tisdag 4 april 2017 | Skriven av:

Kulturnämndens budget utgör mindre än 0.9% av Region Skåne totala budget.
Kulturnämnden bidrog med ca 1.5% av Region Skåne positiva resultat.
Kultur Skåne, Kulturnämndens förvaltning, är liten men naggande god. Utan en bra dialog mellan politik och förvaltning blir arbetet svårt, trisst och väldigt jobbigt.

Tack till Kultur Skåne och alla de som jobbar med konst och kultur i Skåne.

Konst och kultur är viktigt. Konst och kulturen har möjlighet att beröra, väcka frågor och bredda perspektiv, vilket jag tror är av nödvändighet i denna tid vi just nu befinner oss i.

Skiljaktigheten kring kultur finns som oftast i regionfullmäktige när resurserna ska fördelas.
Efter beslut och att fördelningen är gjord så blir det annorlunda och arbetet i Kulturnämnden har genomförts i stort samförstånd möjligheten med ett undantag.

Kulturnämnden lägger stort fokus på att öka tillgängligheten till kultur

Region Skånes kulturpolitiska ansvar är att skapa kulturupplevelser av högkvalitet och att de ska vara tillgängliga för så många som möj­ligt i hela Skåne.

Inte minst då genom digitalisering. Tillgängligheten har ökat bl a som en följd av satsningar på digitalisering under flera år.
Digitalisering är ett viktigt verktyg som behöver utvecklas. Mycket är gjort men mer finns att göra.

Kulturnämnden gjorde det möjligt för Skånes Dansteater att göra en film av ”The feeling of going”, en dansföreställning som mottogs på ett succéartat sätt.
Arbetet fortsätter …

Under lång tid har vi satsat på kultur för unga, några exempel är
Scenkonstbiennalen Bibu för barn och unga
Bästa Bienalen – nu kansli i Ystad och verksamhet i hela Skåne
BUFF – filmfestival med Region Skånes kortfilmspris
Detta arbetet kommer att fortsätta.

Vi har genomfört tematiska möte för de skånska kommu­nerna kring integrationsfrågor.

Vi har även underlättat för nyanlända professio­nella kulturaktörers möte med kultur­arbetsmarknaden – för att ta till vara alla möjliga resurser oavsett varifrån man kommer.

Institutioner inom såväl kulturarvs­ som biblioteksområdet är engagerade i Länsstyrelsen Skånes projekt Välkom­men till Skåne som löper över tre år. Projektet ska stödja nyanländas etablering och delaktighet i samhället och bidra till ökad hälsa för de som fått uppehålls­ tillstånd.

Region Skåne fortsätter att vara en drivande utvecklingsaktör. Region Skåne är en katalysator som initierar samverkan inom Skånes 33 kommuner. Det gäller t ex inom KKN, bibliotek, kulturskolor etc etc

Genom Region Skånes ökade satsning under 2017 plus ett konsekvent arbete gentemot det nationella fick Region Skåne den största tilldelningen till samverkansmodellen av Sveriges regioner.

Vi tror även att vi måste tänka nytt, vi behöver vara mer kreativa, det gäller inte bara inom kulturområdet …

Vi ser över hur våra resurser fördelas, inom vilka kulturområden men även inom vilka geografiska områden. Detta för att kunna uppnå Region Skåne målsättningar.

Vi har skapat ett samverkansforum, Game City Sweden, vars syfte är att ta vara på och utveckla de faktorer som gör södra Sverige till ett starkt och spännande spelkluster.

Ökat samarbete med akademin
En ny akademisk uppdragsutbildning påbörjades tillsammans med Lunds universitet och Campus Helsingborg.

Tillsamman med RUN gjorde vi det möjligt att ett internationella idékonventet Creative Powers for Europe genomfördes i Skåne. Detta tillsammans med Sta­tens kulturråd och Tillväxtverket. Vilket är ett stort steg framåt där statens myndigheter samverkar.

En överenskommelse tecknades mellan Lunds universitet och Region Skåne, avseende hur folkbiblioteken arbetar med de prioriterade verksamhetsområ­dena i den regionala kulturplanen.

Två avtal avseende läsfrämjande verksamhet tecknades med Malmö högskola.

Region Skåne beviljade också medel till institutionen för servicemanagement och tjänstevetenskap vid Lunds univer­sitet för uppdragsforskningsprojektet Våra museer – strategisk kompetensför­sörjning och tjänsteutveckling för en kulturarvssektor i utveckling med samhället.

Under 2016 antogs en överenskommel­se mellan Region Skåne och folkbild­ningen i Skåne fram. Överenskommel­sen syftar till att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala ut­vecklingsarbetet. Detta är den första i Sverige.

Ar­betet med att stärka samverkan mellan kulturarv och folkbildning fortsatte och under våren genomfördes konferensen, Skånes moderna kulturarv, där genom­ förda projekt mellan parterna presenterades. Bl a beviljades Svalövs kommun bi­drag för att tillsammans med Fridhems folkhögskola genomföra ett konstnär­ligt integrationsprojekt, Sound of Svalöv.

Det behövs en Kraftsamling för fler jobb i Skåne

Kulturnämnden bidrar bl a genom att satsa på KKN, inte främst med resurser utan ett ihärdigt arbete att få Skånes 33 kommuner att inom näringsliv och kultur samverka och då med hjälp av Lunds Universitet som utbildare. Detta arbete har uppmärksammats i hela Sverige.

Region Skåne har ett mål “att Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020” och en vision “att Skåne ska ha en livskvalitet i världsklass”.

För att uppnå mål och vision samt använda sig av den potential Skåne har genom sitt geografiska läge behöver attraktionskraften öka, både för de som vill bosätta sig i Skåne men även för företag som vill etablera sig i Skåne.

Ska detta vara möjligt kan man inte utesluta KONST och KULTUR.

Kategori: koloni
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>