Inlägg under kategori » räddningstjänst «

tis
26
maj
2009
tisdag, 26 maj, 2009 | Skriven av:

Det finns en lag om skydd mot olyckor och tanken med den är bra. I princip att alla har ett ansvar att förebygga olyckor. I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor står det i §1 :

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

I lagen föreskrivs det skyldigheter för kommunen och räddningstjänsten men det finns även ett kapitel om den enskildes ansvar.

2 kap. Enskildas skyldigheter
Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.

Under en workshop skulle vi diskutera vad som behöver göras och vem som ska göra det för att målet att minska antalet olyckor och döda ska uppnås. Staten har samordnat till en myndighet efter karv och synpunkter från kommunerna. Ska kommunerna nu ändra sin organisation på samma sätt? Behövs det mer lagstiftning?
Lagstiftning löser inte alla problem men är givetvis ett bra verktyg. Att ändra för ofta är inte heller speciellt bra. Förändringsarbete tar tid.
Frågorna om vad, hur och vem måste besvaras utifrån vilken kommun det gäller.
Som i många andra frågor är det förebyggande arbetet viktigast. Ju fler olyckor som inte sker desto bättre men alla olyckor kommer inte att kunna undvikas så givetvis behövs det kunskap och resurser för att hantera de olyckor som händer.
Intressant är att det oftast mest diskuteras om åtgärder för att angripa symptomen. Vi är duktiga på att fixa det som händer. För att lösa “problemen” i Rosengård är det många som tror att lösningen är mer poliser. I nuläget när det gått så långt som det har så behövs en mer intensiv polisinsats men för att lösa problemet på lång sikt är det mer än polis och räddningstjänst som behövs.
Det finns också en diskussion om att det är resursbrist som är problemet. Det kommer inte att kunna bli så mycket mer resurser utan vi måste lära oss att använda de resurser vi har på ett bättre sätt. Dels jobba mer förebyggande men vi måste också jobba mer tillsammans. Enskilda medborgare måste göra sitt, byggarna måste göra sitt, de som bygger samhällen, skolan, organisationer, företag …
Alla måste göra sitt.

Nu är det paus inför kvällens övningar som består i mat och underhållning. I kväll bjuder Borlänge kommun. Det är alltid lika spännande och se vilken veganmat det blir. Dagens lunch var en positiv överraskning.

Det blir säkert trevliga och intressanta diskussioner vid middagsbordet. Även om man måste vara hemifrån några dagar så är det nyttigt och lärorikt att träffa andra från andra kommuner och organisationer. Man kan altid lära sig något från några andra. Förhoppningsvis kan Räddningstjänst Syd ge något till övriga räddningstjänster.

Träffar: 7

tis
26
maj
2009
tisdag, 26 maj, 2009 | Skriven av:

Nu är jag på plats i Borlänge. Solen skiner och temperaturen är somrig. Jag är på Brand 2009, en blåljus historia. Precis vid konferensanläggningen ligger det ett dagis. Det var många dagisbarn som gick med stora ögon och tittade på alla brandbilar och det var inte bara killar.
Det är något magiskt med “brandväsendet”. Många som lockas till “räddningstjänsten” gör det säkert för det spännande och fysiskt krävande jobbet. Nu är räddningstjänstens viktigaste uppgift att förebygga olyckor. Detta är ett arbete som kommer att ta tid att få full effekt på. Givetvis kan man inte bara jobba förebyggande utan det behövs även det gamla vanliga. Det har dock hänt en hel del med vilken utrustning man har tillgång till.
På konferensen finns det en massa utrustning från ficklampor till helt utrustade brandbilar.
Temat på konferensen är “Samhällsskydd och Beredskap”. Tre “myndigheter”, Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Räddningsverket (SRV) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), har blivit en “Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB”.

MSB är en ny myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
Vi arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar hela hotskalan och alla risknivåer – från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.

Vi är på en stor konferensanläggning och det är mycket folk vilket skulle kunna innebära problem om något händer. Jag har aldrig varit med om att man har haft en säkerhetsgenomgång. Denna gång fick vi en genomgång. Detta borde ske oftare. På denna konferens borde man kunna känna sig extra trygg eftersom minst hälften av de närvarande är “brandmän” och resten jobbar i räddningstjänsten eller i dess närhet.
Fortfarande dör 3000 döda varje år i någon form av olycka, 100 000 blir svårt skadade och detta kostar många miljarde. Jag tyckte jag hörde siffran 40 miljarder. Så även om vi har en bra lag, “Lagen om skydd mot olyckor”, så räcker inte det om man inte implementerar den. Samma sak med Djurskyddslagen, en bra lag som inte är fullt ut implementerad.

Träffar: 10

tis
26
maj
2009
tisdag, 26 maj, 2009 | Skriven av:

brand2009Denna gång är jag på väg till metropolen Borlänge. Jag ska vara med på “Brand 2009” vilket är räddningstjänstens rikskonferens. I år fokuseras det på de möjligheter som finns för ett framgångsrikt arbete inom samhällsskydd och beredskap – med skydd mot olyckor som motor och den enskilde i fokus. Det finns mycket att göra för räddningstjänsten. Inriktningen på räddningstjänstens arbete har förändrats från den rena utryckningen till det förebyggande.
Fortfarande omkommer nästan 3 000 personer till följd av olyckor i Sverige varje år, vilket är en ökning med nästan 30 procent på bara tio år. Till det ska läggas att drygt 100 000 personer vårdas på sjukhus till följd av olyckor varje år, och att olyckorna under ett år kostar samhället nästan 40 miljarder kronor. Om kommunerna om fem år vill se sig som den aktör som förmådde vända den negativa utvecklingen, måste det till nya tag nu.

Träffar: 5

tis
12
maj
2009
tisdag, 12 maj, 2009 | Skriven av:

I dag var det extra direktion med Räddningstjänst Syd med anledning av händelserna i Rosengård. Det togs inga beslut utan direktionen fick information om vad som hänt och hur situationen är just nu.
Tyvärr har media inte alltid visat en korrekt bild av händelserna. Bl.a. har man målat upp bilden att det är många anställda som flytt station Jägersro som ligger närmast Rosengård. Det är en person som lämnat stationen men inte pga av händelserna i Rosengård.
Situation är givetvis allvarlig i Rosengård även om det mesta som hänt inte gäller hela Rosengård. Det är främst ett område, Herrgården, som det mesta hänt den senaste tiden.
Just i Herrgården har en utomstående konsult gjort en undersökning som bl.a. undersöker förtroendet för Räddningstjänsten Syd. Man frågade över 1000 personer i åldern 15 år och uppåt. vilket är 1/3 av de boende i Herrgården. Man är orolig för vad som händer men man har stor tillit till räddningstjänstens personal. Detta innebär ändå att Räddningstjänst Syd måste fortsätta att synas i Rosengård, på gatorna, i skolorna, bland föreningarna.
Det som händer i Rosengård smittar av sig och det har förekommit incidenter även i andra kommuner.
Det behövs många åtgärder men det är inte bara ett problem för polisen och räddningstjänsten. Visst behövs det mer poliser i området nu men den långsiktiga lösningen är att förbättra situationen i området. Skolan och föreningslivet behöver förstärkas. Föräldrarna måste ta sitt ansvar. Mer information behövs på fler språk än svenska.
Bostadsstandarden är så dålig att den inte skulle accepteras någon annan stans. Arbetslösheten är stor. Utanförskapet är stort.

Nästa direktion i juni ska vi förlägga till station Rosengård. det blir en heldag och vi kommer då att besöka området. Det är en liten klick som ställer till mycket besvär, en del av dessa bor inte ens i Rosengård.

Vi kommer att få leva med problemen ett tag. Det kommer att krävas uthållighet och tålamod.

Träffar: 7

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Fyrverkeriförbud i Malmö”

Kommunfullmäktige i Malmö röstade idag igenom ett förbud mot att använda fyrverkerier i kommunen.
Det innebär att det behövs tillstånd för att skjuta fyrverkeripjäser på offentlig plats. Nyårsaftonen mellan klockan 18 och 02 är undantaget.
Innan beslutet är slutgiltigt måste ändringen godkännas av länsstyrelsen.

Bra att en kommun vågar ta detta beslut. Fyrverkerier har blivit ett jätteproblem. Stora resurser måste läggas på att släcka onödiga bränder. Dessutom skadas många människor av fyrverkerier. Dessutom är det många, människor och djur, som mår psykiskt dåligt av alla dessa fyrverkerier lång tid innan nyår och lång tid efter nyår.
Nu är det dock osäkert om Länsstyrelsen kommer att godkänna beslutet.

Träffar: 5

sön
4
jan
2009
söndag, 04 januari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Cigaretter ska bli självsläckande”

“Nästa år blir det olagligt att sälja cigaretter som inte slocknar av sig själva. Tobaksindustrin har kämpat emot men tvingas nu rätta sig efter de nya reglerna som väntas rädda många liv.

Än finns inget datum för när de nya reglerna införs, men EU-kommissionen kommer med ett nytt direktiv för alla EU-länderna någon gång under 2010.

De nya cigaretterna är gjorda av ett speciellt papper som gör att slocknar om de inte röks.
– Var tredje dödsfall som orsakats av en brand beror på rökning. Vi hoppas kunna minska dem med hälften, säger Björn Albinson, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.”

Tobaken skördar offer direkt genom själva rökningen men även genom att den orsakar bränder som skördar offer.
Det borde ha varit ett försäljningsargument att sälja en cigarett som är “säkrare”. Cigaretter som släcker sig själva har funnits sedan 1980-talet men motståndet från tobaksindustrin har varit hårt. Marknaden har ännu en gång visat sin oförmåga så nu blir det lagstiftning.
Detta kommer att rädda många liv dock kvarstår ett problem med import av cigaretter utanför EU. Men här borde tobaksindustrin kunna hjälpa till och se till att helt gå över till självslocknande cigaretter.

Tobaksjättarna tycker att folk ska lära sig sluta röka i sängen och skaffa brandvarnare i stället. En annan invändning är att cigaretterna smakar annorlunda.

I dag säljs endast självslocknande cigaretter i Australien, Kanada och i omkring hälften av delstaterna i USA. Så det är ju inte omöjligt att göra det även inom EU.

Även om självslocknande cigaretter är säkrare är rökning fortfarande en stor orsak till att människor mår dåligt och att de dör i förtid. Det kostar även samhället stora pengar trots det lilla bidraget i tobaksskatt.
Så självklart är det allra bästa förstås att sluta röka helt. För hälsan och för sin ekonomi.

Nytt år och nya föresatser …

Träffar: 10

mån
29
dec
2008
måndag, 29 december, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Ovanligt många dödsbränder”

“Antalet dödsbränder i december har rakat i höjden. Arton personer har omkommit hittills under månaden, en betydligt högre siffra än normalt. Och det med tre dagar kvar till årsskiftet.

Alla levande ljus och den höga alkoholkonsumtionen bidrar också till bostadsbränderna i december.

– Under jul och nyår super vi ordentligt i det här landet och det sätter sina spår i statistiken varje år. Vi glömmer levande ljus och somnar ifrån cigaretten, inte bara i sängen utan också i soffor och fåtöljer som är mer lättantändliga än sängar, säger Ulf Erlandsson.”

brandvarnareTobak i sig självt är farligt liksom alkohol, tillsammans är de ännu farligare speciellt i tider där vi använder levande ljus.

Trots all information så händer det nu fler olyckor. Man kunde tro att alla hus och lägenheter var utrustade med brandvarnare men så är tydligen inte fallet. Eftersom alkohol ofta är inblandad i dessa olyckor så är det ju inte säkert att brandvarnare hade hjälp.
Men det är ju dumt att chansa.

Det bästa är att förebygga och det finns en hel del vi kan göra själva. Till exempel att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. Sedan är det ju inte bara bränder som kan förebyggas om man tar det lite försiktigt med alkohol och tobak.

Träffar: 3

mån
8
dec
2008
måndag, 08 december, 2008 | Skriven av:

Nu när julen närmar sig är det läge att fundera lite över sin brandsäkerhet. Ju fler adventsljus som tänds desto fler bränder orsakade av levande ljus. Statistik från 1996-2007 visar att det normalt orsakas 0.9 bränder i snitt per dag pga av levande ljus. Under december är det 5.4 bränder i snitt per dag. Höjdpunkten 4:e advent händer det 11.2 bränder i snitt per dag orsakade av levande ljus.

Vi borde kunna minska dessa olyckor om vi tänker efter lite. Genom att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt är en bra bit på vägen.

Just nu har Räddningstjänsten Syd en kampanj “Du kan förhindra olyckan”. Alla ska ha fått hem en liten folder i brevlådan. Den ska ha delats ut till alla hushåll av tidningsbärarna även om man inte har någon morgontidning.
I foldern finns en checklista. Genom att jobba förebyggande och ingripa tidigt så kan antalet olyckor och dess skadeverkan minimeras.

Bara genom att ha en fungerande brandvarnare minskar man risken för bränder. Kompletterad med en brandfilt och/eller en brandsläckare så blir det ännu bättre.

Vad gör du om det börjar brinna i din bostad?
Har du en plan?

Träffar: 4

ons
22
okt
2008
onsdag, 22 oktober, 2008 | Skriven av:

Nu har tåget anlänt i Östersund. Resan gick bra SJ:s sängar är het OK.
Vi är 7 st från Lund/Malmö och alla har åkt tåg. Från början var det tänkt att alla skulle åka flyg men när jag sa att jag skulle åka tåg så blev det tåg.
Vi hade någon timme i Stockholm innan nattåget började sin resa mot Östersund. Vi gick ut fick en bit nattamat.

Nu på morgonen fick vi äta frukost på hotellet. Konferensen börjar först 10.30 så det är några timmar innan dess. Hinner blogga och även gå en liten runda. Vädret är något kallare, omkring 4 grader men ingen snö. När tåget anlände var det mörkt men man kunde ändå se att det var molnfritt och en klar halvmåne. Hög och fin luft.

På hotellets restaurang fanns det mycket om Riksteatern eftersom hotellet heter Gamla Teatern och har varit en teater i sitt tidigare liv.

Det fanns även en liten sektion med en porslinstavla som satte igång det politiska diskussionerna. Porslinstallriken var en minnestavla från “Tre kungamöte i Malmö 1914“. I Malmös kommunfullmäktige skulle det ha blivit debatt om kunglighetena skulle bjudas in eller ej till 100-årsfestligheterna av “3-kungamötet i Malmö” i samband med Baltiska utställningen. Det blev ingen debatt i september men den kanske kommer lite senare.

Konferensen handlar om “räddningstjänst”. Det är så kallade förbundsdagar för räddningstjänsten runt om i Sverige.
Punkter på programmet är “”Vem styr vem”? – Fördelning av ansvar och befogenheter inom kommunalförbund som svarar för speciallagsreglerad verksamhet.”, “samverkan med polis” men även “information om den nya myndigheten för samhällsskydd och beredskap”, information från “Försvarsdepartementet om Samverkan mellan statliga myndigheter och räddningstjänsten”.
En annan intressant punkt handlar om “Kvinnlig problemlösning! Ett komplement till manligt resonerande i kritiska situationer”. Det är professor Annica Dahlström som ska berätta om detta. Hon är professor på Göteborgs universitet. Legimerad läkare och forskare på nervsystemet och hjärnan sedan 1962.

Räddningstjänsten står inför många utmaningar. Det behövs fler kvinnor i verksamheten men även personer med annan etnisk bakgrund.

Nu får det bli en liten promenad innan det börjar.

Träffar: 3

tis
21
okt
2008
tisdag, 21 oktober, 2008 | Skriven av:

Det blev inte så lång tid hemma i Lund. Jag hann dock med styrgruppsmöte för kulturell handlingsplan och mp:s vanliga måndagsmöte.
Jag hann givetvis även med min sambo dock inte tillräckligt mycke.
Denna gången ska jag till Östersund med Räddningstjänst Syd. Det blir nästan tre dagar.
Här varit en del i Östersund och jobbat på mejeriet. De gör bland annat messmör.

Åker X2000 till Stockholm och sedan blir det nattåg. Kommer nog att sova gott.

Träffar: 8

ons
28
maj
2008
onsdag, 28 maj, 2008 | Skriven av:

Sköönt!
Efter en intressant men jobbig vecka så är det skönt att vara tillbaka till kolonin. Det har som sagt växt en hel del bara på en vecka. Päronen växer i storlek. Aprikoserna finns fortfarande kvar i trädet. När det väl blir några aprikoser så smakar de väldigt gott. Tyvärr tar blåst och regn en del.
I dag var det möte Räddningstjänst Syds direktion. På dagordningen fanns det delårsbokslut 2008, rambudget 2009 och Handlingsprogram. Delårsbokslutet visade på plus även som helårsprognos. Det är ju positivt. Lite oroligt känns det nog ändå eftersom en anledning varför det är ett plus är att man inte har haft alla tjänster tillsatta. Lönekostnaden är den största utgiften så det slår ganska så mycket. Rambudgeten togs också utifrån det som ägarsamråd som skett med alla Räddningstjänst Syds kommuner.
Vilket också innebär att i år finns Räddningstjänst Syd med som en diskussionspost i budgetdebatten. Det fanns bara ett förslag.
Det tar tid att bilda en ny organisation. Miljöpartiet var emot att bilda räddningstjänstförbundet men driver inte frågan att vi ska lämna förbundet varje gång det blir en fnurra på tråden som vissa partier gör.
Jag tror inte det finns en perfekt organisation. En organisation blir inte bättre än dess medlemmars arbete. Rimligen får det ta lite tid att sätta organisationen. En del problem har lösts men den del kvarstår.
Jag tror att nu är ekonomin stabiliserad och nu gäller det att få igång arbetet med det förebyggande. Enligt LSO dvs Lagen om Skydd mot Olyckor så är fokus flyttat från enbart Räddningstjänsten till alla aktörer i samhället inklusive mig som medborgare. Det viktigaste är att förebygga olyckor. Sedan måste man ändå ha en organisation och resurser som griper in när det inträffar en olycka.

Träffar: 8

tor
22
maj
2008
torsdag, 22 maj, 2008 | Skriven av:


Nu är Brand 2008 avslutad. I dag fick vi en presentation om MBS, den nya myndigheten som bl a ersätter Räddningsverket, Myndigheten för psykologiskt försvar.
MBS står för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det känns helt rätt eftersom det gäller att ha en helhets syn på problematiken “olyckor”.
Man får hoppas att det inte läggs för mycket fokus på “terrorism”, något yttre så att man glömmer de inhemska problemen.
Det har varit tre intressanta dagar. Många intressanta föreläsare och många intressanta diskussioner men även en hel del intressant “lyssnande”. Både positiva och negativa saker. Jämställdhet står högt på diskussionsdagordningen men det finns ett jättemotstånd i själva verksamheten och det dagliga “räddningstjänst livet”.
Här borde det kunna hända något.
Förebyggandearbetet är också på G även om det är stort fokus och egenvärde i “själva insatsen”. Så det finns mycket att göra.
Detta var min första “Brand-konferens”. Många deltagare har varit på nästan alla. Nu gäller det att smälta allt och försöka omsätta detta till verkligeheten i Räddningstjänst Syd.

Nu är det lite väntetid tills tåget går mot Östersund. Skulle vara skönt att åka hem till kolonin. Där växer det och frodas. Päronkarten blir större och större. Päronträdet verkar kunna ge bra skörd i år. Sämre är det med aprikoserna. Man kan ju inte få allt.
Även om det skulle vara skönt att åka hem till kolonin så ska det bli kul att åka på kongress. Det är ju bara tre dagar sedan är jag hemma igen.
Spännande att känna av skillnaderna i hur långt våren har kommit. Jag misstänker att Östersund är något efter i detta avseende. Det blir å andra sidan rätt skönt att komma tillbaka till Skåne, tillbaka till värmen …

Träffar: 10

ons
21
maj
2008
onsdag, 21 maj, 2008 | Skriven av:

Är som sagt på “Brand 2008” i Karlstad som är räddningstjänstens stora årskonferens i Karlstad. Karlstad är en vacker stad med mycket vatten.
Längs Klarälven tog jag fotot. Känns som att det behövs en uppföljning av riskbedömningen. Livräddningsstegen verkar vara lite åtgången av tidens tand. Träet som stegen är gjord av har sett bättre dagar.
Verkar inte direkt säkert att användas stegen.

Träffar: 9

tis
20
maj
2008
tisdag, 20 maj, 2008 | Skriven av:

Fick stiga upp tidigt i morse. Tåget gick 5.14 och normalt tar det väl 15-20 minuter att cykla till stationen. Det är en speciell känsla och stämmning på morgonen. Det är tyst frånsett fågelkvitter. Dofterna från fuktigt gräs och blommor dominerar. Kaninerna springer omkring på gräsmattorna. Och så är det folktomt, en och annan cylkist, bilist eller gångtrafikant.
I dag morse sken solen värmande. Natten har varit kall, omkring 3 grader.
Sitter nu på en bänh i Halsberg och surfar via ett öppet nätverk. Tack för det någon Hallsbergsbo eller företag.
Resan från Lund till Karlstad går via Mjölby och Hallsberg. I Hallsberg är det en väntan lite mer än en timme.
Det märks skilnad mellan Lund och Hallsberg. Växtligheten är lite ljusgrönare här än i Lund.

Är alltså på väg mot Karlstad och Brand 2008. Dagens programm tar upp “skydd mot olyckor”. Det komer att vara en förläsaere från Liverpool i England. I England har man jobbat mycket med detta.

“Förebilden för en sådan strategi finns kanske inte här i Sverige, utan i Liverpool. I Liverpool, som är centrum i Merseyside Fire & Rescue Service (MFRS), har man ända sedan 1999 på ett mycket målmedvetet och genomtänkt sätt arbetat med att få den enskilde att ta ett större ansvar för sitt eget och sin omgivnings skydd. MFRS är unika även i England. De gör fler besök hemma hos sina medborgare än resten av England tillsammans. de finns ständigt ute i samhället, hos funktionshindrade, hos invandrargrupper och vid flyktingförläggningar, hos missbrukare, i skolor och hos stökiga ungdomsgäng. Genom en tydlig politisk målsättning och en stark politisk styrning av hela verksamheten. Genom ett lika tydligt och starkt ledarskap i förändringsarbetet. Genom att utnyttja mångfalden som ett verktyg för den nödvändiga kompetensutvecklingen av hela organisationen och dess möjligheter att kommunicera med alla olika medborgare i liverpool. Brand2008 tar sats i de goda resultat som åstadkommits i liverpool och frågar om den utveckling som finns där är önskvärd och möjlig i sverige. Och hur ska vi i så fall gå tillväga?”

Ska bli mycket intressant att lyssna till deras erfarenheter. Ännu har vi inte samma problem som t.ex. i Liverpool men vi är inte långt efter. Mycket av de gjort bygger på engagemang och att inte sitta och vänta på att någon annan ska göra något. De insåg plötsligt att de var de själva som kunde göra något åt problematiken.

Träffar: 10

mån
19
maj
2008
måndag, 19 maj, 2008 | Skriven av:

Ska iväg på Brand 2008 som är en 3 dagars konferens om räddningstjänst. Den borde inte heta “Brand 2008” eftersom det är inte bara brand som räddningstjänsten hanterar. Insatser är t.ex. brand, trafikolyckor, kemikalieolyckor, drunkningsolyckor … . Men givetvis så är numera fokus på förebyggande arbete.
Evenemanget äger rum i Karlstad så det går utmärkt att åka tåg vilket tyvärr alla inte gör som åker för Räddningstjänstens Syds räkning. Visserligen får man upp tidigt om man inte vill ha en extra hotellnatt. Tåget går 5.28 från Lund C vilket gör att dagen bli lite lång men helt OK!
Man kan små sova på tåget om man vill eller jobba lite.
Efter Brand 2008 blir det Mp kongress 2008 i Östersund. Åker direkt till Östersund men det blir som vanligt “alltid” via Stockholm. Från Stockholm åker vi ett Mp-tåg.

Träffar: 9

tis
25
mar
2008
tisdag, 25 mars, 2008 | Skriven av:

Så var påskledigheten över. Hela dagen idag ägnade jag åt Räddningstjänsten Syd. Dels var det en utbildning och dels var det direktion.
Vi fick en genomgång av förslaget till en ny handlingsplan som skall reglera räddningstjänsten.
Räddningstjänst är normalt väldigt konservativ. Det är starka och lite tuffa “brandmän” som släcker bränder och räddar människor.
Sedan en tid tillbaka har man försökt att flytta fokus från “släckande” till förebyggande. Detta är lätt att göra rent teoretiskt men ganska så svårt att genomföra i verkligheten.

Den nya handlingsplanen är intressant eftersom den tar steg mot det nyare synsättet.

På direktionen beslutade vi att förändra räddningstjänstverksamheten i området Revinge och Löberöd. Förändringen blir att verksamheten utgår ifrån en station men att personal fortfarande kommer från både Revinge och Löberöd. Det blir en mer flexibel bemanning. Antalet olyckor i området är så pass få att det är tillräckligt med den nya organisationen.

Den stora utmaningen för Räddningstjänst Syd är att våga förändra organisation och arbetssätt för att dels bli mer effektiva men även att mer resurser läggs på förebyggande arbete.

Förutom en bra räddningstjänstverksamhet behöver kommunerna lägga mer krut på att förebygga olyckor. T. ex. gäller det stadplanering och trafikplanering. Branden på Potatisåkern i Malmö är ett exempel där själva byggnaden förvärrade brandförloppet och dessutom startade branden.

Träffar: 1

tis
12
feb
2008
tisdag, 12 februari, 2008 | Skriven av:

Framtidsscenario ???

Träffar: 1

mån
11
feb
2008
måndag, 11 februari, 2008 | Skriven av:

Så var det åter måndag. Dagen började med en cykeltur till Lunds Brandstation där direktionen för Räddningstjänsten Syd normalt har sina möten.

Dagens direktion hade mest informationspunkter.
Det blev lite av varje. Bland annat så fick vi en kort rapport om en psykosocial arbetsmiljöenkät. Vi fick inga detaljer men den visade att det fanns/finns ett problem.
Enkäten bestod av frågor i 7 frågeområden. Frågeområdena var “Delaktighet och inflytande”, “Information”, “Uppskattning/Återkoppling”, Stämning och samrabetet”, “Ledarskap”, “Mål och planer” och “Utvecklingsmöjligheter”.
Man fick ge sin bedömning i en skala mellan 1 och 10. Dels i hur man tycket det var och dels i hur man tyckte det borde vara (gott nog) vara.
Ingen kategori kom upp i 10 när det gällde hur man tyckte att det borde vara. Max var 7.5.
Dock var värdet för hur man tyckte att det var minst 2 enheter lägre än vad man ville att det skulle vara. Största glappet var inom “Ledarskap” och “Mål och planer”.
Detta är givetvis något som måste följas upp.
Tyvärr är min erfarenhet att alla förändringsprocesser följer samma mönster och att “förankringsprocessen” alltid underdimensioneras.

Vi fick också det senaste när det gäller bokslut för 2007. Minuset som fanns tidigare har nu vänts till ett plus. Dels beroende på extra intäkter och att alla tjänster inte har varit besatta. Som vanligt var redovisningen i kronor och ören och inte så mycket i “vad som uppnåtts”. Tyvärr brukar det alltid vara så, kronor och ören styr.

Vi fick även information om “RAdioKommunikation för Effektiv Ledning” dvs RAKEL. Detta system är tänkt att koppla samman alla “blåljus”myndigheter. Själva bassystemet med sändare m.m. står staten. Användarna köper sedan utrsutning plus licenser. Licensavgifterna går till staten. Det har och är väl fortfarande en del tekniska problem. Tanken är god.
Problemet är att mycket kommunikation sker nu via vanlig telefoni och mobiltelefoni. När det är någon TV-sänd gala eller melodifestival med “tittar”-omröstning så går tillgängligheten ner eftersom det är så många som ringer samtidigt.
Probelemt för Räddningstjäsnten Syd är licensavgifterna som varit väldigt dyra men som nu har minskat men som ändå innebär en stor driftskostnad.

Trist att det blir så här. En god tanke som inet förankras tillräckligt så att mängden användare blir så många att licensavgifterna kan bli rimligt höga. RAKEL kommer att införas frågan är bara när.

Vi fick också lite information om två viktiga ärenden, BUDGET 2009 och R Syds Handlingsprogram. Vi fick en muntlig redogörelse. Dessa två ärenden är viktiga eftersom dessa två sätter nivån på den räddningstjänst som förbundet kan leverera. Budgeten för 2008 har inte varit problemfri. Det har blivit mycket diskussion i Lund om deltidskårerna i byarna. Sista ordet är ännu inte sagt i denna diskussion. Grunden för handlingsprogrammet är det systematiska säkerhetsarbetet i kommunen med målet att färre olyckor ska inträffa. Detta dokument är viktigt för att kunna få en långsiktig plitisk styrning av verksamheten.

Kommunerna inom R Syd växer och trafiken på våra vägar ökar vilket bara det gör att räddningstjänsten får mer att göra. Räddningstjänstens uppdrag är mycket större än det man normalt ser. Man ser brandbilarna med blåljus och man ser räddningstjänstpersonal som klipper upp biltaken. Men man ser inte så mycket av det förebyggande arbetet. Att förebygga olyckor är den viktigaste uppgiften.

När det planeras för tillväxt tar man sällan med dessa kostnader som räddningstjänsten står för. Vilket givetvis blir ett problem för eller senare.

Tillväxt kostar!

Träffar: 1