdag, 26 januari, 2010 | Skriven av:

Har precis kommit hem från den idrottspolitiska debatten som PIL, Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar I Lund, arrangerade. Det blev stor uppslutning. Alla partier som sitter i kommunfullmäktige var representerade. Det var cirka ett hundratal som lyssnade och ställde frågor. Diskussionen var uppdelade i fyra block och leddes av Åke Stolt, “fd” Sydsvenskan reporter.
De fyra blocken var, Anläggningar, Taxor/bidrag, Breddidrotten (ungdom/handikapp/motion/äldre) och Elitidrott och talang.

Klostergårdens Idrottsområde har varit problemfyllt från början. Det började med att den fantastiska fotbollsplanen med naturgräs som skulle kunna användas året runt. Bolaget som skulle bygga var något skumraskbolag.
Sedan kom en glasmästare och då blev det andra problem. I stället för att ta hela detaljplanen tog man den bit för bit vilket har inneburit en hel del extra jobb för att passa byggherrens önskemål. Det senaste är nu att matchplanen måste flyttas och detta kostar minst 25 miljoner.

Så visst finns det pengar om man bara vill. När det saknades pengar till arenan så gick det också att lösa. Alliansen har sänkt skatten och skurit ner på all verksamhet vilket även drabbat idrotten.

Givetvis ökar möjligheten att satsa ju mer resurser som finns men det är även hur man använder resurserna.
Kommunens viktigaste uppgift är att satsa på breddidrotten detta är en satsning på folkhälsa. Fysisk aktivitet är viktig både för den psykiska och fysiska hälsan. Det är viktigt att skapa goda vanor i tidig ålder som sedan kan hålla i sig.

Den bästa motionen är den dagliga motionen och som utförs naturligt utan att behöva åka i väg eller att använda redskap. Breddidrott måste bygga på trivsel och välbefinnande och inte enbart på på prestation och tävlingsresultat även om det ofta kan tjänar som en sporre.
God breddidrott bäddar för en bra elitidrott där prestationsförbättring och goda tävlingsresultat är grundbulten.

Idrotten bärs upp av många ideellt arbetande idrottsledare vilket är en stor tillgång för kommunen.

Hela taxe- och bidragssystemet behöver ses över från grunden. Kommunen och idrottsrörelsen måste förhålla sig till dagens verklighet men även vara flexibla inför framtiden. Begreppet idrott måste breddas. Det viktiga är att man rör sig, och utöver idrott och motion kan begreppet ”rörelse” användas. I skolan behöver detta inte ske i en traditionell gymnastiksal utan kan minst lika bra, eller t.o.m. bättre, ske på andra ställen. En lång promenad i skogen ger både rörelse och naturupplevelser. Man slipper då också det ibland destruktiva momentet med tävlan och jämförelse, som oftast sker under en traditionell idrottslektion. Detta bör man komma bort från. Idrott kan också vara dans och så mycket annat, det viktiga är den fysiska aktiviteten. Det naturliga vore att varje skola ges goda förslag på att förbättra förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet i skolan. Det måste skapas tid och plats i skolan för alla elever att varje dag kunna ha ett pass med rörelse.

Bra att PIL har kommit igång. Det behövs ett bra bollplank för att få en bra dialog med idrottsröreslen.

Förhoppningsvis kan detta vara startpunkten för en valrörelse där även idrottsfrågor får ta plats.