Inlägg under kategori » arbete «

lör
2
jan
2016
lördag, 02 januari, 2016 | Skriven av:

Finland har tagit stafettpinnen vad gäller BASINKOMST vilket man kan läsa om i SvD . Spännande att gamla gröna idéer recyclas. Visserligen har det väl funnits många försök med basinkomst i olika tappningar men inget har riktigt naglats sig fast.

Kanske kan detta föra samman Finland och Sverige och kanske kan lite Nordisk anda komma tillbaka. Det finns mycket som Norden har gemensamt. Det är inte enkelt att få till stånd en BASINKOMST om man dessutom är med i en union med fri rörlighet och en massa regler. Även om det inte blir något av detta så är det viktigt att det blir en diskussion om hur trygghet kan påverka våra liv.

Konsekvenserna av en basinkomst är många, genomgripande och framförallt dynamiska. Basinkomst påverkar en människas växelverkan med samhällsekonomin genom en rad olika mekanismer: arbetsutbud, utbildning, hälsa, brottsbenägenhet, bostadssituation, familjerelationer med mera.

Mycket grundar sig i vilken syn vi har på andra människor. Vill vi bidra till en samhällsnytta eller inte? Hur egoistiska är vi?Varför tror många att alla andra skulle utnyttja ett system? Kan det vara så att “på sig själv känner man andra”?

Kanske kan det i alla fall bli en diskussion om meningen med livet och vad ger oss lycka. Kanske blir det i ett lyckoindex som Sveriges framgångar kan mätas i. I Bhutan görs det redan.

Här talar man om bruttonationallycka, GNH och inte om bruttonationalprodukt, BNP. Man försöker mäta lycka på fler sätt än bara som högre standard, mer tillväxt och mer prylar.

– GNH handlar om att undersöka och värdera relationer, att människor ska vara delaktiga i samhället, kunna leva i samklang med naturen, regeringen och folk omkring sig. Vi kan inte stå emot globaliseringen och vi säger inte nej till pengar. Men när man har nått en viss levnadsstandard så ökar inte lyckan längre, och då måste man hitta andra alternativ, säger Tshering Phuntsho.

Deras lyckoindex bygger på trettiotre indikatorer, samlade i följande nio huvudkatekategorier:
Psykologiskt välbefinnande
Hälsa
Tidsanvändning
Utbildning
Kulturell mångfald och uthållighet
God styrning
Samhällelig livskraft
Levnadsstandard
Ekologisk mångfald
Uthållighet

Viktigast är inte vilket lyckoindex man använder utan att man funderar på vad gör ett land framgångsrikt att leva i. Då räcker inte BNP. Det måste vara något som tar hänsyn till annat än ekonomin och så måste det ha ett långsiktigt perspektiv.

Oavsett måste synen på arbete förändras. Full sysselsättning i form av lönearbete när befolkningen ökar och de flesta jobben effektiviseras är en omöjlighet. Att bara skapa fler jobb för själva sysselsättningen i sig är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Hur länge kan vi skapa nya behov som vi egentligen inte har men som krävs för att hjulen ska snurra fortare.

Spännande att se om, vi, den svenska politiken hänger på Finland. Jag är övertygad om att det finns många inom Miljöpartiet som gärna hänger på. Vågar vi som parti driva det, det är frågan??!!

sön
1
apr
2012
söndag, 01 april, 2012 | Skriven av:

Den senaste veckan har Sveriges vapenexport varit ett samtalsämne. En mycket viktig diskussion som visar på dubbelmoral hos på Sveriges just nu största partier och ett av de minsta (C).

Sedan valet 2006 är det alliansen som haft regeringsmakten och har under denna tid kunnat påverkat händelserna. Avtalet med Saudiarabien skrevs under av (S) 2005 och förnyades av alliansen 2010.

Affären har gjort att alliansen för andra gången har tvingats byta förvarsminister. Även om Tolgfors anförde familjeskäl kan man nog med goda skäl tro att något annat låg bakom avhoppet.

I dag lyssnade jag på “Statsministerns frågestund” den 29 mars. Gustav Fridolin (MP) tog då upp frågan om vapenexporten.


Se och lyssna!

Enligt min mening var budskapet från statsministern tydligt, sysselsättningen och då speciellt metallarbetarnas är viktigare än de mänskliga rättigheter i de länder till vilka Sverige exporterar vapen. Statsministern vill hedra “avtalet” med Saudiarabien hellre än “mänskliga rättigheter”.

Avtalet med Saudiarabien skrevs under 2005. I svaren på Gustav Fridolins frågor så menade statsministern att avtal ska hållas. Visst är det sant under normala omständigheter men inte om detta går emot frågan om mänskliga rättigheter. Statsminsistern glömde att säga att han hade möjligheten att avsluta avtalet 2010 men valde att förnya det.

Tidigare har vår handelsminister tvingats “förtydliga sig” vad hon menade med sitt uttalande i Studio Ett 2009.
2009 sa hon :

“att det tydligt ska konstateras att det är en väldigt stor avsaknad av demokrati och mänskliga rättigheter i Saudiarabien. … och att det till Saudiarabien sker en export av övrig krigsmateriel det vill säga krigsmateriel som inte är avsedd för strid”

Nu 2012 vill hon förtydliga vad hon sa 2009. Vilket är lite märkligt för jag tyckte att hon var väldigt tydlig 2009. “Till Saudiarabien sker en export av övrig krigsmateriel det vill säga krigsmateriel som inte är avsedd för strid”.

Den övriga krigsmaterielen var “pansarvärnsrobotar”. Hur dessa ska användas är lika tydligt. Någon “icke-vålds användning” är svår att tänka sig.

Nu hoppas jag verkligen att man grundligt granskar vad som hänt i denna fråga. Det är inte för lite våld i världen. Ju fler vapen desto mer våld. Ska vi lösa vår planets problem behövs det fred. Visserligen är sysselsättningen viktig men inte till priset av minskade mänskliga rättigheter.

Det är inte förvånande att socialdemokraterna ligger lågt i frågan eftersom de ju startade det hela. Jag hade ändå hoppats på att socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson skulle lämna tydliga besked gällande vapenexport och demokrati. Tyvärr gav han inga tydliga och bra svar i Ekots lördagsintervju. Han tycktes mena att en demokrati kan kombineras med diktatur som inte bryr sig om mänskliga rättigheter.

Detta visar att skillnaden i denna fråga mellan, de för närvarande två största partierna, (M) och (S), är väldigt liten. Vilket är oroväckande …

ons
13
apr
2011
onsdag, 13 april, 2011 | Skriven av:

I dag presenterade regeringen sin vårbudget. Det fanns en förhoppning att vårbudgeten skulle ge svar på hur pensionsfrågan för scenkonsten skulle lösas. Det fanns vare sig pengar eller några fina ord hur denna fråga ska lösas.

Problemet är att det är tre departement som är inblandade, kultur- , social- och finansdepartementet. Som vanligt var det finansen som “vann”. Pensionsfrågan har varit på tapeten under lång tid och att få till stånd ett nytt branschanpassat pensionssystem har blivit en ödesfråga för branschen. Dagens system är inte anpassat till scenkonstområdets särskilda förutsättningar. Det är utformat för verksamheter som i första hand har fast anställd personal. Systemet missgynnar därför alla de frilansare som arbetar på scenkonstinstitutionerna. Skenande och oförutsägbara pensionskostnader tar allt större andel av institutionernas ekonomiska utrymme i anspråk, senast påfördes dessa oförutsedda pensionskostnader om drygt 50 miljoner kronor i slutet av 2009.

Dagens system medför stora svårigheter för institutionerna att beräkna pensionskostnaderna. För Skånes Dansteater har pensionspremien för dansare varierat mellan 50 och 130 % av lönen under åren 2007 – 2009. Den genomsnittliga pensionspremien för dansare på Kungliga Operan var 2008 närmare 80 % och för sångsolister nästan 60 % av utbetald lön. Nuvarande pensionssystem får också negativa effekter på lönebildningen.

När man anställer dansare eller sångare som arbetat utomlands ett antal år riskerar man att drabbas av höga pensionskostnader. Detta eftersom en arbetsgivare då måste ”betala ikapp” pensionsintjänandet för en dansare eller sångare efter ett antal års bortovaro.

Ett utredningsförslag, som är modernt och framtidsinriktat, presenterades i maj 2009. Uppdraget var att presentera lösningar inom nuvarande kostnadsramar som
• värnar främst opera- och danskonsten
• beaktar såväl institutionernas behov av förutsebara kostnader som de anställdas behov av
trygghet
• uppmuntrar karriärväxling
• förbättrar frilansarnas situation

Utredningen förslår vidare att staten inte längre ska reglera pensionsvillkoren för scenkonstområdet. Parterna ska istället hantera pensionerna inom ramen för kollektivavtalade lösningar. Det föreslås dock att staten även fortsättningsvis ska ta ett särskilt ansvar för dansares och sångares möjligheter att ställa om till nya karriärer.
Utredningen har också lämnat förslag på hur ett kollektivavtal skulle kunna se ut, där pensionsvillkoren ingår, med helt avgiftsbestämd pensionsplan där varje insatt krona kommer de anställda till del, vilket inte är fallet i dagens förmånsbestämda pensionslösning. Utredningen föreslog att det nya systemet inför 2012.

I remissvaret tillstyrkte de flesta remissinstanser inklusive Svensk Scenkonst, att utredningens förslag i alla delar skulle genomföras enligt föreslagen tidplan. Om pensionsfrågan får en lösning kommer detta, genom förutsebara kostnader, att ha en vitaliserande effekt på svenskt musik-, dans- och teaterliv, särskilt i en tid när gränserna mellan musik-, dans- och talteater alltmer suddas ut. Detta skulle troligtvis ge fler arbetstillfällen.

Tråkigt att finansen än en gång vinner på bekostnad av bl a kulturen.

sön
16
jan
2011
söndag, 16 januari, 2011 | Skriven av:

HD skriver “Kritiken stängs inne på jobbet”

Det är lågt i tak på många svenska arbetsplatser. Ny forskning, fackliga representanter och ett antal färska fall pekar på det. Anställda på kommunala skolor i Helsingborg uppmanas ge kritik internt – eller inte alls.

En ny rapport från försäkringsbolaget Moderna visar att svenska arbetsplatser ligger sämst till bland de nordiska länderna när det handlar om att våga säga ifrån på jobbet.

Det är en trist utveckling. Det är inte bara inom offentlig verksamhet det är så. Nu när det finns konkurrens av privata aktörer syns problemen tydligare i det offentliga. Det sker en anpassning att det offentliga liknar mer det privata.

Givetvis är det ett problem om några anställda inte är lojala mot beslut och motarbetar ett förändringsarbete men det får inte bli att anställda inte vågar komma med synpunkter och kritik när de känner att något är fel.
Fel inträffar alltid. Man kan inte ha en verksamhet som alltid är perfekt. Att tysta sina anställda motverkar att arbetsplatsen utvecklas vilket på sikt givetvis ger problem.

Extra stort problem blir det när det handlar skola och vård & omsorg av djur och människor. Vågar man inte som anställd rapportera missförhållanden som drabbar tredje man så blir det givetvis stora problem. Om t ex patienter blir felbehandlade, om en arbetslös inte får den hjälp den ska ha, när pengar används på fel sätt, när elever inte får den hjälp de ska ha, när djur behandlas på fel fel sätt
Listan kan göras lång.

Bra att man är solidarisk med sin arbetsgivare men man får inte glömma kunden/klienten/patienten. Det är tufft att höra kritik och den kan svida men på sikt blir det inte bättre om man förtränger kritiken. Verkligheten kommer alltid i kapp.

“Tyvärr” har vi s k Lex Maria, Lex Sarah, Lex Bratt och Lex Tommy.

Det visar på missförhållanden men även på att det finns de som vågar trotsa överheten och rapportera när det finns missförhållanden. Det vore allra bäst om man slapp alla dessa lexor och att det var självklart och helt OK att kommunicera missförhållanden. Då skulle problemen komma fram och konsekvenserna av dessa bli betydligt mindre och de anställda skulle känna mer arbetsglädje och stolthet. Allt detta skulle gynna arbetsgivare, arbetstagare och samhället i stort.

lör
5
jun
2010
lördag, 05 juni, 2010 | Skriven av:

LIVE från REWORK The World

I Leksand samlas 1700 entreprenörer, politiker och ideella krafter för att samtala om hur världen ska bli en bättre plats.

Länk till REWORK The World

lör
5
jun
2010
lördag, 05 juni, 2010 | Skriven av:

I dag lördag är det sista dagen på REWORK The World. Många människor från många länder innebär många intressanta möten. Tyvärr är jag besviken på innehållet i många av föredragningarna. Det som sägs är gammal skåpmat väldigt lite nytt och väldigt lite nya tänkesätt.
En sak som förundrar mig är var är alla ungdomar. De finns på de stora gemensamma sessionerna men sedan i workshops mm så är de inte med. Förhoppningsvis jobbar de på andra ställen och nätverkar.

Det mest positiva har varit när några av våra Lundadelegater träffades och pratade vad vi kan göra i Lund. I Lund har vi många möten men det blir en helt annan sak när man träffas under flera dagar med inspirationsföreläsningar. Det hinner alldirg bli något djup men det har vi tid med nu.

I dag blir det en stor paneldiskussion om “Så mycket att göra, så få jobb”. I denna kommer en del rikspolitiker att delta som Maria Wetterstrand, Carin Jämtin, Birgitta Olsson, Sven Otto Littorin och Thomas Östros.
Efter det blir det två stora samlingar, “The Rework The World Investment Panel” och “What have we achieved”.
sedan blir det middag och avslutning. Det ska bli spännande att lyssna på dessa men för min egen del så är jag inte så optimistisk. Visst är det trevligt att träffa många människor men …
Är detta ett hållbart event?
Resultaten av dessa dagar uppväger troligen inte det klimatavtryck konferensen gör.

Sedan kan man undra vilka som kommer på dessa dyra tillställningar. Hur lever dessa i sin vardag. Jag känner att jag har mycket mer gemensamt med merparten av ungdomarna än de i min egen ålder. Det är en sak att prata hållbara lösningar en annan att leva upp till dessa. Här finns mycket tilltro till att teknik och näringsliv ska lösa alla problem. Vackra ord men endast i teorin.

Eftersom lycka oftast mäts och utgår ifrån ekonomiska tillgångar så blir det svårt. Hur ska det bli när hela jordens befolkning lever som vi gör i Sverige? Eller som man gör i USA?

Hemska tanke.

I dag blir som vanligt, att vi lämnar solen bakom oss och kryper in i Leksanda Arena. Sista dagen på detta event …

tor
20
maj
2010
torsdag, 20 maj, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Så agerar McDonalds på CSR-skandalen

Efter Dokument Inifråns avslöjande reportage om ungdomar som regelbundet tvingas arbeta gratis på McDonalds arbetar företaget febrilt med att återställa gästernas och de anställdas förtroende.

Raymond Mankowitz är kommunikationsdirektör på McDonalds och rankad som Sverigefemma i socialt ansvar av tidningen CSR i praktiken. När SVT:s Dokument Inifrån i helgen avslöjade att ungdomar regelbundet tvingades arbeta gratis på McDonalds restauranger gjorde sig Raymond Mankowitz emellertid oanträffbar – i varje fall för Miljöaktuellt som försökt nå honom sedan i måndags morse. Istället får vi svar på våra frågor av Frida Berg, som är inhyrd av pr-firman Hill&Knowlton.

Det är verkligen tråkigt att detta händer i Sverige. I går var jag på en CSR konferens och pratades det mycket om vad som händer i andra länder. Dokument Inifråns reportage visar att det behövs även en del förbättringar i Sverige.
Extra illa är det att man utnyttjar ungdomar på detta vis.
Att det varit tufft att jobba på McDonalds har man ju hört men att det skulle vara så här är ju inget annat än en skandal.

Tidigare har det rapporterats om hur man använde skumma städfirmor.

Skönt att man är vegan och inte behöver besöka och gynna denna kedja.

mån
1
mar
2010
måndag, 01 mars, 2010 | Skriven av:

Lyssnade på Agenda där hushållsnära tjänster var en av frågorna som diskuterades. Alliansens representant i form av näringsministern talade varmt för dessa tjänster och menade att dessa var så viktiga för att få ihop livspusslet. Hon menade att alla kan köpa hushållsnära tjänster. Men så är det inte. För att det ska vara “lönsamt” så måste man tjäna mer än vad man betalar för tjänsten. Annars får man jobba längre tid än man behöver lägga ner på att t.ex. städa själv.
Näringsministern säger att om man tar bort stödet kommer det att drabba de som ha låg inkomst. Hon säger att 70 % som använder avdraget tjänar under 500 000. Jämfört med en ministerlön är 500 000 låg lön men inte för oss vanliga löntagare.

Det är nog inte en slump att 97 % av de som utnyttjat “avdraget” tjänar över 40 000 i månaden. Endast 0.3 % av de som utnyttjat avdraget tjänar under 30 000 kr i månaden.

Visst är det bra att det skapas jobb men varför ska bara vissa jobb subventioneras?
Konstigt att det är “typiska kvinnojobb” som ska subventioneras?
Varför kan man inte betala för vad det kostar?

Alliansen driver att bidrags Sverige måste stoppa. Varför ska det då vara bidrag till att skattesubventionera tjänster bara för de med hög lön?

Jätte bra om tjänstesektorn kan öka. Kan detta hjälpa oss att få ihop livspusslet kanon men då får det vara på ett annat sätt så att stödet går till de som bäst behöver det.

sön
28
feb
2010
söndag, 28 februari, 2010 | Skriven av:

Läser i SDS : Så här undersöks hans ögonskada

Lastbilschauffören Hans Larsson har en ögonskada men är annars frisk som en nötkärna. Försäkringskassan skickar honom till ortoped, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Gigantiskt resursslöseri, tycker Larsson. Försäkringskassan håller med. Till slut.
”Vad är detta? Jag trodde vi hade ont om pengar i Sverige.”
Så tänker den ögonskadade åkeriägaren Hans Larsson i Dalby när han öppnar brevet från en privatklinik i Malmö.
Sedan i somras har han varit sjukskriven efter en blodpropp i högerögats gula fläck. Men synen blir allt bättre. Numera får Hans Larsson köra personbil, och hans ögonläkare räknar med att han är tillbaka i tjänst på sitt åkeri under våren.
Av brevet framgår att Försäkringskassan beställt en veckas utredning för Hans Larsson på kliniken i Malmö. Det bifogade mötesschemat får honom att skaka på huvudet.
Måndag: arbetsterapeut
Tisdag: sjukgymnast
Onsdag: socionom, ortoped
Torsdag: psykolog
Måndag: ortoped

Detta måste väl ändå vara en tidningsanka. Visserligen har lastbilschauffören varit sjukskriven sedan i somras men varför alla dessa undersökningar som drar resurser som skulle kunna användas till något annat. I detta fallet till att låta en specialist titta på ögat.

Det är som vanligt det finns pengar men problemet är hur vi hanterar dessa.

Har man jobbat i 24 år borde man väl inte direkt betraktas som lat och som arbetsovillig.
Visserligen passiviseras man snabbt men besöka socionom, psykolog, arebtsterapeut, sjukgymnast och ortoped om man har en kosntaterad ögonskada som dessutom är bedömd att vara läkt så att lastbilschauffören ska kunna börja jobba igen.

Handläggaren vid Försäkringskassan i Lund står på sig. Hans Larsson ska undersökas på detta vis. Det är bestämt ”från Stockholm”, enligt handläggaren. Försäkringskassan kommer att betala Hans Larssons bilresor från Dalby och parkeringsavgifter.

Har det gått så långt att handläggare inte längre tänker utan bara gör vad man blir tillsagd. Regler och förordningar är inte förankrade och inte rimliga så det gäller bara att lyda och göra vad man blir tillsagd. Inte speciellt bra för kreativiteten och arbetsutveckling.
Är det detta som är arbetslinjen?

Bäst att lyda, tänker Hans Larsson, annars ryker kanske sjukersättningen. På måndagen kör han de tre milen till Malmö, till den vårdklinik som utför undersökningen på uppdrag av Försäkringskassan.

Fullt förståeligt men inte bra.

Det är hög tid att byta regering!

fre
12
feb
2010
fredag, 12 februari, 2010 | Skriven av:

E24 skriver : Hög avgift till a-kassa för lågavlönade

De ökade kostnaderna har gjort att allt fler har lämnat både facket och a-kassan. På tre år har 260 000 gått ur facket medan 430 000 har lämnat a-kassorna.

De som tjänar minst betalar mest. En civilingenjör tjänar dubbelt så mycket som en servitris, men servitrisen får betala mer än dubbelt så mycket till facket och a-kassan. Det skriver LO Tidningen.

Före 2007 skilde det en hundralapp mellan det dyraste och det billigaste förbundet i LO, TCO och Saco. Nu skiljer det mer än 600 kronor, enligt tidningen.

Det är nog inte av en händelse det blivit så här. Alliansen vill lägga över mer makt på arbetsgivare och minska löntagarnas inflytande.
Vad hjälper sänkt skatt om avgifterna ökar. Avgifter som slår hårdast mot de som har lägst lön.

Nästan hela ökningen beror på politiska beslut; dyrare a-kassa och slopad skattereduktion för medlemsavgiften till facket och a-kassan. Den slopade skattereduktionen betyder att alla betalar mer vare sig avgifterna har höjts eller inte, konstaterar LO Tidningen.

De ökade kostnaderna har gjort att allt fler har lämnat både facket och a-kassan. På tre år har 260 000 gått ur facket medan 430 000 har lämnat a-kassorna.

Detta kan förhoppningsvis ge en nytändning för löntagarengagemang och ge fackföreningar en chans att återta sin position som organisation för att tillvarata medlemmarna intressen. En mer flexibel arbetstid ökar möjligheten för både arbetsgivare och löntagare.
Kortare arbetstid när man bildar familj, längre arbetstid när familjen vuxit upp.
Flexibla och individuella högdtidsdagar är även det ett bra sätt att sprida ut arbetstiden för allas bästa.

Det behövs starka fackföreningar men då måste de vara medlemsorienterade.

lör
30
jan
2010
lördag, 30 januari, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Vägverket tvingar personal till bemanningsföretag

Statliga Vägverket uppmanar personal vars kontrakt löpt ut att söka sig till bemanningsföretag för att få fortsätta jobba på myndigheten. ”Förkastligt” tycker fackets Nils Andersson som är ST-ordförande på Vägverkets region Skåne.

Det blir helt fel när man övergår från att anställa till att bara köpa från bemanningsföretag. Bemanningsföretag tar en del av den lön som den anställde skulle få. Man utnyttjar personal som får orimliga arbetssituationer genom att tvingas vara tillgänglig för ett eventuellt arbete. Någon kompetensutveckling blir det inte heller.

Bemanningsföretag kan vara berättigat i vissa speciella fall när man kräver extra personal eller specialkompetens under en kortare perioder. Att byta ut tillsvidareanställd personal är en kortsiktig lösning.

Det är märkligt att bemanningsföretagen har blivit så populära eftersom så många toppchefer alltid pratar om de anställda som en resurs. Men det är väl som vanligt bara snack.

Det är pengarna som är det viktiga och visst blir det billigare att bara betala för de anställda när det finns jobb. Frågan är hur företaget utvecklas om man i tappar kompetens och kontinuitet hos personalen.

Det är dags för de anställda att vakna och för företagarna att tänka om. Det är lätt att i ett skede där man kan rädda sitt eget jobb att låta andra gå och i stället hyrs genom bemanningsföretag. Men vad händer i nästa skede då kanske det egna jobbet är i fara.
Löntagaren behöver företaget och företaget behöver löntagaren. Det är rimligt att det finns en trygghet för den anställde inte i form av en livstidsanställning men tillräckligt för att man ska kunna våga skaffa familj, köpa en lägenhet osv.

Lönen är inte det viktigaste. Bättre med låg låg och ett bra och intressant jobb under lång tid än ett jobb med hög lön under kort tid.

Kategori: arbete  | Skriv en kommentar
fre
22
jan
2010
fredag, 22 januari, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Mänskliga sängvärmare prövas på brittiska hotell

Tre Holiday Inn-hotell i Storbritannien ska nu testa om mänskliga sängvärmare är något som tilltalar kedjans hotellgäster. Anställda iförda ett specialplagg får i uppgift att värma upp hotellrummets säng.

”Holiday Inn-sängvärmarna är en service i stil med att placera gigantiska varmvattenflaskor i sängen”, säger Jane Bednall, talesperson för hotellkedjan, i ett mejl som nått nyhetsbyrån Reuters. Tanken är att om och när en hotellgäst så önskar ska en värmare ta plats i sängen och iförd en heltäckande dräkt i fleecematerial dröja där tills en medhavd termometer visar att 20-gradig värme uppnåtts mellan lakanen.

Detta måste vara något för alliansen. Nu kan arbetslinjen även implementeras hos de som är så sjuka att de måste vara sängliggande. Alla kan bli mänskliga sängvärmare i alla fall de flesta. På med den heltäckande fleecedräkten och ner i sängen.

Vill man värma upp sin säng är det bara att ringa ett bemanningsföretags så skickar de en “värmare”.
Undrar om man får använda sjukresor till och från jobbet?

Kategori: arbete, energi  | 3 kommentarer
tor
21
jan
2010
torsdag, 21 januari, 2010 | Skriven av:

Tittade på Uppdrag Granskning som handlade om bemanninsgföretag. Jag tycker det är helt klart att företag använder sig av att i stället för att anställa köper tjänster från bemanningsföretag. Då slipper man problemet med “de anställda”. Facket verkar ha sovit och har skrivit avtal som inte direkt gynnar medlemmarna.
Att vara tillgänglig från 7-17 och därmed inte kunna göra något som förhindrar att man kan åka till ett “jobb” som man kallas till. Man får 80 eller 90 % av lönen men dessa pengar försvinner om man får ett jobb. Då får man enbart lön för utfört arbete. Man ska vara tillgnglig för jobb 24 timmar om dygnet.

På kort sikt tjänar företagen på det och löntagaren förlorar för den som hyr ut “arbetaren” ska ju också tjäna pengar.
I vissa situationer skulle det kunna vara bra men det kräver antingen jourersättning och/eller att de som ska “köpa tjänster” måste ha ramförhållning. Detta för att man ska kunna använda tiden på ett bättre sätt. Då skulle man kunna extra knäcka på tillfälliga jobb, man kan göra utflykter, hämta barn på dagis, gå på föräldramöten …

Jag kan inte fatta hur facket kunde skriva så dåliga avtal.

Intressant att höra chefen för Scania som försökte lura reportern när hon sa att han skulle få en liten lätt bonus på 80 miljoner om hans kontrakt sades upp. “Han” hade inte räknat på dessa 80 miljoner. Tror han verkligen på att någon skulle tro att han inte räknat på detta. Han borde väl vara medveten om vilka avtal och vilka kostnader dessa kan komma att kosta företaget. Visst 80 miljoner är ju “ingen stor summa” …
Pinsamt!

Det är lätt att tycka det inte är så farligt att inte ha en fast anställning när man har skyhög lön som man kan investera och dessutom om man förlorar sin “post” så får man 80 miljoner i bonus. 80 miljoner skulle jag kunna klara mig bra på resten av mitt liv utan att behöva oroa sig för få pengar till mat och hyra. Det måste bli ett slut på dessa skyhöga bonusar till några få som har skyhöga löner. Bonusar ska gälla alla i företaget i så fall och ska inte utgå då företaget inte går med vinst.

Många företagare, speciellt storföretagare, tycker det är så flexibelt med bemanninsgföretag och visst är det det men också väldigt otryggt för “löntagaren”. Vad händer på lång sikt?
Hur ska man försäkra sig om kompetensen hos löntagarna?

För att lösa detta måste löntagarna vara tuffare mot facken och facken måste vara tuffare men flexibla i sitt tankesätt gentemot arbetsgivaren. Det är inte bara lönen som är viktig utan arbtestid och arbetsmiljö. Med en flexibel arbetstid skulle man kunna sänka extra kostnaden för jobba på andra tider än må-fre, 8-17. Under olika skeden i livet behöver man jobba mindre t.ex. när man har små barn. Fyrtio timmar i veckan är förlegat. I dagens situation med stor arbetslöshet skulle en sänkning av veckoarbetstiden vara lönsam. Fler skulle få jobb och fler skulle inte slita ut sig.

Dessutom behöver regelverket för småföretagare ändras så fler vågar och orkar med starta och driva företag.
Lagstifta så att det inte går att avskeda för att i stället köpa samma tjänster via bemanninsgföretagen.

tis
19
jan
2010
tisdag, 19 januari, 2010 | Skriven av:

Det är bra att det nu finns ett alternativ till alliansens omänskliga sjukförsäkringssystem. Hela utgångspunkten måste vara en positiv syn på människor. Visst finns det några som vill fuska men det kan inte vara utgångspunkten.
Vi har en sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring som bygger på att vi betalar en “premie” under tiden vi har en inkomst. För att sedan när vi blir sjuka eller arbetslösa kunna få försörjning.
Det är ju helt obegripligt hur alliansen resonerar. De påstår att tidigare system gjorde att människor tvingades till ett utanförskap. Visst är/var det ett problem när man inte får möjlighet att jobba om man vill. Hur mycket man kan jobba är individuellt. Målet ska givetvis vara heltid men det kan inte vara ett krav. Man måste hitta en lösning som är rimlig utifrån individens situation.
Uppdrag Granskning visade ett fruktansvärt exempel. En 61-årig kvinna som läkare och arbetsgivare bedömde som inte arbetsför. Hon hade under många år jobbat och slitigt, även efter det att hennes arbetsförmåga blev nedsatt. Det fanns två handläggare, vilket knappast är speciellt kostnadseffektivt, utredde hennes behov.
Enligt alliansen ska man inte ta individuella hänsyn beroende på ålder eller utbildning. Dessutom vill man att alla ska söka jobb på hela arbetsmarknadsområdet, inte bara i närområdet där man bor. Det kan innebär att man antingen måste flytta låg bort från sitt sociala nätverk eller veckopendla. Detta ökar belastningen på en redan svårt utsatt person.
Har man familj med barn kan det bli ytterligare problem. Att hitta ett jobba är svårt att hitta två jobb på samma plats är ännu svårare.

Att jaga människor med dödlig sjukdom för att få dem att “börja jobba” visar att alliansen har en omänsklig syn på problematiken. Ett sjukförskringssystemet måste utgå ifrån den sjukes behov inte utifrån en ideologi att det ska vara låg eller hög skatt.

Alliansens mantra är “arbetslinjen ska gälla”. Jag vet inte hur många gånger jag har hört statsministern och socialförsäkringsminister, båda moderater, säga att det gamla systemet skapade utanförskap. Jag förstår inte på vilket sätt utanförskapet ökar genom att man tar bort möjligheten till försörjning. Man blir ju inte frisk bara för ett visst antal dagar har gått, man får inte ett jobb bara för att a-kassan tar slut.
Dessutom tvingar de individer som har ett deltidsarbete pga nedsatt arbetsförmåga, att söka ett heltidsjobb.
Ett annat problem är att handläggare på försäkringskassan underkänner läkares bedömningar om arbetsförmågan är nedsatt eller ej.

I programmet kunde man också hör att det alltid finns jobb. Man nämnde bl a att man kunde få jobb som dörröppnare på en hamburgerkedja. Alliansens utgångspunkt är att man ska minska kostnaderna i stället för att hjälpa de människor som har behov av stöd.
Varför ska man som 60-åring tvingas acceptera helt meningslösa jobb om man har nedsatt arbetsförmåga. Varför betalar man skatt?

Alliansen målar upp problemet med att läkare sjukskriver för att patienten vill det. I stället för att lösa detta problem hur läkaren sjukskriver lägger man över problemet på den sjuke.

När dagarna är slut så att man inte längre får någon ersättning så lämpar staten över problemet på kommunerna eftersom utan a-kassa och sjukersättning så är det bara socialbidrag som återstår.

Om man jobbar hela sitt liv och betalar skatt varför ska man då inte få en värdig ersättning om man blir sjuk?

Ett annat problem är att alliansens ansvariga skyller på tjänstemännen

Läs de rödgrönas förslag!

ons
23
dec
2009
onsdag, 23 december, 2009 | Skriven av:

Ny Teknk skriver : Här byggs vägen till Saab
Skärmavbild 2009-12-23 kl. 12.43.39

Den gamla krokiga väg 45 mellan Trollhättan och Göteborg rustas upp till en modern fyrfilig Europaväg. Allt för att hjälpa Saab att överleva. Och bygget fortsätter trots nedläggningsbeskedet för Saab.

Bana Väg Väst är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket och Banverket med fyrfältväg och dubbelspårig järnväg mellan Trollhättan och Göteborg.

Den gamla riksväg 45 blir E 45 med fyra körfält med planskilda korsningar. Och det blir 70 kilometer järnvägsspår inklusive två tunnlar.

Med en total projektbudget på 10 miljarder är det ett av Västsveriges största infrastrukturprojekt.

Det är så dags att nu börja bygga för att Saab ska överleva. Det är knappast rätta att satsa så mycket pengar på vägar om man betänker att vi ska minska CO2-utsläppen. Visserligen är det även en järnvägssatsning men gör ju inte motorvägsbyggandet mer klimatsmart.

Det är ett jättestort problem att industrin är så beroende av ett få antal stora företag. En eventuell Saab-konkurs påverkar ju inte bara de som är anställda av Saab utan det påverkar många underleverantörer.

Volvo och Saab har överlevt pga Sveriges “tjänstebilssystem”. Både Saab och Volvo har byggt stora bilar, inte så bränslesnåla, inte billiga … De har tidigare inte behövt att konkurrera med övriga bilmärken.

Det behövs något nytt inom bilindustrin. Ska det byggas bilar så måste de vara klimatsmarta. Det räcker inte med lite mindre bensin eller diesel förbrukning.

För att få ett mer hållbart samhälle krävs det fler små företag gärna förankrade i bygden och mindre storföretagsberoende.
Mindre byråkrati främst för småföretagare. Bättre samordning mellan företagare och universitet & högskolor. Det gäller att ta till vara den kunskap som finns i både högskolan och i företagen.

En utökning av lärlingsverksamheten skulle också behövas. Vi behöver inte bara teori utan även praktik.

Sverige har ett jätteläge nu om vi satsar på miljöteknik. Det kommer att vara en stor exportvara under lång tid framöver.

Det behövs en “New Green Deal

mån
21
dec
2009
måndag, 21 december, 2009 | Skriven av:

Fortfarande är det vinter och snön ligger kvar nästan orörd. Några plogbilar har varit ute men inte många. Spännande och se hur länge vintern ska hålla i sig.

Tittade på Agenda och som vanligt fick statsministern prata länge utan att behöva ta hänsyn till någon annan debattör. Han kunde säga saker utan att behöva vara rädd att någon skulle komma med ett motargument. Det ryktas att det är ett krav från statsministern att han ska få sitta i TV oemotsagd annars så kommer han inte. Lite odemokratiskt och lite “storhets vansinne”.

Han lyckades slingra sig undan alla frågor utan att ge svar. Det enda tydliga beskedet var att arbetslinjen fortfarande gäller.
När han fick frågan om varför de som har ett deltidsjobb måste söka ett heltidsjobb och därmed riskera sitt jobb gav han inget svar utan klankade bara på att “alla ställer den frågan”. Han bara skyllde ifrån sig.
Det är klart att de som kan jobba ska jobba. Problemet är att man sänker ersättningsnivåer och hur länge man kan få ersättning sedan hänvisar man bara till att man ska söka socialbidrag. Bara oron att inte veta om man har pengar till hyra och mat kan ju göra en sjuk.
Arbete och ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom kommer att bli en stor fråga.
Just nu fungerar inte Försäkringskassan. De har fortfarande problem med att handlägga ärenden inom rimliga tider och att betala ut ersättningar.

Det behövs nytänkande i detta sammanhang. A-kassan behöver göras om till en statlig arbetslöshetsförsäkring och den behöver samordnas med sjukförsäkringen. Det blir därmed enklare och mer rättvist för medborgarna. Allt för många hamnar utanför Sveriges trygghetssystem, ett trygghetssystem som fungerat tillfredsställande under många årtionden, men som nu måste ses över och moderniseras.

maskros_25cm Det ska bli “en dörr in” till trygghetssystemet genom att Försäkringskassan tillsammans med arbetsförmedlingen bildar en ny myndighet. Mp:s partistyrelse vill också att försörjningsstödet (socialbidragen) flyttas över från kommunerna till den nya myndigheten. När det gäller nivåerna i ersättning för ersättning vid sjukdom och arbetslöshets vill Mp likställa dessa.

– Alla svenskar har rätt att känna en grundläggande trygghet. Människor behöver veta att de omfattas av trygghetssystemen den dagen de behöver hjälp. Så är det till viss del i Sverige, men inte fullt ut. Allt för många känner oro för vad som händer den dag de blir sjuka eller arbetslösa, säger Gunvor G Ericson.

Miljöpartiet anser att trygghetssystemet inte får bygga på misstro mot människor, utan tvärtom bör utgå från att människor är ansvarstagande. Regeringen har försämrat trygghetssystemen i hastig takt sedan de kom till makten.

– Det som är värst är dock att de också skapat en misstro om tryggheten som gör att det kan vara svårt att med några enkla återställare återupprätta det trygghetssystem som vi hade tidigare. Det är ytterligare ett skäl till att skapa ett helt nytt system, säger Gunvor G Ericson.

– Miljöpartiet har haft en omfattande diskussion om vad grunderna är i ett modernt trygghetssystem ska vara. Självklart vill vi att det ska bli enklare. Det handlar om allt från information och blanketter till att ersättningen kommer i tid samt att systemet ger riktig trygghet. Vi tror att det är viktigt att samordna försäkringssystemen och skapa ett system med “en dörr in”, säger Gunvor G Ericson.

En allvarlig konsekvens av regeringens politik är att stora grupper nu står utanför a-kassan. Det är 400 000 människor som har lämnat a-kassan sedan regeringen tvingade a-kassorna till avgiftshöjning. Under högkonjunktur kan det kännas som om arbetslösheten inte är en aktuell fråga för den enskilde, men vad händer med alla de som gått ur a-kassan när ekonomin blir sämre.

Läs mer!

Cyklar i snö_dec2009

tis
8
dec
2009
tisdag, 08 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : Regeringen anklagas för fel om nya sjukregler

Kritiken mot regeringens nya sjukförsäkringsregler har varit massiv den senaste veckan. Och nu kommer anklagelser mot socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson för att komma med felaktig information.

Det var i söndagens Agenda som socialförsäkringsmininster Cristina Husmark Pehrsson (M) svarade på den kritik som riktats mot regeringens nya sjukförsäkringsregler. I studion berättade två cancersjuka kvinnor om hur de tvingas jobba när deras sjukpenning dras in i januari.

Som svar på kritiken sade Husmark Pehrsson då att regeringen infört undantag för de svårast sjuka. Men socialförsäkringsministern sade också att ingen remissinstans tidigare reagerat på hur de nya reglerna kommer att slå.

– När vi har skickat ut vårt förslag på remiss till många tunga remissinstanser har ingen poängterat att det här kunde få de här orimliga konsekvenserna. När vi nu ser det här kommer vi göra den här ändringen så fort det överhuvudtaget är möjligt, sade Husmark Pehrsson i Agenda.
Enligt SVT:s Aktuellt idag stämmer dock inte socialförsäkringsministerns uttalande. Nyhetsprogrammet har gått igenom remissvaren och flera instanser har redan tidigare riktat kritik mot hur de nya reglerna slår mot svårt sjuka.

Statskontoreret gick så långt som kräva att hela förslaget skulle läggas ner. “Vi anser att beredningen av förslaget är bristfällig”, skrev Statskontoret i sitt remissvar.

Samhall ansåg samtidigt att tidsgränserna i de nya sjukskrivningsreglerna är för snävt satta och Statens folkhälsoinstitut var inne på samma spår.

“Vi ställer oss tveksamma till förslaget om fasta hållpunkter”, skrev den statliga myndigheten till regeringen.

Det verkar helt klart att konsekvenserna skulle bli vad de nu blir. Det borde man inte behöva ha några remissinstanser som påtalar. I programmet skyller och socialförsäkringsmininstern på att “lagen” ännu inte är antagen. Lagförslaget var klart och instruktioner var klara.

Idag rapporterar A-kassornas Samorganisation, SO, att man inte kommer hinna utreda alla av de 15 000 personer som nu tvingas ut av regeringen från sjukförsäkringen Något som innebär att dessa personer kommer att stå utan ekonomisk ersättning. Enligt Försäkringskassan så kommer man istället att vara hänvisad att söka försörjningsstöd (socialbidrag) hos kommunens socialtjänst.

Lagförslaget bygger på en människosyn där man utgår ifrån att alla fuskar. Att alliansen utgår från detta måste bero på “genom sig själv känner man andra”.

Man kallar att man minskar utanförskapet genom att göra livet än värre surt för de som redan har en allvarlig och i en del fall dödlig sjukdom. Man skapar en otrygghet så att man till och med slutar med medicinering, som ordinerats av en läkare, bara för att kunna gå till sitt jobb.
Har man en allvarlig sjukdom ska man ha möjlighet och jobba så mycket som man kan men inte tvingas till mer än man klarar av.

Alliansen har satt sig i denna situation genom att sänka skatten för många som inte “behövde” någon skattesänkning. Detta har skapat ett underskott som nu bland annat de “sjuka” får betala.

Man tycker att man åtminstone kunde stå för sina beslut och inte skylla på “det hade vi ingen aning om” och “det är det ingen som sagt tidigare”.

Läs mer!

fre
30
okt
2009
fredag, 30 oktober, 2009 | Skriven av:

E24 skriver “Medlemmar i a-kassa hänvisas till socialen”

Väntetiderna är fortsatt mycket långa hos flera a-kassor och många arbetslösa som har rätt till a-kassa har svårt att klara ekonomin. En del får rådet att söka ekonomisk hjälp hos socialen.

Många av E24:s läsare har hört av sig med exempel på hur länge de har fått vänta på pengar från a-kassan. Trots att de har skickat in alla handlingar och kompletteringar som krävs dröjer pengarna månad efter månad.

Tommy har varit arbetslös sedan mitten av juni men han har ännu inte fått några pengar från Unionens a-kassa, trots att han har skickat in alla handlingar.

– Allt är kompletterat, de har fått alla papper. Jag har väntat på pengar sedan i juni och jag får inga besked om vad som händer, handläggaren svarar vare sig på mejl eller telefon, säger Tommy till E24.

Man kan ha synpunkter på nivåer på A-kassan. Det är ju politik.
Men det är helt oacceptabelt att man fortfarande inte betalar ut pengarna i tid. Alliansen tar inte sitt ansvar utan lägger över problemet på den som är helt beroende av utbetalningarna. Detta problem har pågått under lång tid nu men inget verkar ha gjort. man tjänar väl pengar på ränteintäkter som ska kompensera övriga underskott.

Hur kan man göra så. Vad skulle alliansen säga om att deras löner inte betalades ut i tid utan att det tog ett halv år eller ett år innan det blev någon insättning på deras konto. Kanske hade man reagerat på detta väldigt kraftigt.
Eller?

Nu försöker regeringen dessutom skjuta över problemet på kommunerna genom att hänvisa till socialen när A-kassepengarna betalas ut.

Det är verkligen dags att byta regering.

sön
5
jul
2009
söndag, 05 juli, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Gratulerades till många avslag i mejl från chef”

Försäkringskassans handläggare får delvis lön efter hur många beslut de fattar. Fokuseringen på produktionen har blivit så stor att chefer uppmuntrat handläggare att öka antalet avslag i sjukpenningsärenden, enligt Claes Petterson på fackförbundet ST.

Sydsvenskan har pratat med en rad handläggare på Försäkringskassan som beskriver samma trend: att allt större fokus läggs på ”produktionen”.
I stort sett varje månad kallas de in till chefen och får veta exakt hur många beslut de fattat och hur många yrkanden de beviljat respektive avslagit.
Precis som inom industrin finns beräkningar på hur lång tid varje moment bör ta.

 • Föräldrapenning: 12 minuter.
 • Korttidssjuka som blivit friska vid handläggningen: 51 minuter.
 • Sjuka som ska utredas vidare: 92 minuter.
 • Avslag på sjukpenning: 98 minuter.
 • Alliansens politik raserar välfärden. För att kunna finansiera skattesänkningsreformerna, som främst gynnar de rika, tvingar alliansen fram omänskliga handläggningsrutiner på Försäkringskassan. De som drabbas har inte fått del av skattesänkningarna utan drabbas därför dubbelt.
  Det viktigaste har blivit att producera resultat inte att resultatet blir bra. Lönen sätts till handläggarens produktivitet dvs “hur mycket tid som använts per ärende”. Ju snabbare desto högre lön.
  Att chefen gratulerar via SMS att man har många avslag är ju ytterligare en bisarr händelse i den “NYA FÖRSÄKRINGSKASSAN”.

  Snabbt men inte rätt
  Försäkringskassans motto är ”enkelt, snabbt, rätt”. Men i en rapport som Försäkringskassan lämnade till regeringen förra fredagen konstateras att det under förra året mest bara blev ”snabbt”.
  Bristande ledning och konstant underfinansiering är två orsaker till det uppkomna kaoset förra året, enligt rapporten. Att kvaliteten inte blev ännu mer lidande anses bero på den lojala personalen.
  Rapporten lämnades in förra fredagen.

  Varför lägga så mycket resurser på att jaga de som har det svårt. Vore det inte bättre att skapa et samhääle där alla kan och får bidra efter förmåga?
  Är det inte dags att se över hur mycket vi arbetar?
  Många arbetar mer än normaltid. Numera dessutom utan extra ersättning. Samtidigt ökar arbetslösheten speciellt för ungdomar. Sverige har en av de högsta siffrorna för ungdomsarbetslöshet inom EU. Inte speciellt imponerande för vår alliansregering.

  Delar vi på jobben så sliter vi inte ut oss i samma omfattning. Fler får en sysselsättning och fler slipper leva på bidrag. Gör vi arbetstiden mer flexibel kan man jobba de timmar man orkar och dessutom kan arbetstiden spridas ut över större del av dygnet. Därmed minskar belastningen på våra kommunikationsvägar.

  Det är verkligen dags att byta politik!

  ons
  24
  jun
  2009
  onsdag, 24 juni, 2009 | Skriven av:

  SvD skriver “Jobben och klimatet måste prioriteras”

  Snart inleds en ny femårsperiod med ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament och om bara en dryg vecka tar Sverige över ordförandeskapet. Vi vill här ge besked om vad vi vill att Sverige ska prioritera i EU. På flera punkter saknar vi gemensamma svar från den moderatledda regeringen, skriver Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och Lars Ohly.

  Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU och snart inleds en ny femårsperiod med en ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament. Vi menar att det nu krävs konkreta resultat och förslag för att hejda den växande arbetslösheten, en mer ambitiös klimatpolitik som ger EU ledartröjan i miljöfrågorna och åtgärder som stärker tryggheten för EU:s arbetstagare.

  Det gäller nu att inte låta krisen styra så att vi blir fast i gamla mönster. Så var det lite med att oppositionen till varje pris ville hälla in mer pengar i Saab och Volvo. Det behövs inga mer subventioner och statliga pengar till bilindustrin. I alla fall inte till “den” som fortsätter tillverka fossildrivna fordon och som dessutom är ganska så stora och lyxiga.
  Stöd ska gå till gröna investeringar. Det behövs mer resurser för att få fram billiga och bra tåg och teknik runt själva tågen.
  Vi behöver utveckla de forskningsframgångar som finns inom sol- och vinkraftsteknik som har gjorts på universiteten och högskolorna runt om i Sverige. Vi ska inte låta dessa framgångar försvinna ut ur landet.

  Vi måste ställa om industrin så att den blir mindre energikrävande. Det kommer att bli en framgångsfaktor eftersom energin inte kommer att bli billigare i framtiden.

  För det första: Vårt besked om valutaunionen är gemensamt, det är inte aktuellt att gå till en ny folkomröstning om att införa euron åren 2010–2014. Vi respekterar folkomröstningsresultatet och de utfästelser som gavs i samband med kampanjen 2003. Regeringen måste nu börja tala med en röst i denna fråga.

  För det andra: Vi deklarerar också klart och tydligt att en rödgrön regering kommer att föra en aktivare EU-politik för att skapa fler jobb. EU är en central politisk plattform som Sverige ska vara aktiv i. Redan för ett år sedan föreslog vi att EU måste dra upp riktlinjerna för en ny offensiv Lissabonstrategi, där jobb och utbildning binds ihop med arbetet för hållbar utveckling. Målen ska vara full sysselsättning, jämställdhet mellan män och kvinnor, kompetensutveckling, social rättvisa och stärkt respekt för arbetsrätt. En viktig del av sysselsättningspolitiken är skapandet av nya gröna jobb. Det är endast om vi klarar arbetslösheten som vi kan klara den europeiska ekonomin.

  För det tredje: Våra tre partier är inte nöjda med hur EU och Sverige styrs idag men vi är fast beslutna att förändra och förbättra förutsättningarna för att nå positiva resultat, inte minst i den helt avgörande klimatfrågan.

  Med Obama som ny president i USA finns förutsättningar för en framgångsrik internationell klimatöverenskommelse hösten 2009. Men regeringen Reinfeldt har sänkt Sveriges ambitioner i klimatarbetet vilket försvårar möjligheterna att under det svenska ordförandeskapet få EU att ta täten och leda det globala klimatarbetet.

  Inte minst utvecklingsländerna kommer vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn att bevaka att den rikare delen av världen inte stjälper över klimatåtgärder på de fattigaste länderna. Sverige har tidigare kunnat fungera som en konstruktiv brygga för att komma över den misstro som därför ofta finns i internationella förhandlingar, därför kräver vi att den svenska regeringen måste ändra sin hittillsvarande profil att en allt för låg andel av klimatmålen ska nås genom åtgärder i Sverige och i den rikare delen av världen. En nyckelfråga för ett nytt klimatavtal är hur åtgärderna ska finansieras. Regeringen har velat skjuta på frågan, vilket är illavarslande.

  I skarp kontrast till regeringen vill vi göra EU och Sverige världsledande på grön omställning, klimatsmarta produkter och tjänster, grön energi och energi- effektiva lösningar. Gröna investeringar kan bidra både till ett ökat klimatansvar och miljontals nya jobb i EU.

  För det fjärde: Regeringen håller med oss om att Östersjön är en prioriterad fråga. Just därför säger våra tre partier bestämt nej till den rysk-tyska fossilgasledningen på Östersjöns botten. Den moderatledda regeringen har inte samlat sig till ett ställningstagande före ordförandeskapet. Frågan om gasledningen är ett tydligt test på vilken vikt regeringen lägger vid Östersjöfrågorna.

  För det femte, vill vi också bättre skydda arbetstagares rättigheter i Sverige och i Europa. Sverige ska fortsätta att konkurrera med kunskap och kompetens inte med låga löner och sämre arbetsvillkor. Vi är starkt kritiska till att regeringen är passiv i EU när arbetstagares rättigheter behandlas.

  Efter den så kallade Lavaldomen vill våra partier stärka och förbättra EU:s regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land och vi ser det som nödvändigt att ett juridiskt bindande socialt protokoll införs. Dessa frågor måste Sverige driva aktivt under det svenska ordförandeskapet.

  För det sjätte vill vi att EU ska vara en aktiv röst för rättvisa och frihet i världen. Kopplingen mellan fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter måste bli än mer tydlig i EU:s organisation och verksamhet. Vi är positiva till en fortsatt utvidgning av EU. EU:s politiska verktyg att påverka utan att använda vapen är stor men måste utvecklas. EU är till skillnad från Nato ingen militärallians och EU ska inte militariseras.

  Bra att oppositionen skriver ihop sig för att pressa fram lite mer aktivitet från vår passiva regering. När det gäller arbete så är det märkligt hur lätt alliansen kommer undan med sin politik. Visst behövs att arbetskraften är rörlig men till rimliga gränser. Det får inte bli så att arbetskrat från andra länder får jobb i Sverige med låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Givetvis ska varje land kunna sätta sina löner och regler inom sitt land. Annars blir det att arbetare utnyttjas och får flytta runt för att följa efter jobben. Det hade kanske varit helt OK om man då kunde ta med sig sin familj och barnen kunde få gå i skola. Så är det knappast nu. Många arbetare flyttar runt med sin familj hemma. Vilket innebär extra belastning för den förälder som är hemma, vanligtvis kvinnan, som får ta hand om barnen ensam. Dessutom förlorar den som åker iväg, vanligtvis mannen, kontakt med barnen.

  EU borde också skärpa till sig när det gäller djurhållning och djurtransporter. Sverige har bra lagstiftning, som tyvärr inte alltid följs, mycket bättre än många andra EU-länder. Så lite export av svenskt djurskydd skulle inte skada. Ännu bättre skulle det bli om man övergick från djurskydd till djurrättigheter.
  Djuren finns inte till för vår skull utan för deras egen skull.