Inlägg den 17 januari 2011

mån
17
jan
2011
måndag, 17 januari, 2011 | Skriven av:

Snart har de 20 vargarna skjutits. Jakten som skulle stärka vargstammen har hittills resulterat i att 5 alfadjur skjutits och 2 vargar med GPS-sändare.
Alfadjuren står högst i rang och är viktiga för vargflocken. Vargarna med GPS-sändare ingår i forskningsprojekt och enligt instruktionerna skulle vargar med GPS-sändare fredas. Åldersfördelningen på de skjutna vargarna är inte heller vad man önskat. Alldeles för många vuxna vargar har skjutits.
Dessutom har vargar åter igen skadeskjutits.

Detta kan knappast betraktas som en lyckad jakt.

Det är bara att hålla med Miljöpartiets europaparlamentariker Carl Schlyter:

–Att släppa loss tusentals jägare som jagar varg har inget med omsorg om vargstammen och den biologiska mångfalden att göra.

Grädden på moset blir att Sverige med största säkerhet blir anmäld av EU.

Nu riskerar dessutom Sverige att bli anmäld av EU för att Sverige bryter mot EU:s lagstiftning.

“Jag beklagar att Sverige har inlett licensjakten på varg utan att ge tydliga svar på min skrivelse sänd den 7 december 2010”, skriver Potocnik i ett uttalande.

Han understryker att jakten kan vara olaglig enligt EU:s lagstiftning. Nu, framhåller han, finns inget annat att göra än att dra Sverige inför domstol.

“De svenska myndigheternas agerande ger mig få andra val än att föreslå till EU-kommissionen att starta ett formellt förfarande mot Sverige för brott mot EU:s miljölagstiftning”, heter det i Potocniks uttalande.

SvD, SDS, SkD

mån
17
jan
2011
måndag, 17 januari, 2011 | Skriven av:

I morgon ska jag gå på en konferens som ska presentera hur det ligger till med Region Skånes konkurrenskraft och potential för de kommande åren.
Region Skåne har beslutat att anlita OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) för att göra en så kallad territorial review för Skåne.

Tanken är att OECD ska ge rekommendationer och förslag som ska främja utvecklingen och tillväxten i Skåne. Resultatet ska sedan ligga till grund för nästa regionala utvecklingsprogram 2014-2020. Region Skåne har beställt studien av OECD och håller ihop arbetet men det är ytterst angeläget att Skånes kommuner, statliga myndigheter inklusive universiteten och högskolorna involveras i översynen av Skånes utveckling. Arbetet inleddes under hösten 2010 och avslutas med rapport under våren 2012.

Skåne är en stark tillväxtregion. Kreativitet och tillväxt hör samman. Detsamma gäller kreativitet, öppenhet, mångfald och tolerans.

Teorierna kring den kreativa klassen integrerade flera tankesätt på ett framgångsrikt vis; å ena sidan betonades vikten av industristrukturer och universitet, å andra sidan vikten av en kreativ arbetskraft. Dessutom satte Rickard Florida platsen i fokus – regionen eller staden som den arena som synkroniserar industri med arbetskraft, staden vars kvaliteter avgör hur pass framgångsrik regionen blir ekonomiskt. De mest framgångsrika städerna eller regionerna är, enligt Florida, de som lyckas attrahera och upprätthålla de tre T: na – talang, teknologi och tolerans.

Tolerans är viktigt för tillväxt och Skånes ”kreativa klass”. Skånes tillväxtpotential har kartlagts med utgångspunkt från Richard Floridas tankar om talang, tolerans och ”den kreativa klassen”. Kartläggningen presenterades förra året och visar ett tudelat Skåne. Sydvästra Skåne är generellt välmående och ekonomiskt framgångsrikt, kreativt och tolerant. Samtidigt får Skånes östra delar avsevärt sämre betyg, både vad gäller tolerans och kreativitet. En stor utmaning för Skåne som region blir att tackla denna tudelning. Rapporten är skriven av forskare på Handelshögskolan i Jönköping på uppdrag av Region Skåne.

Rapporten betonar hur viktigt det är med en tolerant befolkning för en positiv utveckling. Sverige ligger högt i mätningar av befolkningens tolerans, men enligt rapporten ser det mycket olika ut på olika orter i Skåne. I framförallt de gamla bruks- och industriorterna finns fler ungdomar som är mindre toleranta mot sådana som uppfattas som annorlunda, till exempel invandrare, homosexuella, människor med andra religioner.

Floridas teori är att toleranta miljöer lockar till sig de kreativa och talangfulla. Dessa människor driver i sin tur utvecklingen framåt samtidigt som de lockar högteknologiska företag till orten som behöver välutbildad och idérik arbetskraft.

Forskarnas tydligaste budskap i rapporten är att tolerans och mångfald skapar tillväxt och att åstadkomma sådana miljöer är väl så viktigt för kommunerna som att erbjuda industritomter. Malmö och Lund är två städer med ett kunskapsintensivt näringsliv som ligger bra till. Enligt författarna kunde det dock stå betydligt bättre till med toleransen i många av de traditionella, skånska bruksortskommunerna, enligt mätningar av gymnasieungdomars värderingar som gjorts för rapporten.

Författarnas råd till de skånska städerna är att skapa attraktiva stadskärnor med centralt liggande handel och service och med många platser där människor vill samlas. De mindre kommunerna runt städerna kan konkurrera med attraktiva boendemiljöer som är billigare än städernas samt med goda kommunikationer.

Slutsatserna går ganska väl i linje med annan forskning kring tillväxt och regional utveckling. Ansatsen att tolerans lockar kreativa individer som driver tillväxt är dock en intressant synvinkel att ha i baktanke för Skånes politiker och samhällsplanerare.

Ska bli spännande att lyssna till vad “OECD” kommit fram till. Förhoppningsvis finns kulturen med som en viktig faktor.

Det blir säkert trevligt i alla fall. Konferensen börjar med en jazzlunch och det hela går av stapeln i Glasklart som är en mycket trevlig konferenslokal.