Inlägg den 10 juni 2011

fre
10
jun
2011
fredag, 10 juni, 2011 | Skriven av:

Fredagen ägnades åt sista sammanträdet med regionens kulturnämnd innan sommaren. Platsen var Kulturen i Lund vilket passade väldigt bra eftersom detta sammanträdets informationsdel handlade just om Kulturarv och livsmiljö. Det informerades om Uppåkra Arkeologiska Center. Det händer mycket spännande i Uppåkra som kan följas via en applikation i din smartphone. Dessutom pågår planeringen för att skapa en stor spännande besöksattraktion och ett öppet science center. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning, befolkad under mer än tusen år, från 100-talet f.kr. till 1000-talet e.kr. Järnåldersstaden, vilken fungerade som ett regionalt kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum, inspirerar och fascinerar idag både allmänhet och en internationell forskarkår över hela världen. Tanken är att det ska vara invigning 2017 vilket låter som om det är gott om tid men det är mycket som måste hända innan allt är klart.

Vill man se lite av vad man funnit så kan jag rekomendera ett besök på LUM, Lunds Universitets Historiska Museum. LUM ligger centralt i Lund och de flesta Lundabor och Lundabesökare har passerat byggnaden utan att känna till dess intressanta innehåll.

Efter Uppåkrainformationen blev det så en chans för våra tre regionala museer att presentera sig, Regionmuseet Kristianstad, Malmö Museer och Kulturen i Lund. Ensamma utgör de imponerande museer men tillsammans än mer imponerande. Som så mycket annat finns det mycket att beskåda och ta del av i Skåne men många Skåningar och besökare känner inte till allt som finns. Kanske är det så att det är svårt att se skogen för träden.

Sista informationspunkten handlade om Kultur & Hälsa. Här händer det också mycket. Under lång tid har det kommit fram mer och mer studier som visar på kulttill urens positiva inverkan på vårt välbefinnande. Vi fick också ett besök av en Clownronden. Clownronden är en grupp sjukhusclowner som består av professionella artister som är specialutbildade för att arbeta med sjuka och funktionsnedsatta barn och ungdomar. Varje vecka besöker Clownronden barnklinikerna i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad.

Efter en god lunch på Kulturkrogen så var det då dags för själva sammanträdet. Dagordningen bestod av 6 beslutsärenden. I det första ärendet delade vi ut 1 000 000 kr i form av 10 konststipendier á 100 000 kr. Totalt kom det in 222 ansökningar, 134 kvinnor och 88 män. Tanken med stipendierna är att ge utrymme för några att utveckla sitt konstnärskap och därmed utveckla konstsektorn i Skåne.

Stipendierna har kunnat sökas av bildkonstnärer med högre konstnärlig utbildning alternativt dokumenterad konstnärlig praktik och yrkesverksamhet, om de är äldre än 27 år och bosatta och verksamma i Skåne. Vid bedömningen har hänsyn tagits till ålder, genrer, konstnärlig kvalitet, den konstnärliga verksamhetens omfattning och tidigare stipendier. Det har också varit ett krav att stipendierna ska fördelas jämnt mellan könen.

Beslutsärende 2 handlade om ”Regionalt kulturpedagogiskt uppdrag till Drömmarnas Hus”.

Drömmarnas Hus ska
• med barn och unga som målgrupp, och med kulturen som verktyg, fördjupa och utveckla det kreativa kulturpedagogiska arbetet i skolan
• producera föreställningar för, med och av unga i samarbete med professionella kulturarbetare
• utveckla samverkan med regionens kommuner, regionala och lokala institutioner samt andra aktörer inom hela kulturområdet
• främja etnisk och kulturell mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
• främja internationellt utbyte och samarbete inom området estetiska lärprocesser

Nästa ärende där anslogs 1 000 000 till ett ”Visualiseringsprojekt inom kulturarvsområdet”. Det pågår en snabb teknisk utveckling även inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn. Kulturnämnden har som mål att ge fördjupade upplevelser och göra det möjligt för fler att ta del av detta. Det behövs en samlad strategi och en samverkan med kommunerna för att detta ska vara möjligt.

Nämnden beslutade även att ge kulturchefen i uppdrag att ta fram en kulturarvsstrategi. Denna kommer att tas fram i samverkan med Länsstyrelsen och Riksantikarieämbet och i samråd med Landsantikvarien i Skåne. Tanken är att strategin ska vara klar för beslut i juni 2012.

Nämnden godkände den redovisning av statligt bidrag under 2010 som ska gå till Statens Kulturråd. De två sista ärendena handlade om pengar och mål. Delårsrapporten godkändes och där tyder allt på nämnden kommer att hålla sin budget vilket givetvis är tillfredsstäallande. Sista ärendet var en rapportpunkt angående budget 2012 och de planeringsdirektiv som nu är tagna av regionstyrelsen.

Efter dessa punkter togs ett ärende upp som är så hemligt att jag inte kan skriva något om det men det kommer att skrivas om det i höst.

Det var en dag full med kultur i alla bemärkelser i fin kulturmiljö. Att solen sken gjorde ju inte saken sämre.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar