Inlägg den 20 augusti 2009

tor
20
aug
2009
torsdag, 20 augusti, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Luftföroreningar förkortar stockholmarnas liv”

Sju månader. Så mycket förkortas stockholmarens liv på grund av föroreningar i luften. Det visar miljöhälsorapporten för Stockholms län som släpptes på torsdagen.

Den regionala miljöhälsorapporten tas fram vart fjärde år av Karolinska Institutets folkhälsoakademi, på uppdrag av Stockholms läns landsting.
Syftet är att kartlägga och analysera situationen när det gäller miljöexponeringar och hälsoläget bland länets befolkning.
Miljöhälsorapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i Stockholms kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting och berörda myndigheter.

Luftföroreningar är ett fortsatt problem i Stockholms län. Vid starkt trafikerade gator och utmed större infarter är halterna av partiklar och kvävedioxid höga.

Runt 4.000 personer bor i områden där partikelhalterna överskrider både EU:s gränser och de svenska miljökvalitetsnormerna. Därutöver har 300.000 personer sin bostad i områden där halterna ligger på gränsen, konstateras i miljöhälsorapporten för Stockholms län 2009.

Det visar klart att något måste göras för att minska vägtrafiken. I dag presenterade Miljöpartiet en infrastrukturrapport för Skåne. Situationen är minst lika allvarlig i delar av Skåne. Det behövs massiva insatser för att stärka kollektivtrafiken och den spårburna trafiken. Alliansregeringen satsar inte tillräckligt på infrastruktur och dessutom satsar de mer på väg än på spår.

Alliansen sade sig prioritera klimatfrågan i EU-valet men det märks inte nu. Miljöpartiet prioriterar klimatfrågan både i snack och åtgärder, 365 dagar per år. Övriga partier, speciellt alliansen snackar klimat veckorna innan varje valdag. Sedan glömmer de bort frågan när det gäller att gå från ord till handling.

Läs rapporten!

Satsningar på kollektivtrafik och spårburen sådan gynnar inte bara klimatet. Det minskar även utsläpp som skadar vår hälsa, minskar buller och ökar tillgängligheten till stora delar av våra städer.

Trots det upplever de allra flesta i länet att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska eller mycket bra. I innerstaden anser dock en fjärdedel att den är ganska eller mycket dålig.

Buller är ett annat problem i huvudstadsområdet. Var femte person i länet besväras av buller som främst kommer från vägtrafiken, vilket är en fördubbling på tio år. Mest störs de som bor i Stockholms innerstad, minst besvärade är invånarna i Värmdö kommun.

Buller skadar sällan hörseln, men kan orsaka andra problem som försämrad och störd sömn, akuta kroppsliga stressreaktioner, försämrad inlärning och sämre prestation. Längre exponering för trafikbuller i hemmet ökar risken för kroniska hjärt- och kärlproblem, bland annat högt blodtryck och hjärtinfarkt

Det är dags att agera om vi ska kunna lösa klimatproblemen och att Sverige ska få trovärdighet i sitt internationella arbete.

tor
20
aug
2009
torsdag, 20 augusti, 2009 | Skriven av:

SkD skriver “Chockbesparingar för kultur och fritid – ordföranden avgår”

Kultur- och fritidsverksamheten står inför rena slakten. Det saknas drygt elva miljoner kronor nästa år. Nu avgår Gösta John Bredberg (FP) ordförande i nämnden.
Inget skonas i det förslag till besparingar, som politikerna fick på bordet i går kväll.
Sammanslagna bibliotek och fritidsgårdar, privatiseringar och personalminskningar, kraftigt höjda avgifter, sänkta bidrag och indragning av Kulturnattens budget. Mer än 30 heltidstjänster inom fritidssektorn kan försvinna. Och det kanske inte räcker.

Det verkar som om folkpartiet inte ingår i den styrande alliansen. På senaste kultur- och fritidsnämnden hörde jag inget från ordföranden att det var rena slakten av nämndens verksamhet. Hittills har alliansen gett sken av att de satsar på kultur-och fritid.
Det känns lite konstigt att ordförande lämnar nu utan att egentligen ha stridigt för att stoppa alliansens nedskärningar. Det är som vanligt att (fp) inte tar sitt ansvar för att de varit med om skapa situationen i nämnden. Har man ordförandeposten bör man ju ha stora möjligheter att påverka. Ordföranden kunde ha sökt stöd hos oppositionen och då hade kanske situationen inte varit så besvärlig och svårlöst spm den är nu.

Detta känns inte bra för verksamheten. Nämnden har inte haft politisk styrning med en ordförande så nu undrar man vad ska hända utan ordförande.
När blir det byte?
Vem vill och kan ta över?

Timingen är ju inte så bra heller. Nästa vecka kommer juryn som ska föreslå Umeå eller Lund som Kulturhuvudstadskandidat till Sveriges regering.
Vilka signaler sänder detta om Lunds vilja och möjligheter att vara Kulturhuvudstad 2014?

Lite pinsamt minst sagt!

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar