Inlägg den 30 januari 2012

mån
30
jan
2012
måndag, 30 januari, 2012 | Skriven av:

DN skriver ”Bra bemötande botar bäst”

Cirka hälften av de klagomål på vården som kommer in till Socialstyrelsen handlar om kommunikationsbrister mellan vårdpersonal och den sjuke. Nu visar en ny studie att läkarens bemötande har stor betydelse för hur snart sjukskrivna känner att de kan börja jobba igen.

Verkar logiskt. Bemötande är inte bara en fråga om etikett utan nu visar studien att det har betydelse för patientens upplevelse av tillfrisknande. Det är viktigt att patienten känner sig delaktig och att man blir tagen på allvar.

Än i dag lever en gammal myt inom sjukvården om att de otrevliga, arroganta läkarna också är de skickligaste. Och att de vänliga inte är lika duktiga.

Det känns rätt så självklart att mötet mellan vårdpersonal och patient är viktigt. All information om hur det står till med patienten kan inte fås av provsvar. Det måste då vara viktigt med kontinuitet.

– Det är först när man är trygg i sin kompetens som man kan se andra människor. Det finns allt att vinna på att möta patienten empatiskt.

Det är lovande att det finns en särskild samtalsmetodik, patientcentrering, där vårdpersonalen tränas i att ställa öppna frågor och lyssna på patientens egna föreställningar, förväntningar och farhågor.
På läkarutbildningen vid Karolinska institutet examineras nästa termin den första kullen som fått lära sig detta förhållningssätt.
Det låter jätte bra.

– Man utgår från att patienten har en unik kunskap om sina egna problem. Det är också viktigt att läkaren lyssnar med ett genuint intresse, och att man pratar på en jämbördig och medmänsklig nivå med varandra. Då vågar patienten berätta, säger Maria Wolf, specialist i allmänmedicin på Salems vårdcentral som utbildar i metodiken.

Känns också självklart!

Det är lite skrämmande att uppemot hälften av alla anmälningar som kommer in från privatpersoner handlar om brister i kommunikationen mellan vårdpersonalen och den sjuke. Men det borde kunna avhjälpas relativt enkelt.

I dagens samhälle pratas det mycket om kommunikation. Kommuninikation är mer en fråga om kvantitet än kvalité. Detta gäller inte bara inom sjukvården utan det gäller även inom politiken. Så det får jag väl tänka på lite extra …

mån
30
jan
2012
måndag, 30 januari, 2012 | Skriven av:

På onsdag är det Kulturnämnd och då var det tänkt att vi skulle fastställa den totala budgeten för 2012 inkluderande de pengar som kommer från staten och som går ingår i samverkansmodellen.

Kulturrådet beslutar om fördelningen av de statliga resurserna och de utgår då ifrån det regleringsbrev som de får från kulturdepartementet i december.

I förra veckan, den 25 januari hade Kulturårdets styrelse möte. Då var det tänkt att vi skulle få besked om hur mycket pengar som fördelades till Region Skåne. Delvis fick vi det. Vi fick besked om att basen räknas upp med 1 % men vi fick inga besked om hur mycket vi får utöver detta.

Kulturnämnden har gjort en framställan (begäran) om totalt 185 miljoner för 2012 inkluderande en uppräkning och pengar till några ”projekt” på totalt 8 miljoner.

Bidraget till regional kulturverksamhet (portföljen/kultursamverkansmodellen) ligger på drygt 1,2 miljarder. I summan ingår en särskild förstärkning på 25 miljoner 2012 (totalt 75 miljoner 2012-2014) som ska användas som bidrag ”för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen”. Det är ur dessa 25 miljoner som de sökta 8 miljonerna ska tas. Jag hade hoppats på att få besked om denna fördelning även nu så att vi kunde fastställa den totala budgeten.

Kulturrådet gör följande Bedömning av Region Skånes kulturplan och särskild framställan:

Kulturrådet har tillsammans med samverkansrådet granskat Region Skånes regionala kulturplan och den revidering av Kulturplanen som gjorts.

Kulturrådet konstaterar att kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med kulturlivet samt den ideella sektorn i enlighet med förordningen.

Enligt Kulturrådets bedömning finns de sju områden som statsbidraget avser beskrivna i kulturplanen, vilket ger goda möjligheter till ökad samverkan inom kultursektorn och kan även utgöra en kraft i den lokala och regionala utvecklingen. Den revidering som gjorts av Skånes regionala loilturplan är mycket ambitiös och har gjorts i samverkan med kommuner, kulturliv och civilsamhälle.

Region Skåne har angivit att den regionala och kommunala medfinansieringen räknas upp. Mot den bakgrunden föreslår Kulturrådet att även de statliga bidragen räknas upp med 1 procent.

Region Skåne har i sin framställan till Kulturrådet kommit med en begäran om vissa ekonomska förstärkningar för 2012. Begäran gäller Form Design center i Malmö 1 000 000 kronor, konst- och kulturfrämjande insatser 3 500 000 kronor, regional biblioteksverksamhet 2 000 000 kronor och filmkulturell verksamhet 1 500 000 kronor.

Kulturrådet föreslår att Region Skåne beviljas statsbidrag med 176 901 000 kronor, som Region Skåne enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska fördela till verksamheter som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman. När det gäller begäran om förstärkningar utöver uppräkning får Kulturrådet återkomma i särskild ordning.

Nu får vi alltså vackert vänta och se …

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar