Inlägg under kategori » räddningstjänst «

tor
20
jan
2011
torsdag, 20 januari, 2011 | Skriven av:

Ny Teknik skriver ”Branden släcks av krockkudde av filt”

En ny svensk brandfilt löser ut som en krockkudde och släcker snabbt bränder på spisen. Innovationen startade som ett examensarbete för Ikea.

Bränder på spisen är en av de vanligaste orsakerna till eldsvådor i bostäder. Varje dag anmäls mellan tre och fyra spisbränder till räddningstjänster i Sverige. Cirka sex personer om året dör på grund av bränder som startat på spisen.

Det borde kunna gå att minska antalet bränder som startar på spisen med en automatisk brandfilt. Det ser ut att fungera väldigt bra. Kostnaden på 2000 kr är rimlig men går säkert att pressa ner. Detta kan vara en myclet lönsam investering …

lör
27
nov
2010
lördag, 27 november, 2010 | Skriven av:

SkD skriver ”Skydda dig från julens brandfaror”

När advent träder in i stugorna ökar risken för bränder. Mysfaktorn ökar med tända ljus men tyvärr kan det dessutom öka faran för bränder om vi tänker oss för.

1:a advent är starten för Räddningstjänsten Syds ”jul- och nyårskampanj” som varar hela månaden ut. Du som inte kan närvara på informationstillfällena kan ändå minska olycksrisken genom att följa råden nedan.

Räddningstjänsten Syd ger bl a följande råd:

Decemberhälsning om jul och ljus
För din trygghets skull – kontrollera att:

Du har en fungerande brandvarnare per våningsplan – helst en i varje rum och allra helst en nätansluten.
Du har brandfilt och pulversläckare (helst 6 kg).
Ljusen står stadigt i adventsljusstaken.
Endast ljusstakar av obrännbart material används, helst smide, keramik och sten.
Ljusstaken är pyntad med icke brännbara dekorationer – istället för brännbara material som mossa, bomull, kvistar etc.
Inga ljus placeras på tv:n eller i närheten av brännbart material, t ex gardiner.
Inga levande ljus sätts i granen och att tomtebloss inte används inomhus.
Inga levande ljus lämnas obevakade.
Barn aldrig lämnas ensamma med levande ljus och/eller tomtebloss.
Du har rätt watt-tal på lamporna i eljusstakar och ljusslingor.
Du alltid har uppsikt över spis och ugn när ni lagar mat – en spisvakt är en bra livförsäkring.
Du inte placerar Luciatåget med levande ljus i närheten av en rökdetektor.

tor
27
maj
2010
torsdag, 27 maj, 2010 | Skriven av:

Nu börjar snart sista dagen med Brand 2010. På programmet är det en föreläsning om ”Interkulturell kommunikation”. Att kommunicera i ett mångkulturellt samhälle är en utmaning. För räddningstjänsten är det viktigt att ha grundläggande förståelse för detta. Inte minst när det kommer till att kunna ge alla människor likvärdig service.

EFter det blir det en diskussion om ”Lagen om skydd mot olyckor” – en lyckad reform. Det kommer att bli belyst ur olika perspektiv.
Den lagen är grundläggande för räddningstjänsten och flyttar fokus från räddningsinsats till det förebyggande och att alla har ett ansvar i att förebygga olyckor. Givetvis måste räddningstjänsten kunna agera när det händer en olycka. Insatser vid olyckor är bara 5 % av räddningstjänstens arbetstid. Övriga 95 % är annat och då är det viktigt att detta används till förebyggande och kompetensutveckling.

ons
26
maj
2010
onsdag, 26 maj, 2010 | Skriven av:

Är som sagt på Brand 2010 som är ett 3 dagars event som handlar om räddningstjänst. Det är en massa föreläsningar, workshops och utställare.
Såg en bra sak som jag länge funderat på att man borde konstruera, nämligen en spisvakt. En spisvakt som känner av om man glömt något på spisen och som kan stänga av spisen.
Om dessa installerades i spisfläkten skulle många olyckor kunna undvikas, många falska brandlarm undvikas.
För övrigt är det en massa saker som är kul att titta på för en tekniker. Det är värmekameror, superficklampor, övervakningssystem …

Temat på Brand 2010 är jämställdhet. Har lyssnat på en representant från polisen om deras arbete. de har jobbat länge men det är fortfarande bara 25 % av poliserna som är kvinnor. Tittar man på poliser med annan etnisk bakgrund är siffrorna ännu sämre. Det är märkligt att det ska ta sådan tid att få en bättre balans i en sådan självklar sak. Det är inte bara räddningstjänsten och polisen som är ett problem. Det är attityder ute i samhället som är det stora problemet.
Givetvis är det viktigt hur polisen och räddningstjänsten agerar i tjänsten, i rekryteringen och på arbetet. Dessutom måste vi ändra attityder hos befolkningen som inte t ex litar på att kvinnor kan.

Könet är inte det viktigaste utan vilka egenskaper som individen har som ska utföra arbetet.

DO var också här och pratade om DO:s verksamhet och hennes slutkläm håller jag med om. Utgår man från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter så borde får man in alla diskrimineringsaspekter.
Det borde inte vara så svårt?

tis
25
maj
2010
tisdag, 25 maj, 2010 | Skriven av:

I dag blev det lite extra tid på kolonin innan det var dags för en telefonintervju. Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet gör en undersökning på uppdrag av Naturvårdsverket om det finns målstridigheter i klimat- och miljömålsarbetet. Spännande att se vad undersökningen kommer fram till.
Enligt min mening finns det målstridigheter där ekonomiska mål oftast sätts högre än klimat- och miljömål. Att man jag kom i fråga beror på att jag är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott.

Efter det blev det en liten stund på kolonin innan jag cyklade till Konserthuset där Brand 2010 äger rum.
Brand 2010 är en årlig konferens för räddningstjänster runt om i landet. Temat för konferensen är Mångfald, och konferensen har underrubriken Mångfald – hur svårt kan det va?

Just nu lyssnar jag till jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni. Det är mer ett valtal än ett tal till ”räddningstjänsten”. Hade varit kul med lite mer koppling till räddningstjänstens verksamhet.

Brand 2010 pågår i 3 dagar. Bra att konferensen äger rum på ”hemmaplan”, men det blir lite mer stress. Är man bortrest släpper man det vardagliga, vilket är lite svårare om man är ”hemma”.

tis
27
apr
2010
tisdag, 27 april, 2010 | Skriven av:

I dag var jag på en halvdags konferens med temat ”Bemöter räddningstjänsten kvinnor och män likvärdigt?”
Målgruppen för konferensen var samtliga räddningschefer i Skåne, politiker i räddningsnämnder, direktion eller motsvarande och andra med ledande befattning inom räddningstjänsterna i Skåne.

Det är enligt min mening självklart att jämställdhet är bra för alla parter. Bra för arbetsplatsen, bra för medarbetarna och bra för allmänheten. Det är märkligt att man inte vill ta vara kompetens som finns hos hela befolkningen.

Smart resurstänkande
Det främsta skälet till att vi behöver en bättre balans mellan kvinnor och män är att resultatet blir bättre när rekryteringen utgår från hela befolkningens begåvningsreserv och inte bara halva. I dagens globala ekonomi kännetecknas framgångsrika verksamheter av hög kreativitet och kompetens. Vi pratar ofta om en kunskapsekonomi som är helt beroende av medarbetarnas samlade kompetens. Att avstå från kvinnor på chefspositioner innebär alltså att avstå från halva befolkningens kunskaper, erfarenheter och kreativitet, vilket måste räknas som ett stort resursslöseri.

Att män skulle vara mer lämpliga som chefer än kvinnor, att kvinnor har fel utbildning eller att kvinnor inte vill göra karriär har visat sig vara myter. Tvärtom är många kvinnor välutbildade och högpresterande. Män och kvinnor har liknande testresultat när det gäller ledaregenskaper och många kvinnor vill göra karriär. Denna outnyttjade chefspotential finns sannolikt också i din verksamhet – det gäller bara att upptäcka den!

Bara det att man ofta säger ”brandman” gör att man utesluter halva befolkningen. Dessutom blir det fel fokus att bara se till den traditionella uppgiften att släcka bränder. Uppdraget är större än att bekämpa elden. Dels finns det andra olyckor som räddningstjänsten rycker ut på men dessutom så är uppdragets fokus flyttat mot det förebyggande. Ju fler olyckor vi kan förhindra desto bättre.

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” ska alla människor beredas ett likvärdigt skydd mot olyckor.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor

Dessutom betonas den enskildes ansvar.

2 kap. Enskildas skyldigheter
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Jämställdhet inom räddningstjänsten har diskuterats länge men målet är långt ifrån nått. Polisen har kommit längre mycket beroende på hårdare styrning från centralt håll.

Det är tyvärr inte bara inom räddningstjänsten det inte är jämställt. Vi behöver jobba med värderingar. Vilka signaler sänds ut via media, filmer, böcker och vår konsumtion. Hur många pojkar får en rosa tröja?

Det har givetvis blivit bättre med tiden men ack vad långsamt det går.
Bilden av räddningstjänstpersonal, läs brandman, är fortfarande ofta en stor stark man, lite smutsig av sot, med hjälm och skyddskläder …
Vilka signaler sänder det ut?

Det behövs utbildning och ett tydligt ledarskap att jämställdhet är en prioriterad fråga. Det viktiga är inte ”könet” i sig utan den kompetens vi som individer besitter. Ska vi kunna rekrytera personal till räddningstjänsten behöver vi vända oss till hela befolkningen. Dessutom behöver arbetet och vara lockande. Det ska vara attraktivt att jobba inom räddningstjänsten.

Det finns många fördelar med jämställdhet.

Studier om lönsamhet och kvinnor i ledningen
En studie av professor T. Welbourne från Michigan Universitetet i USA visar på positiva samband mellan förekomsten av kvinnor i högsta ledningen och aktieutvecklingen i både kort och längre perspektiv. En förklaring kan vara att själva blandningen av män och kvinnor som leder till långsiktigt bättre resultat.

Catalyst årliga uppföljning visar på samma sak: 2007 visade studien att företag med många kvinnor i ledningen har bättre ekonomiska resultat än företag som har få kvinnor i ledningen. Skillnaden gäller både Return on Equity (ROE) som är 53 procent högre, Return on Sales som är 42 % högre och Return on invested Capital (ROI) som är 66 procent högre.

Räddningstjänsten Syd har kommit en bit, längre än många andra räddningstjänster i landet men mycket återstår att göra.

Ett tydligt politiskt ledarskap behövs där man ser verkligheten och där man vågar diskutera jämställdhet utan att komma i försvarsposition.

Denna halvdag hade behövt vara en heldag och haft fler deltagare.

tis
5
jan
2010
tisdag, 05 januari, 2010 | Skriven av:

Läser SkD att 118 döda i bränder under 2009

Förra året omkom 118 personer i bränder i Sverige. Det är det högsta antalet sedan 2003, visar preliminär statistik från Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det var 118 för många. Det var ovanligt många barn under 18 år som omkom. Under 2009 omkom över 90 % av offren i bostadsbränder.

Det var 104 bränder som orsakade 118 dödsoffer. I 15 av bränderna fanns det brandvarnare och 9 av dessa fungerade. I 44 fall var orsaken till branden okänd.

I 22 av bränderna var orsaken rökningsrelaterad och i 5 var de alkoholrelaterade.

Som vanligt var rökning den vanligaste kända orsaken till dödsbränderna. Dessutom var det mycket vanligt att det saknades fungerande brandvarnare vid dödsbränder. Brandvarnare är inte dyra speciellt om man ser till vad de kan undvika.

Mesta drabbade månaderna var januari och december. Vilket inträffar nu fast för 2010. Alltså har vi en chans att minska siffrorna för 2010, om vi tänker efter före.
• Sätt upp brandvarnare
• Kolla att de fungerar
• Rök inte i sängen eller motsvarande vilomöbel
• Lämna aldrig levande ljus ensamma
• Lek aldrig med elden

tor
24
dec
2009
torsdag, 24 december, 2009 | Skriven av:

Skd skriver : En person hittades död efter Malmöbrand

Larmet om branden kom 03:56 på morgonen och brandkårer från tre stationer åker till platsen.
Elden spred sig inte vidare till någon av grannlägenheterna, men branden orsakade en kraftig rökutveckling. Boende i övriga lägenheter i samma korridor på sjunde våningen fick lämna sina hem.
– De andra lägenheterna evakuerades på grund av brandröken, det är mycket rök, uppger länsvakthavande befäl Peter Martin vid Skånepolisen.

Varje år brinner 6 000 hem i Sverige. 1 000 människor skadas. 120 av dem dör. 65 procent av dessa saknar brandvarnare. En vanlig dag rycker Räddningstjänsten Syd ut ungefär 20 gånger. Under julhelgen ökar trycket. På nyårsafton går larmet 40 gånger. Räddningstjänsten Syd hinner inte släcka alla bränder. Därför måste vi bli bättre på att förebygga och att själva agera på ett bättre sätt om en brand uppstår.

Levande ljus är ett vanligt inslag i dessa tider och dessutom en vanlig orsak till brand. Lämna därför aldrig levande ljus ensamma.

Men det är inte bara levande ljus som utgör ett problem utan många gånger är det något som har att göra med elektriciteten, installationen och/eller apparaten.
Ny Teknik skriver : Varning för julen – Det här är CSI i verkligheten

Se upp med levande ljus och amatörmässiga elinstallationer i jul. En gnista från en glappkontakt är 3 000 grader varm och kan leda till att hela huset brinner ned.

Läs mer!

sön
13
dec
2009
söndag, 13 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Hembesök ska stoppa bränder
dukanförhindraolyckan

Brandmännen i Malmö får en helt ny arbetsuppgift på schemat. Från och med januari 2010 ska de göra hembesök för att få ner antalet brandolyckor.

Nästa år ska personalen på Räddningstjänsten Syd börja med hembesök, främst i de områden där det varit flest bostadsbränder de senaste tre åren. Det handlar bland annat om Rosengård, Lindängen och Fosie.
– Detta är helt nytt för oss. Men det är inget projekt, hembesöken är här för att stanna. Det läggs på schemat på samma sätt som fysisk träning, säger Attila Jensen som är distriktschef vid räddningstjänsten i Jägersro.

Målet är att få ner antalet brandolyckor på samma sätt som räddningstjänsten i bostadsområdet Mercyside i Liverpool lyckats göra. Där har hembesöken gett tydligt resultat och reducerat antalet omkomna i bostadsbränder från 35 per år till 9.

Det har tagit lite tid men nu börjar de lossna. Det började när ”Lagen om skydd mot olyckor” kom. Då fick bl a kommunerna är ett mer förebyggande uppdrag. Förebyggande är lönsamt både ur ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv.
Det går att komma långt med information under förutsättning att den kan tas emot.
Bara en sådan enkel sak som brandvarnare, som inte kostar så mycket, kan göra stor skillnad. Om den finns och om den fungerar.

Inför varje hembesök kommer räddningstjänsten att ta kontakt med fastighetsägaren, och se till så att de ordnar brandvarnare som kan sättas upp vid behov. I somras gjordes stickprover i Herrgården, resultatet var alarmerande. Man knackade på 125 lägenheter och kom in i 58 stycken. Av de lägenheterna saknade 78 procent brandvarnare.

Det ska jämföras med samma typ av kontroll som gjordes i Hermodsdal, där personalen släpptes in i 87 av 126 lägenheter. Knappt 56 procent saknade fungerande brandvarnare, vilket ligger väldigt nära riksgenomsnittet.

Det borde ju vara så att all nyproduktion av bostäder där skulle brandvarnare vara inkluderade. Detta borde minska kostnaden och öka effektiviteten hos brandvarnarna.

Räddningstjänsten Syd börjar i de områden som har störst behov. Tanken är att dessa hembesök ska göras i alla medlemmskommuner dvs Lund, Malmö, Eslöv, Kävlinge och Burlöv.

Ska vi kunna minska antalet olyckor behöver det förebyggande arbetet komma in i det dagliga arbete för alla såväl räddningstjänstanställda som vi kommuninvånare.

Speciellt i dessa tider då det tänds fler levande ljus än vanligt. Det är kring advent och jul & nyår som antalet bränder är som störst. Lämna aldrig levande ljus ensamma. Använd icke barndfarliga ljushållare.
Det är mycket du kan tänka på. Framför allt tänk innan du tänder ljusen.

Läs mer om hur du kan förbättra din brandsäkerhet!
Har du frågor till räddningstjänsten …

fre
11
dec
2009
fredag, 11 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Brand släcktes sakta för grannarnas skull

Av hänsyn till grannarna valde räddningstjänsten en långsam släckning av branden på Shellmacken vid Trollebergsrondellen i Lund.
– Rökutvecklingen hade blivit ännu kraftigare om vi hade sprutat på vatten för fullt, säger insatschefen Bengt Malmberg.

Larmet om branden kom in 04.47 och kort därefter var räddningstjänsten på plats. Det stod omgående klart att butiken inte skulle gå att rädda.
– När vi kom brann det i taket. Jag vill inte spekulera om orsaken, säger Bengt Malmberg.
– Macken drivs av ett ungt par och de är givetvis helt förtvivlade just nu.

Polisen kommer att göra en teknisk undersökning av brandplatsen för att ta reda på om branden kan vara anlagd. Till att börja med trodde polisen att det inte fanns något brott med i bilden, men den bedömningen ändrades vid lunchtid.

Räddningstjänstens insatschef berättar att rökdykarna kunde få ut det mest värdefulla ur lokalen, datorerna och kamerautrustningen. Dessutom flyttades gastuber som stod uppställda i närheten av butiken.
– Någon risk för att branden skulle sprida sig till bensinpumparna var det aldrig, eftersom de har en säker konstruktion, säger insatschefen.

Det känns betryggande att räddningstjänsten tänkte på grannarna och samtidigt släckte branden utan att riskera en explosion.
Macken ligger väldigt centralt och nära både en skola och många bostadshus. Det finns ingen anledning att macken måste ligga just här. Denna plats skulle kunna användas till bättre ändamål.

Det verkar som om byggnaden blev totalförstörd förutom hallen för biltvätt så detta kunde vara ett läge att bygga en ny mack någon annanstans.

Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd på 100 meter till bensinstationer. Av dessa 100 meter motiveras 50 meter utifrån risker och 50 meter med hänsyn till andra störningar såsom buller, lukt, ljus och luftföroreningar.

Vilket skulle innebära att det inte skulle byggas en helt ny i detta läge. Då borde man heller inte rekonstruera den gamla på denna plats.

SDS

tor
10
dec
2009
torsdag, 10 december, 2009 | Skriven av:

Oavsett vilka resurser man lägger på räddningstjänst så måste vi som medborgare vara delaktiga främst genom att förebygga olyckor. De bästa olyckorna är de som aldrig inträffar.
Dessutom kan vi genom att göra rätt saker när en olycka uppstår begränsa skadorna. Vi är ju oftast på plats långt före räddningstjänsten.
Det är extra viktigt i dessa tider då vi lyser upp mörkret med levande ljus. Kring advent och jul & nyår är det extra många bränder. Många av dessa kan undvikas och många kan också bekämpas av oss i ett tidigt skede. Vilket innebär att skadorna minimeras.

fre
9
okt
2009
fredag, 09 oktober, 2009 | Skriven av:

För första gången har jag lyckats gissa rätt på Nobels fredspris. I går diskuterade några stycken vem som skulle få Nobels fredspris. Jag föreslog då att det blir nog Obama som får det. Ingen annan trodde det. Men för första gången lyckades jag pricka rätt och det är egentligen första gången som jag har spekulerat i ”VEM”.

Obama har gjort en snabb karriär men han har gjort mycket som ingen annan vågat göra i detta ämbete. Han har en försonande ton och inte normalt så bufflig och överlägsen som USA:s presidenter brukar vara. Han har ingen lätt uppgift. Han har lovat mycket och han kommer nog inte att kunna leva upp till allt men hittills tycker jag att han gjort väldigt mycket.

I dag startade dagen tidigt, tåget från Lerum gick 5.54. Det var mörkt och kallt men jag lyckades komma upp i tid och gå från hotellet till tågstationen. Tåget kom nästan fram i tid, det fattades 2 minuter vilket gjorde att jag missade bussen med en hästlängd för vidare färd mot Lunds brandsstation där jag skulle vara med på direktionen för Räddningstjänsten Syds möte. I dag var det diskussion om delårsbokslut. Resultatet visar på en litet överskott på årsbasis men det är mycket beroende på att det har vait ett antal vakanser dvs ett överskott i personalkostnaderna. Vilket i sig gör några poster måste gå med förlust vilket kan bli ett problem om vi lyckas rekrytera all personal som ”behövs”. Eller så behöver vi inte all personal. Som vanligt fokuseras redovisningarna på kronor och ören, detta gäller inte bara Räddningstjänsten Syd. Det räcker inte att bara sätta upp mål om man inte kan följa upp målen och då är det inte bara en uppföljning som ser till pengarna utan till vad man gjort och hur man har gjort det.
Nu återstår det en tid innan året så vissa saker kan förändras.

Vi tog ett beslut om ”En räddningstjänst för alla” dvs ett dokument med en viljeriktning för att få en ”räddningstjänst” sett ur diskriminerings perspektiv. Vi uttalade självklarheten, men som måste uttalas, att ”alla anställda ska känna sig respekterade och värdefulla, oavsett kön, bakgrund, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning”.
Det är självklart i teorin men inte i praktiken.

I detta dokument finns också en målsättning att det vid nyrekrytering av personal inom räddningstjänsten och färdtjänsten ska det vara minst 25 % kvinnor och minst 25 % mångkulturell kompetens och flerspråkighet.

I dokumentet stod det brandmän och färdtjänstmän vilket jag fick ändrat till personal inom …
Dessutom är det dumt att hålla kvar brandman eftersom räddningstjänsten är så mycket mer än att släcka bränder. Kan tyckas vara små saker men det är en grundsyn som vi måste ändra på och som jag tror är viktig.

Kategori: fred, räddningstjänst  | Tags:  | Skriv en kommentar
fre
11
sep
2009
fredag, 11 september, 2009 | Skriven av:

I dag har vi suttit på en buss sedan 8 på morgonen tills 20.30 då vi anlände Centrumstationen i Malmö. Vi hade tur denna gången och kunde slippa köer frånsett någon enstaka tillfälle. Det är ett otroligt trafiktryck på vägarna hela vägen.
Tänk om man kunde lyfta en del av trafiken på spår. Det skulle minska trängsel för den nödvändiga trafiken och olyckorna skulle minska. Tänk så mycket tid som kunde frigöras för alla dessa chaufförer, bil- och lastbil. Och tänk så mycket mindre buller och utsläpp.
Det hade varit skönt med att åka tåg stället för buss men det hade blivit mycket krångligare. Det behövs en samordning av tågoperatörerna så att det går lättare att åka mellan olika länder.

Autobahn_sep2009

Allt gick bra och det var en av de trevligaste resorna jag har varit med på som dessutom inte bara var trevlig utan även hade ett syfte som sammanföll med uppdraget.
I Räddningstjänsten Syd tycker vi att vi inte kommit så långt när det gäller jämställdhet och rekrytering från etnisk grupper förutom den helsvenska men jämför vi oss med andra räddningstjänster i Sverige och utanför Sverige så ligger vi bra till.
Det känns ju lite konstigt och det kan vi inte vara nöjda med.
För att rekrytera fler ”icke svenskar” har vi ett ESF-projekt där 24 unga, kvinnor och män, utbildas i första hand till så kallade trygghetsvärdar.

Därför startar Räddningstjänsten Syd i samarbete med Arbetsförmedlingen och Malmö stad en tio månader lång utbildning som ska förbereda för arbete inom räddningstjänsten som brandman, brand- och säkerhetsvärd eller instruktör.

Hittills har det gått mycket bra. Intresset är stort både från de 24 och från allmänheten. Man kan följa arbete på följande länk!

Som sagt har det under lång tid diskuterats könsfördelningen inom räddningstjänsten. Räddningstjänst är fortfarande mycket ”brandbekämpning” där bilden är av en stor och stark brandMAN. Nu är det inte bara styrka som behövs därför är det viktigt att komma fram till vilka relevanta krav man ska ställa på de personer som ska rekryteras att jobba inom räddningstjänsten.
Det finns en räddsla att släppa in kvinnor på denna arbetsmarknad. Därför ställer man krav som utesluter de som inte har ”STYRKA”.
De krav som man ska ställa ska vara relevanta. Det viktigaste är inte könet utan vad ”könet” klarar av. De flesta arbetsgrupper fungerar bättre om de har jämnare könsfördelning. Kvinnor och män är olika. Kvinnor och kvinnor är olika och givetvis män och män är olika. Det finns alltså kvinnor som uppfyller kraven för att jobba inom räddningstjänsten vilket inte jag gör och jag är man, i alla fall till könet. Det har gått mycket trögt men nu kanske det kan lossna när MSB, Myndigheten för Skydd och Beredskap, tar tag i det hela.

Nu tar MSB fram vetenskapligt underbyggda nivåer på fystester. Det är en av nio olika åtgärder för att jämställdheten och mångfalden inom räddningstjänsten.
Varför har det gått så trögt hittills?

– Den bild som yrkets status i hög grad vilat på är en stor stark person som räddar människor i nöd, och det är inte den traditionella bilden av kvinnor, säger Anders Axelsson, projektansvarig på MSB.

Nu framhålls att en modern räddningstjänst måste spegla den befolkning man är satt att skydda. Mot bakgrund av hur det ser ut i dag medger Anders Axelsson att 40 procent kvinnor bland dem som anställs som brandmän år 2014 är ett ”tufft mål”.

Till nästa direktion med Räddningstjänsten Syd ska det finnas underlag för det fortsatta arbetet. Det gäller att ändra attityder inom räddningstjänsten men även attityder i övriga samhället.

Regbågsfetsival2009_MalmöEn annan aspekt på samma tema är att det behövs en sammansättning av personalen även utifrån sexuell ”läggning”. Räddningstjänst Syd var med på Stockholm Pride och kommer att att vara med på Regnbågsfestivalen i Malmö, den 19-27 september.

Dessa aspekter är alla diskrimineringsgrundade. Det är t.ex. inte av rättvisekrav att det ska finnas fler kvinnor inom räddningstjänsten utan för att vi ska ha ett jämlikt samhälle där alla ska ha samma möjligheter och ska respekteras för den man är och att vi ska ta nytta av allas förmågor. Det innebär givetvis inte alla ska vara lika och ska kunna göra samma saker. Men vi behöver varandra, mångfald är bra. Vi har kommit en bit på vägen men mycket återstår ännu men det gäller att inte ge upp.

Läs artikel i Dagens Samhälle!

tor
10
sep
2009
torsdag, 10 september, 2009 | Skriven av:

I dag hade vi en strategidag där vi diskuterade framtiden för Räddningstjänsten Syd. Hur ska verksamheten utformas för att möta framtiden.
Skåne växer, vi blir fler invånare, trafiken ökar på våra vägar, antalet verksamheter ökar.
Detta är ett problem eftersom anslagen till räddningstjänsten inte ökar i samma omfattning.
För att klara situationen måste mer arbete läggas på förebyggande.
Synen på ”branmannen” måste ändras. Vi behöver rekrytera så att det blir fler kvinnor och fler med icke-svensk bakgrund.
Mycket finns också att göra hos medborgarna. Trots att det finns lagar som föreskriver att det ska finnas brandvarnare i bostäder så är det inte så. Det räcker inte att det finns brandvarnare den ska också fungera och vara rätt placerad.
Det finns mycket som kan göras för att minska antalet olyckor.
Efter en givande dag med diskussioner om framtiden åkte vi till staden Utrecht. Där fick vi några timmar för oss själva innan vi fick en rundtur på kanalerna kring Utrecht. Utrecht är en universitet stad inte olik Lund förutom att Lund saknar kanaler. Mycke cyklar, cykling överallt. Månag mysiga restauranger, caféer och barer. Många placerade längs kanalerna.

I morgon ska vi åka tillbaka till Sverige, det blir en lång dag på bussen.

Utrecht_sep2009

ons
9
sep
2009
onsdag, 09 september, 2009 | Skriven av:

I dag besökte vi VRU, Veiligheidsregio Utrecht det är en organisation där man slagit samman en regional och 29 kommunala brandstationer. Organisationen ska starta i full skala den 1/1 2010. I denna organistion ingår även ambulansservice, kris och beredskapsplanering och till viss del ledningsfunktionen för polisen.
Denna region, Utrecht, är lik Skåne. Ungefär lika många kommuner, ungefär lika många invånare. Ytan är som Småland.
I denna region har man haft en regional räddningstjänst och 29 kommunala. Man har 67 brandstationer vilket är många fler än vad vi har i Skåne. Holland har även som Tyskland en frivilligbrandkår som bara är betald när de är i tjänst.
I regionen finns nu 2400 och då är det 1700 frivilliga och 700 hel- eller deltidsanställda.
När arbetet med att bilda Räddningstjänst Syd startade var det 10 kommuner som var i fråga. Av detta blev det 5 st, Lund, Malmö, Kävlinge, Burlöv och Eslöv.
Om Räddningstjänst Syd utökades med fler kommuner så att det blir ett mer sammanhängade område skulle resurserna kunna utnyttjas bättre. Det är dock ett demokaryiskt problem med att räddningstjänsten kommer längre från kommunpolitiken. Det kan dock kompenseras med att kompetensen och kvalitén kan utökas. men då måste det inkludera fler kommuner.
Räddningstjänst Syd har jobbat mycket med att flytta fokus från bekämpande till förebyggande.
Det bästa är alltid att en olycka aldrig inträffar. Ett stort problem är tillväxten i regionen. Tillväxten med ökad trafik, fler invånare, fler industrier ökar risken för att en olycka inträffar. Så även om Räddningstjänst Syd jobbar med förebyggande måste kommunerna och regionen jobba med förebyggande när man planerar för framtiden.

Tycker man det är mycket trafik i Skåne så är det inget mot vad det är här. Det känns som att det är vägar överallt och många bilar med endast en förare, inga passagerare och så givetvis många långtradare.
Detta är givetvis ett jättestort miljö- och klimatproblem men måste även vara en stor säkerhetsrisk.

I kväll blir det middag på gångavstånd från hotellet vilket är skönt så man slipper sitta i en buss och titta på trafik. Vädret är fantastiskt, man kan inte tro att det är september. I går var det kring 30 grader. I dag är det lite svalare men skönt.

fre
4
sep
2009
fredag, 04 september, 2009 | Skriven av:

SkD skriver ”Hälften av alla hem saknar brandvarnare”

Många fler hem än vad den officiella statistiken säger saknar fungerande brandvarnare. Det hävdar Per Widlund, förbundsdirektör på Räddningstjänst Syd.
– Jag skulle vilja säga att det saknas i hälften av hemmen, säger Per Widlund.
Enligt rekommendationerna från Brandskyddsföreningen ska varje våningsplan ha en brandvarnare. Stora enplansvillor kan behöva fler, eftersom varje varnare bara täcker ungefär 60 kvadratmeter.

Det finns många brandvarnare men inte tillräckligt många fungerar inte. Dessutom är de inte alltid placerade så att de varnar på bästa sätt.

Enligt den officiella statistiken finns brandvarnare i ungefär 90 procent av alla hem. Det kan låta som relativt betryggande siffror, men är det inte, menar Per Widlund.
– Det må vara hänt att man har en brandvarnare. Men hur många har en fungerande brandvarnare, säger han.
I Malmö har slumpvisa kontroller nyligen gjorts. Ungefär 450 bostäder, hyresrätter och bostadsrätter, kontrollerades.
Vad Per Widlund och hans kollegor fann var att sammanlagt omkring hälften av alla hemmen saknade fungerande brandvarnare.
– Det är en villfarelse att 90 procent har fungerande brandvarnare, säger han, och menar att någonting rejält måste göras i samhället.
– Räddningstjänsten måste på bred front kontrollera att medborgarna har brandvarnare. Uppenbarligen har vi inte lyckats med den lag om skydd mot olyckor som vi har.
dukanförhindraolyckan Statistiken beskriver tydligt hur viktigt brandvarnare är. I femtio procent av de brandrelaterade dödsfallen i Sverige har det saknats varnare, enligt Björn Albinson. Om det fanns en fungerande brandvarnare hos Staffanstorpsfamiljen är inte klargjort. Men insatsledaren som var först på plats hörde inget ljud inifrån huset.

Brandvarnare kan rädda liv och är ingen större investering. Det behövs mer informationsinsatser. Men det behövs mer än bara att sätta upp en brandvarnare. Det allra bästa är ju att brandvarnaren aldrig behöver avge sitt pipande ljud. Vi närmar oss den mörka årstiden och då kommer de levande ljusen fram och då ökar också bränderna.
Vi behöver allmänt ett mer förebyggande tänk när det gäller olyckor.
Det gäller t.ex. hur vi agerar i trafiken.
Hur fort kör vi, såväl bilister som cyklister?
Hur många använder cykelhjälm?
I vilket skick är vi när vi sätter oss i bilen, trötthet, alkoholhalt …?

Många gånger tänker vi inte på att olyckor drabbar oss själva.
Att tänka efter före är lönsamt!

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

dukanförhindraolyckanRäddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund där Lund ingår som en av fem kommuner. Efter bildandet av förbundet har räddningstjänstfrågorna kommit längre från politikerna i Lund. Därför är det viktigt att kommunfullmäktiges ledamöter får information om verksamheten. Allra bäst hade varit om denna information hade kommit innan Lund antog budgeten men bättre sent än aldrig.

Fokus för räddningstjänsten har mer och mer blivit det förebyggande arbetet. I detta kan vi alla vara delaktiga. En snabb insats ökar chansen att minimera de negativa konsekvenserna av en olycka. Många olyckor är onödiga och kan förhindras.

Läs mer om Räddningstjänsten Syd!

mån
27
jul
2009
måndag, 27 juli, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”Brandmän vill in i skånska hem”

Dödssiffran efter Rinkebybranden steg igår till sex personer. Bränder slukar varje år över hundra människoliv – en siffra som landets brandkårer har svårt att pressa ner.
Nu vill de sydskånska brandstationerna besöka människors hem i förebyggande syfte.
– Det är viktigt att komma in i folks bostäder och se hur det ser ut, säger Joakim Goldmann, distriktschef på brandstationen i Hyllie, som har fått ansvar för det nya projektet.

Det är lag på att alla ska ha brandvarnare hemma, men stickprover som Räddningstjänsten Syd har gjort tyder på att endast vart tredje hushåll i centrala Malmö äger en fungerande brandvarnare.

– Vi upplever att det är allt fler som slarvar med det här, säger Joakim Goldmann.

Det är väldigt sorgligt att konsekvensen av branden blev att minst 6 personer omkom. Det verkar som mamman med barnen har försökt fly från branden men gått uppför trapporna. Det bästa hade varit om de stannat i sin lägenhet.

Visst behövs det brandvarnare som sitter på rätt plats och som fungerar men det behövs även information om vad man ska göra om det börjar brinna.

Räddningstjänstens arbete övergår mer och mer till förebyggande vilket är kanon. Det bästa är ju givetvis att antalet bränder blir färre och att insatsen att ”släcka” kommer igång så snabbt som möjligt.
Många har nog för lite fokus att det faktiskt kan börja brinna. Dessutom är det så sällan vi utsätts för en brand så vi har ingen beredskap och kunskap vad man ska göra om olyckan är framme.

Hur stort problemet är går inte att säga. Men klart är att det finns många meningslösa brandvarnare, med urladdade batterier, i folks hem. När Räddningsverket frågade 26 000 svenskar om de hade fungerande brandvarnare hemma svarade 85 procent ja. Men Räddningstjänsternas insatsstatistik visar en helt annan bild: av de lägenheter som brinner är bara en av fem utrustade med en brandvarnare som funkar, enligt Räddningsverket.

Jätte bra att räddningstjänsten kommer ut till allmänheten och informerar. Det är väl investerade pengar.

– Vid dödsbränder är det ytterst sällan som det funnits en brandvarnare.

Därför har brandmännen bestämt sig för att helt enkelt besöka skåningarnas hem – innan olyckan är framme. I full mundering ska område efter område betas av.

– Vi gör det här på arbetstid, så om vi får ett larm måste vi dra. Det är därför vi måste ha på oss hela utrustningen när vi hälsar på. Men det kan vara bra att ha med brandbilen. Folk blir alltid väldigt nyfikna när den står på gatan, säger Joakim Goldmann.

Syftet är inte bara att informera folk om brandvarnare och utrymningsvägar. Förhoppningen är att få muskler till samtal med fastighetsägare efteråt:

– De här hembesöken ger oss statistik att jobba med. Det ska bli spännande att se hur vi kan påverka fastighetsägarna när vi kommer med ett underlag.

dukanförhindraolyckan Om det börjar brinna i ett flerbostadshus – gör så här

Det behövs även att vi är lite mer krismedvetna när det gäller olyckor i allmänhet. Vi har alla ett egenansvar för att förhindra olyckor. Dessutom kan vi göra en snabb insats innan räddningstjänstens personal kommer på plats. Det är då givetvis inte fråga om att ”agera räddningstjänst” men man kan gör en hel del med sunt förnuft och lite information.

Läs mer om Räddningstjänsten Syd!

tis
9
jun
2009
tisdag, 09 juni, 2009 | Skriven av:

I dag skiner solen. Det är verkligen stor skillnad att vakna till solsken än att vakna till gråa moln och rå luft. Vissrligen är det lite svalt men på ett skönt sätt.

På förmiddagne har jag direktion med Räddningstjänst Syd. I dag ska vi ha sammanträdet på station Rosengård. Det stora numret i dag är Rambudget 2010. Tyvärr har vi inte fått några handlingar utsända utan vi får dem på bordet. Vilket inte är bra eftersom man inte hinner läsa igenom i lugn och ro och att diskutera med andra. Vi hare diskuterat rambudgeten innan men det borde alltid vara så att handlingarna ska vara utskickade i förväg och det brukar vara så.

Efter mötet ska vi ha en rundvandring på Rosengård. Vi ska träffa de som ingår i projektet med säkerhetsvärdar som pågår. Vi ska även träffa en del som bor i Rosengård och en del organisationer som är aktiva i området. Det skrivs ju en hel del av vad som händer i Rosengård, speciellt om Herrgården.
Det är lättare att få en uppfattning om omfattningen om man är på plats. Alla s.k. oroligheter har hänt i en liten del av Rosengård.
Jag har visserligen varit i Rosengård men mer på s.k. genomresa.

Efter Rosengårdbesöket blir det Miljö- och hälsoutskott i Lund. Det blir lite ”tight” men kollektivtrafiken fixar det. Detta möte börjar kl. 17.00. Höjdpunkterna på detta möte blir Borgmästaravtal, Miljöveckan, ansökan om bidrag till en úngdomskonferens.
Borgmästaravtalet innebär en del åtaganden när det gäller t.ex. koldioxidutsläppen.

Efter Miljö- och hälsoutskottet blir det Miljöpartiets ledningsgrupp.

tor
28
maj
2009
torsdag, 28 maj, 2009 | Skriven av:

brand2009_logga1Nu har vi kommit till sista dagen. I går var det föreläsningar och miniseminarier. Många av dessa var intressanta. Räddningstjänst bedrivs olika runt om i landet. Det är stora kommuner, det är små kommuner, det är små förbund och det är stora förbund. det är intressant att lyssna och att lära. hade varit bar om det hade varit lite fler politiker närvarande. Förra året i Karlstad hade lite mer fokus på politiken vilket jag tyckte var bra. Nästa år ska Räddningstjänsten Syd vara värd.

Räddningstjänst Syds anställda har reprenterat förbundet bra. Ett seminarie handlade om händelserna i Rosengård. Speciellt kul var det och se våra trygghetsvärdar från integrationsprojektet. De har varit jätteduktiga.
Projektet har Räddningstjänsten Syd startat i samarbete med Arbetsförmedlingen och Malmö stad: Det är en tio månader lång utbildning som ska förbereda för arbete inom räddningstjänsten som brandman, brand- och säkerhetsvärd eller instruktör.

De 24 deltagarna, som valts ut efter intervju och prova-på-dag med fysiska aktiviteter, tränas för att arbeta med utbildning, områdeskontroll och information. Fokus ligger på att informera medborgarna om boendesäkerhet och allmän brand i de områden som Räddningstjänsten Syd idag har svårt att nå ut i. I utbildningen ingår även sjukvård, fysisk träning och praktik i operativ tjänst. För de elever som saknar godkända gymnasiebetyg ges möjlighet att komplettera under utbildningens gång. Utbildningen bedrivs på Räddningstjänsten Syds nyaste station i stadsdelen Rosengård i Malmö.

Liknande projekt behövs för att kunna rekrytera bredare till räddningstjänsten.

Det blir långa dagar men trevliga sådana. Gårdagen avslutades med middag på Dalaregementet i Falun. Det blev god veganmat och trevlig underhållning.
Nu är det slutspurt på konferensen. Den avslutas officiellt 12.30, men jag kommer att avvika lite innan 12. Annars hinner jag inte med tåget mot Lund som avgår 12.00 från Borlänge C. Förhoppningsvis är tåget i Lund 18.31. Då hinner jag med interpellationsdebattenLunds kommunfullmäktige.