onsdag 8 oktober 2008 | Skriven av:

Grön framtidsbudget – två år kvar!

Miljöpartiet de Gröna har presenterat sin budgetmotion. De två största utmaningarna är att på kort sikt möta lågkonjunkturen och långsiktigt möta klimat- och miljöproblemen, säger Mikaela Valtersson, mp:s ekonomiskpolitiska talesperson.

Läget i världsekonomin försämras just nu snabbt. Den amerikanska bolånebubblan har växt till en fullskalig finansiell kris. Flera stora amerikanska banker har gått omkull. Effekterna på den reala ekonomin syns tydligt. Även Sverige påverkas högst påtagligt. Räntekostnaderna stiger och hushållens förmögenhetsställning försämras. Konjunkturbarometern pekar på att hushållens syn på ekonomin är betydligt dystrare än normalt. Makroindex som sammanfattar hushållens syn på det ekonomiska läget i Sverige ligger på en nivå långt under det historiska snittet.

Även arbetsmarknaden försvagas påtagligt. Sysselsättningen förväntas sjunka och arbetslösheten stiga. Antalet lediga platser anmälda till Arbetsförmedlingen minskar, antalet ungdomsarbetslösa har stigit under slutet av augusti och början av september då den normalt brukar sjunka. Antalet varsel stiger.

Exakt hur den finansiella krisen kommer att påverka Sverige är det i dag ingen som kan veta. Risken är stor för en kraftig konjunkturnedgång. Under omständigheterna står dock Sverige väl rustat. Den låga statsskulden gör att räntekostnaderna för staten är låga. På grund av ett högt sparande de senaste åren finns stora möjligheter att klara en försämring av det offentliga saldot vilket kan bli resultatet av stigande kostnader för arbetslöshet och lägre skatteintäkter.

Miljöpartiet föreslår i årets budgetmotion flera åtgärder som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och samtidigt möta konjunkturnedgången. Bland annat presenteras ett omfattande paket med yrkesutbildningar som syftar till att öka företagens tillgång på arbetskraft samtidigt som det skapas nya chanser för stora grupper att komma in på arbetsmarknaden.

När konjunkturen viker är det lätt att tappa fokus på de långsiktiga problem vi står inför. Klimatförändringen är den, utan jämförelse, största utmaning Sverige och världen just nu möter. I årets budgetmotion föreslår vi omfattande insatser för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Med Miljöpartiets politik minskar Sveriges oljeberoende snabbt vilket stärker vår ekonomiska ställning och gör oss mindre sårbara för globala konjunktursvängningar. De investeringar i järnväg och energieffektivisering av bostäder vi föreslår skapar nya arbetstillfällen. Satsningar på ny energiteknik och miljöteknik skapar möjlighet för nya företag att växa fram. Det är vår övertygelse att det går att förena ekonomisk utveckling och skapandet av nya jobb och företag med att ställa om samhället i hållbar riktning.

I Miljöpartiets budgetmotion presenteras en ny satsning för att nå miljömålen. Vi tar till skillnad från regeringen Miljömålsrådets rekommendationer på allvar. Ska vi klara miljömålen behövs omfattande insatser och det är bråttom. Fungerande ekosystem och bibehållen biologisk mångfald är också avgörande för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

Vi presenterar reformer av våra tryggetssystem som gör att arbetsmarknaden fungerar bättre och att färre personer hamnar utanför. Regeringen Reinfeldt har genom sin skatte- och otrygghetspolitik skapat klyftor i Sverige. Många människor har farit illa. Vår ambition är att skapa förutsättningar för alla människor att delta på arbetsmarknaden och bidra till samhället utan att för den skull straffa de som är sjuka och arbetslösa. Införande av barntid skapar bättre möjlighet för småbarnsföräldrar att kombinera föräldraskap och arbete. Med Miljöpartiets budgetförslag minskar klyftorna i Sverige och solidariteten ökar.

Diskriminering och ojämställdhet utgör i dag en stor kostnad för samhället. Vi presenterar därför omfattande satsningar för att motverka diskriminering vilket också gör att det skapas större möjligheter för fler människor att delta på arbetsmarknaden. Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar vår politik. De förändringar vi föreslår kring skatter, socialförsäkringar liksom miljö- och klimatpolitiken leder till ökad rättvisa mellan män och kvinnor.

Skolan är grundläggande i ett samhälle som växer och utvecklas. I årets budgetmotion görs en stor satsning på att höja kvalitén i skolan. Vi skapar utrymme för pedagogisk utveckling, fortbildning av lärare och större möjligheter till modersmålsundervisning och ämnesundervisning på modersmål.

En avgörande fråga för ekonomisk utveckling, välstånd och fungerande arbetsmarknad är en god folkhälsa. Miljöpartiet föreslår flera satsningar för bättre folkhälsa, liksom satsningar för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Flera åtgärder föreslås i arbetet med att minska den onödiga och felaktiga läkemedelsanvändningen.Ett förebyggande förhållningssätt är grunden för de satsningar vi föreslår.

Sverige har råd med solidaritet. Vi är ett rikt land med stor miljöskuld till den fattigare delen av världen. Miljöpartiet presenterar därför stora satsningar på miljö- och klimatbistånd. Samtidigt höjer vi biståndsramen jämfört med regeringen. Vi menar att bistånd i huvudsak inte bör användas för att finansiera flyktingmottagande.

Den borgerliga regeringen har haft två år på sig att förbättra Sverige. Vi ser inte att de lyckats. Vi förbereder nu politik som leder framåt, en politik som ger människor hopp och framtidstro. Miljöpartiet menar att vi har allt att vinna på en politik som blickar in i framtiden och som bygger på människors skaparkraft och vilja till förändring. I årets budgetmotion lägger vi grunden för ett modernare alternativ i svensk politik. Minskade klyftor och ökad trygghet ? För att förstärka arbetslöshetsförsäkringen och skapa rimligare villkor på arbetsmarknaden föreslår vi flera förändringar av arbetslöshetsförsäkringen. Ersättning höjs till 80 procent av tidigare dagsförtjänst. Vi föreslår vidare att studier ska kvalificera för arbetslöshetsförsäkringen och att högsta dagpenningen höjs till 780 kronor.

· I sjukförsäkringen föreslår vi att regeln om 75 procents ersättning efter ett år slopas och att den bortre parentesen i sjukförsäkringen efter ytterligare 550 dagar avskaffas. Vi menar också att regeln om prövning mot hela arbetsmarknaden efter sex månader ska avskaffas.

· Vi vill höja bidragsdelen i studiemedlet med ytterligare 900 kronor i månaden.

· För att förbättra för pensionärerna föreslår vi att garantipensionen höjs. Vårt förslag ger de ensamstående pensionärer som har lägst inkomst 1 600 kronor mer än regeringens förslag.

· För att förbättra för ensamstående med mycket låga inkomster föreslår vi att bostadsbidraget höjs med 300 kronor per månad.

Klimat och energi och miljö

· Vi avsätter 1,3 miljarder utöver biståndsramen för klimatanpassningsåtgärder.

· Miljöpartiet vill satsa 1,6 miljarder kronor mer än regeringen på Banverkets verksamhet under 2009. Under 2010 föreslår Miljpartiet 4 miljarder kronor mer än regeringen och under 2011 höjs det ytterligare till 8 miljarder kronor mer än regeringens förslag.

· Vi föreslår att ett nytt investeringsstöd på en miljard kronor för energieffektivisering inom bostadssektorn. Stödet ger 2,50 kronor per sparad kilowattimme.

· Andra förslag är ökade insatser till forskning och utveckling av ny energiteknik samt medel för kommersialisering av ny teknik. Dagens klimatinvesteringsprogram (Klimp) måste fortsätta. Ett nationellt program för biogasproduktion bör inledas. Sammantaget föreslår vi 1 miljard mer än regeringen till åtgärder för en hållbar energiförsörjning 2009. Summan ökar till 2 miljarder 2010.

· På skattesidan föreslår vi flera förändringar som ökar miljöstyrningen. Förutom höjd koldioxidskatt föreslår vi en omläggning av förmånsbeskattningen av bilar så att den blir koldioxidrelaterad, att en kilometerskatt för lastbilstrafik införs och en registreringsskatt som leder till energieffektivare fordon.

· Vi föreslår omfattande insatser för att förbättra miljön. Anslaget för biologisk mångfald ökas kraftig. Medel avsätts för sanering av förorenad mark och miljöövervakning.

Utbildning, jobb och företagande

· Vi föreslår ett stort program för kompetensutveckling och yrkesinriktad utbildning med cirka 20 000 platser 2009. Paketet innehåller arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och en utbyggnad av högskolan. Vi presenterar också en kvalitetssatsning på högskolan .

· Miljöpartiet vill stärka miljötekniksektorn genom att ett branschprogram för miljöteknik utvecklas.

· Arbetsgivaravgiften sätts ned med 10 procentenheter på en maximal lönesumma av 2,5 miljoner kronor vilket ger en maximal nedsättning för varje företag på 20 800 kronor per månad.

Högre kvalitet i skolan

· Miljöpartiet föreslår en kvalitetsmiljard till skolan. Satsningen innehåller en kvalitetspott för pedagogisk utveckling, fortbildning av lärare, försöksverksamhet med ämnesundervisning på modersmål och en utvidgad rätt till modersmålsundervisning.

Tid för barn

· För att skapa större möjlighet för människor att arbeta mindre i samband med att man har små barn föreslår vi reformen barntid, som innebär en rättighet att gå ned i arbetstid till 75 procent mot en ersättning på 2 500 kronor per månad.

Lika rätt och jämställdhet

· En särskild myndighet för lika rättigheter föreslås. Myndigheten för lika rättigheter bör ges ett brett mandat att arbeta med strategiska frågor som information, utbildning, metodutveckling, omvärldsbevakning och opinions¬bildning.

· För att öka drivkrafterna för fler kommuner att ta emot flyktingar föreslår mp att kommunersättningar vid flyktingmottagande ökar med 10 000 kronor per flykting.

Ett solidariskt Sverige i världen

· Vi vill genomföra en regularisering, det vill säga en tillfällig amnesti. Vi avsätter också pengar för att finansiera hälso- och sjukvård för gömda.

· Enprocentsmålet i biståndet upprätthålls.

· Utgifterna för försvarets materielförsörjning kan reduceras mer än vad regeringen aviserat. Totalt föreslår vi besparingar på försvaret på 950 miljoner 2009, 3 miljarder 2010 och 4 miljarder 2011.

Kultur

· Miljöpartiet föreslår regionala kulturfonder för att främja det regionala kulturlivet och för att göra kulturen tillgänglig för fler. Vi vill satsa på hälsofrämjande kultur inom vården, omsorgen och skolan.

Hälso- och sjukvård

· För att förbättra tandhälsan hos ungdomar föreslår vi fri tandvård upp till 25 år.

· Vi föreslår flera åtgärder för att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen.

· Vi avsätter extra resurser till psykiatrin i brett perspektiv, bland annat genom en kraftfull satsning på elevhälsan, projektmedel för fysisk aktivitet och en förändrad struktur av reformen personliga ombud för att de ska kunna fungera mer oberoende.

Folkhälsa

· Miljöpartiet har flera förslag som skapar förutsättningar för en bättre folkhälsa till skillnad från regeringen som främst inriktar sig på individers levnadsvanor.

Utgiftstak, utgiftsramar och finansiellt sparande

· Miljöpartiet står bakom det finanspolitiska ramverket. Med vårt budgetförslag blir det finansiella sparandet en miljard högre än med regeringens förslag till budget.

Skatter

· Mp föreslår att jobbskatteavdraget trappas av vid inkomster över 30 000 kronor per månad. Vi säger nej till regeringens förslag om höjd skiktgräns i den statlig skatt utöver den höjning som sker till följd av uppräkning.

· Vi föreslår att koldioxidskatten höjs med 15 öre år 2009, 30 öre 2010 samt 15 öre 2011. En höjning med 15 öre innebär att bensinpriset ökar med ungefär 50 öre.

· En skatt på flyget föreslås. Skatten blir 200 kronor för en enkel inrikes resa och 400 kronor för en utrikesresa.

· Mp föreslår en kilometerskatt för lastbilar senast den 1 januari 2011.

Samtliga förslag till utgifter och skatter återfinns i vår budgetmotion Grön framtidsbudget – Två år kvar!

Läs hela budgetmotionen!

Träffar: 6

Kategori: ekonomi, miljö
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>