Inlägg under kategori » trafik «

tis
1
sep
2009
tisdag, 01 september, 2009 | Skriven av:

Rävsvansar_sep2009 Tiden går verkligen fort. I dag är det endast ett kvartal kvar av 2009 och bara lite mer än ett år till nästa val. Valarbetet börjar öka allt mer. Just pågår arbetet med att revidera lokala och regionala partiprogram. Dessutom är nomineringsprocesser igång för att ta fram listor till riksdagen, regionen och kommuner.

Det är ett spännande läge med en liten fördel för oppositionen och nya partier som knackar på porten för att komma in. Mycket kan hända. I kväll har jag presidiemöte med Miljö- och hälsoutskottet i Lund. Vi går igenom kommande dagordning och det brukar gå snabbt. Sedan är det möte med handikapprådet. I kväll blir det säkert en del om Lunds servicebussar. Hela ärendet är lite märkligt.
Hur kan man ha handlat upp bussar som inte är bättre anpassade för funktionshindrade?
Varför har man ett möte med brukarrådet efter att man lämnat in underlaget till upphandlingen?

Det har kommit många konstiga förklaringar på vad som hänt och bortförklaringar. Dessutom finns det skilda meningar om hur bra servicebussarna är.
Förhoppningsvis kan man ordna så att t.ex. handikapprådet får provåka och kontrollera hur det står till med bussarna,
Kommer man fram med en rullstol?
Finns det svängrum för att få en rullstol på plats?
Hur hög är bullernivån?
Finns det handtag som man kan hålla sig i när man ska stiga av bussen?

Det måste vara det ända rätta för att reda ut sakfrågan då ord står mot ord.
Ska försöka få fram specen som användes för upphandlingen. Kanske har Lund fått de bussar som man beställt. I så fall måste man se över beslutsprocessen.
Kanske har man ställt rätt krav men att leverantören inte har uppfyllt alla kraven. I så fall är det uppföljningen som fallerat.

Träffar: 6

fre
28
aug
2009
fredag, 28 augusti, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet vill öka cyklingen i Sverige. I ett PM från riksdagskansliet presenterar Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna, förslag för hur vi på allvar kan öka cyklingens attraktivitet.

MÄTBARA MÅL EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG
Maskros_240x210Vi menar att vi måste lära mer av vår omvärld när det gäller satsningar på cykeln. Många städer och länder i Europa ligger långt före Sverige när det gäller många av de åtgärder som föreslås i det här PM:et. En av anledningarna till att vi inte har lyckats bättre i Sverige är att vi inte har haft några mätbara mål med krav på uppföljning. Detta har också lett till att vi har bristande underlag när det gäller att ta reda på hur det förhåller sig i dag. Därför vill vi ställa ökade krav på Vägverket att ta sitt sektorsansvar för cyklingen och vända den nu pågående negativa trenden med minskad cykling.

Miljöpartiet anser att:
• 50 procent av arbetspendlingen i tätorter ska ske med cykel senast 2020.
• 25 procent av antalet persontransporter ska ske med cykel senast 2020.
• Antalet allvarligt skadade cyklister ska mer än halveras jämfört med i dag senast 2020.
• Minst 80 procent av landets cyklister ska känna sig trygga i trafiken senast 2020.

SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN
1) Inför bilfria zoner kring alla skolor och max 30 km/h för tätortstrafik.
2) Vägverket får i uppdrag att ta fram en strategi för säkra gång- och cykelvägar i anslutning till alla skolor senast 2015.
3) Uppmuntra kommunerna att ha gemensamma bolag för bil- och cykelparkering där även annan infrastruktur för cykel ingår.
4) Bygg säkra cykelparkeringar i anslutning till viktigare knutpunkter för kollektivtrafiken.
5) Ge arbetsgivare möjlighet att subventionera tjänstecyklar för sina anställda utan förmånsbeskattning.

Läs hela rapporten!

Träffar: 8

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Lunds kommunfullmäktige tog ett historiskt beslut för en stund sedan. Vi beslutade för första gången att bifalla ett medborgarförslag. Medborgarförslaget handlade om att byta ut glödlampor och lysrör till mer klimatsmarta dito dvs sådana som drar mindre energi.
Helt fantastiskt!

Nu debatteras ett medborgarförslag om torghandeln på Mårtenstorget. Oppositionen (MP+V+S+DV) vill ha mer flexibla torgtider men det vill inte alliansen. Man vil inte ändra troligen p g a att detta skulle minska möjligheten att parkera på Mårtenstorget. Man har frågat de torghandlare som har torgplats nu och då har man frågat om att flytta öppettiden inte om man vill utöka. Dessutom har man inte undersökt om det finns några andra som kan tänkas sig stå på torget om man utökar torgtiderna.

Centerpartiet värnade om bilparkeringen på Mårtenstorget precis som om det inte skulle finnas någon annanstans att parkera på om man nu kom österifrån. Vad jag vet finns det ett ganska många andra parkeringsplatser i centrala Lund.

Varför måste man slösa bort värdefull mark till bilparkering?

Träffar: 10

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Nu är klockan 21.00 och vi har precis avslutat interpellationsdebatten. Den sista av de två handlade om Natur- och Kulturbussen. Tidigare var det bara Naturbuss och detta projekt startade i Lund och har därefter utvecklats att innefatta flera kommuner.
Förra året beslutades det att projektet skulle utvecklas ytterligare och fördes då över helt och hållet till regionen. Tyvärr hände något eftersom av projektet belv det inte ens en tummetott.
Hela konceptet är förvanskat. Tidigare fanns det extra linjer som gick till platser som inte besöktes av ordinarie kollektivtrafik. Dessutom gjordes det ett program med olika guidningar och visningar kring dessa turer. Det var t.ex. svampexkursion, fågelexkursioner, blomexkursioner … och det var rena guidningar i bygd- och kulturmiljöer.

Nu är det ett fjuttigt program där man lägger in ett program som består skånetrafikens ordinarie turer till t.ex. Skrylles Naturum, Skånes djurpark.

2009 är ett förlorat år nu gäller det att få tillbaka verksamheten till våren 2010. Troligen kan man inte få in det i Skånetrafikens tidtabeller. Troligen måste man handla upp Natur- och kulturbussen och erbjuda ett program likt det vi hade förut. Det är bråttom men det borde gå om man har viljan.

Vad vill alliansen i Lund?

Träffar: 9

tor
20
aug
2009
torsdag, 20 augusti, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Luftföroreningar förkortar stockholmarnas liv”

Sju månader. Så mycket förkortas stockholmarens liv på grund av föroreningar i luften. Det visar miljöhälsorapporten för Stockholms län som släpptes på torsdagen.

Den regionala miljöhälsorapporten tas fram vart fjärde år av Karolinska Institutets folkhälsoakademi, på uppdrag av Stockholms läns landsting.
Syftet är att kartlägga och analysera situationen när det gäller miljöexponeringar och hälsoläget bland länets befolkning.
Miljöhälsorapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i Stockholms kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting och berörda myndigheter.

Luftföroreningar är ett fortsatt problem i Stockholms län. Vid starkt trafikerade gator och utmed större infarter är halterna av partiklar och kvävedioxid höga.

Runt 4.000 personer bor i områden där partikelhalterna överskrider både EU:s gränser och de svenska miljökvalitetsnormerna. Därutöver har 300.000 personer sin bostad i områden där halterna ligger på gränsen, konstateras i miljöhälsorapporten för Stockholms län 2009.

Det visar klart att något måste göras för att minska vägtrafiken. I dag presenterade Miljöpartiet en infrastrukturrapport för Skåne. Situationen är minst lika allvarlig i delar av Skåne. Det behövs massiva insatser för att stärka kollektivtrafiken och den spårburna trafiken. Alliansregeringen satsar inte tillräckligt på infrastruktur och dessutom satsar de mer på väg än på spår.

Alliansen sade sig prioritera klimatfrågan i EU-valet men det märks inte nu. Miljöpartiet prioriterar klimatfrågan både i snack och åtgärder, 365 dagar per år. Övriga partier, speciellt alliansen snackar klimat veckorna innan varje valdag. Sedan glömmer de bort frågan när det gäller att gå från ord till handling.

Läs rapporten!

Satsningar på kollektivtrafik och spårburen sådan gynnar inte bara klimatet. Det minskar även utsläpp som skadar vår hälsa, minskar buller och ökar tillgängligheten till stora delar av våra städer.

Trots det upplever de allra flesta i länet att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska eller mycket bra. I innerstaden anser dock en fjärdedel att den är ganska eller mycket dålig.

Buller är ett annat problem i huvudstadsområdet. Var femte person i länet besväras av buller som främst kommer från vägtrafiken, vilket är en fördubbling på tio år. Mest störs de som bor i Stockholms innerstad, minst besvärade är invånarna i Värmdö kommun.

Buller skadar sällan hörseln, men kan orsaka andra problem som försämrad och störd sömn, akuta kroppsliga stressreaktioner, försämrad inlärning och sämre prestation. Längre exponering för trafikbuller i hemmet ökar risken för kroniska hjärt- och kärlproblem, bland annat högt blodtryck och hjärtinfarkt

Det är dags att agera om vi ska kunna lösa klimatproblemen och att Sverige ska få trovärdighet i sitt internationella arbete.

Träffar: 20

tor
6
aug
2009
torsdag, 06 augusti, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Fler kommer att åka färdtjänst istället”

De nya servicebussarna som är avsedda för äldre, funktionshindrade och resenärer med barnvagn sågas unisont av handikapporganisationerna. De kräver att Lunds kommun köper in nya bussar.

– De som är tänkta att åka kommer inte att kunna göra det. Fler kommer att åka färdtjänst istället, säger Mai Almén som representerar HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan i Lund.

Det är för få platser till rullstolsburna. För höga trappsteg inne i bussen. För smal och brant ramp upp. Och så vidare.
Kritiken från Mai Almén och brukarrådet är inte nådig. De nya bussarna, som levererats under sommaren, underkäns på nästan alla punkter.

Inte nog med det. Brukarrådet känner sig överkört. Det fick inte tycka till när bussarna upphandlades våren 2008. Bussarna levererades först i juli i år, kraftigt försenade.
– Vi fick ritningar och ombads att komma med synpunkter en vecka senare i samband med brukarrådets sammanträde 22 maj men då var det för sent. Tekniska förvaltningen hade redan tecknat avtalet. Samma eftermiddag!

Lars Eisner från SRF, Synskadades riskförbund i Lund, är upprörd.
– Vi har en massa bra lagar i Sverige. Men här i Lund tar man inte hänsyn till oss. Vi är faktiskt experterna. Vi är duktiga på vad som behövs.

Brukarna är också kritiska mot att de inte fick påverka när kravspecifikationen inför upphandlingen formulerades.
– Bussarna uppfyller säkert de krav som kommunen ställt. Men det hade varit bättre om vi hade varit med från början. Bussarna är så dåliga att fler kommer att behöva åka färdtjänst, säger Mai Almén.

Det verkar rätt märkligt att just servicebussarna inte är bättre anpassade. De är ju till för personer som har ett funktionshinder. Det är ju också märkligt att man inte brytt sig om brukarrådet?
Man har mötet efter det att man lämnat in kravspecen!
Varför hade man då en dialog med brukarrådet?

Men Tomas Avenborg, ordförande för tekniska (M), säger så här:
– Som jag har förstått har det varit en dialog med brukarna. Brukarrådet är inget beslutande organ utan ett forum för dialog men det är olyckligt om de känner sig överkörda.
Men det handlar inte om pengar. Linköping har valt samma bussar till sina servicelinjer.
– Det är den bästa kompromiss som finns, säger Tomas Avenborg.

Ordföranden i tekniska nämnden säger att det inte handlar om pengar och att det är den bästa kompromissen. Vad där det man har kompromissat bort?
Om det inte handlar om pengar vad handlar det då om?

Om pengarna inte var problemet så kunde man väl fått allt vad man skrev i kravspecen eller är det kanske så att man kompromissat redan i kravspecen så att de inte skulle bli så dyrt???
Man borde inte behöva ett brukarråd för man skulle ju kunna gissa att servicebussar ska vara specialanpassade. Men det är ju smart att ha ett brukarråd för man kan ju missa något. Det är svårt för seende att tänka som en synskadad …

Troligen är dessa servicebussar ett resultat av alliansens spariver. De har skurit ned på verksamheter och minskat servicen för att kunna finansiera sin skattesänkning. Detta drabbar all verksamhet.

Brukarrådet listar fler problem:
Endast fyra av 25 platser är avsedda för personer med rullstol eller rullator. Det krävs hjälp av annan person för att manövrera in.
Nivåskillnaden mellan hållplats och buss är 11 cm eller högre.
Inga handtag att hålla i när man stiger av. Stolpar, handtag och stoppknappar svåra att uppfattas av personer med synnedsättning.
Högt motorljud är störande för personer med hörselnedsättning.
Bussarna har för stor svängradie för att köra ner till rehabiliteringskliniken och hudkliniken på Usil.

Verkar lite lite med endast 4 platser. Nivåskillnad på minst 11 cm verkar lite mycket.
Inga handtag att hålla sig i?
Stolpar, handtag och stoppknappar svåra att uppfattas av personer med synnedsättning???
Högt motorljud??
o så kan man inte köra till rehabiliteringskliniken och hudkliniken på Usil??

Vem har man tänkt ska använda servicebussarna??

Det är hög tid att byta ut alliansen – snart bara ett år kvar till valet 2010 !

Träffar: 14

mån
20
jul
2009
måndag, 20 juli, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Fem gånger så dyrt på bussen”

Går förslaget om den nya kollektivtrafiklagen igenom, kan biljettpriserna i Malmö gå upp till det dubbla. Men det blir den minsta ökningen i Skåne. I Ystad kan biljettpriset öka med 573 procent.

Dagens biljettpriser är inte marknadsanpassade. Det betyder att staten går in och finansierar de delar som inte täcks av biljettpriset.

På uppdrag av regeringen har konsultföretaget WSP räknat på vad övergången till en kommersiell kollektivtrafik kan innebära. Det visar att en total övergång i stadstrafiken kräver stora höjningar av biljettpriset, från i genomsnitt 9,60 kronor till 41 kronor per påstigande.
– Genom det här tankeexperimentet kom vi fram till att 80 procent av trafikarbetet skulle kunna bedrivas kommersiellt. Och då är det optimistiskt räknat. Det förutsätter också kraftiga prishöjningar på vissa linjer, säger uppdragsansvarige Anders Wärmark.

Det är svårt att dra några andra slutsatser. Det kommer att bli dyrare och krångligare och ojämlikt. Inte ens på de lönsamma sträckorna kommer priserna att bli mindre. Möjligen i början men sedan kommer att det bli några stora bolag som konkurrera ut de små och då sätter de taxan som de vill. På de olönsamma kommer det inte att bli så mycket trafik.

I Skåne varierar den väntade prishöjningen: från 105 procent i Malmö, till 570 procent i Ystad. En direkt konsekvens, som påtalas i analysen, blir att antalet resor med kollektivtrafik kommer att minska med i snitt 28 procent.

Kollektivtrafiken borde öka på bekostnad av den privata biltrafiken. För det ska hända så krävs det mer kollektivtrafik och högre servicegrad.

Vad betyder biljettpriset för resenärerna?
– Det där med priset är ett starkt debattargument, också för många enskilda resenärer. Men jag skulle vilja säga att för ännu fler resenärer är priset inte den viktigaste frågan, utan det är snarare pålitligheten och turtätheten, säger Kurt Hultgren.

Priset är inte oviktigt. Om “egen bilpriset” är lägre kommer detta inte att gynna kollektivtrafiken. Minska antalet resande blir underlaget sämre vilket minska turtäthet och servicegraden samt ökar biljettpriserna.

Varje län inrättar en kollektivtrafikmyndighet med uppgift att värna den fria marknaden, men som också ska kunna gå in och stötta där kommersiell trafik inte lönar sig.

Detta innebär att privata bolag kan äta russinen i kakan och sedan får det offentliga ta kostnaderna för det övriga. Vilket sedan i sin tur blir ett argument för att det “privata” är mer lönsamt och kostnadseffektivt ände det “offentliga”.

Mer privatbilism kommer att missgynna hälsa, klimat och miljö och kommer att öka trängseln på vägarna. Alliansregeringen har hittills inte gjort så värst mycket för att gynna mer miljövänliga transportsätt så det är inte så förvånande att de “beställer en Lundinutredning”.

Förhoppningsvis kommer valet 2010 att ge oss en ny regering och då kan Lundinutredningen skrotas.

Träffar: 12

lör
9
maj
2009
lördag, 09 maj, 2009 | Skriven av:

SkD skriver “Busstaxan upp med två kronor”

Det blir ännu dyrare att åka buss i stan. Alliansen spär på höjningen till två kronor. En resa kostar därmed 17 kronor.
Busstrafiken går med stort underskott. Alliansen i tekniska nämnden har därför beslutat föreslå en höjning med en krona.

Höjningen ska tas upp i kommunfullmäktige den 28 maj. Ärendet dök plötsligt upp på senaste kommunstyrelse utan förvarning. Beslutet togs under ärendet “Delårsrapport” utan underlag. I tekniska nämnden hade man ett ärende “Delårsrapport och taxa”. Då ville alliansen höja med en krona och nu senast på kommunstyrelsen vill man höja med två kronor.
Alliansens recept är som vanligt sänk skatt och höj avgifter.

Träffar: 8

ons
15
apr
2009
onsdag, 15 april, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Svenska el-Fiaten har nu sett dagens ljus”

Nu är den första, moderna svenska elbilsfabriken officiellt invigd och den första elbilen har sett dagens ljus. Det var som ryktet förtäljde en Fiat 500 som får sitt elbils-inkråm monterat i Nol.

– Det är en småbil, en riktig bil i plåt med krocksäkerhet och inte en massa plast. Vi får bilarna skickade till oss precis så som vi vill ha dem, utan förbränningsmotor och annat, säger Håkan Sandberg, en av delägarna i det nya bilföretaget EV Adapt i Nol utanför Göteborg.

Håkan Sandberg är en av grundarna till batteriföretaget Alelion som i dag invigde sin kombinerade batteri- och elbilsfabrik i Nol i Ale kommun där den anrika batteritillverkaren Tudor tidigare huserade.

Håkan Sandberg är tillika vd för företaget Autoadapt som är med i det nya elbilsprojektet. Hans partner och medgrundare heter Peter Wahlsten. Båda har sin bakgrund i Tudor och ETC Battery.

Tomt chassi och kaross från Fiat i Polen
Enligt Håkan Sandberg ska de två företagen Alelion och Autoadapt bygga en elbil på chassit och karossen av Fiat 500-bilar som tillverkas i Fiats fabrik i Polen.

Detta är något som är värt att stödja iställer för att bara stödja den fossilbilstillverkningen vi har. Detta ger nya jobb och en klimatbättre produkt.

Det är inte bara att lyfta ut bensinmotorn och sätta in en elmotor. Speciellt behövs det bättre batterier samtidigt som man även behöver trimma in “elsystemet”. Så det finns mycket att göra och det är viktigt att man börjar NU.

Träffar: 10

tis
7
apr
2009
tisdag, 07 april, 2009 | Skriven av:

Därför är det rätt att lägga ner Ängelholms flygplats

Regeringen har beslutat vilka flygplatser som staten, via Luftfartsverket, ska driva i framtiden. En av de flygplatser som mister sitt statsstöd är Ängelholms flygplats. Det är ett steg i rätt riktning, men genast höjs röster från enskilda kommunpolitiker och från näringslivet för att Region Skåne och intilliggande kommuner ska gå in som nya finansiärer. Det vore mycket olyckligt om skattebetalarna skulle fortsätta göda den ekonomiska gräddfil flygindustrin lever i. Det finns ingen rimlighet i att subventionera varje biljett med hundratals kronor för en grupp som mestadels består av affärsresenärer med låg priskänslighet.

sj_regina_nytt_2008-05-22_large Flygresandet är redan idag skattemässigt en av de mest gynnade transportformerna och är av historiska skäl och på grund av internationell lagstiftning befriat från skatter och koldioxidavgifter.
En liter flygfotogen kostar idag ca 3,50 kr medan en liter bensin kostar 11 kronor – skillnaden är skattebefrielsen. Är det rimligt att de som åker buss ska betala koldioxidskatt medan flygresenären ska slippa? Utsläppen från flyget räknas heller inte in i de nationella utsläppen, vilket inte ger någon nation incitament att begränsa utsläppen för att uppfylla sina klimatmål.
Flyget står enligt forskarvärldens beräkningar för mellan tre och nio procent av de mänskliga utsläppen av växthusgaser. Än så länge är det mindre än biltrafiken, men flyget är det transportmedel som spås öka allra mest under de kommande decennierna. Vid en enkelresa mellan Göteborg och Stockholm släpper flyget ut 66,38 kg koldioxid per person gentemot tågets 0,0026, det vill säga 26 000 gånger mer.
Det finns inga gröna flygresor, det finns bara mindre skadliga sådana.

Inte ens flygets egna internationella miljökommitté tror att man kommer att minska sina klimatskadliga utsläpp. Medan andra sektorer inom transportindustrin arbetar för nya tekniska lösningar står utvecklingen helt stilla inom flygindustrin – flygmotorer är fortfarande ineffektiva och förnyelsebara alternativ finns inte ens att tillgå. Ska klimatutmaningen klaras måste därför flygtrafiken minska. Kortväga inrikes flygresor är förhållandevis enkla att ersätta med andra trafikslag. Mindre flygplatser, som Ängelholms flygplats, med stor andel inrikes trafik, tillhör därför inte framtiden

Miljöpartiet anser därför att Region Skåne inte ska gå in som ägare i ännu en regional flygplats. Spåren förskräcker nämligen. Engagemanget i Kristianstad Airport har utmynnat i anklagelser om dolda subventioner till enskilda flygoperatörer med miljonskadestånd som följd, fallande passagerarantal och dyra avgångsvederlag för chefer som inte lyckats sköta verksamheten inom lagens ramar. Det borde därför vara självklart att Region Skåne säger upp sitt avtal med Kristianstad Airport när avtalet löper ut 2011.
För att kunna erbjuda ett alternativ till flyget måste den spårbundna trafiken utvecklas, så att restiden förkortas och att kapaciteten ökar. Regeringen måste liksom resten av Europa inse att inrikesflyget kommer att ersättas av höghastighetståg.

Alliansregeringen prioriterar tyvärr inte järnvägsutbyggnad utan klamrar sig fast i klimatskadliga motorvägsprojekt. Miljöpartiet kräver att regeringen följer den eniga klimatberedningens förslag om att bygga ut järnvägskapaciteten med 50 procent till 2020. Så att alla som vill åka tåg får plats, kommer någorlunda snabbt fram och kan lita på att tåget kommer i tid.
Klimatproblemet gäller mänsklighetens överlevnad. Miljöpartiets mål är att det alltid ska vara billigare att välja det klimatbästa alternativet.

Yngve Petersson, ordförande Miljöpartiet Skåne

Anders Åkesson, regionråd (MP) Region Skåne

Text införd i :
efterarbetet_logga

Träffar: 6

lör
21
mar
2009
lördag, 21 mars, 2009 | Skriven av:

I dag var det dags för årsmöte. Vi försöker att sprida våra möten så att vi besöker hela Skåne. Denna gång blev det Hörby som i år firar 25 år vilket är en av de äldsta kommunorganisationerna inom Miljöpartiet.
Trots att det var lördag så var det goda kollektivförbindelser. Från Lund så var det bara att sätta sig på SkåneExpressen nr 2 och 37 minuter senare var jag i Hörby.
Mp Hörby hade arrangerat allt mycket bra och hade lånat fullmäktigesalen. En vacker sal i ett ganska så intetsägande hus. Allt fungerade väl och vi klarade av alla vanliga årsmötesärenden plus lite till.
Jag fick förtroendet att bli omvald för ett år. Kul men innebär också en del jobb. Har som jag tidigare skrivit om kommit till en punkt där det börjar bli lite väl mycket för att även ha tid med ett vanligt liv. Så nu gäller det att effektivisera arbetet vilket inte är fel. Speciellt nu när det blir bättre och bättre väder och mer kolonitid.
krokus-21-mars-2009
Vi hann även diskutera lite inför valet 2010 bl.a. hur vi ska fastställa våra riksdags- och regionlistor. Nu märks det att vi närmar oss valet 2010.

Vi antog också en infrastrukturrapport som vi har jobbat med en längre tid. Tanken med denna är att ta fram Mp Skånes förslag till hur infrastrukturen ska utvecklas i vår region. I denna rapport är det fokus på kollektivtrafik och främst spårburen sådan.

På mötet hade vi besök av Miljöpartiets Skånska riksdagsledamöter, Ulf Holm och Karin Svensson Smith. Det blev många frågor och en intressant diskussion bl.a. om hur samarbetet, på riksnivå, går vidare med socialdemokraterna och väsnterpartiet.

Mötet antog ett uttalande om flygplatser i Skåne.

DAGS ATT LÄGGA NED FLYGPLATSER

Regeringen har beslutat vilka flygplatser som staten (via Luftfartsverket) ska driva i framtiden. I Skåne kommer flygplatsen i Ängelholm vara en av dem som inte längre ska drivas av staten. Det är nu upp till lokala instanser (regioner, kommuner och näringsliv) att eventuellt ta över efter staten.

Miljöpartiet anser att Region Skåne absolut inte ska gå in som ägare. Flyget är ett mycket energikrävande transportsätt. Ska klimatutmaningen klaras måste flygtrafiken minska. Kortväga flygresor är förhållandevis enkla att ersätta med andra trafikslag. Mindre flygplatser, såsom Ängelholms flygplats, tillhör därför inte framtiden. Dessutom måste Region Skånes engagemang i Kristianstad Airport AB avvecklas senast i samband med att avtalet går ut 2011.

För att kunna erbjuda ett alternativ till flyget måste den spårburna trafiken utvecklas, så att restiden förkortas. Miljöpartiet i Skåne anser att regeringen borde investera i infrastrukturen så att även den regionala spårburna trafiken kan utökas.

Träffar: 13

tor
12
mar
2009
torsdag, 12 mars, 2009 | Skriven av:

Lastbilstransporter kan få betala för en del av sina miljökostnader efter ett beslut i EU-parlamentet idag. Transporter står för 30% av koldioxidutsläppen inom EU och andelen växer stadigt.

– Dagens beslut är ett litet steg åt rätt håll, men långt ifrån vad som behövs säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna.

Beslutet vid revisionen av det s k Eurovignette-direktivet innebär att EU-länderna kan ta ut kilometerskatt på tunga transporter.

Det nuvarande Eurovignette-direktivet gäller bara de vägar som ingår i det europeiska transportnätverket (TEN) och som sammanbinder EU-länder. Nu vill lagstiftarna utökatillalla TEN-vägar och andra vägar som ofta trafikeras av internationella godtransporter.

I kommissionens förslag till lagstiftning ingår luftföroreningar, buller och trängsel. Två ändringsförslag om att utvidga lagstiftningen till att gälla koldioxidutsläpp samt trängselavgifter för övriga vägtrafikanter förkastades vid dagens omröstning.

Men majoriteten av politikerna röstade för mycket begränsade avgifter, medan De Gröna ville lägga på högre avgifter för miljöförstöringen och skador på klimatet.

– De låga kostnaderna för lastbilstrafik är huvudorsaken till att mjölk, bröd, kött och mängder av andra livsmedel kan köras i hundratals mil innan de når affären vi handlar i. Det är sjukt. Inför kilometerskatt och bygg ut järnvägen så vi får slut på detta vansinne, säger Karin Svensson Smith, Miljöpartiets ledamot i riksdagens trafikutskott.

Flera länder i Europa har gått före och redan infört kilometerskatt.
Nu är det dags för den svenska regeringen att vakna sluta vara bakåtsträvare och sluta “kompensera” lastbilstrafiken för höjd dieselskatt.
Inför kilometerskatt bör snarast införas – det måste bli dyrare att förstöra klimatet!

Träffar: 8

tis
10
mar
2009
tisdag, 10 mars, 2009 | Skriven av:

vehiconomics1_42809aNy Teknik skriver : “Här är Sveriges nya eko-bil!”

Liten, lätt och snygg och byggd på ett helt nytt sätt i nya, lätta material. Den väger bara 130 kilo och kostar under 50 000. Den heter Smite och vill bli Sveriges nya cityfavorit.

På onsdag ska personerna bakom Stockholmsföretaget Vehiconomics för första gången berätta om sina planer på ett helt nytt cityfordon – en trehjuling för både vanliga bensin- och etanolmotorer och elmotorer.

Det sker på Energitinget i Älvsjö där Sveriges samlade energikunskap visas upp och diskuteras.

– Vi har hittills varit väldigt tysta om vad vi hållit på med, men nu blev vi inbjudna av Energimyndigheten och då tackade vi ja, säger Håkan Lutz, en av de tre grundarna, till Vehiconomics.

Detta ser ut som den gamla “Messerschmitt KR200” som tillverkades på 50- och 60-talet.

m-3The Messerschmitt KR200 was designed by an aircraft engineer – Fritz Fend – and around 40,000 units of this ‘bubble car’ were built between 1955 and 1964, in Germany. With two seats in tandem, the vehicle had motorcycle-like one-behind-the-other seating for two people. The engine was a Fitchel & Sachs, 191cc two-stroke single-cylinder unit, mated to a four-speed manual transmission. With about 10bhp, the KR200 had a top speed of 100km/h and at 30km/l, it was also quite fuel-efficient.

Inget fel i att använda gammal design. Tanken är att det ska bli ett “säkert” stadsfordon som drar lite bränsle och är billig i inköp. Den första modellen ska vara två-sitsig och kommer att dra 0.15-0.17 liter milen i stadstrafik.
Att det ska vara ett säkert fordon känns lite svårt att tro på om den vistas tillsammans vanliga plåtbilar, bussar och lastbilar.
Att dra 0.15 liter milen för två personer är inte speciellt snålt.
Dessutom verkar den lite trång och inte så bekväm att sitta i.

Man kan undra hur man kom fram till designen?

Träffar: 8

tis
3
feb
2009
tisdag, 03 februari, 2009 | Skriven av:

AB skriver : “Sms:ade bakom ratten – dödade en”

Hon hann skicka ett 20-tal sms samtidigt som hon körde bil i 110 km/h.
Vansinnesfärden slutade i en dödsolycka.
När blicken var riktad på telefonen körde Philippa Curtis in i en stillastående bil och dödade en 24-årig kvinna.
I drygt 110 kiometer i timmen rammade Philippa Curtis den stillastående Peugeoten som stod vid sidan av motorvägen.
Ägaren höll på att byta däck och hade ingen chans att fly undan när Curtis förlorade kontrollen över sitt fordon.

Vart har sunt förnuft tagit vägen?
bild-1 Hur i hela friden kan man köra i 110 km i timmen och samtidigt skicka SMS?

Det är ju ganska så självklart det för eller senare kommer att innebära en katastrof.

Måste man ha lagar och straff för allt. Har det sunda förnuftet helt tagit slut?

Resultatet från AB:s mätning är skrämmande. Bilen är inte bara ett klimathot utan tillsammans med oansvariga förare ett dödligt vapen.

Vad ska behöva hända innan den avrustas?

Träffar: 9

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

Så var det åter dags för Lunds kommunfullmäktige. På dagens agenda finns det inte bara 4 beslutsärenden varav endast ett stort ärende.
Detta ärende gäller en Detaljplan för del av Stora Råby 36:22 m fl i Lund, Lunds kommun. Detta är en plan som skall exploatera vår bästa resurs dvs jordbruksmarken.
Från början fanns det tankar att detta skulle vara ett ekologiskt projekt. Av detta blev intet.
Det är bara (mp) och (c) som vill avslå planen.
Övriga partier vill säga ja. Alliansen vill säga ja rakt av utan att ställa krav.
När det blir omröstning kommer det att bli alliansen som “vinner” tyvärr.
Boende är en stor energislukare, dels i form av uppvärmning och elanvändning men även i form av transporter.
Ska man bygga så ska man undvika jordbruksmark. Ska det byggas måste man planera så att det finns kollektivtrafik som är utbyggd när man flyttar in. Annars attraheras endast de som har bil. Har man väl börjat bli beroende av bilen är det mycket svårt att ändra sig detta.
Dessutom måste Lund uppmuntra lågenergihus. Lund ligger framme på det teoretiska planet men inte på det praktiska planet. Landskrona har fler lågenergihus än Lund.

Nu är det 18.15 och det är minst 4 namn på talarlistan.

Träffar: 10

tor
4
dec
2008
torsdag, 04 december, 2008 | Skriven av:

I dag var det kommunstyrelse. Det var många ärenden på den ursprungliga listan trots det kom det ändå till några stycken på sittande möte. Detta händer ganska ofta och är inte bra eftersom man inte har möjlighet att läsa igenom ärendet i lug och ro och inte heller förankra ärendet i sitt parti.

Ett av dessa extra ärenden var “Förstudie för väg 108 mellan Staffanstorp och Lund”. Frågan gällde om man ska bygga ut en “1+1”-väg till 2+2. Alliansen och socialdemokraterna ställde sig positiva till denna utbyggnad.

Helt klart är att det är för mycket trafik på vägarna så även på denna sträckning. All vetenskap visar dock att bygga ut vägar eller att bygga fler vägar inte minskar trafikproblematiken på sikt. I början blir det en viss lättnad men efter ett tag har trafiken ökat så mycket att man är tillbaka på ruta ett.

Vi står inför ett jätteproblem där vi måste minska utsläppen från vägtrafiken för att minska klimatbelastningen. Att bygga ut vägen till “motorvägstandard” förvärrar situationen. För att ställa om måste vägtrafik föras över till järnväg och biltrafik till kollektivtrafik.

Byggs vägen ut ökar hastigheten och därmed minskar trafiksäkerheten och skadeverkningarna från olyckorna ökar.

Att alliansen inte tar klimatproblematiken på allvar var ju inte så oväntat. Men att socialdemokraterna gick på samma linje var lite mer oväntat.

Eller?

Till detta kan man förundras över hur alliansen hanterar kommunfullmäktiges beslut att alla beslut ska prövas ur ett barnperspektiv.
I beslutsunderlaget stod det:
“Utbyggnaden av väg 108 innebär förbättrad trafiksäkerhet vilket är positivt för alla medborgare”.
Att utbyggnaden av vägen även innebär ökad trafik och därmed ökade utsläpp och därmed ökad klimatbelastning nämndes inte. Påverkar detta inte barnen?

Träffar: 7

Kategori: barn, klimat, trafik  | 2 kommentarer
ons
26
nov
2008
onsdag, 26 november, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Greenpeace dömer ut Vattenfalls elbilssatsning”

“Vattenfalls och BMWs elbilssatsning i Berlin döms ut av miljöorganisationen Greenpeace. Den el bilarna tankas med är inte tillräckligt grön, hävdar Greenpeace.

Elbolagen Vattenfall och RWE har startat elbilskampanjer i Tyskland tillsammans med BMW och Daimler. Senast presenterades under tisdagen Vattenfalls och BMWs satsning i Berlin på 50 eldrivna BMW Mini.

Bilarna ingår i ett test för att se hur infrastrukturen för eldrivna bilar behöver byggas ut. Vattenfall har arrangerat ett stort antal eltankställen runt om i den tyska huvudstaden.

Men redan på premiärdagen för försöket kom kritik från Greenpeace. Miljöorganisationen har räknat ut att koldioxidutsläppen från en eldriven Mini i Berlin ligger på 133,5 g/km. Den gränsen ligger även små explosionsmotordrivna bilar idag, och den ligger över de gränsvärden som EU kräver från 2012.

Bakom Greenpeace beräkningar ligger bedömningen att merparten av strömmen som bilarna tankas med produceras i kolkraftverk, och att utsläppen har flyttat från bilarnas avgasrör till kraftverkens skorstenar.”

Elbilar låter bra om man jämför med fossilbilar. Det är samma sak som med etanolbilar. Man kan inte bara stirra sig blind på bränslet. Man måste också se hur bränslet framställs. Det gäller att se till helheten.

Elbilar löser en del av utsläppsproblematiken men det finns andra problem att lösa. Trängsel, olyckor, batterier …

Träffar: 13

tor
30
okt
2008
torsdag, 30 oktober, 2008 | Skriven av:

Det behövs mer transportkapacitet mellan Malmö och Lund.
Biltrafiken ökar och det finns idéer att bygga ut motorvägen. Ett bättre alternativ är att bygga spårväg i form av lightrail.
Miljöpartiet har tillsammans med demokratisk vänster lagt en motion om att utreda möjligheten att lägga ett spår längs motorvägen.
Fördelen med att bygga lightrail istället för järnväg är att det är billigare och ger mindre ingrepp i naturen.
Det är många som jobbar kring Brunshög och Idéon. Många av dessa bor i Malmö.

Ska klimatproblematiken lösas måste man våga satsa. Spåren där Öresundstågen och Pågatågen är knöckfulla så något måste göras.

Det behövs även åtgärder för att minska antalet transporter. Detta kommer inte att ske inom en snar framtid vilket kräver att något görs snabbt.

Träffar: 8

ons
29
okt
2008
onsdag, 29 oktober, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Stopp i tågtrafiken i Skåne”

“Tågtrafiken mellan Malmö och Lund ligger nere sedan en kontaktledning rivits ned i Åkarp. Först efter klockan 15 beräknas trafiken vara igång igen.

Det var en lastbil med uppfälld kran som orsakade nedrivningen vid järnvägskorsningen i höjd med Alnarpsvägen klockan halv elva på onsdagsförmiddagen.”

Man kan undra om chauffören var nykter?
Alla kan göra misstag men att köra iväg med kranen i uppfällt läge ???

Det borde vara dags för att bygga om så att korsningen blir planskild. Visserligen kostar det att göra det men vad kostar inte ett tågstopp.
Vad hade det kostat om det hade kommit ett framrusande tåg när lastbilen stod på spåret?

Träffar: 9

ons
15
okt
2008
onsdag, 15 oktober, 2008 | Skriven av:

Ett av de effektivaste sätten att öka attraktiviteten och kapaciteten hos kollektivtrafiken är att bygga spårvagnslinjer. I många större svenska städer finns stombusslinjer med tät trafik som redan idag skulle kunna göras om till spårvagn, och bli ett lyft både för klimatet och för stadsmiljön.

Miljöpartiet föreslår en statlig delfinansiering för byggande av spårvagnslinjer i större städer. Samtidigt har vi gått igenom förutsättningarna för att dra spårvägslinjer i åtta större städer, och presenterar här olika exempel på hur det skulle kunna se ut i städer som Linköping, Uppsala, Malmö, Lund med flera.

Det byggs spårvagnslinjer med stor intensitet runtom i europeiska städer. Exemplen är många på hur stadsmiljöer och kollektivtrafik förbättrats dramatiskt efter införandet av spårvagn. Det finns stor anledning att inspireras av dessa städer som valt att prioritera kollektivtrafiken framför bilen, och på så sätt även gett prioritet till cyklister och fotgängare.

Det är lätt att få känslan av att omställningen till ett klimatsmart samhälle är fyllt av uppoffringar. Men denna genomgång av europeiska förebilder och svenska exempel på spårvagnsutbyggnad visar att det är precis tvärtom. Att satsa på spårvagn är att skapa en mänsklig och levande stadsmiljö där alla som rör sig i staden ges möjlighet till ett klimatsmart resande.

I det följande redovisas exempel på spårvägsutbyggnader i totalt 10 städer som skulle kunna rymmas och delfinansieras med statsbidrag inom den av Miljöpartiet föreslagna ramen, 24 miljarder kronor i statsbidrag till spårutbyggnad under en 15-årsperiod. Exemplen har tagits fram efter kontakter med planeringsmyndigheter, trafikföretag och Miljöpartiets ansvariga olitiker från respektive stad.
De redovisade spårvägsutbyggnaderna ska ses som exempel på intressanta projekt som i några fall är beslutade, men i de flesta fall fortfarande är under utredning. Planeringsförutsättningar och kostnadsberäkningar förändras ständigt, vilket gör att det idag inte är möjligt att med säkerhet fastställa utformning och beräkna kostnader för varje enskilt objekt.
Sammanställningen bör dock ge en ganska god bild av ungefär vilken spårutbyggnad som är möjlig inom den av oss föreslagna ramen.

LUND STN-BRUNNSHÖG
2003 öppnades kollektivtrafikstråket Lundalänken från stationen via universitetssjukhuset, tekniska högskolan, forskningsbyn, Brunnshög och vidare ut mot Södra Sandby. Idag trafikeras stråket med buss, men det är anpassat för att enkelt kunna konverteras om till spårväg. Alla radier, broar och all bebyggelseplanering runtomkring har det senaste decenniet anpassats för att rymma spårtrafik. S, v och mp initierade och satte igång LundaMats, en plan för att miljöanpassa transporterna i Lund.
Inom ramen för detta projekt som pågår fortfarande är Lundalänken en strategisk del. Längs med sträckans centralare delar, Lund Stn-Brunnshög, finns ett stort och ökande reseunderlag. Sedan Lundalänken invigdes har biltrafiken inte ökat trots att Lund är en av de städer som växer mest i Sverige. En konvertering till spårväg kommer att vara nödvändig för att möta efterfrågan på kollektivtrafiken. Det som idag står i vägen för spårväg är bristen på statlig delfinansiering.

BRUNNSHÖG-DALBY
Att ansluta Lund med Dalby med spårväg skulle ha stora regionala effekter. Dalby fungerar idag som knytpunkt för många av Skånetrafikens bussar och det finns flera ytterligare förslag om ny spårtrafik till Dalby.

Detta är givetvis något som borde tas med i Lunds ÖPL-arbete (översiktsplan).

Undrar om det finns några andra partier som vill hoppa på “tåget”?

Läs hela rapporten!

Träffar: 4