Inlägg den 26 maj 2009

tis
26
maj
2009
tisdag, 26 maj, 2009 | Skriven av:

SVT skriver “Danska grisar plågas svårt”

En granskning som SR Ekot gjort visar att danska grisar behandlas mycket illa i samband med slakt. Samtidigt har Sveriges import av danskt griskött fyrfaldigats. I fjol hamnade nära 40.000 ton danskt griskött på svenska tallrikar.
De danska grisarna utsätts ofta för djurplågeri och ren misshandel på väg till slakten. Bönderna vill snabbare få in dem i lastbilarna och därmed pressa priset på griskött.

Detta är inte första gången ekonomin är överordnad övrig lagstiftning. Nu är det danska grisuppfödare som är i skottgluggen men det finns även svenska grisuppfödare som inte respekterar djurens rättigheter.

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
tis
26
maj
2009
tisdag, 26 maj, 2009 | Skriven av:

Det finns en lag om skydd mot olyckor och tanken med den är bra. I princip att alla har ett ansvar att förebygga olyckor. I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor står det i §1 :

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

I lagen föreskrivs det skyldigheter för kommunen och räddningstjänsten men det finns även ett kapitel om den enskildes ansvar.

2 kap. Enskildas skyldigheter
Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.

Under en workshop skulle vi diskutera vad som behöver göras och vem som ska göra det för att målet att minska antalet olyckor och döda ska uppnås. Staten har samordnat till en myndighet efter karv och synpunkter från kommunerna. Ska kommunerna nu ändra sin organisation på samma sätt? Behövs det mer lagstiftning?
Lagstiftning löser inte alla problem men är givetvis ett bra verktyg. Att ändra för ofta är inte heller speciellt bra. Förändringsarbete tar tid.
Frågorna om vad, hur och vem måste besvaras utifrån vilken kommun det gäller.
Som i många andra frågor är det förebyggande arbetet viktigast. Ju fler olyckor som inte sker desto bättre men alla olyckor kommer inte att kunna undvikas så givetvis behövs det kunskap och resurser för att hantera de olyckor som händer.
Intressant är att det oftast mest diskuteras om åtgärder för att angripa symptomen. Vi är duktiga på att fixa det som händer. För att lösa “problemen” i Rosengård är det många som tror att lösningen är mer poliser. I nuläget när det gått så långt som det har så behövs en mer intensiv polisinsats men för att lösa problemet på lång sikt är det mer än polis och räddningstjänst som behövs.
Det finns också en diskussion om att det är resursbrist som är problemet. Det kommer inte att kunna bli så mycket mer resurser utan vi måste lära oss att använda de resurser vi har på ett bättre sätt. Dels jobba mer förebyggande men vi måste också jobba mer tillsammans. Enskilda medborgare måste göra sitt, byggarna måste göra sitt, de som bygger samhällen, skolan, organisationer, företag …
Alla måste göra sitt.

Nu är det paus inför kvällens övningar som består i mat och underhållning. I kväll bjuder Borlänge kommun. Det är alltid lika spännande och se vilken veganmat det blir. Dagens lunch var en positiv överraskning.

Det blir säkert trevliga och intressanta diskussioner vid middagsbordet. Även om man måste vara hemifrån några dagar så är det nyttigt och lärorikt att träffa andra från andra kommuner och organisationer. Man kan altid lära sig något från några andra. Förhoppningsvis kan Räddningstjänst Syd ge något till övriga räddningstjänster.

tis
26
maj
2009
tisdag, 26 maj, 2009 | Skriven av:

Nu är jag på plats i Borlänge. Solen skiner och temperaturen är somrig. Jag är på Brand 2009, en blåljus historia. Precis vid konferensanläggningen ligger det ett dagis. Det var många dagisbarn som gick med stora ögon och tittade på alla brandbilar och det var inte bara killar.
Det är något magiskt med “brandväsendet”. Många som lockas till “räddningstjänsten” gör det säkert för det spännande och fysiskt krävande jobbet. Nu är räddningstjänstens viktigaste uppgift att förebygga olyckor. Detta är ett arbete som kommer att ta tid att få full effekt på. Givetvis kan man inte bara jobba förebyggande utan det behövs även det gamla vanliga. Det har dock hänt en hel del med vilken utrustning man har tillgång till.
På konferensen finns det en massa utrustning från ficklampor till helt utrustade brandbilar.
Temat på konferensen är “Samhällsskydd och Beredskap”. Tre “myndigheter”, Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Räddningsverket (SRV) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), har blivit en “Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB”.

MSB är en ny myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
Vi arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar hela hotskalan och alla risknivåer – från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.

Vi är på en stor konferensanläggning och det är mycket folk vilket skulle kunna innebära problem om något händer. Jag har aldrig varit med om att man har haft en säkerhetsgenomgång. Denna gång fick vi en genomgång. Detta borde ske oftare. På denna konferens borde man kunna känna sig extra trygg eftersom minst hälften av de närvarande är “brandmän” och resten jobbar i räddningstjänsten eller i dess närhet.
Fortfarande dör 3000 döda varje år i någon form av olycka, 100 000 blir svårt skadade och detta kostar många miljarde. Jag tyckte jag hörde siffran 40 miljarder. Så även om vi har en bra lag, “Lagen om skydd mot olyckor”, så räcker inte det om man inte implementerar den. Samma sak med Djurskyddslagen, en bra lag som inte är fullt ut implementerad.

tis
26
maj
2009
tisdag, 26 maj, 2009 | Skriven av:

brand2009Denna gång är jag på väg till metropolen Borlänge. Jag ska vara med på “Brand 2009” vilket är räddningstjänstens rikskonferens. I år fokuseras det på de möjligheter som finns för ett framgångsrikt arbete inom samhällsskydd och beredskap – med skydd mot olyckor som motor och den enskilde i fokus. Det finns mycket att göra för räddningstjänsten. Inriktningen på räddningstjänstens arbete har förändrats från den rena utryckningen till det förebyggande.
Fortfarande omkommer nästan 3 000 personer till följd av olyckor i Sverige varje år, vilket är en ökning med nästan 30 procent på bara tio år. Till det ska läggas att drygt 100 000 personer vårdas på sjukhus till följd av olyckor varje år, och att olyckorna under ett år kostar samhället nästan 40 miljarder kronor. Om kommunerna om fem år vill se sig som den aktör som förmådde vända den negativa utvecklingen, måste det till nya tag nu.