Inlägg under kategori » diskriminering «

mån
20
mar
2017
måndag, 20 mars, 2017 | Skriven av:

Det finns ett uttryck att tiden går väldigt fort när man har kul. Så det borde innebära att jag har väldigt kul. I går var det åter igen årsmöte för Gröna Seniorer Skåne. Mötet höll vi i MP Helsingborgs lokal som ligger ett stenkast från stationen. Vi började med ett föredrag, med Agneta Sandberg, terapeut och ordförande i föreningen ATSU, om vikten av att prata om svåra saker som t ex sexuella övergrepp. Viktigt att vi skapar en trygghet för alla så att det finns möjligheter att reagera innan något allvarligt händer. Många gånger finns indikationer som syns men inte riktigt tas på allvar. Det blev en givande diskussioner utifrån allas erfarenheter.

Efter föredrag och paus startade själva årsmötet. Verksamhetsåret 2016 gicks igenom, nya stadgar antogs. Verksamhetsplan för 2017 som i stora drag går ut på att förbereda oss för valåret 2018, diskuterades och antogs.

Miljöpartiet de gröna i Skånes vision är ett hållbart och demokratiskt samhälle som utvecklas inom naturens ramar och med hänsyn till alla världens människor och kommande generationer. Gröna Seniorer Skåne, som är Miljöpartiets seniorförbund, vill förändra samhället mot den visionen.

Sverige har en åldrande befolkning. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. Den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav på vår samhällsorganisation.

Gröna Seniorer vill att människor ska känna egenmakt och inflytande över välfärden, vara aktiva och skapande och vilja och kunna ta ansvar. Detta skapar engagemang och en känsla av tillhörighet och gemenskap.

Delaktighet är ett uttryck för demokrati, och är en av de viktigaste hörnstenarna i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Alla har behov av delaktighet, insyn, ansvar och gemenskap oavsett ålder.

I ett demokratiskt samhälle är det angeläget att politikerna speglar hela befolkningen. Gröna Seniorer bildades för att möjliggöra att även åldersrika miljöpartister ska kunna vara delaktiga i förverkligandet av Miljöpartiets gröna visioner.

Gröna Seniorer utgör ingen motkraft till de yngres engagemang utan ska ses som ett komplement för att ta tillvara den resurs som de åldersrika utgör. Vi är alla, oavsett ålder, beroende av ett starkt klimatfokus för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har bara en planet.

Söndagen den 19 mars höll Gröna Seniorer Skåne sitt årsmöte som bl a antog en verksamhetsplan som syftar till att vara väl förberedd för att vara kunna vara delaktig i Miljöpartiets valrörelse 2018.

Prioriterade frågor förutom klimat och miljö är ekonomi, bostad och hälsa. Pensionen ska värdesäkras utifrån samhällets kostnadsökningar. Gröna Seniorer vill främja ett aktivt och hälsosamt liv för alla seniorer. Kultur, natur och motion på recept ska utvecklas för att öka folkhälsan och göra sjukvården mer kostnadseffektiv.

Gröna Seniorer vill ha fler geriatriker i vården. Kollektivtrafiken behöver anpassas till äldres behov. Lokalt tillagad och ekologisk mat ska vara en rättighet för alla äldre. Behoven och önskemålen om boendeform bland äldre ser olika ut, därför behövs många olika boendeformer. Det är viktigt med rätt till anpassat boende med trygghet, samt gemenskap med andra.

Årsmötet valde även språkrör och styrelse. Språkrör blev Anna-Maria Myszka-Gustafsson från Helsingborg och undertecknad.

Styrelsen i övrigt blev enligt följande:
Angelica Andersson, Landskrona
Christina Mörtl, Helsingborg
Karin Petersson, Kristianstad
Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg
Lutz Dahmen, Bromölla

Samhället står inför stora utmaningar, vilket inte är något nytt, det nya är den demografiska utvecklingen, med många fler äldre. Det gäller dels att ta tillvara den resurs som de åldersrika utgör men gäller även att skapa ett samhälle där livskvalitén är hög oavsett ålder. Ett långt liv är inget att sträva efter om det inte finns något innehåll i det. Här har Gröna Seniorer en möjligt att göra en insats. Vi har ett spännande verksamhetsår framför oss.

tor
3
jun
2010
torsdag, 03 juni, 2010 | Skriven av:

På fredag, 4/6, blir det en lokal manifestation i Lund med anledning av Israels agerande i samband med ”Ship to Gaza”.
Plats: Stortorget i Lund
Tid: 17-19

tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver Genarpsbor slåss för bevarat centrum

Genarpsbor tar strid mot planerna på att flytta medborgarkontoret till biblioteket.
– Vi vill bara förbättra servicen, säger bibliotekschef Karin Sandberg.

”Politiker tänk till!” skriver Genarps byalag, Genarps kulturförening, Lions club och andra föreningar till kommunstyrelsen. ”En ort utan levande centrum utarmas snabbt och får ingen identitet.”

Bakgrunden är att kommunstyrelsen gett bibliotekschefen i uppdrag att samordna medborgarkontoren med stadsdelsbiblioteken.

Genarps medborgarkontor ligger idag mitt i byn i det gamla stationshuset vid Häckebergavägen. Där har det funnits sedan Genarp var en egen kommundel.

Ännu så länge har inte jag som politiker haft möjlighet att påverka detta ärende. Tanken att samordna bibliotek och medborgarkontor är bra. Båda dessa lokaler bör ligga centralt i samhället eftersom de fyller centrala behov.
Att nu flytta medborgarkontoret till biblioteket har väl skyndats på för att kunna klara alliansens besparingar. Även om det kan innebära ökad service så känns det fel att utlokalisera medborgarkontoret. Visserligen är biblioteket en central plats men på fel plats.
Nu får vi se vad serviceförvaltningens utredning ger för resultat. Vad Genarpsborna kommer att säga är väl inget att undra om. Vad som däremot är mer oklart är vad som händer med frågan rent politiskt. För ärendet blir väl en politisk fråga?
Ett mer intressant uppdrag vore att hitta en lokal eller plats för ett mer centralt belägget bibliotek & medborgarkontor som även kan vara en samlingspunkt i andra sammanhang för Genarp.
GENARP

SkD 1, SkD 2

tis
18
aug
2009
tisdag, 18 augusti, 2009 | Skriven av:

Man kan undra ibland om Barnkonventionen, som Sverige ratifiserade redan 1990 som en av de första länderna i världen, efter det att FN:s generalförsamling beslut den 20 november 1989, tillämpas i Sverige. Just nu tänker jag på omskärelse av pojkar.

Hur kan detta ingrepp tillåtas?

Enligt lagen (Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar) står det

Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas.
Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

Hur vet man att en nyfödd pojke inte motsätter sig omskärelsen?
Hur tar man reda på en ung pojkes vilja?

Bara detta faktum borde vara tillräckligt att förbjuda omskärelse på omyndiga män.

Viadre står det i lagen

Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som
har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar.
Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar
som är äldre än två månader.

Vilket innebär att om man gör ingreppet 8 dagar efter födelsen så behöver det inte vara läkare som utför ingreppet. Man behöver bara följa Socialstyrelsens regelbok.

Information skall ges om

 • att en pojke inte får omskäras mot sin vilja,
 • hur ingreppet kommer att utföras,
 • den smärta som ingreppet kan förorsaka och vilken smärtlindring som bedöms adekvat,
 • läkningsprocessen samt risker för och symptom på komplikationer,
 • vilken eftervård som planeras,
 • att ingreppet är oåterkalleligt, samt
 • när en omskärelse i det enskilda fallet är olämplig med hänsyn till pojkens ålder eller utvecklingsstadium och skälen för denna bedömning.
 • Här är det ingen ångervecka. Man kan alltså som några dagar gammal baby bli omskuren och sedan så är det som det är. Ingen väg tillbaka. Är detta hur det ska vara i ett modernt demokratiskt land?

  Vidare står det i samma författningssamling

  Den som lämnar information till pojken bör ha kunskap om och erfarenhet av att samtala med barn i pojkens ålder. Personen i fråga bör på lämpligt sätt försäkra sig om pojkens egen inställning.

  Det står bör, inte ska ”försökra sig om pojkens egen inställning”.
  Kallar man det ett muntligt avtal?

  Dessutom står det följande

  Om en omskärelse utförs på en pojke under hans första levnadsår, bör lokalbedövning användas med hänsyn till de risker som narkos medför i denna ålder. Ytanestesi med kräm eller salva följt av infiltrationsanestesi innebär vanligen en fullgod smärtlindring. Särskild uppmärksamhet bör ägnas risken för överdosering av lokalbedövningsmedel.

  I övriga åldrar bör i första hand allmän narkos övervägas. Alternativt kan ingreppet göras under lokalbedövning med gängse metoder, lämpligen med ledningsanestesi i form av s.k. penisblockad.

  För att det finns risker med narkos så behöver man bara använda lokalbedövning. Så tesen är fortfarande att små barn inte känner smärta?

  Lite märkligt skrev dåvarande BO följande

  Det är mer än tio år sedan Sverige ratificerade barnkonventionen.
  Att ge alla pojkar oavsett ålder samma rätt till ett tryggt och smärtfritt kirurgiskt ingrepp måste därför vara en självklarhet.

  BO missar hela poängen med barnkonventionen. Det finns flera artiklar i Barnkonventionen som strider mot omskärelse av pojkar.

  Art. 2 Icke-diskriminering
  1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

  2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

  Barnet får ju inte chans att välja?
  Om en man vill omskäras så är det upp till var och en att bestämma det när man man har blivit myndig. Det ska då givetvis finnas regler för hur och vem som ska få utföra detta.

  SNOP_loggaDet stora problemet är inte att samhället subventionerar omskärelse även om det är ett problem i dagens nedskärningstider. Det stora problemet är att man utsätter barn för ett ingrepp som barnet inte har en rätt att säga nej till. Man tvingar barnen utifrån vuxnas normer och tänkande.

  Det här handlar för många om religion. Det är religiösa skäl som gör att man utför omskärelse inte av medicinska. Därför är det en intressant slutkläm på ett inlägg på SvD:s Brännpunkt

  Har verkligen Gud – eller evolutionen – misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?

  Att man nu vill låta den allmänna sjukvården tvingas utföra detta ingrepp som inte är medicinskt betingat menar man är det bästa för barnet. Annars utförs det av personer som riskerar barnets hälsa. Det är väl sant men ska man bara därför tillåta att kränka det lilla barnet?
  Borde man inte ändra synen på barns rättigheter i stället?

  Det är dags att börja tillämpa Barnkonventionen och då måste det till en lag om förbud av omskärelse av pojkar.

  tor
  6
  aug
  2009
  torsdag, 06 augusti, 2009 | Skriven av:

  SDS skriver ”Fler kommer att åka färdtjänst istället”

  De nya servicebussarna som är avsedda för äldre, funktionshindrade och resenärer med barnvagn sågas unisont av handikapporganisationerna. De kräver att Lunds kommun köper in nya bussar.

  – De som är tänkta att åka kommer inte att kunna göra det. Fler kommer att åka färdtjänst istället, säger Mai Almén som representerar HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan i Lund.

  Det är för få platser till rullstolsburna. För höga trappsteg inne i bussen. För smal och brant ramp upp. Och så vidare.
  Kritiken från Mai Almén och brukarrådet är inte nådig. De nya bussarna, som levererats under sommaren, underkäns på nästan alla punkter.

  Inte nog med det. Brukarrådet känner sig överkört. Det fick inte tycka till när bussarna upphandlades våren 2008. Bussarna levererades först i juli i år, kraftigt försenade.
  – Vi fick ritningar och ombads att komma med synpunkter en vecka senare i samband med brukarrådets sammanträde 22 maj men då var det för sent. Tekniska förvaltningen hade redan tecknat avtalet. Samma eftermiddag!

  Lars Eisner från SRF, Synskadades riskförbund i Lund, är upprörd.
  – Vi har en massa bra lagar i Sverige. Men här i Lund tar man inte hänsyn till oss. Vi är faktiskt experterna. Vi är duktiga på vad som behövs.

  Brukarna är också kritiska mot att de inte fick påverka när kravspecifikationen inför upphandlingen formulerades.
  – Bussarna uppfyller säkert de krav som kommunen ställt. Men det hade varit bättre om vi hade varit med från början. Bussarna är så dåliga att fler kommer att behöva åka färdtjänst, säger Mai Almén.

  Det verkar rätt märkligt att just servicebussarna inte är bättre anpassade. De är ju till för personer som har ett funktionshinder. Det är ju också märkligt att man inte brytt sig om brukarrådet?
  Man har mötet efter det att man lämnat in kravspecen!
  Varför hade man då en dialog med brukarrådet?

  Men Tomas Avenborg, ordförande för tekniska (M), säger så här:
  – Som jag har förstått har det varit en dialog med brukarna. Brukarrådet är inget beslutande organ utan ett forum för dialog men det är olyckligt om de känner sig överkörda.
  Men det handlar inte om pengar. Linköping har valt samma bussar till sina servicelinjer.
  – Det är den bästa kompromiss som finns, säger Tomas Avenborg.

  Ordföranden i tekniska nämnden säger att det inte handlar om pengar och att det är den bästa kompromissen. Vad där det man har kompromissat bort?
  Om det inte handlar om pengar vad handlar det då om?

  Om pengarna inte var problemet så kunde man väl fått allt vad man skrev i kravspecen eller är det kanske så att man kompromissat redan i kravspecen så att de inte skulle bli så dyrt???
  Man borde inte behöva ett brukarråd för man skulle ju kunna gissa att servicebussar ska vara specialanpassade. Men det är ju smart att ha ett brukarråd för man kan ju missa något. Det är svårt för seende att tänka som en synskadad …

  Troligen är dessa servicebussar ett resultat av alliansens spariver. De har skurit ned på verksamheter och minskat servicen för att kunna finansiera sin skattesänkning. Detta drabbar all verksamhet.

  Brukarrådet listar fler problem:
  Endast fyra av 25 platser är avsedda för personer med rullstol eller rullator. Det krävs hjälp av annan person för att manövrera in.
  Nivåskillnaden mellan hållplats och buss är 11 cm eller högre.
  Inga handtag att hålla i när man stiger av. Stolpar, handtag och stoppknappar svåra att uppfattas av personer med synnedsättning.
  Högt motorljud är störande för personer med hörselnedsättning.
  Bussarna har för stor svängradie för att köra ner till rehabiliteringskliniken och hudkliniken på Usil.

  Verkar lite lite med endast 4 platser. Nivåskillnad på minst 11 cm verkar lite mycket.
  Inga handtag att hålla sig i?
  Stolpar, handtag och stoppknappar svåra att uppfattas av personer med synnedsättning???
  Högt motorljud??
  o så kan man inte köra till rehabiliteringskliniken och hudkliniken på Usil??

  Vem har man tänkt ska använda servicebussarna??

  Det är hög tid att byta ut alliansen – snart bara ett år kvar till valet 2010 !

  ons
  24
  jun
  2009
  onsdag, 24 juni, 2009 | Skriven av:

  SDS skriver ”Fritt fram för bara bröst i Malmö”

  Fritidsnämnden i Malmö beslutade vid lunchtid idag att tillåta kvinnor att bada utan överdel i stadens simhallar.

  Efter att nätverket Bara bröst vid flera tillfällen gjort besök på Malmös simhallar, såg Malmös fritidsdirektör Bo Sjöström anledning att låta nämnden ta principbeslut om en klädkod på Malmös simhallar. Detta för att undvika godtyckliga avgöranden av personal på de olika simhallarna.

  Frågan var uppe på fritidsnämndens bord i april, men ströks då på grund av politisk oenighet.

  På onsdagsförmiddagen nådde fritidsnämnden till slut full enighet i frågan, som bland annat har vållat en intensiv debatt på Sydsvenskan.se.

  Beslutsförslaget gick ut på att kvinnor med delad baddräkt skulle tvingas bära överdel.
  Men detta förslag ströks helt efter politiska överläggningar.

  Det blev till slut enighet kring beslutet vilket är bra. Nu får vi se om andra kommuner följer efter.

  Nu finns ett beslut som i korthet går ut på att alla badande ska ha badkläder och att kalsonger under badbyxor av hygienskäl förbjuds. Kvinnor får avgöra själva om de vill ha överdel eller ej.

  ons
  24
  jun
  2009
  onsdag, 24 juni, 2009 | Skriven av:

  SDS skriver ”Bara bröst splittrar politiker”

  Frågan om kvinnobröst får visas öppet splittrar fritidsnämnden inför onsdagens sammanträde.
  I april skulle fritidsnämnden ta beslut om regler för kvinnors badkläder på Malmös simhallar.

  Då ströks ärendet efter politisk oenighet.

  Idag gör nämnden ett nytt försök. ”För kvinnor med delad baddräkt ska en överdel användas,” lyder förslaget.

  Det är märkligt att det över huvudtaget ska diskuteras. Givetvis ska kvinnor själva avgöra om de vill bada med eller utan topp.
  Ska det vara topp på kvinnor borde det vara topp på herrar.
  Det är lite trist att läsa kommentarerna till artikeln. Vissa av dessa visar att det fortfarande 2009 är problem med jämställdheten och mäns syn på kvinnor.
  Det är pinsamt att läsa och skämimgt att vara man. Nu måste vi skärpa oss.

  När det gäller bad så lägg mer krut på vad man har under badkläderna. Fortfarande är det problem med hygienen på många bad. Man duschar inte av sig innan man badar och man badar med underkläder på.
  Detta är ett mycket större problem.

  fre
  6
  feb
  2009
  fredag, 06 februari, 2009 | Skriven av:

  SDS skriver : ”Poliser tas ur tjänst”

  Kravallpolis kallade ungdomar för ”blattajävlar” under oroligheterna i stasdelen Rosengård i i Malmö december. Tre poliser har identifierats och förflyttas nu med omedelbar verkan.

  Jag blir fruktansvärt upprörd när jag läser om detta. Tyvärr är det nog inget som bara finns inom poliskåren. För att polisen ska kunna göra ett bra arbete krävs det att allmänheten har tillit och litar på polisen. Det som är lite läskigt är att det finns jargonger som det inte reageras på.
  Borde inte någon annan polis ha reagerat på vad som sades på filmen?
  SDS skriver : ”Polischefen kände till filmens innehåll”

  Han lät överraskad. Men polismästare Ulf Sempert fick för flera veckor sedan information om videon med polisens uttalande, kan Sydsvenskan avslöja. Utan att agera. I dag polisanmäler han sig själv.

  Varför gör polismästaren inget direkt när han ser filmen första gången?
  Det skadar hans anseende nu när han tar fullständigt avstånd för vad som sägs på filmen. Varför ska vi tro på honom nu?

  Det finns något som kallas kåranda. Det är inget konstigt att man ställer upp för varandra. Detta behövs kanske numera i ännu högre grad men kårandan ska aldrig stå över lagen.

  Att vara polis är ett svårt jobb. Att alltid hålla sig lugn och ta emot skit är inte så lätt. Man måste tyvärr acceptera att det ibland blir fel, poliser är bara vanliga människor. Men en polis får aldrig vara provocerande och skapa konfliktsituationer.

  Som sagt denna problematik finns i hela vårt samhälle. För några dagar sedan var det diskussioner om rasim på sjukhus. Det behövs mer dialog och att alla säger ifrån när vi upptäcker felaktigheter. Då måste det också finnas skydd för de som vågar gå emot. Alla kan göra misstag så man måste kunna förlåta och gå vidare. Vid upprepade misstag av samma person blir det givetvis svårare men dialogen måste fortsätta.

  Jag tror ingen födds ond men omständigheter och i vissa fall gener kan göra att det blir fel. Det måste vi ha beredskap för och jobba för att minska utanförskapet och skapa ett samhälle för alla.

  tor
  7
  aug
  2008
  torsdag, 07 augusti, 2008 | Skriven av:

  DN skriver : ”Storebror hör dig”

  ”Är det förkylningen som får dig att darra på rösten eller ljuger du för att fuska till dig ett bidrag? Försäkringskassan i Storbritannien provar ett slags lögndetektor för att sålla ut vilka fall som ska granskas närmare.

  En dator analyserar rösten hos den som ringer försäkringskasssan och fångar upp skiftningar i rösten.

  De pilotprojekt som genomförts bedöms som framgångsrika och antibedrägeriministern James Plaskitt avsätter mer pengar till att utöka systemet.

  - Det gör att det går snabbare att bedöma fall och gynnar dem som verkligen är berättigade till ersättning, menar han.”

  Är inte detta något för alliansen & FRA?

  Man skulle kunna använda detta vid allmänna val för att se att man verkligen röstar ärligt.

  Jag undrar vem som skulle vinna valet då?

  tis
  5
  aug
  2008
  tisdag, 05 augusti, 2008 | Skriven av:

  Mellan 2000 och 2005 anmäldes 115 fall av sexuellt utnyttjande av djur, utan att något hittills har lett till åtal. Trots att det är förbjudet att plåga djur är det uppenbarligen svårt att bevisa att djuren verkligen har lidit av övergreppen, och därför läggs fallen ned. Det är inte rimligt att samhället på det här sättet accepterar sexuella övergrepp mot djur. Det krävs inte alltför djärva antaganden för att inse att djuren inte frivilligt väljer att ha sex med människor, även om det aldrig går att bevisa hur de upplever situationen.

  Det enda rimliga vore därför att helt kriminalisera sexuellt umgänge med djur, liksom framställning, innehav och förmedling av pornografiskt material där djur utnyttjas sexuellt.

  Miljöpartiet har åtskilliga gånger motionerat i frågan i riksdagen, senast 2007 (”Förbud mot djurpornografi”, ”Våld mot djur i misshandelsrelationer”). I april 2008 var frågan uppe i riksdagen. Då röstade alliansen mot ett förbud.

  Frågan har alltså varit uppe många gånger i riksdagen men nuvarande regering och tidigare regeringar har röstat emot ett förbud.

  Redan 2005 konstaterade Djurskyddsmyndigheten följande:

  ”I en stor del av de rapporterade fallen uppvisar djuren allvarliga skador i könsregionen.
  Vid fysiska skador hos djuret går det inte att ifrågasätta att det utsatts för lidande. Men även om det är svårt att fastställa förekomsten och skatta graden av psykiskt lidande hos ett djur, är det sannolikt att djuret upplever obehag eller utsätts för psykiskt lidande också i fall av sexuellt utnyttjande där inga fysiska skador kan påvisas. Vidare kan beteendestörningar hos djuret vara en följd av sexuellt utnyttjande och kan inträda olika lång tid efter djurets upplevelser. Sådana beteendestörningar är att betrakta som symtom på lidande.

  Eftersom det i många fall är svårt att påvisa lidande i brottsbalkens mening är det ofta svårt att döma för djurplågeri när djur utnyttjats sexuellt. Det är också svårare att bevisa ett psykiskt lidande än ett fysiskt. Bevissvårigheter kan också uppkomma eftersom djurplågeribestämmelsen kräver en viss effekt som följd av handlingen.

  Vid genomgång av det insamlade materialet har Djurskyddsmyndigheten funnit ett knappt tiotal ärenden där förundersökningen lagts ned eller inte inletts på grund av svårigheter att påvisa lidande hos djuret. I dessa fall har det alltså inte funnits förutsättningar att åtala eller döma gärningsmannen för djurplågeri.

  Djur befinner sig regelmässigt i en beroendeställning till människan och är därför särskilt skyddsvärda. Om avsikten är att skydda djur från att användas av människor i sexuella sammanhang är bestämmelserna i nuvarande lagstiftning otillräckliga.”

  Givetvis är det ett misslyckande varje gång man inför ett förbud. Tyvärr visar sig verkligen ändå behöva lagar för att komma tillrätta med vissa problem. De som inte vill kriminalisera djursex (tidelag) säger bl.a. att djurskyddslagen är tillräcklig. Visst, sunt förnuft borde vara tillräckligt men tyvärr är det enligt juridiken svårt att få en fällande dom för djurplågeri.

  Djurskyddsmyndigheten lämnade en rapport om förslag till lagändringar 2007-01-18. Denna rapport tycks alliansen inte bry sig så mycket om. Kanske är det pga att den var gjord av ”Djurskyddsmyndigheten”. Denna ”hemska myndighet” som bedömde ”frågeställningarna” utifrån djurens perspektiv och inte ett ekonomiskt perspektiv. Djurskyddsmyndigheten var så farlig att ett av alliansens första beslut var just att förinta Djurskyddsmyndigheten.

  I denna rapport dras följande slutsatser:

  ”8.2. Djurskyddsmyndighetens slutsatser och förslag
  8.2.1. Rättsväsendets hantering
  Enligt Djurskyddsmyndigheten täcker den befintliga lagstiftningen – åtminstone teoretiskt – alla fall då djur i samband med sexuellt utnyttjande utsätts för psykiskt eller fysiskt lidande. När det gäller de former av sexuellt utnyttjande av djur som är mest allvarliga, dvs. där djur utsätts för fysiskt eller psykiskt lidande, behöver några ändringar i lagstiftningen inte vidtas enligt Djurskyddsmyndighetens bedömning. Däremot är det Djurskyddsmyndighetens uppfattning att rättstillämpningen inte fungerar tillfredsställande.

  Djurskyddsmyndigheten har i denna rapport kunnat konstatera att av 115 polisanmälda ärenden under åren 2000 – 2005 har åtal inte väckts i något fall. I 2 ärenden pågår förundersökning. I 113 av dessa ärenden har förundersökning inte inletts eller också lagts ner. Vidare har kunnat konstateras att antalet fängelsedomar när det gäller djurplågeri är mycket lägre än för andra brott som Djurskyddsmyndigheten jämfört med i samma straffskala. För att skydda djur i detta sammanhang är det enligt Djurskyddsmyndighetens mening angeläget att rättsväsendets hantering av dessa ärenden förbättras. Genom bättre utredningsinsatser av polismyndigheten skulle gärningsmän kunna stoppas i ett tidigare skede, innan de begår nya övergrepp. Dessutom skulle mer kraftfulla reaktioner på handlingarna, såsom fler åtal och strängare påföljder, signalera att samhället ser allvarligt på dessa brott. Denna rapport har berört rättsväsendets hantering av dessa frågor mycket övergripande. Djurskyddsmyndigheten anser att en mer omfattande utredning av rättsväsendets hantering generellt av djurskyddsärenden skulle behöva göras för att få en bättre grund för problemens art och omfattning. Härutöver bör övervägas om utbildningsinsatser om djurs beteende och upplevelser om smärta, lidande m.m. bör riktas till rättsväsendet liksom om rättsväsendet skulle behöva ha resurser som är specialiserade på detta område.

  8.2.2. Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur
  Djurskyddsmyndighetens uppfattning är att alla former av sexuellt utnyttjande av djur bör förbjudas. Den främsta orsaken till det är enligt Djurskyddsmyndighetens uppfattning att direkt eller indirekt tvång ofta är inblandat vid sexuellt utnyttjande av djur, att djurens integritet kränks samt att djuren inte aktivt kan samtycka till sådana handlingar. Det kan självklart invändas att vi i vårt samhälle använder djur i många andra sammanhang utan att ta hänsyn till deras samtycke och integritet. Djurskyddsmyndigheten anser dock att det bör finnas en gräns för hur vi använder djur i vårt samhälle och för vilka syften. För exempelvis livsmedelsändamål, forskning och seminverksamhet finns samhällsintressen som innebär att sådan användning kan accepteras i större utsträckning än att använda djur för exempelvis sexuella ändamål. Att förbjuda alla former av sexuellt utnyttjande av djur skulle innebära en viktig markering att sådana ageranden inte är godtagbara. Ett förbud kan även medföra en hämmande effekt på förekomsten av användning av djur för sexuella ändamål.
  Genom ett förbud skulle rättsväsendet även slippa den bedömning, som i många fall kan vara svår, av huruvida ett djur lidit eller inte. Sådana bedömningar är antagligen särskilt svåra vid ”mildare” former av sexuellt utnyttjande av djur.

  Djurskyddsmyndigheten föreslår ett uttryckligt förbud mot sexuellt umgänge med djur och andra handlingar där djur används av människor för sexuella ändamål. Ett sådant förbud bör tas in i en särskild bestämmelse i djurskyddslagen. En sådan bestämmelse bör innebära att inte bara sexuellt umgänge utan alla handlingar där djur används för sexuella ändamål är förbjudna. Bestämmelsen bör vara straffsanktionerad och ska därför även införas i uppräkningen i 36 § djurskyddslagen. Den nuvarande bestämmelsen om djurplågeri i brottsbalken bör dock gälla i första hand, dvs. om djur utsätts för lidande. Detta följer redan av 36 § djurskyddslagen.

  I förarbetena till en ändring av djurskyddslagen i detta hänseende bör specificeras vad som avses med ”handlingar där djur används av människor för sexuella ändamål”. Det bör bl.a. tydliggöras att bestämmelsen inte avser att förbjuda seminverksamhet. Djurskyddsmyndigheten föreslår också att bestämmelsen om olaga våldsskildring i 16 kap. 10 b § brottsbalken ändras så att även skildringar där djur utsätts för sexuellt våld (som inte är grovt) och tvång omfattas.”

  Det är väl självklart att djur inte frivilligt vill utsätta sig för detta. Det mesta som sker mellan individer ska bygga på samtycke, speciellt sexuella handlingar Lagstiftningen borde vara så att man ska bevisa att samtycke fanns innan den sexuella akten genomfördes.

  Nu har Förbundet djurens rätt startat en namninsamling för att b.a. påverka alliansregeringen.

  Skriv under Djurens rätts protestlista!

  tor
  17
  jul
  2008
  torsdag, 17 juli, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : ”Snygg personal inte mer lönsamt”

  ”Att ha snygga anställda ger inte mer klirr i kassan till företagen, enligt en ny studie från Karlstads universitet. Ändå bryr sig arbetsgivarna mycket om utseendet på sin personal.

  Framför allt i hotell- och restaurangbranschen har arbetsgivarna höga utseendekrav på sina anställda.
  – Allt fler blir välutbildade och utseendet, estetisk kompetens, blir då viktigare, säger Henrietta Huzell, doktor i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet och medförfattare till studien.

  Men viktigast för företagen är inte att personalen är snygg utan att den är sund och frisk – vilket inte har med utseendeideal att göra.”

  Hur definierar man ”snygg”?
  Är det då man uppfyller idealbilden som skapas av mode och media?
  Ska alla se lika dana ut?

  Det är inte konstigt att man mår dåligt. Det räcker inte att utbilda sig och kunna något. Man måste också förändra sitt utseende efter rådande ”idealbild” för att få jobb. Det är ju inte riktigt klokt.

  Skönt att det visar sig att ”snygga” anställa inte ger mer klirr i kassan.

  ons
  9
  jul
  2008
  onsdag, 09 juli, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : ”JO kritiserar olämplig e-post”

  ”När miljardären Finn Påhlsson ville bygga en exklusiv hästgård i det naturkänsliga Vellinge Väster fick han starkt stöd av dåvarande kommunalrådet Göran Holm (m).

  Den uppmärksammade mejlväxlingen mellan kommunalrådet Göran Holm och landshövdingen om en planerad hästgård var olämplig. Men det finns inga belägg att ovidkommande påtryckningar förekommit i ärendet, anser Justitieombudsmannen JO.

  JO har nu kommit fram till att mejlväxlingen mellan de två ”kan ge intryck av att ärendet inte handlagts på ett opartiskt, korrekt sätt”. Därför anser JO att mejlen ”väckt berättigat uppseende”, och att ”meddelandenas innehåll är ägnat att kasta en skugga över de inblandade som företrädare för det allmänna”.

  Ändå konstaterar JO att det inte finns belägg för att ovidkommande hänsynstaganden eller otillbörliga påtryckningar faktiskt förekommit i ärendet. Därför nöjer JO sig med att ”framhålla vikten av att ärendet fortsättningsvis hanteras på ett i alla delar invändningsfritt sätt”. ”

  Vellinge är ökänt som moderat-reservat. Denna affär understryker detta.

  Moderaterna brukar ju vara snabba med att regler och lagar ska följas när det gäller brott, sjukskrivning och A-kassa m.m. Tydligen gäller lagar och tagna beslut inte moderaterna och dess kompisar.

  Byggplanerna stred mot kommunens fördjupade översiktsplan. Då togs det personliga kontakter med den dåvarande tillförordnade landshövdingen och vips så hade man lyckats påverka handläggningen av ärendet.

  I februari 2008 underkände jurister på länsstyrelsen i Västra Götaland detaljplanen för hästgården. Handläggningen flyttades dit för att undvika misstankar om partiskhet. Vellinge kommun har överklagat beslutet att upphäva detaljplanen vidare till regeringen.

  Men detta är inte nog för att ge upp. Kommunen överklagar beslutet. Varför ska Vellinge kommun ta sådan strid för detta projekt? Kanske beror det på att exploatören är bekant och att han dessutom är miljadär.

  JO:s slutsats är lite flat. Det är väl ganska självklart att ärendet påverkats av e-postväxlingen. Då har det skett otillbörliga saker som borde beivras.

  Är det inte detta alliansen förfäktar över i andra sammanhang?

  mån
  19
  maj
  2008
  måndag, 19 maj, 2008 | Skriven av:

  Just nu pågår det andra medlemsmötet inför vår kongress i Östersund. Förra gången var det frågor om EU & arbetstid. Denna gång var det många fler ämnen. Ett nytt trygghetssystem diskuterades är på förslag. Det finns en proposition och nio motioner som föreslår helt olika förslag.
  En motion handlar om att ha sommartid året runt. Tanken är då att man ska kunna spara på miljön.

  ”• Tiden för barnens sunda lek utomhus kan förlängas med en timme. Undersökningar visar exempelvis att barn på förskolor med mycket tid utomhus har bättra hälsa än de barn som är inomhus mer,
  • Sen eftermiddag och tidig kväll brukar vara den farligaste tiden för barn att vara utomhus. Om barnen är i dagsljus en större del av denna tid skulle därför färre barn skadas, framför allt i olyckor,
  • Om dagsljuset finns en timme längre på eftermiddagarna så minskar tiden med mörkerkörning. Mindre mörkerkörning innebär färre olyckor. Flera vetenskapliga undersökningar visar på en klart minskad olycksfrekvens vid körning i dagsljus jämfört med kvällsmörker,
  • Det sker mer kriminalitet under den mörka tiden på dygnet. Längre tid med dagsljus under eftermiddagar och tidiga kvällar leder till färre inbrott, överfall, förstörelse m m,
  • Övergångarna mellan sommartid och normaltid två gånger per år skulle försvinna. Ett stort antal människor har bl a försämrad sömn en tid efter varje byte mellan sommartid och normaltid, som en konsekvens av ändrad dygnsrytm.”


  En annan fråga handlade om klimat och ”biffen”. Dessutom diskuterade vi en motion om ”Skärpning av diskrimineringslagstiftningen” för att det inte längre ska vara tillåtet att med könsdiskriminerande regler angående klädsel. Utgångspunkten är ”bara bröstkampanjen”.
  Alkohol, kollektivtrafik, friskolor var även uppe för diskussion.
  Det var många spännande diskussioner!

  Även denna kongress blir det påverkanstorg. Så det blir ännu mer spännande i Östersund.

  tor
  8
  maj
  2008
  torsdag, 08 maj, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver: ”Jurist får tillbaka körkortet snabbare”

  ”En Lundajurist som dömts för fortkörning har överklagat till länsrätten – och fått rätt. På grund av sitt yrke får mannen tillbaka körkortet snabbare än normalt. Juristen överträdde hastighetsbegränsningen med 41 kilometer i timmen och blev av med körkortet i tre månader. Men juristen överklagade till länsrätten och argumenterade för att han inte kunde undvara bilen så länge på grund av sitt yrke. Hans klienter skulle till exempel kunna bli lidande om han inte hann till domstolsförhandlingar i tid, hävdade han. Det argumentet köpte länsrätten som omedelbart sänkte spärrtiden till två månader.”

  Det är lite märkligt att en jurist som kört 41 kilometer i timmen för fort får tiden minskad för indragning av körkort med hänsyn till att han behöver komma snabbt till sina klienter.
  Om man behöver sitt körkort för sitt levebröd borde man inte köra 41 kilometer för fort. Det kan man bara inte göra av misstag.

  ”Lagar och domstolsbeslut” är väl till för att följas och det gäller väl även jurister!

  sön
  17
  feb
  2008
  söndag, 17 februari, 2008 | Skriven av:

  Enligt DN:

  ”Frukt- och grönsaksplockarna i södra Florida jobbar för svältlöner som inte höjts på trettio år och trängs i fallfärdiga baracker. Odlarna vägrar löneförhandla och stora uppköpare som Burger King och Whole Foods avvisar plockarnas krav på en löneökning på en cent per halvkilo tomater.”

  .
  Detta äger rum i välfärdsstaten USA. Så här bra och rättvist fungerar marknadskrafterna.

  Receptet för att få billig arbetskraft tycks vara att se till att det finns många arbetslösa, att de inte organiserar sig, att arbetet sker på arbetsgivarens villkor, använd gärna illegala immigranter som inte vågar kräva några rättigheter …

  Inte lång från där detta äger rum lever andra i lyx och flärd.

  Så man kan undra vem är det som bygger välfärden i USA?

  ons
  9
  jan
  2008
  onsdag, 09 januari, 2008 | Skriven av:

  För att undvika godtycke har Umeå universitet beslutat att tentor som skrivs i salar ska vara anonyma.
  De tre studentkårerna har jobbat i flera år för kodade tentasvar. Skälet är att slippa subjektiv rättning – antingen medvetet eller omedvetet – utifrån till exempel kön, ålder, etniskt ursprung eller uppträdande.

  Bra jobbat!

  I Lunds kommun har en motion ”Anonymisera arbetssökande” diskuterats. Den blev tyvärr avslagen.
  Det är kanske dags att åter ta upp frågan.

  OBS! Jag hade skrivit fel i rubriken, ändrade efter en kommentar!