Inlägg den 04 mars 2010

tor
4
mar
2010
torsdag, 04 mars, 2010 | Skriven av:

På onsdagens kommunstyrelse behandlades “NY ÖVERSIKTSPLAN 2010”

Kommun ska inta en ledande roll i arbetet med att minska samhällets utsläpp av växthusga- ser. Översiktsplanen ska därför medverka till att utsläp- pen minskas med 85 procent till år 2050.
Övergripande målsättning
Utgångspunkt för planeringen i Lund är definitionen på hållbar utveckling ”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möj- ligheter att tillgodose sina behov” (Världskommissionen för Miljö och utveckling, även kallad Brundtlandkom- missionen). Översiktsplanen skall bidra till ett långsik- tigt hållbart samhälle ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt. Strävan skall vara att samordna målen i så hög grad som möjligt. Planeringen skall bidra till att miljö- situationen totalt sett förbättras. Den ekologiska aspek- ten har en särställning som ramverk och förutsättning för all annan utveckling. Översiktsplanen ska möjliggöra för Lunds kommun att inta en ledande roll i arbetet med att minska samhällets utsläpp av växthusgaser. Översiktspla- nens långsiktiga horisont sammanfaller med det framtids- perspektiv som diskuteras i samband med klimatfrågan, år 2050 . Översiktsplanen ska medverka till att utsläppen minskas med 85 procent till detta år.

Översiktsplanen är ett mycket viktigt dokument eftersom det ska vara styrande Utställningsförslaget till Översiktplan 2010 uppvisar stor avvikelse mot kommunens miljömål. Det gäller både koldioxidutsläppen och bevarandet av den goda åkermarken.

Det finns två huvudalternativ varav det ena ianspråktar mer åkermark genom att nya områden i första hand föreslås runt staden Lund. Det andra alternativet, som mer riktar utbyggnaden mot Dalby och Veberöd, leder till en större ökning av koldioxidutsläppen.

Miljöpartiet tror att det går att ta fram ett alternativ som både minskar utsläppen och bevarar mer av åkermarken. Det gäller bland annat att välja rätt trafik- och energisystem. Miljöpartiet vill därför att det ska tas fram ett helt nytt s k klimatalternativ.

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande:

Att kommunstyrelsen ska yttra sig enligt Kommunkontorets förslag med tillägg för följande att-satser.

Att uppmana Byggnadsnämnden att ta fram ett nytt alternativ, ett klimatalternativ, som utgår från Kommunfullmäktiges direktiv att översiktsplanen skall bidra till att minska kommunens utsläpp av koldioxid med 85 procent till år 2050

Att uppmana Byggnadsnämnden att särskilt beakta behovet av utbyggd kollektivtrafik, i första hand spårväg “Dalby – Lund C – Staffanstorp” men även den s.k. diagonalen till Kristianstad.

Att uppmana Byggadsnämnden att särskilt beakta möjligheten att minska vägtrafiken bl. a. genom utveckling av handel i bostadsområden.

Att även uttala att vägreservatet mellan E22 och Kävlingevägen samt det yttre godsspåret ska utgå.

Det är alltså som vanligt, svårt att få de fina orden till handling.

Läs mer om Översiktsplanen

Träffar: 5

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar