Inlägg under kategori » regional utveckling «

mån
18
apr
2011
måndag, 18 april, 2011 | Skriven av:

I dag närvarade jag på en woork-shop kring Uppåkra Arkeologiska Center. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning, befolkad under mer än tusen år, från 100-talet f.Kr. till 1000- talet e.Kr. Järnåldersstaden, vilken fungerade som ett regionalt kommersiellt, politiskt och religiöst makt- centrum. Vilket kan inspirera och fascinera både allmänhet och en internationell forskarvärld över hela världen.

Uppåkra består av över 20 tusen smycken, bilder av gudar, vapen och mycket annat visar hur människor levde på järnåldern. Det mesta är fortfarande kvar nere i jorden. Region Skåne är med i arbetet för att Uppåkra ska bli ett centrum för upplevelser och vetenskap.

Inbjudna i dag var representanter för Region Skåne, Lunds kommun, Staffanstorps kommun, Lunds Universitet, Historiska Museet i Lund, Kulturen i Lund, Malmö Museer, Företagarna i Samverkan och Uppåkra församling. Inbjudare var stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center.

Dagens work-shop leddes av en engelsk konsultfirma specialiserad på att skapa livskraftiga attraktioner.

Det finns en stor potential att Uppåkra kan bli något riktigt stort men det är givetvis inte självklart att det blir så. Det gäller att locka till sig en publik. När väl publiken kommer gäller det att ge valuta för pengarna. Uppåkra är dock inte bara viktig som besöksnäring utan är viktig för oss själva. Arkeologi och historia är viktiga för att forma vår identitet och för att hitta våra rötter. Det ger oss också bättre chans att förstå oss själva idag och förhålla oss till framtiden.

Det finns mycket att utforska i Uppåkra och ju mer man hittar desto större yta behöver centret uppta. Det behövs ett stort “lager” där man kan förvara föremål som inte visas. Fynden från utgrävningarna i Uppåkra i dag förs till Historiska Museet i Lund för konservering, fotografering, katalogisering, magasinering och utställning.

Viktiga frågor att besvara:
Varför ska man skapa Uppåkra Arkeologiska Center?
För vem?
Vad vill besökarna se och göra?
Hur ska forskningen komma in i det hela?
Hur skapas ett levande center?
Hur många besökare kan man locka till sig?
Vem vill betala och hur mycket?

Viktigt att centret blir tillgängligt för så många som möjligt. Det ska vara lätt att ta sig till centret även om man inte har bil. En viktig målgrupp är skolorna. Gestaltningen av centret är givetvis viktig men även hur man driver och organiserar centret. Viktigt också att ha hög forskningsprofil med stor öppenhet.

Nästa steg är att utifrån dagens diskussioner ta fram en mer detaljerad plan hur projektet kan genomföras.

Tanken är att Uppåkra Arkeologiska Centret ska vara klart 2017.

Läs mer!
Region Skåne och Uppåkra
Förstudie 2008

ons
30
mar
2011
onsdag, 30 mars, 2011 | Skriven av:

I dag var det dags för det första delregionala parlamentet. Först ut var Nord Väst. Region Skånes Kulturnämnd träffade de 10 kommunerna, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Detta är årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar representanter för Region Skånes kulturnämnd. De delregionala kulturparlamenten befäster betydelsen av kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne, fångar upp utmaningar samt initierar en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär.

Region Skåne ingår som en av de fem första regionerna som är med i samverkansmodellen. Den regionala kulturplanen utgår från de kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå. Där dessa sammanfaller blir det naturligt att göra gemensamma satsningar för att skapa den utvecklingskraft som är syftet med samverkansmodellen.

De återstående tre kulturparlamenten äger rum de närmaste två veckorna. Tanken med kulturparlamenten är att skapa en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar.

mån
17
jan
2011
måndag, 17 januari, 2011 | Skriven av:

I morgon ska jag gå på en konferens som ska presentera hur det ligger till med Region Skånes konkurrenskraft och potential för de kommande åren.
Region Skåne har beslutat att anlita OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) för att göra en så kallad territorial review för Skåne.

Tanken är att OECD ska ge rekommendationer och förslag som ska främja utvecklingen och tillväxten i Skåne. Resultatet ska sedan ligga till grund för nästa regionala utvecklingsprogram 2014-2020. Region Skåne har beställt studien av OECD och håller ihop arbetet men det är ytterst angeläget att Skånes kommuner, statliga myndigheter inklusive universiteten och högskolorna involveras i översynen av Skånes utveckling. Arbetet inleddes under hösten 2010 och avslutas med rapport under våren 2012.

Skåne är en stark tillväxtregion. Kreativitet och tillväxt hör samman. Detsamma gäller kreativitet, öppenhet, mångfald och tolerans.

Teorierna kring den kreativa klassen integrerade flera tankesätt på ett framgångsrikt vis; å ena sidan betonades vikten av industristrukturer och universitet, å andra sidan vikten av en kreativ arbetskraft. Dessutom satte Rickard Florida platsen i fokus – regionen eller staden som den arena som synkroniserar industri med arbetskraft, staden vars kvaliteter avgör hur pass framgångsrik regionen blir ekonomiskt. De mest framgångsrika städerna eller regionerna är, enligt Florida, de som lyckas attrahera och upprätthålla de tre T: na – talang, teknologi och tolerans.

Tolerans är viktigt för tillväxt och Skånes ”kreativa klass”. Skånes tillväxtpotential har kartlagts med utgångspunkt från Richard Floridas tankar om talang, tolerans och ”den kreativa klassen”. Kartläggningen presenterades förra året och visar ett tudelat Skåne. Sydvästra Skåne är generellt välmående och ekonomiskt framgångsrikt, kreativt och tolerant. Samtidigt får Skånes östra delar avsevärt sämre betyg, både vad gäller tolerans och kreativitet. En stor utmaning för Skåne som region blir att tackla denna tudelning. Rapporten är skriven av forskare på Handelshögskolan i Jönköping på uppdrag av Region Skåne.

Rapporten betonar hur viktigt det är med en tolerant befolkning för en positiv utveckling. Sverige ligger högt i mätningar av befolkningens tolerans, men enligt rapporten ser det mycket olika ut på olika orter i Skåne. I framförallt de gamla bruks- och industriorterna finns fler ungdomar som är mindre toleranta mot sådana som uppfattas som annorlunda, till exempel invandrare, homosexuella, människor med andra religioner.

Floridas teori är att toleranta miljöer lockar till sig de kreativa och talangfulla. Dessa människor driver i sin tur utvecklingen framåt samtidigt som de lockar högteknologiska företag till orten som behöver välutbildad och idérik arbetskraft.

Forskarnas tydligaste budskap i rapporten är att tolerans och mångfald skapar tillväxt och att åstadkomma sådana miljöer är väl så viktigt för kommunerna som att erbjuda industritomter. Malmö och Lund är två städer med ett kunskapsintensivt näringsliv som ligger bra till. Enligt författarna kunde det dock stå betydligt bättre till med toleransen i många av de traditionella, skånska bruksortskommunerna, enligt mätningar av gymnasieungdomars värderingar som gjorts för rapporten.

Författarnas råd till de skånska städerna är att skapa attraktiva stadskärnor med centralt liggande handel och service och med många platser där människor vill samlas. De mindre kommunerna runt städerna kan konkurrera med attraktiva boendemiljöer som är billigare än städernas samt med goda kommunikationer.

Slutsatserna går ganska väl i linje med annan forskning kring tillväxt och regional utveckling. Ansatsen att tolerans lockar kreativa individer som driver tillväxt är dock en intressant synvinkel att ha i baktanke för Skånes politiker och samhällsplanerare.

Ska bli spännande att lyssna till vad “OECD” kommit fram till. Förhoppningsvis finns kulturen med som en viktig faktor.

Det blir säkert trevligt i alla fall. Konferensen börjar med en jazzlunch och det hela går av stapeln i Glasklart som är en mycket trevlig konferenslokal.