Inlägg den 20 augusti 2008

ons
20
aug
2008
onsdag, 20 augusti, 2008 | Skriven av:

I dag var det äntligen dags för att ärendet Lund som Kulturhuvudstad 2014 att bli ett politiskt ärende.

Den ansökan som Kultur- och fritidsnämnden skulle ta ställning bestod av två pappersbuntar på totalt 126 sidor. Det är många fina ord.

Miljöpartiet anser att kultur är viktigt och att vi behöver mer av detta. Miljöpartiet har varit kritisk till hur ansökan har tagits fram. Bl.a. är arbetet med ansökan dåligt förankrad hos både politiker och Lundaborna.

Nu äntligen, 32 miljoner senare, så finns det något att ta ställning till. Beslutet att Lund skulle ansöka togs av en stor majoritet. Det var bara miljöpartiet och centern som var emot. Miljöpartiets kritik utgick ifrån att vi inte ville att en Kulturhuvudstadssatsning skulle bli ett stort fyrverkeri 2014 och att det skulle ske på bekostnad av Lunds övriga kulturella verksamhet.

Ansökan innehåller som sagt många vackra ord som skulle kunna vara tagna ur miljöpartiets partiprogram.

Inför sammanträdet i dag hade vi som sitter i Kultur- och fritidsnämnden för miljöpartiet läst ansökan noga och skrivit ihop några ord för att försöka säkerställa att satsningen inte bara blir ett fyrverkeri som är glömt 2015.

Vi hade skrivit följande text som vi ville att nämnden skulle ta ställning till:

”Nämnden ser mycket positivt på förslaget till KHS2014-ansökan såsom det nu utformats, och välkomnar den tydliga långsiktigheten som skisseras, medborgarperspektivet och det positiva avtryck som projektet avser ge i den kommunpolitiska kulturverksamheten.

Nämnden anser att en realistisk budgetram bör inkluderas i ansökan. Den kan i nuläget inte preciseras exakt, utan anges som mellan 260 och 400 miljoner kronor, där den lägre summan utgörs av 75 miljoner från Lunds kommun, 170 miljoner nationella medel och 15 miljoner från EU. Den totala budgetramen kommer alltså att bero på vilket belopp mellan 0 och 130 miljoner som projektet kan generera från regionen och övriga sponsorer.

att föreslå Lunds kommunfullmäktige att avsätta 75 miljoner till KHS2104 utöver K&F ordinarie budget samt

att tillse att denna framåtsyftande ansökan för KHS2014 före inlämnandet kompletteras med och tydligt genomsyras av de likaledes framåtsyftande mål som Lunds kommunfullmäktige antagit för Lund ifråga om Fair Trade, klimatanpassning och andra miljömål; samt

att KHS2014 tydligt ska inkludera en satsning på kultur i skolorna och på Kulturskolan”

Tankarna med skrivningarna var för att bl.a. markera att satsningen inte ska utarma Lunds normala verksamhet. Att det är viktigt att om Lund ska bli Kulturhuvudstad så måste Lund som kommun satsa pengar så att Kulturhuvudstadssatsningen ger avtryck i den kommunala verksamheten.

Viktigast då är att barn och ungdomar får ta del av satsningen. Skolan kan då spela en viktig roll och även Kulturskolan som med sin speciella kompetens kan bidra till att stödja skolorna att deras kulturella verksamhet.
Kultur ska inte ses som något enskilt ämne utan kan och bör involveras i övrig undervisning. Kultur är då ett viktigt stöd i lärandet.

Kulturhuvudstadssatsningen beskrivs ofta som det största projeketet som Lund någonsin hanterat. Då är det extra märkligt att vi inte kunde få enighet i vår andra att-sats som handlar om att Kulturhuvudstadsprojektet ska bygga på Fair Trade och utgå ifrån de miljömål som Lund har tagit för att minska klimatproblemen.

Pengar har man inte velat prata om under ansökansskedet. Inte ens nu ville man markera hur mycket pengar som Lund vill satsa. Visst var vårt pengayrkande inte helt solklart hur det skulle tolkas. Men om någon lägger ett förslag är det ju möjligt att för andra att justera det ursprungliga förslaget.

Efter långa diskussioner och en ajournering och ännu lite mera diskussioner så blev det till slut ett beslut.
Beslutet blev att säga ja till ansökan och att följande text skall skrivas in i brödtexten till beslutet:

”Nämnden ser mycket positivt på förslaget till KHS2014-ansökan såsom det nu utformats, och välkomnar den tydliga långsiktigheten som skisseras, medborgarperspektivet och det positiva avtryck som projektet avser ge i den kommunpolitiska kulturverksamheten.

Att tillse att denna framåtsyftande ansökan för KHS2014 före inlämnandet kompletteras med och tydligt genomsyras av de likaledes framåtsyftande mål som Lunds kommunfullmäktige antagit för Lund ifråga om Fair Trade, klimatanpassning och andra miljömål”

Det blev ingen votering och alla utom moderaterna och kristdemokraterna och möjligen centerpartiet sa ja till förslaget.
(m) och (kd) var emot Fair Trade. Moderaterna har alltid varit emot Fair Trade. Kristdemokraterna kunde inte stödja förslaget eftersom man inte visste vad Fair Trade var. Att Lund blev Sveriges tredje Fair Trade City har tydligen inte nått ut till (kd).

Nu återstår att ansökan ska behandlas i kommunstyrelsen den 11:e september och i kommunfullmäktige den 25:e september,

Det finns en stor majoritet för att Lund ska ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014. Det är fortfarande osäkert på vilket sätt och hur mycket pengar som Lunds kommun ska satsa.
Det kommer att bildas ett bolag som skall hantera projektet. Frågan är hur mycket pengar som Lunds kommun ska satsa i detta bolag och hur mycket pengar i övrigt som Lunds kommun är villiga att satsa för att genomföra de fina och vackra orden i ansökan.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar