Inlägg den 17 september 2009

tor
17
sep
2009
torsdag, 17 september, 2009 | Skriven av:

PRESSMEDELANDE

Shell har fått Bergstatens tillstånd att provborra på tre platser i sydöstra Skåne för att utröna var en framtida utvinning skall kunna etableras. Miljöprövning pågår just nu i Tomelilla kommun, medan Sjöbo redan har givit sitt medgivande och borrningen där startar i dagarna. Hörby är sist ut i raden.

– I rådande klimatsituation och med starka målsättningar om utfasning av fossila drivmedel, inte minst i Skåne, är det helt oförsvarligt att påbörja fossilgasutvinning, säger Lotta Hedström, ordförande i Klimatberedningen Region Skåne och kommunfullmäktigeledamot i Tomelilla.

Det försvårar och försenar den absolut nödvändiga globala omställningen till förnybara bränslen och energikällor och bidrar ytterligare till utsläpp av växthusgaser under en alltför lång tid. Skåne har alla förutsättningar att istället bli en ledande biogasregion.

Yngve Petersson, ordförande i Miljöpartiet i Skåne:
-Tryckförhållandena inne i berggrunden kan orsaka senare förskjutningar och negativa effekter som inte redovisas i miljöprövningen. Stora delar av vår alunskiffer spräcks upp vilket öppnar för vittring av skifferns giftiga innehåll till vatten i mark och berg under oöverskådlig tid. Inte heller framkommer vad radonförekomsten med dess strålning kan skapa för olägenheter.

All påverkan på grundvatten och vad strålning beträffar, måste betraktas som synnerligen allvarliga. Därför menar Miljöpartiet i Skåne att försiktighetsprincipen kräver ett avslag på den pågående miljöprövningen, avslutar Yngve Petersson.

Fossil gasutvinning kommer även att påverka natur- och kulturmiljön negativt och därmed även den för Skåne så viktiga turismen.

Utvinningen skapar knappast några nya arbetstillfällen och vinsterna kommer inte att placeras i bygden eller komma kommunernas kassor tillgodo. Gasen som produceras och den eventuella fackling som kan ske, kommer att skapa stora utsläpp av växthusgaser med global räckvidd, som inte kommer att utsättas för några miljökonsekvensanalyser.

Miljöpartiet anser därför att vår gas inte skall generera varken avkastning eller klimatpåverkan på andra ställen i världen än här, om den all utvinns. Miljöprövningen bör ske med global räckvidd och inte begränsas till våra aktuella skånska kommuner, understryker Anders Åkesson, regionråd Miljöpartiet.

För mer info:
Yngve Petersson Lotta Hedström Anders Åkesson
0705-15 80 38 0709-95 73 90 0705-17 32 86

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar