Inlägg den 06 oktober 2009

tis
6
okt
2009
tisdag, 06 oktober, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet prioriterar satsningar på jobben, klimatet och försäkringslösa i sitt budgetförslag för 2010, säger ekonomiskpolitiska talespersonen Mikaela Valtersson och språkröret Peter Eriksson.

– Vårt budgetförslag leder till ett mer hållbart och rättvist Sverige. Vi presenterar en rad förslag för snabba insatser för unga arbetslösa i form av utbildning, praktik och jobb, säger Mikaela Valtersson.

– Miljöpartiet har aldrig prioriterat jobbfrågan så mycket som nu. Vi planerar investeringar i en grön omställning de närmaste tre åren på 47 miljarder mer än regeringen. Vi gör också mycket stora satsningar på kommunerna, säger Peter Eriksson.

MP:S BUDGETFÖRSLAG I SAMMANFATTNING
Gröna investeringar. För att möta konjunkturnedgången och klimat- och miljökrisen på ett offensivt sätt föreslår MP 47 miljarder kronor i tidigareläggningar av nödvändiga investeringar i hållbar infrastruktur, ny teknik, en hållbar energiförsörjning och energieffektivisering under budgetperioden. Sammantaget beräknas 70 000 helårsarbeten skapas.

Ökat stöd till kommunsektorn. För att bekämpa den ekonomiska krisen satsar MP 23 miljarder kronor mer till kommuner och landsting 2010-2012 jämfört med regeringen. Utöver regeringen satar MP 4,5 miljarder 2010, 9,5 miljarder 2011 och 9 miljarder 2012.

Ansvar för dem som drabbas av krisen. MP föreslår att 80 procents ersättning ska utgå de 300 första dagarna i arbetslöshetsersättningen. Försäkringen ska vara en omställningsförsäkring och på sikt vill vi därför höja taket. Vi föreslår också att alla som är sjuka ska få sjukpenning och att därmed den bortre gränsen i den förlängda sjukpenningen ska slopas.

Infrastruktursatsning. MP vill förbättra kvalitet och kapacitet i järnvägsnätet genom ökat underhåll och utbyggnad av ett stort antal objekt som för närvarande ligger i träda hos Banverket på grund av bristande finansiering. Till exempel vill vi satsa på höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan/Ostlänken, Norrbotniabanan, Sydostlänken i Blekinge samt sträckan Hallsberg-Degerön som är vital för godstransporterna.

Skynda utbyggnaden av förnybar energi och energieffektivisering. Sammanlagt en miljard satsas på solenergi under mandatperioden. MP vill att minst 10 TWh biogas ska produceras före år 2015 och att minst en biogasmack ska finnas i varje kommun senast år 2020. Ett nationellt biogasprogram bör sjösättas. MP föreslår två nya energieffektiviserings ROT-avdrag, ett för hushållen och ett för skollokaler.

Omställning i fordonsindustrin. Ett nytt forskningsprogram för hållbara transporter. Fullt utbyggt omfattar satsningen 300 miljoner som riktas mot kollektivtrafikfordon. Medel avsätts i ett klimatinvesteringsprogram för utbyggnad av biogasproduktion och distribution. Större miljöstyrning av skattesystemet skapar incitament för omställning. En ny registreringsskatt införs vid köp av bränsleslukande bilar, en registreringsbonus införs för snåla fordon.

Miljömålen. MP föreslår ett omfattande åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Våra åtgärder beskrivs utförligt i våra anslagsmotioner på utgiftsområden. Totalt satsar vi över sju miljarder under de tre kommande åren fördelat på flera utgiftsområden.

Internationell klimat- och miljöpolitik. MP vill inrätta ett anslag för klimatsatsningar utanför biståndsramen under utgiftsområde 20. Anslaget ska höjas gradvis under de kommande åren. För de tre kommande åren anslår vi 1400 miljoner kronor 2010, 1500 miljoner kronor 2011 och 2000 miljoner kronor 2012.

Införande av arbetslivstrygghet. Som ett steg på vägen föreslår vi höjd ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen till 80 procent de tre hundra första dagarna, att dagpenningen höjs med 100 kronor och att den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas.

Investera i småföretagen. MP vill göra det mer lönsamt att driva småföretag och föreslår därför att arbetsgivaravgifterna sänks med 10 procentenheter på en maximal lönesumma av 740 000 kronor. Vi satsar också på förbättrade möjligheter att starta företag genom företagsvikariat och ökad tillgång till riskkapital.

Branschprogram miljöteknik. MP föreslår att 50 miljoner kronor om året avsätts för ett branschprogram för miljöteknik.

Höj kvaliteten och bygg ut högskolan. MP föreslår en stor reform för högre kvalitet i högskolan. 400 miljoner kronor årligen avsätts för höjd kvalitet i undervisningen och 100 miljoner för att förbättra studenternas kontakt med arbetslivet. Vi föreslår en satsning på 50 miljoner för att bygga ut möjligheterna till praktik i högskolan och ett höjt studiemedel med 900 kronor per månad.

Kvalitetsmiljard till skolan. MP vill att skolan ska genomsyras av hög kvalitet. Vi vill därför bland annat tillföra medel för att skolorna ska kunna utveckla mer individualiserad undervisning. Vi vill förstärka lärarlyftet och satsa på ämnesundervisning på modersmål. Totalt avsätts 2,3 miljarder kronor under budgetperioden för att höja kvaliteten i skolan.

Kultur. MP vill satsa på kulturen bland annat genom att bygga ut regionala kulturfonder och regionala kulturcentrum. Sammanlagt vill vi anslå 1,8 miljarder kronor mer än regeringen på kulturområdet under budgetperioden.

Hälso- och sjukvård. MP vill avsätta pengar för en förstärkning av elevhälsovården med 800 tjänster. Vi vill införa fri tandvård för alla upp till 25 år och satsa på att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen som idag kostar samhället stora summor.

Folkhälsa. MP vill avsätta pengar för en förstärkning av folkhälsopolitiska åtgärder. 50 miljoner 2010, 300 miljoner 2011, 400 miljoner 2012. Ett folkhälsoperspektiv genomsyrar hela vår politik vilket också innebär satsningar inom en rad områden.

Barntid. MP föreslår en ny del i föräldraförsäkringen som vi kallar barntid. Reformen ger fler människor möjlighet att minska sin arbetstid för att vara med sina barn utan att förlora kontakten med arbetsmarknaden.

Låt inte de fattiga drabbas av krisen. MP menar att de rika länderna har ett ansvar för att finansiera klimatinvesteringar i fattigare länder och att bidra till klimatanpassning. Detta bistånd ska dock ligga utanför biståndsramen. MP budgeterar därför 1,4 miljarder kronor 2010, 1,5 miljarder kronor 2011 och 2 miljarder kronor 2012 utanför biståndsramen för klimatbistånd. Vi föreslår också att en miljard kronor mindre avräknas från biståndet för flyktingmottagande, därmed ökar medlen för fattigdomsbekämpning med 1 miljard kronor.

Ett modernt försvar. MP vill fortsätta omvandlingen av det svenska försvaret från ett invasionsförsvar till modernt fredsfrämjande insatsförsvar. Detta medför besparingar på närmare sex miljarder kronor under budgetperioden. Samtidigt vill vi satsa 380 miljoner på fredsfrämjande insatser och 553 miljoner kronor på kustbevakningen. Båda satsningarna handlar om ökade ambitionsnivåer internationellt.

GEMENSAMMA FÖRSLAG FRÅN S, MP OCH V I BUDGETMOTIONERNA FÖR 2010
* Stärkt tillgång på riskkapital
* Gemensam investering i besöksnäringen
* Ge unga en chans
* Miljöfordonspaket
* Ett utvidgat ROT-avdrag för upprustade bostäder och 15 000 jobb
* Modernisera skolans lokaler
* En ny rättvis rödgrön fastighetsskatt
* Effektivisera i statliga myndigheter
* Bekämpa skattefusk och ekonomisk brottslighet

Läs hela budgetmotionen!

Träffar: 9

Kategori: ekonomi  | Skriv en kommentar