Inlägg den 07 april 2009

tis
7
apr
2009
tisdag, 07 april, 2009 | Skriven av:

Därför är det rätt att lägga ner Ängelholms flygplats

Regeringen har beslutat vilka flygplatser som staten, via Luftfartsverket, ska driva i framtiden. En av de flygplatser som mister sitt statsstöd är Ängelholms flygplats. Det är ett steg i rätt riktning, men genast höjs röster från enskilda kommunpolitiker och från näringslivet för att Region Skåne och intilliggande kommuner ska gå in som nya finansiärer. Det vore mycket olyckligt om skattebetalarna skulle fortsätta göda den ekonomiska gräddfil flygindustrin lever i. Det finns ingen rimlighet i att subventionera varje biljett med hundratals kronor för en grupp som mestadels består av affärsresenärer med låg priskänslighet.

sj_regina_nytt_2008-05-22_large Flygresandet är redan idag skattemässigt en av de mest gynnade transportformerna och är av historiska skäl och på grund av internationell lagstiftning befriat från skatter och koldioxidavgifter.
En liter flygfotogen kostar idag ca 3,50 kr medan en liter bensin kostar 11 kronor – skillnaden är skattebefrielsen. Är det rimligt att de som åker buss ska betala koldioxidskatt medan flygresenären ska slippa? Utsläppen från flyget räknas heller inte in i de nationella utsläppen, vilket inte ger någon nation incitament att begränsa utsläppen för att uppfylla sina klimatmål.
Flyget står enligt forskarvärldens beräkningar för mellan tre och nio procent av de mänskliga utsläppen av växthusgaser. Än så länge är det mindre än biltrafiken, men flyget är det transportmedel som spås öka allra mest under de kommande decennierna. Vid en enkelresa mellan Göteborg och Stockholm släpper flyget ut 66,38 kg koldioxid per person gentemot tågets 0,0026, det vill säga 26 000 gånger mer.
Det finns inga gröna flygresor, det finns bara mindre skadliga sådana.

Inte ens flygets egna internationella miljökommitté tror att man kommer att minska sina klimatskadliga utsläpp. Medan andra sektorer inom transportindustrin arbetar för nya tekniska lösningar står utvecklingen helt stilla inom flygindustrin – flygmotorer är fortfarande ineffektiva och förnyelsebara alternativ finns inte ens att tillgå. Ska klimatutmaningen klaras måste därför flygtrafiken minska. Kortväga inrikes flygresor är förhållandevis enkla att ersätta med andra trafikslag. Mindre flygplatser, som Ängelholms flygplats, med stor andel inrikes trafik, tillhör därför inte framtiden

Miljöpartiet anser därför att Region Skåne inte ska gå in som ägare i ännu en regional flygplats. Spåren förskräcker nämligen. Engagemanget i Kristianstad Airport har utmynnat i anklagelser om dolda subventioner till enskilda flygoperatörer med miljonskadestånd som följd, fallande passagerarantal och dyra avgångsvederlag för chefer som inte lyckats sköta verksamheten inom lagens ramar. Det borde därför vara självklart att Region Skåne säger upp sitt avtal med Kristianstad Airport när avtalet löper ut 2011.
För att kunna erbjuda ett alternativ till flyget måste den spårbundna trafiken utvecklas, så att restiden förkortas och att kapaciteten ökar. Regeringen måste liksom resten av Europa inse att inrikesflyget kommer att ersättas av höghastighetståg.

Alliansregeringen prioriterar tyvärr inte järnvägsutbyggnad utan klamrar sig fast i klimatskadliga motorvägsprojekt. Miljöpartiet kräver att regeringen följer den eniga klimatberedningens förslag om att bygga ut järnvägskapaciteten med 50 procent till 2020. Så att alla som vill åka tåg får plats, kommer någorlunda snabbt fram och kan lita på att tåget kommer i tid.
Klimatproblemet gäller mänsklighetens överlevnad. Miljöpartiets mål är att det alltid ska vara billigare att välja det klimatbästa alternativet.

Yngve Petersson, ordförande Miljöpartiet Skåne

Anders Åkesson, regionråd (MP) Region Skåne

Text införd i :
efterarbetet_logga