Inlägg den 20 september 2009

sön
20
sep
2009
söndag, 20 september, 2009 | Skriven av:

Just nu håller Shell på med att starta provborrningar för att undersöka om det finns möjlighet att utvinna fossil gas på ett antal platser i Skåne. Motståndet är stort runt om i Skåne, de flesta partier är emot. ett litet problem är att det ställs mindre krav på provborrningarna än på den framtida utvinningen. Rimligen kan man inte godkänna en utvinning så det är konstigt att Shell ändå vill gå vidare. Kanske har de en dold agenda och är ute efter att undersöka något annat t.ex. uran.
Kan det vara så?

heaven_or_s-hellAtt utvinna naturgas i dessa tider är väldigt kontraproduktivt när vi behöver minska utsläppen av t.ex. CO2. Att de dessutom kan innebära problem med naturen- och kulturmiljön gör det hela än värre. Konsekvenserna från att man borrar är svåra att förutse. Framförallt är det risker för att vårt grundvatten ska förstöras och sjunka. Vid de sprickor som skapas med kompressorer vid gasutvinning kan giftiga tungmetaller, uran och radioaktiva ämnen gå ut i grundvattnet och förorena. Vad gör vi när vi står utan vatten till människor, djur och grödor…? Vid sprickbildningar i berget kan gifter kontaminera vattnet flera år efter borrningarna. Speciellt i områden som har radon i berggrunden. I sandstenen under alunskiffern finns många viktiga vattentäkter i sydöstra Skåne. Och problemen med den sönderspruckna berggrunden får vi leva med hundratals år efter det att gasföretagen lämnat oss.

Det kan bli ett nytt Hallandsåstrauma. Det var många experter som lovade att det inte skulle bli några problem där. Nu ger man oss samma löften här. Varför ska vi lita på dem denna gången!

Den eftertraktade bergformationen (alunskiffer) innehåller toxiska ämnen såsom URAN/RADON, CESIUM, GALLIUM, VANADIN, TALLIUM, TORIUM osv. När borrkronan kommer i kontakt med alunskiffern kommer alunet att blir ursköljd av trycket (400 bar) från sköljvattnet. Konsekvensen är att vattnet blir kontaminerad.

Då sprickor försvårar bornningsarbetet och möjligheten att nå alunskiffern, är det av största vikt att inte träffa dem. Men om sprickor träffas på – då är det redan för sent! Man hinner inte förhindra att processvattnet trycks ut i berggrunden.

Borrhålets sk. inkapsling (strålrör som går hela vägen ner till alunskiffern) är definitivt ingen 100%-ig åtgärd och kan inte utesluta en kontamination av omgivningen med dess katastrofala konsekvenser.

Borrningen slukar upp till 30.000 liter färskvatten per dag och används som borrvätska för att smörja borrkronan.

Alla dessa risker som kan inträffa kanske inte inträffar men vad händer om det ”osannolika” ändå skulle hända. I detta sammanhang är det ett problem att det inte är Shell som är direkt ansvarig för själva provborrningarna utan de använder sig av ett ”litet bolag” som utför det hela. Vilket troligen innebär att om det skulle krävas skadestånd så går det lilla bolaget i konkurs och sedan blir det inget mer.

Frågan är än en gång VARFÖR?
Är det gas eller uran man är ute efter?

Läs pressmeddelande från Mp Skåne!

Kategori: energi, miljö, natur  | 2 kommentarer
sön
20
sep
2009
söndag, 20 september, 2009 | Skriven av:

Jag vill åka spårvagn knapp_MalmöI dag bildades föreningen Spårvagnsstäderna. Från Skåne finns Region Skåne, Lund, Malmö och Helsingborg med. Föreningen är ett nätverk som ska öka kunskapsutbyte mellan städer som har eller som planerar att bygga spårvägar. Den vill också trycka på för att få fram tydliga regler kring finansieringen av nya spårvägar. Det är ett bra initiativ för det behövs stöd bara för att komma tillbaka i situation som fanns på 60-talet då många spårvägar lades ner.
I Lund finns alla förutsättningar för snabbt komma igång med den s.k. Lundalänken. Egentligen är det bara att lägga rälsen och så förstås lite pengar. Dessa pengar borde till största delen komma från staten som har ansvaret för infrastrukturinvesteringarna. Tyvärr inser inte alliansregeringen behovet av spårvagnar utan fortsätter som vanligt att stödja vägtrafiken, typ ”Förbifart Stockholm”. Trivector har jobbat mycket med denna fråga.

En samling kommuner och regioner som har eller ska bygga spårvagnar bildar idag föreningen Spårvagnsstäderna för att samarbeta i frågan. Miljöpartiets Karin Svensson Smith har varit en av de drivande krafterna bakom detta och Miljöpartiet har lagt fram en plan för att främja spårvagnar.

De viktigaste punkterna i miljöpartiets program är:
• Ett nytt statsbidrag till byggande av spårvägar omfattande totalt 24 miljarder kronor under 15 år. Detta ska också kunna gå till att stödja ny teknik.
• En ny ansvarsfördelning där staten genom Banverket tar ett delansvar för stimulans till och finansiering av spårtrafik i större städer.
• Banverket ska ges i uppgift att vara ett nationellt kompetenscenter som aktivt inspirerar städer att anlägga lokal spårtrafik samt fördelar statsbidrag till utbyggnaden.
• Bidragen till tåg och spårvagn, så kallat rullande materiel, höjs kraftigt.

Spårvagn_sep2009– Skillnaden mellan vår politik och alliansens är att vi satsar pengar på spår medan regeringen satsar på sin ”miljöbilism” genom att bygga motorvägar. Deras linje är orealistisk och bygger på känslomässiga bindningar till massbilismen, vår linje bygger på en analys av vad som är möjligt och nödvändigt, säger Karin Svensson Smith.

– Spårvagnar är energisnål kollektivtrafik eftersom de åker på räls och inte på däck. Eldriften gör dem också väldigt klimatvänliga, säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

HD, SkD, Ljungbergs blogg