Inlägg den 16 januari 2008

ons
16
jan
2008
onsdag, 16 januari, 2008 | Skriven av:

Är det inte lite märkligt att de som sitter i Statens kulturråds referensgrupp för kulturtidskrifter får stöd för sina tidskrifter och att många andra inte får något stöd.

Enligt SDS :
“Referensgruppens ordförande Arne Ruth försvarar dagens system.
– Jag är ju ny i min roll som ordförande, men jag menar att minsta misstanke om jäv ska vara tillräckligt för att man avstår att rösta. Och jag uppfattar att mina medarbetare tillämpar det tänkandet på samma sätt.”

Sydsvenskan ger tre exempel där ledamöterna har fått pengar till egna tidskrifter, eller näraliggande.

Är detta verkligen trovärdigt?

Finns det så få möjliga ledamöter?

ons
16
jan
2008
onsdag, 16 januari, 2008 | Skriven av:

I dag gjorde jag come back i Kultur- och fritidsnämnden (K&F). Jag satt som ordinarie ledamot under förra mandatperioden. Denna gång är jag ersättare. Att vara ledamot i K&F-nämnden är mycket stimulerande. Många viktiga och intressanta frågor.
På dagens dagordning fanns inga tunga beslutsärenden.

Det mest intressanta var rapportpunkterna.

En rapport var om konsekvenser av kommunens tillväxt. När Lund Lund växer ökar investeringskraven. Det behövs fler idrottsplatser, idrottsarenor, biblioteksfilialer, mötesplatser, simhallar, kulturbyggnader. Risken är att nämnden inte blir fullt ut kompenserad för allt detta. Vilket leder till en ohållbar situation.
Detta är sällan dessa kostnader tas med när man pratar om Lunds tillväxt.

En annan rapport handlade om kulturhuvudstadsprojektet 2014. Statens kulturråd har nu kommit ut med en instruktion om hur man ska gå till väga för att ansöka om att bli kulturhuvudstad 2014.

Hur utses en Europeisk huvudstad?
Europeiska unionens råd tilldelar titeln ”Europeisk huvudstad”. Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur följer urvalet av städer.

Förfarandet ser ut som följer:
• 4 januari offentliggjorde Kulturrådet en inbjudan att lämna förslag som är avsedd för de städer som eventuellt är intresserade av titeln. Kulturrådet anordnar informationsmöte 31 januari 2008 i Stockholm.
• Städerna har tio månader på sig att svara, dvs. att lägga fram en allmän skiss av programmet för året i fråga senast 31 oktober 2008.
• Urvalsjuryn sammanträder första gången senast i december 2008. Urvalsjuryn består av 13 medlemmar: 6 experter som utses av landet i fråga och 7 som utses av EU-institutionerna. Dessa sju ”europeiska” experter utses för tre år och en tredjedel i sänder förnyas (2 + 2 + 3).
• Urvalsjuryn gör en förteckning över städer som kan tänkas bli kulturhuvudstäder och ger en rekommendation om de förbättringar och ytterligare arbeten som måste göras.
• De städer som valts ut har därefter nio månader på sig att utarbeta och närmare beskriva sitt program. Dessa utförliga handlingar som måste innehålla ett visst antal element ska läggas fram vid juryns andra sammankomst. I september 2009 rekommenderar juryn en stad och ger råd beträffande ytterligare förberedelser. Regeringen ska med ledning av urvalsjuryns rapport lägga fram ett förslag till stad för EU-institutionerna. Europeiska unionens ministerråd utser officiellt staden.
• Efter det att kulturhuvudstaden utsetts kommer de sju ”europeiska” jurymedlemmarna att fungera som handledare vid stadens förberedelser; juryn kommer då att kallas för den övervakande och rådgivande juryn.
• Städerna har inte rätt att kalla sig Europeisk kulturhuvudstad förrän de faktiskt utsetts till detta av Europeiska unionens ministerråd. Dessförinnan är de ”kandidater” till titeln.

Det är alltså inte lång tid kvar innan den första ansökan ska vara inlämnad. Hittills har det inte presenterats så mycket konkret. I dag fick vi inte mycket mer information än vad Statens kulturråd har tagit fram. Inte en stavelse om programmet som ska vara klart den 31 oktober.

Det krävs en mycket stark spurt om Lund ska klara sig igenom fösta omgången.

Det står även skrivit i stjärnorna vilken ekonomisk nivå Lund ska lägga sig på. Är det 50 miljoner, 100 miljoner, 500 miljoner?
Varifrån ska pengarna komma från?

Det räcker inte att bara ta fram ett program det måste även finnas en stark vilja och ekonomiska resurser som backar upp.. Finns det inga pengar att genomföra programmet lär det inte bli något kulturhuvudstadsår 2014.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
ons
16
jan
2008
onsdag, 16 januari, 2008 | Skriven av:

I dag var det partiledardebatt i riksdagen. Det mesta verka fokuseras på att politik handlar om att antingen välja Reinfeldt eller Sahlin.

Varken (s) eller (m) tar t.ex. klimatproblematiken på allvar.

Reinfeldt försöker ge sken av regeringen har en klimatpolitik. Samtidigt ger regeringens förslag ökad biltrafik.Förbifart Stockholm är bara ett sådan exempel. Nu har moderaterna har accepterat, miljöpartiets biltullar men tyvärr missar man klimateffekten eftersom intäkterna tas till att bygga mer motorväg som i första hand gynnar biltrafien. Intäkterna borde i stället lagts på att bygga ut kollektivtrafiken.

Det var inget i Sahlins anförande som gav några förslag heller.