Inlägg under kategori » trygghetssystem «

lör
2
jan
2016
lördag, 02 januari, 2016 | Skriven av:

Finland har tagit stafettpinnen vad gäller BASINKOMST vilket man kan läsa om i SvD . Spännande att gamla gröna idéer recyclas. Visserligen har det väl funnits många försök med basinkomst i olika tappningar men inget har riktigt naglats sig fast.

Kanske kan detta föra samman Finland och Sverige och kanske kan lite Nordisk anda komma tillbaka. Det finns mycket som Norden har gemensamt. Det är inte enkelt att få till stånd en BASINKOMST om man dessutom är med i en union med fri rörlighet och en massa regler. Även om det inte blir något av detta så är det viktigt att det blir en diskussion om hur trygghet kan påverka våra liv.

Konsekvenserna av en basinkomst är många, genomgripande och framförallt dynamiska. Basinkomst påverkar en människas växelverkan med samhällsekonomin genom en rad olika mekanismer: arbetsutbud, utbildning, hälsa, brottsbenägenhet, bostadssituation, familjerelationer med mera.

Mycket grundar sig i vilken syn vi har på andra människor. Vill vi bidra till en samhällsnytta eller inte? Hur egoistiska är vi?Varför tror många att alla andra skulle utnyttja ett system? Kan det vara så att “på sig själv känner man andra”?

Kanske kan det i alla fall bli en diskussion om meningen med livet och vad ger oss lycka. Kanske blir det i ett lyckoindex som Sveriges framgångar kan mätas i. I Bhutan görs det redan.

Här talar man om bruttonationallycka, GNH och inte om bruttonationalprodukt, BNP. Man försöker mäta lycka på fler sätt än bara som högre standard, mer tillväxt och mer prylar.

– GNH handlar om att undersöka och värdera relationer, att människor ska vara delaktiga i samhället, kunna leva i samklang med naturen, regeringen och folk omkring sig. Vi kan inte stå emot globaliseringen och vi säger inte nej till pengar. Men när man har nått en viss levnadsstandard så ökar inte lyckan längre, och då måste man hitta andra alternativ, säger Tshering Phuntsho.

Deras lyckoindex bygger på trettiotre indikatorer, samlade i följande nio huvudkatekategorier:
Psykologiskt välbefinnande
Hälsa
Tidsanvändning
Utbildning
Kulturell mångfald och uthållighet
God styrning
Samhällelig livskraft
Levnadsstandard
Ekologisk mångfald
Uthållighet

Viktigast är inte vilket lyckoindex man använder utan att man funderar på vad gör ett land framgångsrikt att leva i. Då räcker inte BNP. Det måste vara något som tar hänsyn till annat än ekonomin och så måste det ha ett långsiktigt perspektiv.

Oavsett måste synen på arbete förändras. Full sysselsättning i form av lönearbete när befolkningen ökar och de flesta jobben effektiviseras är en omöjlighet. Att bara skapa fler jobb för själva sysselsättningen i sig är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Hur länge kan vi skapa nya behov som vi egentligen inte har men som krävs för att hjulen ska snurra fortare.

Spännande att se om, vi, den svenska politiken hänger på Finland. Jag är övertygad om att det finns många inom Miljöpartiet som gärna hänger på. Vågar vi som parti driva det, det är frågan??!!

fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

Vem som helst av oss kan bli sjuk eller arbetslös. Debatten om trygghetssystemen borde därför handla om oss alla, inte dom andra.
Det behövs ett förbättrat skydd och ett modernare och mer relevant trygghetssystem, både för sjuka, arbetslösa, friska och arbetande.
Det behövs en större trygghet inom arbetslivet. Oavsett om man blivit arbetslös, är sjuk eller tillfälligt tjänar för dåligt ska enskilda veta vart man ska vända sig.
Ingen ska heller behöva falla mellan stolarna på grund av olika regler för ersättningar och bidrag. Sedan i våras har sjuksköterskan Margareta Tiger från Härnösand och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt samlat in namnunderskrifter.

De har lyckats få ihop över 100 000 personer som vill ha humanare sjukskrivningsregler. Listan ska lämnas över i dag utanför riksdagen till de politiska partierna.
Protestgruppen vänder sig främst mot att tiotusentals långtidssjukskrivna och förtidspensionerade blir utförsäkrade vid årsskiftet. Utöver tidsgränsen för sjukpenning har den moderatstyrda regeringen på en rad sätt ökat kontrollen av sjuka och arbetslösa och gett dem snävare ekonomiskt utrymme.

Människor som känner otrygghet och osäkerhet inför framtiden blir inte friskare snabbare, snarare tvärt om. De rödgröna samarbetspartierna är eniga om att högerpolitiken klyver Sverige och på sikt hotar legitimiteten i våra trygghetssystem.

De försäkringslösa blir allt fler medan Borg & Co sänker skatter för de rikaste. Bara hälften av dem som är arbetslösa har rätt till a-kassa, mot drygt 70 procent tidigare.

50 000 människor kommer att kastas ut ur sjukförsäkringssystemet när de nya reglerna får genomslag fullt ut. I stället för minskat utanförskap har vi fått fler försäkringslösa.

Enligt beräkningar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet tagit fram kommer antalet personer i utanförskap – enligt moderaternas egen definition – ha ökat 2010 med 300 000, jämfört med 2006 när Reinfeldt började styra.
Den gemensamma välfärdsarbetsgruppen med s, v, och mp har fått i uppdrag att arbeta fram en ny modell för att våra försäkringssystem ska ta tillvara människors möjligheter och vilja att arbeta. Samtalen i den arbetsgruppen förs i en mycket positiv anda om hur ett helt nytt system skulle kunna se ut.

För Miljöpartiets del handlar det inte om att gå tillbaks till det gamla, vi vill införa ett modernt och nytt system – arbetslivstrygghet.
Vi anser att människor ska kunna vända sig till ett och samma ställe, oavsett vilket problem man har, helt enkelt ”en dörr in”. Ersättningens storlek ska ligga på samma nivå oavsett om man är arbetslös eller sjuk.

Därför vill vi att arbetslöshets- och sjukförsäkringen slås ihop så båda ersättningarna blir solidariskt skattefinansierade. Fler ska omfattas, exempelvis studenter. Villkoren ska vara rimligare och mer begripliga. Alla ska erbjudas ett personligt stöd och skräddarsydda insatser. Försörjningsstödet – socialbidragen – förstatligas. Den kommunala socialtjänsten blir mer renodlat stödjande.

Med arbetslivstrygghet minskar vi byråkrati och administration.

Ofta är gränserna mellan arbetslöshet och sjukdom flytande. Genom att slå ihop sjuk- och a-kassa använder vi samhällets resurser mer effektivt. Med enklare regler hamnar ingen utanför. För att ett trygghetssystem ska vara bra behöver människor också ha förtroende för det.

Vi tror inte på att låta piskan vina för att människor ska börja jobba. Vår uppfattning är att de allra flesta människor vill arbeta.

Det handlar om att förbättra sjuka och arbetslösas möjligheter, inte försvåra deras redan svåra ekonomiska situation.

fre
4
sep
2009
fredag, 04 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Katt räddade livet på kvinna”

En försvunnen kvinna i 85-årsåldern hittades tack vare sin katt.
Det var vid 21-tiden på torsdagskvällen som kvinnan rapporterades försvunnen från ett vårdboende i Sjöbo. Personalen berättade för polisen att kvinnan hade en katt som hette Peter, som också var försvunnen. Patrullen sökte förgäves efter kvinnan, men när de ropade efter katten fick de napp. 200 meter norr om vårdboendet kom Peter framjamandes från ett buskage.
– Där inne låg kvinnan, som hade trillat ner i ett dike, säger Pia Eldh, inre befäl vid Ystadpolisen.
Kvinnan, som hittades 01.40, var nerkyld men vid liv.

Trevligt att läsa en positiv “nyhet”.

lör
22
aug
2009
lördag, 22 augusti, 2009 | Skriven av:

Inte så konstigt att man valåret vill sänka skatten. Det är ju väldigt valtaktiskt. Skär ner de första åren efter valet och ge tillbaka allmosor precis innan nästa val.
Budskapet “sänka skatten” sänder ut positiva signaler om man inte tar reda på hur man sänker skatten.
Viktigt är att visa de konsekvenser detta får för hela samhället?

Moderaterna brukar säga att skattesänkningar gynnar låginkomstagare men det brukar alltid bli lite annorlunda. Moderat politik har alltid främst gynnat höginkomsttagarna och gett allmosor till övriga.
Så blev det t.ex. när alliansen tog bort fastighetsskatten.
Sänkt skatt och höjda avgifter och sämre trygghetssystem gynnar alltid höginkomsttagarna.

Vad säger de övriga i alliansen om detta?