Inlägg under kategori » byggande «

sön
17
jan
2016
söndag, 17 januari, 2016 | Skriven av:

I Järfälla byggs Sveriges första skola som byggts enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad på den högsta nivån Guld, Herrestaskolan. Den är uppförd helt i massivträ. Den är nästan koldioxidneutral och självförsörjande på el m h a  1 400 kvadratmeter solceller, som finns på skolans tak.

Skissbild_permanent-skola_2015_460Miljöcertifieringen Guld innebär bland annat höga krav på energianvändning, materialval och kontroll på farliga kemikalier. Det krävs också en god inomhusmiljö med bra luft och akustik.

Skolan förverkligas inom en visionen om en hållbar och levande stadsdel. Herrestaskolan får en utrustad danssal, ett stort bibliotek och en stor idrottshall med läktare. Matsalen, slöjdsalar, tekniksalar och hemkunskapssalar byggs så att de kan hyras ut för bland annat utbildning. Alla dessa lokaler ligger i skolans hjärta och är utrustade för att användas både av skolan och allmänheten.

Skolgården är nästan 10 000 kvadratmeter och utformad som en aktivitetspark som även den kan användas av invånarna i stadsdelen, när skolbarnen inte är där.

Jättebra att skolan byggs enligt Miljöcertifieringen Guld, ännu bättre att den byggs så att den kan användas på icke skoltid av allmänheten. Blir ett levande kulturhus.

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Oftast när det gäller Byggnadsnämnden blir det en diskussion om vem som bygger mest. Sällan blir det en diskussion om hur man bygger.

Lunds kommun är på många sätt ett föredöme men inte när det gäller att bygga lågenergihus. Här har det blivit mest prat och väldigt lite verkstad.

Alliansen klagar på att det blir många återremisser som kostar pengar. Alliansens anser att t ex miljöpartiet okynnes återremitterar. Bästa sättet om man vill minimera antalet återremisser är att öka delaktigheten och att göra bra planer.

När det pratas klimat är det ofta transporter som tas upp. Visst är transporter ett stort problem men bostäder är också ett stort problem. Dels hur dessa byggs och hur mycket energi de använder dels var de byggs och hur de som bor i bostäderna transporterar sig.

Stadsplanering är en mycket viktig faktor för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens miljömål från LundaEko borde vara mer styrande.
Detta är inte bara en kommunal fråga.

Ska det bli en långsiktigt hållbart samhälle måste det bli en regional balans i hela Skåne. Det går inte att bygga bostäder utan att även tänka på hur det ska skapas fler jobb.

Jag tror inte att alla vill spendera flera timmar för att ta sig till och från hem och jobb. Tiden är alldeles för dyrbar för detta. Det är rent slöseri. Så även om vi skulle överföra alla persontransporter till spårburen kollektivtrafik så löser det inte alla problem.

Hur ska vi skapa ett samhälle med kvalité där vi har tid för oss själva och våra nära och kära?
Inte gör vi det genom att bygga på vår jordbruksmark som behövs för vår framtida försörjning och inte gör vi det med att bygga fler vägar.

ons
5
maj
2010
onsdag, 05 maj, 2010 | Skriven av:

I dag var det kommunstyrelse. Denna gång var det inte lika många ärenden än förra kommunstyrelsemötet. Antal ärenden räckte dock till, mötet varade till 21.30. Det som tog mest tid var ärendet med detaljplanen som rör matcharenan och nybyggnationen. Miljöpartiet har ansett att planen inte ska flyttas och så blev nu. Hela detta område har varit uppe till diskussion under en längre tid. Miljöpartiet hävdade från början att man skulle se detaljplanen i en helhet men en majoritet tog bit för bit. Vilket har resulterat i ett antal utredningsuppdrag hur var ishallen skulle byggas, var arenan skulle byggas och nu hur man skulle göra med matcharenan.
Mycket resurser har lagts på detta och det hela är inte slut än för nu måste detaljplanen göras om. Sista ordet är väl inte sagt i denna fråga.

På dagordningen fanns även förslag om nya tider för loppisen på Södra Esplanaden och torghandel på Clemens- och Mårtenstorget. Alliansen ville stänga tidigare. När det gäller torgahandeln på Mårtenstorget prioriterades bilparkering framför torghandel.

I en annat ärende, ett medborgarförslag, ville alliansen införa gratis parkering i ett P-hus på lördgar. (S) ville ha gratis parkering med P-skiva i hela Lund på lördagar. Det som behövs är inte mer bilar i centrum. Så dyrt är det ändå inte att parkera i stan. Det hade varit mycket bättre att göra kollektivtrafiken gratis eller i alla fall billigare. Biltrafiken är ett miljö- och klimatproblem. Globalt men även lokalt.

I många ärenden var partierna inte överens men att avsätta pengar till Lundakarnevalen där var alla eniga. Nu är två veckor kvar.

lör
27
feb
2010
lördag, 27 februari, 2010 | Skriven av:

BLT skriver : Energihuset som kan ge el tillbaka

Ronnebys allra första plusenergihus är klart.
Det kan försörja sig själv med värme, el och varmvatten.
Men också ge ett överskott på energi.

I Lund har det pratats lågenergihus länge men mycket lite har gjorts. Ju högre energipriser desto intressantare måste dessa hus bli. Huset i Ronneby byggs av Energibo. Det ska bli fler, troligen ett 20-tal.

Solen är en viktig storhet vid huset på Elevhemsvägen. På taket sitter solfångare som kan användas för att producera egen el och varmvatten.
– Vi provar ny teknik i huset och blandar gamla tekniker som kan spara energi, säger Håkan Jostemyr, press- och informationsansvarig på.
Solcellerna kan producera sex kilowatt per dag. Dagar med mycket sol ska elöverskottet kunna växlas in i Ronneby miljötekniks elnät.
En del av solcellerna används för att värma upp vatten. Det kan de göra också mulna dagar. Men vatten kan också värmas upp direkt från vattenledningsnätet.
– Det finns alltid en backup. Tekniktanken tar det vatten som kräver minst energi att få varmt, säger Håkan Jostemyr.
Plusenergihuset invigdes för visningar på torsdagen. Det är i grunden ett passivhus och har byggts för att släppa ut så lite värme som möjligt, samtidigt som det tar tillvara den värme som alstras inomhus.
Priset på ett plusenergihus varierar med vilka tekniska tillval som görs. Kostnaden ligger mellan två och en halv, och tre miljoner kronor.

sön
17
jan
2010
söndag, 17 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Förslag till kommunhus skapar miljöoro

Redan innan det vinnande arkitektförslaget presenterats har kommunens nya kommunhus skapat oro. Bara ett av de fem arkitektförslagen uppges uppfylla miljökraven.

Den 29 januari avslöjas vilket av de fem förslagen till nytt kommunhus som ska förverkligas. Huset som i första etappen ska rymma 250 arbetsplatser ska ligga i kvarteret Kristallen väster om järnvägen.

Fem förslag presenterades i november och tävlingen är enligt stadsarkitekt Bengt Aronsson redan avgjord.
– Juryn har fattat beslut och den är enig, säger han.

Bengt Aronsson vill inte kommentera om det vinnande förslaget uppfyller miljökraven eller ej, men säger att oavsett kommer detta att kunna justeras.
– Förslagen är ju inte detaljstyrda och projekteringen är inte gjord än.

Det är som vanligt. Miljökraven ställs aldrig som krav och blir därför sällan verklighet.
Det snackas så mycket om att det ställs höga miljökrav när det ska byggas i Lund. ”Vi har det bästa miljöbyggprogrammet i Sverige”. Men vad hjälper det om man inte bryr sig om miljökraven. Det är som vanligt mest snack. Bara ett av fem arkitektförslag uppges fylla miljökraven.

När det ska till beslut så skyller man på att kommunen inte kan ställa krav. Nu verkar det vara samma sak trots att det är kommunen som är ”köpare”.
Vad är det nu som hindrar att kraven blir krav och inte bara snack?

Ska det bli bra måste miljötänket vara med ifrån början. Annars blir det bara något som läggs på efteråt och då blir det aldrig så bra. Det blir mest kosmetik.

Men det är klart det kan ju vara det förslaget som uppfyllde miljökraven som vann och i så fall är det nästan bra. Uttalandet från stadsarkitekten visar att miljökrav inte är krav utan bara önskemål och det kommer att påverka framtida byggare. Vilket kommer att motverka övergången till ett mer klimatsmart byggande.

tor
31
dec
2009
torsdag, 31 december, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt : Här är sprickan i Hammarby Sjöstads miljöfasad

Hammarby Sjöstad presenteras ofta som det svenska paradexemplet på hållbart byggande. Men en ny rapport från KTH visar nu att dolda sprickor döljer sig i den välputsade miljöfasaden.
”I Hammarby Sjöstad, söder om Hammarby Sjö, står miljön i centrum. Sedan 1996 har Hammarby Sjöstadsprojektet haft i uppdrag från stadens kommunstyrelse att göra stadsdelen till en spjutspets i miljöanpassning.” Så står det på Hammarbysjostad.se, en portal som drivs gemensamt av Stockholm Vatten, Fortum och Stockholms Stads exploateringskontor. Hammarby Sjöstad har också vid ett flertal tillfällen presenterats som en förebild för byggandet av hållbara städer – nationellt och internationellt.

En utvärdering från KTH visar att Hammarby Sjöstad långt ifrån är en spjutspets inom alla områden på miljöanpassningsområdet. Framförallt brister stadsdelen när det kommer till energieffektivisering – det första miljömålet som Stockholm Stad satte upp för stadsdelen 1996.

Det mål man först satte upp 1996 var 60 kWh/m2 i Sjöstadens fastigheter, något som byggherrarna emellertid vägrade anpassa sig efter. Målet reviderades också senare till 100 kWh/m2. Enligt KTH:s rapport har inte heller det senare målet nåtts. Energiförbrukningen varierar enligt rapporten kraftigt mellan fastigheterna där den värsta energiförbrukaren ligger på 220 kWh/m2 medan den lägsta når ner till 95 kWh/m2.

Det visar att marknaden inte kan eller kanske inte vill förändra sig. Byggarna är väldigt konservativa. Vilket medför att det krävs reglering om man vill komma någonstans.
Det är pinsamt att ett så stort och resursstarkt och omtalat projekt inte kan leverera.

Snittet har till slut hamnat någonstans mellan 142 kWh/m2 och 165 kWh/m2. Alltså inte bara högre än det uppsatta målet, utan också högre än den svenska byggnormen som idag är 110 kWh/m2

Ur energisynpunkt är det ju helt misslyckat. Från början var målet 60 kWh/m2 men byggarna knorrade och ville ha det dubbla. Resultatet blev alltså sämre än vad byggarna ville ha från början. Sämre än övriga nybyggen som genomfördes i Sverige vid den tiden.

Egentligen borde detta lösa sig självt om de som köper ett hus fick se kalkyler för driftskostnaden för t ex 20 år.

Då skulle en merkostnad i byggnationen snabbt kompenseras av minskade energikostnader.

Hans Eek på passivhuscentrum säger att det inte är några problem att bygga hus med nivåer på 60 kWh/m2, det målet borde väl kunna nås också i Hammarby Sjöstad?
– Idag kanske det går, och förhoppningsvis sänker man nivåerna nu när man fortsätter bygga Hammarby Sjöstad. Än så länge är bara hälften byggt. Men man måste ändå ta hänsyn till den teknik man valt att arbeta med. Nu valde man inte passivhus eller plushus, därför tycker jag att det är meningslöst att diskutera passivhus i Hammarby Sjöstad idag.
I KTH:s rapport framstår en rad brister i den vanligtvis miljömässigt fläckfria bild som ofta målas upp av Hammarby Sjöstad. Förutom mål som inte uppfyllts har det också varit svårt att hitta data kring måluppfyllnader och KTH konstaterar också att målbilderna ofta varit oprecisa. Just energieffektiviteten är emellertid den tydligaste bristen.

Läs KTH:s rapport!

Kategori: byggande, klimat, miljö  | En kommentar
tor
1
okt
2009
torsdag, 01 oktober, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver ”Gröna tak fångar CO2”

Takträdgårdar i storstäder var förr en form av yttersta lyx. Snart kan det kanske bli ett miljökrav.

Gröna tak håller på att bli ett sätt att göra en byggnad mera ekologisk. Och då handlar det inte om färgen på takteglet. Att täcka ett tak med vegetation, ja det pysslade man med redan på vikingatiden, men det verkar ha förlorat i popularitet framåt medeltiden och i den industrialiserade världen av år 1900 var det inte à la mode längre. Numera förekommer det bara på Skansen. Trodde man.

icf_green_roofAntalet tak täckta med vegetation i USA ökade med 30% mellan 2006 och 2007. Fördelarna med gröna tak är bland andra bättre hantering av regnvatten, insparad energi, minskat buller och luftföroreningar, förbättrad biologisk mångfald och till och med bättre ROI än vanliga tak. Men ett grönt tak kan göra annat också. Kostnaderna för uppvärmning och luftkonditionering kan minskas helt enkelt genom den stora termiska massan.

Det finns många fördelar med att öka det ”gröna”. De fångar in CO2 och isolerar och minskar behovet av luftkonditionering och uppvärmning. De kan också suga upp regnvatten som annars kan ställa till problem och minskar belastningen på avloppssystemet. De kan även dämpa buller. Den biologiska mångfalden ökar och taken kan också minska temperaturen (Urban heat island).

Hittills har det mest lagts sedumtak på ”återvinningshus”. Det är ju bra men man kan ju även använda gröna tak till bostadshusen. Kanske kan det lossna nu.

mån
27
apr
2009
måndag, 27 april, 2009 | Skriven av:

Den rödgröna alliansen föreslår ett nytt stöd för att renovera och energieffektivisera nerslitna bostadsområden. ROT-avdraget får en klimatbonus.
– Det rödgröna ROT-avdraget leder till förbättrade boendemiljöer och att fler är beredda att renovera, bygga om och effektivisera sin energianvändning. En satsning där alla är vinnare och som innebär tusentals nya jobb, minskad klimatpåverkan och en ökad framtidstro i vårt land, säger Mona Sahlin (S), Peter Eriksson (MP) och Lars Ohly (V)
Arbetslösheten bland byggnadsarbetare var i mars 10,6 procent (källa: Byggnads)

• 40 till 50 000 lägenheter i flerfamiljshus kan renoveras/år med nytt stöd

• Antalet fler byggjobb med rödgröna ROT-avdraget 15 000 jobb/år

• Totalt kostar det nya och utvidgade ROT-avdraget 6 miljarder/år
Om stödet till renovering av flerfamiljshus, primärt miljonprogrammen

• Stöd för att stimulera totalrenovering av flerfamiljshus, förutsatt att renoveringen leder till minst 30 procent minskad energianvändning.

• Stödet utgår till 50 procent av arbetskostnaden upp till ett tak om 100 000 kronor per lägenhet (dvs 50 000 kronor per lägenhet i stöd).

• 40 till 50 000 lägenheter i flerfamiljshus bör kunna totalrenoveras per år. Det är ungefär en fördubbling jämfört med idag.
Om det utvidgade stödet till det existerande ROT-avdraget

• Besked till landets radhus-, villa- och bostadsrättsägare att vi behåller det nuvarande ROT-avdraget så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen.

• Skattereduktionen är fortsatt 50 procent av arbetskostnaderna (50 000 kronor i stöd) och kommer fortsatt att vara knutet till individen.

• ROT-avdraget utvidgas med en extra klimatbonus på 10 procent och kopplas till den enskilda fastigheten och kan därför sökas av bostadsrättsföreningar.
Kostnader och nya jobb

• Vi beräknar att stödet till flerfamiljshus kostar två miljarder per år och det utvidgade ROT-avdraget för småhus och bostadsrätter kostar cirka fyra miljarder kronor per år. Totalt sex miljarder kronor per år.

• Sammanlagt bedöms detta skapa omkring 15 000 fler jobb. (Beräkningar från SABO visar att en renoveringsvolym på 50 000 lägenheter skulle skapa cirka 35 000 fler jobb. Vi gör en mer försiktig bedömning.)

tor
23
apr
2009
torsdag, 23 april, 2009 | Skriven av:

Alliansen fick igenom sitt förslag och det blir med största sannolikhet inga passivhus i Stora Råby planen. I alla fall blev det inget uppdrag till tekniska nämnden att driva detta. det tog lång tid men till ingen nytta.
Lite märkligt att det inte skulle kunna gå att bygga passivhus i Lund. Vi är lärdomens stad och vi har verkligen kunskapen i Lund. LTH och universitetet är långt framme det är bara Lunds kommun som inte hänger med. Lite märkligt när det finns så stort intresse att bygga i Lund. Lunds kommun borde kunna ställa krav på hur det ska byggas och var det ska byggas.
Alliansen menar att det inte går att bygga passivhus eller motsvarande i Lund. Landskrona kan, Göteborg kan, Tyskland kan men inte Lund.
Lite konstigt är det.
Det var samma sak med kaffefilterpåsar som inte kunde göras klorfria. Men så över en natt kunde en tillverkare och sedan kunde alla på en gång.
Kapitalismen är verkligen konservativ.

Tyvärr blev vår motion om ”Mäns våld mot kvinnor” bordlagd tillsammans med ”Handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor”.

tor
23
apr
2009
torsdag, 23 april, 2009 | Skriven av:

Nu pågår diskussionen om detaljplanen för Stora Råby 36:22. Miljöpartiet är tveksam till att man bygger på den goda åkermarken. Detta område hade varit OK att bygga trots att det är åkermark men endast under förutsättningen att man gör det på ett bra sätt.
Passivhus borde vara ett minimum. Kollektivtrafikförsörjningen borde vara en självklarhet. Tätheten, dvs fler hus/lägenheter per ytenhet, borde vara större när man nu bygger på åkermark.
DIskussionen har precis börjat så det ska bli spännande hur det går.

ons
22
apr
2009
onsdag, 22 april, 2009 | Skriven av:

I morgon är det kommunfullmäktige. På dagordningen finns ärendet ”Detaljplan för del av Stora Råby 36:22”. En detaljplan som skulle kunna vara en bra plan. Från början skulle det byggas ekologiskt. Varefter tiden gick blev det mindre och mindre ekologiskt.
Om klimatproblematiken ska mötas måste samhällsbyggandet bygga på ekologiska principer. Energianvändningen till boendet måste minska genom t.ex. att det byggs passivhus. men det är inte bara energianvändningen i boendet måste minimieras. En stor energianvändning går åt till transporter till och från boendet.
Denna plan innebär att det inte ställs några krav på att det ska byggas passivhus eller motsvarande och dessutom byggs området upp innan bra kollektivtrafik finns.
Ska man flytta in i detta område blir det svårt att klara sig utan bil. När väl kollektivtrafiken blir utbyggd är de som har flyttat in invanda med att använda bil.

På senaste kommunstyrelsen försökte oppositionen att göra planen lite bättre genom att ställa krav på att tekniska nämnden inom ramen för försäljningsavtalen skulle verka för att minst 30% av bostäderna ska uppföras som passivhus eller annan motsvarande teknik.

Det löser inte alla problemen men hade förbättrat situationen. Tyvärr köpte inte alliansen detta förslag.

Vi får se om det blir någon ändring i morgon på kommunfullmäktige.

fre
6
feb
2009
fredag, 06 februari, 2009 | Skriven av:

banner-bygg-om-sverige Idag går en tredjedel av all energi i Sverige till bostäder, för att värma upp våra hem och förse oss med vatten och el. Faktum är att vi bor på samma resurskrävande och ineffektiva sätt som för trettio år sedan. Bostadssektorn måste bli klimatmässigt hållbar.
Med en annan politik skulle energianvändningen i bostadssektorn kunna halveras.

Runt om i landet finns nybyggda hus och bostadsområden där energianvändningen mer än halverats med hjälp av bättre material, tjockare väggar och smartare ventilation.

Miljöpartiet vill att det som idag är miljövänliga försök blir till en grön standard. Vi vill bygga om Sverige. Det så kallade miljonprogramsbeståndet som byggdes under perioden 1960-1975 står inför stora renoveringsbehov. Här finns ett gyllene tillfälle att i samband med renoveringarna genomföra klimatsmarta energieffektiviseringar, skapa trivsammare områden och nya gröna byggjobb.

Men det krävs politiska beslut och handlingskraft. Hyresgäster, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggbolag kan alla på olika sätt arbeta för en minskad energianvändning inom bostadssektorn.

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

Ärendet Stora Råby blev inte avgjort idag. Alliansen begärde återremiss till byggnadsnämnden. Troligen för att övertala (c) att säga ja till planen.
Det visar att alliansen har lite problem att styra.
Det fanns en majoritet till att säga ja till planen, (m), (fp), (kd), (s) och (v) ville bifalla planen. (s) och (v) ville dessutom ha med några uppmaningar till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och Lunds Energi. Dessa uppmaningar var väldigt svaga och hade troligen inte gett några resultat. Eftersom alliansen har majoritet i alla nämnder och styrelser.

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

Så var det åter dags för Lunds kommunfullmäktige. På dagens agenda finns det inte bara 4 beslutsärenden varav endast ett stort ärende.
Detta ärende gäller en Detaljplan för del av Stora Råby 36:22 m fl i Lund, Lunds kommun. Detta är en plan som skall exploatera vår bästa resurs dvs jordbruksmarken.
Från början fanns det tankar att detta skulle vara ett ekologiskt projekt. Av detta blev intet.
Det är bara (mp) och (c) som vill avslå planen.
Övriga partier vill säga ja. Alliansen vill säga ja rakt av utan att ställa krav.
När det blir omröstning kommer det att bli alliansen som ”vinner” tyvärr.
Boende är en stor energislukare, dels i form av uppvärmning och elanvändning men även i form av transporter.
Ska man bygga så ska man undvika jordbruksmark. Ska det byggas måste man planera så att det finns kollektivtrafik som är utbyggd när man flyttar in. Annars attraheras endast de som har bil. Har man väl börjat bli beroende av bilen är det mycket svårt att ändra sig detta.
Dessutom måste Lund uppmuntra lågenergihus. Lund ligger framme på det teoretiska planet men inte på det praktiska planet. Landskrona har fler lågenergihus än Lund.

Nu är det 18.15 och det är minst 4 namn på talarlistan.

tis
11
nov
2008
tisdag, 11 november, 2008 | Skriven av:

Det finns fina promenadstråk på Väster. Vår favoritsträcka är längs Höje å. På vägen dit passerar vi ett antal parkbänkar. Vi använder väldigt sällan några parkbänkar så vi tänker inte alltid på var de finns.
Senast vi gick en rund stannade vi till och upptäckte en parkbänk med en fanatstisk vy. Eller?

Ibland kan ju parkbänken vara först och sedan så byggs något annat som förstör utsikten. I detta falet tror jag att parkbänken kom till efter det att Lunds Energi byggde sitt ”hus”.
Man kan undra vem som bestämmer var bänkarna ska placeras och hr man avgör det hela. Tittar man i verkligheten eller litar man på kartan.

Om man bara hade flyttat bänken något hade man kunnat få en helt annan utsikt. Nu får man titta in i ett trist staket med en trist byggnad bakom det samma.

Man skulle också kunna komplettera vissa bänkar med lite ”picnic”-utrustning så att man kan ta en fika. Det borde inte vara så konstigt. Då hade man kunnat få ut mer av de gröna stråken.

sön
9
nov
2008
söndag, 09 november, 2008 | Skriven av:

När man är ute och reser mycket är det skönt att bara vara hemma. Borta bra men hemma bäst, stämmer verkligen.
Började dagen med en promenad längs Höje å. Inte många som var ute trots att vädret var utmärkt.

Ännu så länge kan man få en liten känsla av natur. Detta borde vara något som vi borde vara rädda om och inte förstöra.

Riktiga grönområden är en bristvara i Lund och det blir värre och värre. man borde öka de gröna inslagen.

Vi borde ha fler skolträdgårdar, fler koloniområden och fler större grönområden. Det ska inte vara fler stadsparker utan områden med mer ”vild” natur.

Det finns ett projekt som heter ”Gröna skolgårdar”. Det har funnit en längre tid men projektet har gått i stå. Mycket pga av brist på resurser men även pga att det inte har varit prioriterat.

Tänk om man kunde kombinera skolträdgårdar med trädgårdar för äldre. Det finns många äldre med gröna fingrar som kunde vara en resurs för skolträdgården.

Att grönt är bra för rehabilitering är visat genom forskning som Alnarp har bedrivit. Annan forskning visar att grönt även är bra för friska.

fre
7
nov
2008
fredag, 07 november, 2008 | Skriven av:

Under veckan som gått har det hänt en del i Lund.

”Polisen gör sin största insats i Lund på många år när de griper de sex ungdomarna och rensar området så att huset kan rivas.”

Insatsen gällde rivningen av huset på Kävlingevägen. Inte bara polisen har visat handlingskraft även den s.k. kommunledningen har gjort det.

Är det så hotfullt att några ockuperar ett tomt hus som ingen bryr sig om. Hur har stått tomt länge och därmed har det förfallit vilket är ett slöseri med resurser och problematiskt när bostadsbristen är så stor som den är i Lund.
Nu gäller det inte bara att bygga bostäder det gäller även att bygga mindre och billiga hyrserätter.
Alliansregeringen minskade byggandet av hyresrätter genom att ta bort det extra stöd som fanns för att bygga hyreslägenheter.

När huset hade rivits så blev det nya ockupationer. Vilket ju var väldigt förvånande, eller hur?

Nu kommer tomten på Kävlingevägen att stå obebyggd några år. Vem vinner på detta?

Kunde man inte ha haft lite is i magen och sett om man kunde göra något annat än att bara riva.

Att bostadsbristen är ett problem kan ingen säga emot!

mån
3
nov
2008
måndag, 03 november, 2008 | Skriven av:

På dagens måndagsmöte gick vi igenom kommunstyrelsens (KS) ärenden. På KS finns bl.a. planärendet ”Detaljplan för del av Östra Torn 29:1 m.m.”, där Max Lab IV är tänkt att byggas. Anläggningen kommer att ta 19,4 ha mark i anspråk. Mark som är klassad som minst 10.
Det finns en klar majoritet för att anläggningen ska byggas och därmed att man ska säga ja till planen.

Vi fick en bra diskussion om problematiken med utbyggnad och att man bygger på bästa åkermark.

I framtiden kommer vi att behöva all jordbruksmark som är av så hög klass. Jordar som är klassade som 10-värdiga är de bästa jordarna. 19.4 ha kanske många säger är ju inte mycket men knapprar man 19 här och 19 där så blir det ganska så mycket till slut.

Max Lab IV är i sig et bra projekt inte alls som ESS. Vi har redan Max Lab III så det är en naturlig fortsättning på utvecklingen att IV-an kommer till Lund. Men är det OK att ta av den bästa åkermarken till detta??

Planen är nu ute på samråd och KS ska uttala sig om detta samråd. Frågan är hur hur mycket har man ansträngt sig att hitta en lokalisering där man inte behöver ta i anspråk den bästa jordbruksmarken?

När sätts gränsen där vi inte kan ta mer jordbruksmark exploatering?

fre
17
okt
2008
fredag, 17 oktober, 2008 | Skriven av:

Detta är den första konferensen jag varit på där man använder tolkar. Mest från franska till engelska.
Konferensens tema är ”The art of City making”.

Första föredraget handlar just om detta. Det är Charles Landry, Sociolog från England. Bl.a. har han tittat på grafitti runt om i världen. Vissa ord används mer än andra, som ”love” and ”pain”. Han menar att genom att studera budskapet i grafitti kan man få en känsla av hur de står till i samhället.
Väldigt intressant föredrag.

Byggnader sänder ut budskap. Många gånger som en ”fabrik” som skapar sjukvår och undervisning.

Det finns många skolor som har legat i et område med sociala problem. Där skolan har sett hemsk ut. Mycket betong och trista korridorer och ingen utsmyckning över huvud taget. Elevernas resultat har inte varit så lysande, skadegörelsen har varit stor osv.
När msn byggt om skolan och satsat på lite konst och estetik så har skadegörelsen minskat och elevernas prestationer har ökat.

Mycket intressant föredrag.

mån
6
okt
2008
måndag, 06 oktober, 2008 | Skriven av:

Trots att kolonitiden är över så känns det helt OK. Det är nu full fart med politiken.
Morgonen ägnades åt direktionen för Räddningstjänst Syd. När jag cyklade förbi Spyken, på väg mot mötet, möttes jag av blåljus. Det var olyckan där en kvinnlig cyklist fick sätta livet till. Jag vet inte hur olycksförloppet gick till. Vägbanan var våt och föraren bländades av höstsolen. Cyklisten blev påkörd när hon skulle korsa gatan.

Biltrafiken skördar sina offer. Biltrafiken är inte människovänlig den är för snabb och vårdslös och bilarna är alldeles för stora och hårda. Hastigheten anpassas inte alltid efter förhållanden som råder. Våt vägbana och sol som bländar borde sänka hastigheten. Alla olyckor som sker och alla offer som skördas visar att bilen och dess förares framfart måste begränsas.

Räddningstjänsten Syd hade inga större beslutspunkter. Vi fick information om ett erfarenhetsutbyte som gjorts med Merseyside Fire & Rescue Service. Två anställda har varit i Liverpool och studerat deras arbete med att bl.a. ”Förebyggande brandskydd i skolbyggnader” samt ”Stenkastning mot räddningstjänsten”.
Situationen i Liverpool är mycket annorlunda än vad den är i Skåne. Malmö kanske är närmast men skiljer sig ändå åt.
Det finns dock tendenser som går åt Liverpool-hållet.

Skolbränderna har ökat men är inte hela problemet. Precis i samma veva som branden på Norrevångsskolan i Eslövanlades så var det bestämt att arbetet med att minska ”bränderna i skolorna i Eslöv” skulle starta.

Ett annat ärende på dagordningen var ”Delårsbokslut 2 2008”. Prognosen visar på ett överskott ca 4 miljoner. Detta beror till stor del att alla tjänster inte har besatts samt att en del investeringar har försenats. Att inte alla tjänster har kunnat besättas är ett övergångsproblem. Efter det att Räddningstjänst Syd bildades 1 januari 2006 har omställningen till en ny sammanhållen räddningstjänst pågått. Den nya organisationen kommer att fullt ut att vara i funktion den 1 januari 2009. Vilket bl.a. innebär att en större del av tjänstgöringen kommer att användas till förebyggande, d.v.s. att förhindra att olyckor uppstår.

I kväll var det som vanligt måndagsmöte med bl.a. ÖPL. ÖPL ska vara ett viktigt styrdokument. Just nu diskuteras hur många alternativ som ska tas fram, två eller tre. Socialdemokraterna driver att det bara ska tas fram två alternativ. Detta är inget avgörande beslut. Det viktiga är hur mycket Lund ska växa med utgångspunkten långsiktigt hållbar utveckling med klimatfokus men även med utgångspunkt för att bibehålla Lunds nuvarande attraktionskraft.

Tillväxt löser inte våra klimatproblem. Ska man ta itu med transportproblematiken räcker det inte att bara hitta nya bränslen. Man måste även minska antalet transporter. Antalet transporter påverkas av hur vi planerar vårt samhälle.

På nästa byggnadsnämnd som äger rum i nästa vecka ska beslut tas om vilka alternativ som ska utredas.

De tre utredningsalternativ som nu diskuteras beskrivs enligt nedan:


Kategori: byggande, klimat, ÖPL  | 17 kommentarer