Inlägg under » mars, 2010 «

tor
18
mar
2010
torsdag, 18 mars, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Energiprofessorn: Kärnkraft får betalas över skattsedeln

Utan statliga subventioner och garantier blir det för dyrt att bygga nya kärnkraftverk. Det är budskapet från den brittiske energiprofessorn Stephen Thomas som är på besök i Stockholm i dag.
Han är professor i energipolitik vid University of Greenwich Business School.

Innan han fick sin professur i Greenwich bedrev han forskning om energipolitik i över 20 år vid Science Policy Research Unit vid University of Sussex.

Han är välkänd för sina slutsatser att ny kärnkraft inte är kommersiellt lönsam med dagens energipriser och att industrins tal om en renässans för kärnkraften bara är tal och dåligt förankrad i verkligheten.

Man kan undra hur alliansen räknar när det gäller ny kärnkraft. Kanske är det som vanligt mer snack än handling. Det låter bra att bygga nya kärnkrfatverk om man samtidigt betraktar dessa som klimatneutrala, vilket de inte är. Kopplar man sedan till att det behövs billig elenergi för att industrin och jobben inte ska drabbas så har man skrämt upp väljarna att man kanske köper resonemanget.
Om man bara ändrade att de som äger ett kränkraftverk skulle vara fullt ut ekonomiskt ansvariga skulle detta vara tilräckligt för att kärnkraften skulle börja avvecklas.
Varför ska skattebetalarna ta över ansvaret när en kärnkraftsolycka inträffar?

Vår energikonsumtion behöver ställas om till att använda mer förnyelsebar energi och så behöver vi spara energi. Våra bostäder läcker energi, det är alldeles för många transporter och alldeles för många transporter sker på vägen.

“Fem gånger så dyrt som för tio år sedan”
I USA har inga nya kärnkraftverk byggts på 30 år. I Europa har bara två beställningar av nya reaktorer genomförts – Olkiluoto i Finland och Flamanville i Frankrike.

– Erfarenheterna från Olkiluoto och från beräkningar för nya reaktorer i USA, visar att konstnaden per kilowatt ny kärnkraft ligger på 5000-6000 dollar. Det är fem-sex gånger så mycket vad som kärnkraftsindustrins kalkyler talade om för tio år sedan, säger Stephen Thomas till Ny Teknik.

Var alliansen tänkt att ta dessa pengar till nya kärnkraftverk?
Eller är det kanske bara ett sätt få väljare den 19 september?

Ladda ned hans föreläsning från den 4 februari 2010 om kärnkraftens lönsamhet.

Träffar: 6

ons
17
mar
2010
onsdag, 17 mars, 2010 | Skriven av:

Nu är det åter dags att bloggga. Det har hänt en del privat och det har varit mycket politiskt. E-postlådorna har varit väldigt fulla. Nu är det mesta under kontroll och därmed finns det åter tid att blogga.

I dag var det kultur- och fritidsnämnd. Mycket information och lite beslut och en hel del ärenden som lyftes ut från dagordningen. Man kan inte direkt säga att det är ordning och reda i alliansens politik. Vi har nu haft en styrgrupp för hästsportens utveckling i flera år och inget har egentligen hänt.

Vi har haft en styrgrupp för att ta fram ett handlingsprogram för kulturpolitiken som har lagt fram ett förslag som togs enhälligt i Kultur- och fritidsnämnden. Allt gick bra ända fram tills att det var dags att gå från ord till handling. Resurserna försvann och helt plötsligt så agerade kommunstyrelsen som om de var Kultur- och fritidsnämnd. Kultur- och fritidsnämnden har minst två gånger skrivit till kommunstyrelsen utan att få svar. Nu är det sagt att kommunstyrelsen ska ge besked på aprilsammanträdet. Då får vi se hur mycket som blir kvar av handlingsplanens aktiviteter.

På lördag är det årsmöte för Miljöpartiet i Skåne. Mötet äger rum i Kävlinge. På dagordningen finns de vanliga årsmötetspunkterna som val av ordförande och styrelse. Jag har accepterat att vara ordförande ett år till. Vi får se om mötet accepterar det. Det är mycket som ska ske detta år eftersom det är ett valår. Vi har jobbat en del med att få igång miljöpartiavdelningar i vita kommuner. Vi har startat avdelningar i Båstad och Perstorp. Det ser ljust ut för Klippan. Tanken är att vi startar en avdelning där den 31/3. Osby och Bjuv ser också ut att vara på gång. Det är verkligen roligt.

Intresset för Miljöpartiet har aldrig varit större. Vi får fler och fler medlemmar vilket är verkligen kul.

Träffar: 9

lör
6
mar
2010
lördag, 06 mars, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Rekordstarkt stöd för Miljöpartiet

I senaste Domskop har får Miljöpartiet 10.6 % vilket är en ökning med 3 %-enheter sedan februari. Inte illa att öka med 40 %.
Därmed bibehåller Miljöpartiet tredjeplatsen. De rödgröna får tillsammans 50.2 % och får egen majoritet. Alliansen får 44.6 %.

Det är bara (KD) som ökar bland allians. (C) är nu minsta alliansparti och minskar med 0.4 %-enheter till 4.7 %. (M) tappar mest, – 2.6 %-enheter, och får 27.3 %.

Träffar: 8

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
lör
6
mar
2010
lördag, 06 mars, 2010 | Skriven av:

På senaste kommunstyrelsen fanns ett ärende- Tilläggsbudet 2010. Underlaget inför beslutet var inte skrivet av kommunkontoret utan kom direkt från kommunstyrelsens ordförande. Det normala är att ärenden bereds av kommunkontoret och när det gäller budget så har alla nämnder och styrelser fått säga sitt.
Miljöpartiet ville för ett bra tag sedan göra en tilläggsbudget eftersom det ekonomiska läget var på väg att förbättras. Vi ville då att ärendet skulle beredas av alla förvaltningar och sedan behandlas i varje nämnd och styrelse.
Nu har alliansen bestämt att kommunstyrelsen vet bäst vad som behövs i verksamheten. Alliansens budgetar har varit snåla och har inte gett kompensation för alla kostnadsökningar som t ex löner. Nu helt plötsligt vill alliansen “satsa”. De pengar de satsar är pengar som de hållt inne med.

Detta är helt klart valfläsk!

Många av de satsningar de gör är saker som oppositionen har föreslagit tidigare. Den direkta skolpengen är långt ifrån “direkt”. Nu vill man avsätta “extra” pengar till skolors särskilda behov.
Ett annat förslag är att avsätta upp till 6 miljoner till datorer som ska ges till elever i kommunala och privata gymnasier och grundskolor. Det finns inget underlag till hur många elever som kommer att få en dator. Tanken är att skolorna ska lägga lika mycket som kommer i tilläggsbudgeten. Man kan undra var dessa pengarna finns i nuvarande budgetar.

Det är märkligt att detta ärende dyker upp precis lagom till valet.

Ett annat problem med detta ärende är att alliansens förslag gäller bara 2010. Det är alltså bara pengar till datorer 2010.
Lustigt sammanträffande att en eventuell datorutdelning till elever kommer ett valår.
Vad kommer att hända 2011?

Att nu så sent bara pytsa ut tilläggsresurser är inte ansvarsfullt. Skulle man göra det på ett bra sätt skulle man frågat alla nämnder och styrelser vad de behöver extra resurser till. Satsningarna borde vara mer långsiktiga.
Valåret kommer inte att bli så dåligt år men 2011 finns det stor risk att det kommer att bli ett kärvt år.
Mycket beror på vilken regering vi får efter valet 2010.
Alliansen kommer inte att stödja kommuner och regioner i samma grad som en rödgrön regering kommer att göra.

Det behövs ett byte av majoritet
i både riksdag och i Lunds kommunfullmäktige!

Träffar: 12

Kategori: koloni  | En kommentar
tor
4
mar
2010
torsdag, 04 mars, 2010 | Skriven av:

På onsdagens kommunstyrelse behandlades “NY ÖVERSIKTSPLAN 2010”

Kommun ska inta en ledande roll i arbetet med att minska samhällets utsläpp av växthusga- ser. Översiktsplanen ska därför medverka till att utsläp- pen minskas med 85 procent till år 2050.
Övergripande målsättning
Utgångspunkt för planeringen i Lund är definitionen på hållbar utveckling ”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möj- ligheter att tillgodose sina behov” (Världskommissionen för Miljö och utveckling, även kallad Brundtlandkom- missionen). Översiktsplanen skall bidra till ett långsik- tigt hållbart samhälle ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt. Strävan skall vara att samordna målen i så hög grad som möjligt. Planeringen skall bidra till att miljö- situationen totalt sett förbättras. Den ekologiska aspek- ten har en särställning som ramverk och förutsättning för all annan utveckling. Översiktsplanen ska möjliggöra för Lunds kommun att inta en ledande roll i arbetet med att minska samhällets utsläpp av växthusgaser. Översiktspla- nens långsiktiga horisont sammanfaller med det framtids- perspektiv som diskuteras i samband med klimatfrågan, år 2050 . Översiktsplanen ska medverka till att utsläppen minskas med 85 procent till detta år.

Översiktsplanen är ett mycket viktigt dokument eftersom det ska vara styrande Utställningsförslaget till Översiktplan 2010 uppvisar stor avvikelse mot kommunens miljömål. Det gäller både koldioxidutsläppen och bevarandet av den goda åkermarken.

Det finns två huvudalternativ varav det ena ianspråktar mer åkermark genom att nya områden i första hand föreslås runt staden Lund. Det andra alternativet, som mer riktar utbyggnaden mot Dalby och Veberöd, leder till en större ökning av koldioxidutsläppen.

Miljöpartiet tror att det går att ta fram ett alternativ som både minskar utsläppen och bevarar mer av åkermarken. Det gäller bland annat att välja rätt trafik- och energisystem. Miljöpartiet vill därför att det ska tas fram ett helt nytt s k klimatalternativ.

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande:

Att kommunstyrelsen ska yttra sig enligt Kommunkontorets förslag med tillägg för följande att-satser.

Att uppmana Byggnadsnämnden att ta fram ett nytt alternativ, ett klimatalternativ, som utgår från Kommunfullmäktiges direktiv att översiktsplanen skall bidra till att minska kommunens utsläpp av koldioxid med 85 procent till år 2050

Att uppmana Byggnadsnämnden att särskilt beakta behovet av utbyggd kollektivtrafik, i första hand spårväg “Dalby – Lund C – Staffanstorp” men även den s.k. diagonalen till Kristianstad.

Att uppmana Byggadsnämnden att särskilt beakta möjligheten att minska vägtrafiken bl. a. genom utveckling av handel i bostadsområden.

Att även uttala att vägreservatet mellan E22 och Kävlingevägen samt det yttre godsspåret ska utgå.

Det är alltså som vanligt, svårt att få de fina orden till handling.

Läs mer om Översiktsplanen

Träffar: 5

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
ons
3
mar
2010
onsdag, 03 mars, 2010 | Skriven av:

De senaste veckornas förseningar och olägenheter i tågtrafiken är ingen slump. Åratals av eftersatt underhåll och ansvarslös avreglering av verksamheten har i kombination med låga nivåer för nyinvestering i järnväg bäddat för det tågkaos som just nu pågår. Det förekommer många förseningar i tågtrafiken även utan snön, och de förseningar som resenärerna utsätts för under dessa dagar är ett tydligt exempel på ett skriande behov av åtgärder för att järnvägen ska kunna bli det klimatsmarta, bekväma och pålitliga alternativ det har möjlighet att vara. Läget är akut även för godstrafiken, två av fyra rangerbangårdar har varit stängda sedan i lördags.

I dagens snökaos skyller ett flertal aktörer på varandra. Därför behövs ett tydliggörande av ansvaret för järnvägen så att det blir ett integrerat och sammanhållet system. Samtidigt behövs satsningar på nyinvesteringar som ger ökad kapacitet och minskad sårbarhet i järnvägsnätet. Många investeringar har lagts på is på grund av regeringens prioritering av vägprojekt. Miljöpartiet satsar 33 miljarder kronor mer på drift och underhåll av järnvägen och närmare 80 miljarder kronor mer på nyinvestering i järnväg åren 2010-2021 jämfört med regeringen.

Nio punkter för ett robust och fungerande järnvägssystem:

VIDGA KAPACITETEN OCH ÖKA UNDERHÅLLET
1. Vidga kapaciteten i järnvägsnätet. Mer pengar till nyinvestering behövs för att minska sårbarheten i systemet. I Schweiz satsar man tre gånger så mycket på järnvägen per person jämfört med i Sverige. Över hälften av järnvägens och tågtrafikens finansiering i Schweiz kommer från kilometerskatt på lastbilar, vägavgifter och koldioxidavgifter på bensin.

2. Öka volymen förebyggande underhåll och reinvesteringar som gör järnvägssystemet mer robust. En jämförelse kan göras med tunnelbanedriften i HongKong som tack vare förebyggande åtgärder och ett väl integrerat system håller en extremt hög punktlighet på 99,7 procent1.

3. Ompröva investeringsmedel till nya motorvägar. I Parisregionen har man bestämt sig för att minst 80 procent av investeringarna i infrastruktur ska gå till spår – nya vägar löser inte trängsel eller andra problem.

4. Satsa på höghastighetståg. Gör en avsiktsförklaring för att bygga ut en infrastruktur för höghastighetståg som kan avlasta den befintliga järnvägen så att den har utrymme för mer pendel- och godståg utan att vara så sårbar för störningar. I Spanien finns en målsättning om att minst 90 procent av befolkningen ska ha högst fem mil till närmaste höghastighetsbana senast 2020.

SKAPA ETT INTEGRERAT OCH SAMMANHÅLLET JÄRNVÄGSSYSTEM

5. Ersätt statens krav på vinstutdelning från SJ med ett krav på att upprätthålla och utveckla tågtrafiken. I Schweiz låter man tågtrafik få kosta pengar. Det är ett politiskt beslut för att gynna livskvalitet och landets ekonomi.

6. Låt SJ få huvudansvar för nationell tågtrafik. Erfarenheterna från Storbritannien är nedslående och där har man återtagit tågtrafiken på vissa järnvägssträckor, till exempel mellan London och Edinburgh.

7. Låt Banverket utföra underhåll i egen regi. Dagens avreglerade system har lett till ökade kostnader för administration och färre personer som jobbar direkt på spåren med underhåll. I Nya Zeeland återfördes skötsel och spår till offentlig regi efter att privata företag maximerade vinst till aktieägarna istället för att underhålla järnvägssystemet.

8. Låt Banverket ta ansvar för järnvägsstationer, verkstäder och terminaler. Överför Jernhusens verksamhet till Banverket så att järnvägsstationer, verkstäder, terminaler, mark mm blir ett sammanhållet system med ett samhällsuppdrag i stället för det avkastningskrav som finns i dag.

9. Inga höjda banavgifter förrän väg- och flygtrafik har tillräckliga klimatskatter som täcker de kostnader för klimatförändring mm. de ger upphov till för andra. I Tyskland konstaterade man att en ensidig höjning av banavgifterna ledde till ökade transporter på väg. En kilometerskatt för tunga lastbilar infördes för att balansera prisrelationerna.

Läs mer!

Träffar: 9

tis
2
mar
2010
tisdag, 02 mars, 2010 | Skriven av:

Måndagens medlemsmöte fastställde Mp Lunds kommunfullmäktigelista enligt nedan:

1. Rolf Englesson, 46 år, bergsingenjör
2. Emma Berginger, 23 år, studerande
3. Anders Ebbesson, 58 år, ekonom
4. Anna Baumann, 51 år, jurist
5. Johan Mattsson, 35 år, lärare
6. Christina Sjöström, 54 år, waldorflärare
7. Petter Forkstam, 27 år, studerande
8. Anette Mårtensson, 27 år, studerande
9. Daniel Tukia, 31 år, politisk sekreterare
10. Cecilia Emanuelsson, 55 år, biokemist
11. Erik Nordström, 55 år, gymnasielärare
12. Emelie Kärre, 26 år, humanekolog
13. Peter Bergvall, 35 år, projektassistent
14. Lena Chabi, 51 år, handläggare
15. Erik Hammarström, 22 år, studerande
16. Cecilia Itzigehl, 22 år, juridikstuderande
17. Magnus Bonde, 39 år, adjunkt
18. Lisa Dessborn, 34 år, doktorand zooekologi
19. Edvin Ekström, 19 år, studerande
20. Hanna Örnskär, 25 år, studerande
21. Esbjörn Hellström, 64 år, reformped, fil. dr.
22. Anne Ekberg, 50 år, miljösocionom
23. Ljubomir Mladenovic, 68 år, arkitekt
24. Agneta Helmius, 50 år, fil. kand.
25. Kristofer Peterson, 22 år, studerande
26. Inger Andersson, 68 år, fil. kand.
27. Yngve Petersson, 55 år, civilingenjör
28. Eva Piculell, 35 år, humanekolog
29. Birger Emanuelsson, 54 år, naturpedagog
30. Karin Svensson-Smith, 54 år, lärare

Jag fick min 27:e plats på kommunlistan. Jag ville inte ha en valbar plats till KF eftersom jag står som nr 2 på regionlistan vilket är en valbar plats.

Träffar: 8

mån
1
mar
2010
måndag, 01 mars, 2010 | Skriven av:

Lyssnade på Agenda där hushållsnära tjänster var en av frågorna som diskuterades. Alliansens representant i form av näringsministern talade varmt för dessa tjänster och menade att dessa var så viktiga för att få ihop livspusslet. Hon menade att alla kan köpa hushållsnära tjänster. Men så är det inte. För att det ska vara “lönsamt” så måste man tjäna mer än vad man betalar för tjänsten. Annars får man jobba längre tid än man behöver lägga ner på att t.ex. städa själv.
Näringsministern säger att om man tar bort stödet kommer det att drabba de som ha låg inkomst. Hon säger att 70 % som använder avdraget tjänar under 500 000. Jämfört med en ministerlön är 500 000 låg lön men inte för oss vanliga löntagare.

Det är nog inte en slump att 97 % av de som utnyttjat “avdraget” tjänar över 40 000 i månaden. Endast 0.3 % av de som utnyttjat avdraget tjänar under 30 000 kr i månaden.

Visst är det bra att det skapas jobb men varför ska bara vissa jobb subventioneras?
Konstigt att det är “typiska kvinnojobb” som ska subventioneras?
Varför kan man inte betala för vad det kostar?

Alliansen driver att bidrags Sverige måste stoppa. Varför ska det då vara bidrag till att skattesubventionera tjänster bara för de med hög lön?

Jätte bra om tjänstesektorn kan öka. Kan detta hjälpa oss att få ihop livspusslet kanon men då får det vara på ett annat sätt så att stödet går till de som bäst behöver det.

Träffar: 9