tisdag 27 april 2010 | Skriven av:

I dag var jag på en halvdags konferens med temat “Bemöter räddningstjänsten kvinnor och män likvärdigt?”
Målgruppen för konferensen var samtliga räddningschefer i Skåne, politiker i räddningsnämnder, direktion eller motsvarande och andra med ledande befattning inom räddningstjänsterna i Skåne.

Det är enligt min mening självklart att jämställdhet är bra för alla parter. Bra för arbetsplatsen, bra för medarbetarna och bra för allmänheten. Det är märkligt att man inte vill ta vara kompetens som finns hos hela befolkningen.

Smart resurstänkande
Det främsta skälet till att vi behöver en bättre balans mellan kvinnor och män är att resultatet blir bättre när rekryteringen utgår från hela befolkningens begåvningsreserv och inte bara halva. I dagens globala ekonomi kännetecknas framgångsrika verksamheter av hög kreativitet och kompetens. Vi pratar ofta om en kunskapsekonomi som är helt beroende av medarbetarnas samlade kompetens. Att avstå från kvinnor på chefspositioner innebär alltså att avstå från halva befolkningens kunskaper, erfarenheter och kreativitet, vilket måste räknas som ett stort resursslöseri.

Att män skulle vara mer lämpliga som chefer än kvinnor, att kvinnor har fel utbildning eller att kvinnor inte vill göra karriär har visat sig vara myter. Tvärtom är många kvinnor välutbildade och högpresterande. Män och kvinnor har liknande testresultat när det gäller ledaregenskaper och många kvinnor vill göra karriär. Denna outnyttjade chefspotential finns sannolikt också i din verksamhet – det gäller bara att upptäcka den!

Bara det att man ofta säger “brandman” gör att man utesluter halva befolkningen. Dessutom blir det fel fokus att bara se till den traditionella uppgiften att släcka bränder. Uppdraget är större än att bekämpa elden. Dels finns det andra olyckor som räddningstjänsten rycker ut på men dessutom så är uppdragets fokus flyttat mot det förebyggande. Ju fler olyckor vi kan förhindra desto bättre.

Enligt “Lagen om skydd mot olyckor” ska alla människor beredas ett likvärdigt skydd mot olyckor.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor

Dessutom betonas den enskildes ansvar.

2 kap. Enskildas skyldigheter
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Jämställdhet inom räddningstjänsten har diskuterats länge men målet är långt ifrån nått. Polisen har kommit längre mycket beroende på hårdare styrning från centralt håll.

Det är tyvärr inte bara inom räddningstjänsten det inte är jämställt. Vi behöver jobba med värderingar. Vilka signaler sänds ut via media, filmer, böcker och vår konsumtion. Hur många pojkar får en rosa tröja?

Det har givetvis blivit bättre med tiden men ack vad långsamt det går.
Bilden av räddningstjänstpersonal, läs brandman, är fortfarande ofta en stor stark man, lite smutsig av sot, med hjälm och skyddskläder …
Vilka signaler sänder det ut?

Det behövs utbildning och ett tydligt ledarskap att jämställdhet är en prioriterad fråga. Det viktiga är inte “könet” i sig utan den kompetens vi som individer besitter. Ska vi kunna rekrytera personal till räddningstjänsten behöver vi vända oss till hela befolkningen. Dessutom behöver arbetet och vara lockande. Det ska vara attraktivt att jobba inom räddningstjänsten.

Det finns många fördelar med jämställdhet.

Studier om lönsamhet och kvinnor i ledningen
En studie av professor T. Welbourne från Michigan Universitetet i USA visar på positiva samband mellan förekomsten av kvinnor i högsta ledningen och aktieutvecklingen i både kort och längre perspektiv. En förklaring kan vara att själva blandningen av män och kvinnor som leder till långsiktigt bättre resultat.

Catalyst årliga uppföljning visar på samma sak: 2007 visade studien att företag med många kvinnor i ledningen har bättre ekonomiska resultat än företag som har få kvinnor i ledningen. Skillnaden gäller både Return on Equity (ROE) som är 53 procent högre, Return on Sales som är 42 % högre och Return on invested Capital (ROI) som är 66 procent högre.

Räddningstjänsten Syd har kommit en bit, längre än många andra räddningstjänster i landet men mycket återstår att göra.

Ett tydligt politiskt ledarskap behövs där man ser verkligheten och där man vågar diskutera jämställdhet utan att komma i försvarsposition.

Denna halvdag hade behövt vara en heldag och haft fler deltagare.

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>