Inlägg den 09 april 2009

tor
9
apr
2009
torsdag, 09 april, 2009 | Skriven av:

med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi

maskros_25cmSkatteverkets uttalande om uttagsbeskattning på vindkraftkooperativ påverkar möjligheten att driva vindkraftkooperativ och därmed också de långsiktiga förutsättningarna för en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige.

Vi anser att Skatteverket gör en felaktig tolkning av reglerna då andelspriset är ett affärsmässigt motiverat marknadspris med hänsyn tagen till att andelsägarna – till skillnad från andra elkonsumenter – även står för kapitalkostnaden för kraftverken.

Om uttagsbeskattning skulle bli aktuell så blir konsekvensen att landets vindkraftkooperativ inte kommer att kunna fortsätta växa. Det är också sannolikt att många medlemmar skulle välja att lämna kooperativen och att vissa kooperativ skulle upplösas.

Eftersom möjligheten för enskilda att bli delaktiga och dra ekonomisk nytta av vindkraften är en viktig faktor för att skapa folklig förankring och acceptans kring en vindkraftsutbyggnad, skulle en uttagsskatt påverka förutsättningarna för en kraftfull utbyggnad av vindkraften i Sverige negativt.

Det bör klargöras genom lagstiftning att uttagsbeskattning inte ska ske vid försäljning av el till medlemmar i vindkraftskooperativ.

Ett sätt att lösa frågan är att uttryckligen föreskriva att ett marknadsvärde för el som säljs till medlemmar i ett vindkraftskooperativ ska anses motsvara föreningens kostnad för att tillhandhålla elen. En bestämmelse med denna innebörd kan lämpligen placeras i 61 kap. 2 § IL där begreppet marknadsvärde definieras.

Ett alternativ är att i 22 kap 9 § IL undanta av medlemmar förbrukad el från vindkooperativ från uttagsbeskattning på motsvarande sätt som nu gäller för bränsle för uppvärmning av privatbostad på lantbruksenhet. Ett sådant undantag är motiverat som ett led i att främja en utbyggnad av den svenska vindkraften.

Det är angeläget att en tydlig politisk signal i frågan ges snarast möjligt, då den rådande osäkerheten gör det svårt att i nuläget utveckla verksamheten i vindkraftkooperativen och genomföra planerade investeringar i ny vindkraft.

Länk till motionen!